(EU) 2021/601Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/601 ze dne 13. dubna 2021 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2022, 2023 a 2024 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 127, 14.4.2021, s. 29-41 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/601

ze dne 13. dubna 2021

o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2022, 2023 a 2024 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 29 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1213/2008 (2) byl zřízen první koordinovaný víceletý kontrolní program Společenství pro roky 2009, 2010 a 2011. Uvedený program poté fungoval na základě dalších nařízení Komise. Posledním z nich bylo prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/585 (3).

(2)

Hlavní složky stravy v Unii tvoří třicet až čtyřicet potravin. Vzhledem k tomu, že v průběhu tří let dochází k výrazným změnám ve využívání pesticidů, měly by být pesticidy v těchto potravinách kontrolovány v řadě tříletých cyklů, díky čemuž bude možné vyhodnotit expozici spotřebitelů a používání právních předpisů Unie.

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil vědeckou zprávu obsahující posouzení koncepce programu kontroly pesticidů. Dospěl k závěru, že překročení maximálního limitu reziduí o více než 1 % lze odhadnout s chybovým rozpětím 0,75 %, vybere-li se 683 vzorkových jednotek nejméně u 32 různých potravin (4). Odběr těchto vzorků by měl být rozdělen mezi členské státy podle počtu jejich obyvatel, přičemž pro každý produkt by mělo být odebráno nejméně dvanáct vzorků ročně.

(4)

Byly zohledněny výsledky analýzy provedené v rámci předchozích úředních kontrolních programů Unie, aby se zajistilo, že škála pesticidů, na které se kontrolní program vztahuje, odpovídá skutečně používaným pesticidům.

(5)

Pokyny týkající se řízení jakosti analýzy a postupů validace pro analýzu reziduí pesticidů v potravinách a krmivech („Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed“) jsou zveřejněny na internetových stránkách Komise (5).

(6)

Pokud jsou do definice reziduí pesticidů zahrnuty jiné účinné látky, metabolity a/nebo rozkladné či reakční produkty, měly by být takové sloučeniny vykazovány zvlášť, jsou-li měřeny individuálně (6).

(7)

Členské státy, Komise a úřad se dohodly na prováděcích opatřeních týkajících se podávání informací členskými státy, jako jsou standardní popis vzorku – verze 2 (SSD2) a pokyny k podávání zpráv o monitorování chemických látek, pro předkládání výsledků analýzy reziduí pesticidů.

(8)

Na postupy odběru vzorků by se měla použít směrnice Komise 2002/63/ES (7), která obsahuje metody a postupy odběru vzorků doporučené Komisí pro Codex Alimentarius.

(9)

Je nezbytné vyhodnotit, zda jsou dodržovány maximální limity reziduí v potravinách pro kojence a malé děti stanovené v článku 10 směrnice Komise 2006/141/ES (8), v článku 7 směrnice Komise 2006/125/ES (9) a v článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 (10), a to pouze s ohledem na definice reziduí stanovené v nařízení (ES) č. 396/2005.

(10)

V případě metod k prokázání jediného rezidua mohou členské státy splnit své povinnosti týkající se analýzy tím, že se obrátí na úřední laboratoře, které již mají požadované metody validovány.

(11)

Členské státy by měly do 31. srpna každého roku předložit informace za předchozí kalendářní rok.

(12)

Aby v souvislosti s časovým přesahem jednoho víceletého programu do dalšího nedocházelo k nejasnostem, mělo by se v zájmu právní jistoty zrušit prováděcí nařízení (EU) 2020/585. Nadále by se však mělo používat pro vzorky testované v roce 2021.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Členské státy (*1)* odeberou v letech 2022, 2023 a 2024 vzorky pro kombinace pesticidů/produktů uvedené v příloze I a provedou jejich analýzu.

Počet vzorků každého produktu, včetně potravin pro kojence a malé děti a produktů ekologického zemědělství, je stanoven v příloze II.

Článek 2

1.   Šarže, která má být zařazena do vzorku, se vybere náhodně.

Postup odběru vzorků, včetně počtu jednotek, musí být v souladu se směrnicí 2002/63/ES.

2.   Všechny vzorky, včetně vzorků potravin pro kojence a malé děti a produktů ekologického zemědělství, se podrobí analýze na pesticidy stanovené v příloze I v souladu s definicemi reziduí stanovenými v nařízení (ES) č. 396/2005.

3.   U potravin pro kojence a malé děti se hodnotí vzorky produktů určených k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce, přičemž se přihlédne k maximálním limitům reziduí stanoveným ve směrnicích 2006/125/ES a 2006/141/ES a v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127. V případech, kde tyto potraviny mohou být spotřebovány jak přímo, tak po rekonstituování, se vykázané výsledky vztáhnou na nerekonstituovaný produkt určený k přímé spotřebě.

Článek 3

Členské státy předloží výsledky analýzy vzorků testovaných v letech 2022, 2023 a 2024 vždy do 31. srpna následujícího roku. Tyto výsledky se předloží v elektronickém formátu pro podávání zpráv stanoveném úřadem.

Pokud definice reziduí pesticidů zahrnuje více než jednu sloučeninu (účinnou látku a/nebo metabolit či rozkladný nebo reakční produkt), podají členské státy zprávu o výsledcích analýzy v souladu s úplnou definicí reziduí. Výsledky pro každý z analytů uvedených v definici reziduí se předloží zvlášť, pokud jsou měřeny individuálně.

Článek 4

Prováděcí nařízení (EU) 2020/585 se zrušuje.

Nadále se však použije na vzorky testované v roce 2021, a to do 1. září 2022.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1213/2008 ze dne 5. prosince 2008 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Společenství pro roky 2009, 2010 a 2011 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 9).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/585 ze dne 27. dubna 2020 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2021, 2022 a 2023 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 135, 29.4.2020, s. 1).

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Pesticide monitoring program: design assessment. EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Dokument SANTE/12682/2019.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2019-12682.pdf v nejnovější verzi.

(6)  SANCO/12574/2014, Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions (Pracovní dokument o mezích stanovitelnosti komplexních definic reziduí).

(7)  Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30).

(8)  Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 1).

(*1)  Podle čl. 5 odst. 4 a oddílu 24 přílohy 2 Protokolu o Irsku/Severním Irsku, který je nedílnou součástí Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, se toto nařízení použije na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko a odkazy na členské státy se považují za odkazy na Spojené království s ohledem na Severní Irsko po dobu, po kterou je uvedený protokol použitelný.


PŘÍLOHA I

Část A: Produkty rostlinného původu (1) , z nichž se mají v letech 2022, 2023 a 2024 odebírat vzorky

2022

2023

2024

(c)

(a)

(b)

Jablka (2)

Pomeranče (2)

Hrozny stolní (2)

Jahody (2)

Hrušky (2)

Banány (2)

Broskve, včetně nektarinek a podobných hybridů (2)

Kiwi (2)

Grapefruity (2)

Víno (červené nebo bílé) z hroznů (nejsou-li u vína k dispozici specifické faktory zpracování, členské státy uvedou použité faktory zpracování u vína)

Květák (2)

Lilek (2)

Salát (2)

Cibule kuchyňská (2)

Brokolice (2)

Zelí hlávkové (2)

Mrkev (2)

Melouny cukrové (2)

Rajčata (2)

Brambory (2)

Pěstované houby (2)

Špenát (2)

Fazole (sušené) (2)

Paprika setá (2)

Ovesná zrna  (3)  (4)

Žitná zrna (4)

Pšeničná zrna (4)

Zrna ječmene (4)  (5)

Hnědá rýže (loupaná rýže) definovaná jako rýže po odstranění slupky z neloupané rýže  (6)

Panenský olivový olej (není-li u oleje k dispozici specifický faktor zpracování, členské státy uvedou použité faktory zpracování)

Část B: Produkty živočišného původu (7) , z nichž se mají v letech 2022, 2023 a 2024 odebírat vzorky

2022

2023

2024

(e)

(f)

(d)

Kravské mléko  (8)

Drůbeží tuk (9)  (10)

Hovězí tuk (9)  (10)

Vepřový tuk (9)  (10)

Játra skotu (9)

Slepičí vejce (9)  (11)

Část C: Kombinace pesticidů/produktů, které mají být kontrolovány v produktech rostlinného původu a na jejich povrchu

 

2022

2023

2024

Poznámky

2,4-D

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu salátu, špenátu a rajčat; v roce 2023 uvnitř a na povrchu pomerančů, květáku, hnědé rýže a sušených fazolí; v roce 2024 uvnitř a na povrchu grapefruitů, stolních hroznů, lilku a brokolice.

2-fenylfenol

(c)

(a)

(b)

 

Abamektin

(c)

(a)

(b)

 

Aklonifen

 

(a)

 

V roce 2023 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu mrkve.

Acefát

(c)

(a)

(b)

 

Acetamiprid

(c)

(a)

(b)

 

Akrinathrin

(c)

(a)

(b)

 

Aldikarb

(c)

(a)

(b)

 

Aldrin a dieldrin

(c)

(a)

(b)

 

Ametoktradin

(c)

(a)

(b)

 

Azinfos-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Azoxystrobin

(c)

(a)

(b)

 

Bifentrin

(c)

(a)

(b)

 

Bifenyl

(c)

(a)

(b)

 

Bitertanol

(c)

(a)

(b)

 

Boskalid

(c)

(a)

(b)

 

Bromidový ion

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu salátu a rajčat; v roce 2023 uvnitř a na povrchu hnědé rýže; v roce 2024 uvnitř a na povrchu papriky seté.

Bromopropylát

(c)

(a)

(b)

 

Bupirimát

(c)

(a)

(b)

 

Buprofezin

(c)

(a)

(b)

 

Kaptan

(c)

(a)

(b)

 

Karbaryl

(c)

(a)

(b)

 

Karbendazim a benomyl

(c)

(a)

(b)

 

Karbofuran

(c)

(a)

(b)

 

Chlorantraniliprol

(c)

(a)

(b)

 

Chlorfenapyr

(c)

(a)

(b)

 

Chlormekvat

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu rajčat, ovsa a ječmene; v roce 2023 uvnitř a na povrchu mrkve, hrušek, žita a hnědé rýže; v roce 2024 uvnitř a na povrchu lilku, stolních hroznů, pěstovaných hub a pšenice.

Chlorthalonil

(c)

(a)

(b)

 

Chlorprofam

(c)

(a)

(b)

 

Chlorpyrifos

(c)

(a)

(b)

 

Chlorpyrifos-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Klofentezin

(c)

(a)

(b)

 

Klothianidin

(c)

(a)

(b)

 

Cyantraniliprol

(c)

(a)

(b)

 

Kyazofamid

(c)

(a)

(b)

 

Cyflufenamid

(c)

(a)

(b)

 

Cyfluthrin

(c)

(a)

(b)

 

Cymoxanil

(c)

(a)

(b)

 

Cypermethrin

(c)

(a)

(b)

 

Cyprokonazol

(c)

(a)

(b)

 

Cyprodinil

(c)

(a)

(b)

 

Cyromazin

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu salátu a rajčat; v roce 2023 uvnitř a na povrchu brambor, cibule kuchyňské a mrkve; v roce 2024 uvnitř a na povrchu lilku, papriky seté, melounů cukrových a pěstovaných hub.

Deltamethrin

(c)

(a)

(b)

 

Diazinon

(c)

(a)

(b)

 

Dichlorvos

(c)

(a)

(b)

 

Dikloran

(c)

(a)

(b)

 

Dikofol

(c)

(a)

(b)

 

Diethofenkarb

(c)

(a)

(b)

 

Difenokonazol

(c)

(a)

(b)

 

Diflubenzuron

(c)

(a)

(b)

 

Dimethoát

(c)

(a)

(b)

 

Dimethomorf

(c)

(a)

(b)

 

Dinikonazol

(c)

(a)

(b)

 

Difenylamin

(c)

(a)

(b)

 

Dithianon

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu jablek a broskví; v roce 2023 uvnitř a na povrchu hrušek a hnědé rýže; v roce 2024 uvnitř a na povrchu stolních hroznů.

Dithiokarbamáty

(c)

(a)

(b)

Analyzuje se uvnitř a na povrchu všech uvedených komodit kromě brokolice, květáku, zelí hlávkového, olivového oleje, vína a cibule kuchyňské.

Dodin

(c)

(a)

(b)

 

Emamektin benzoát B1a, vyjádřeno jako emamektin

(c)

(a)

(b)

 

Endosulfan

(c)

(a)

(b)

 

Epoxikonazol

(c)

(a)

(b)

 

Ethefon

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu jablek, broskví, rajčat a vína; v roce 2023 uvnitř a na povrchu pomerančů a hrušek; v roce 2024 uvnitř a na povrchu papriky seté, pšenice a stolních hroznů.

Ethion

(c)

(a)

(b)

 

Ethirimol

(c)

(a)

(b)

 

Etofenprox

(c)

(a)

(b)

 

Etoxazol

(c)

(a)

(b)

 

Famoxadon

(c)

(a)

(b)

 

Fenamidon

(c)

(a)

(b)

 

Fenamifos

(c)

(a)

(b)

 

Fenarimol

(c)

(a)

(b)

 

Fenazachin

(c)

(a)

(b)

 

Fenbukonazol

(c)

(a)

(b)

 

Fenbutatinoxid

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu jablek, jahod, broskví, rajčat a vína; v roce 2023 uvnitř a na povrchu pomerančů a hrušek; v roce 2024 uvnitř a na povrchu lilku, grapefruitů, papriky seté a stolních hroznů.

Fenhexamid

(c)

(a)

(b)

 

Fenitrothion

(c)

(a)

(b)

 

Fenoxykarb

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropathrin

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropidin

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropimorf

(c)

(a)

(b)

 

Fenpyrazamin

(c)

(a)

(b)

 

Fenpyroximát

(c)

(a)

(b)

 

Fenthion

(c)

(a)

(b)

 

Fenvalerát

(c)

(a)

(b)

 

Fipronil

(c)

(a)

(b)

 

Flonikamid

(c)

(a)

(b)

 

Fluazifop-P

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu jahod, zelí hlávkového, salátu, špenátu a rajčat; v roce 2023 uvnitř a na povrchu květáku, sušených fazolí, brambor a mrkve; v roce 2024 uvnitř a na povrchu lilku, brokolice, papriky seté a pšenice.

Flubendiamid

(c)

(a)

(b)

 

Fludioxonyl

(c)

(a)

(b)

 

Flufenoxuron

(c)

(a)

(b)

 

Fluopikolid

(c)

(a)

(b)

 

Fluopyram

(c)

(a)

(b)

 

Fluchinkonazol

(c)

(a)

(b)

 

Flusilazol

(c)

(a)

(b)

 

Flutriafol

(c)

(a)

(b)

 

Fluxapyroxad

(c)

(a)

(b)

 

Folpet

(c)

(a)

(b)

 

Formetanát

(c)

(a)

(b)

 

Fosetyl-al

(c)

(a)

(b)

 

Fosthiazát

(c)

(a)

(b)

 

Glyfosát

(c)

(a)

(b)

 

Glufosinát amonný

(c)

(a)

(b)

 

Haloxyfop včetně haloxyfopu-P

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu jahod a zelí hlávkového; v roce 2023 uvnitř a na povrchu sušených fazolí; v roce 2024 uvnitř a na povrchu brokolice, grapefruitů, papriky seté a pšenice.

Hexakonazol

(c)

(a)

(b)

 

Hexythiazox

(c)

(a)

(b)

 

Imazalil

(c)

(a)

(b)

 

Imidakloprid

(c)

(a)

(b)

 

Indoxakarb

(c)

(a)

(b)

 

Iprodion

(c)

(a)

(b)

 

Iprovalikarb

(c)

(a)

(b)

 

Isokarbofos

(c)

(a)

(b)

 

Isoprothiolan

 

(a)

 

V letech 2022 a 2024 látka nebude analyzována v žádném produktu ani na jeho povrchu. V roce 2023 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu hnědé rýže.

Kresoxim-methyl

(c)

(a)

(b)

 

λ-cyhalothrin

(c)

(a)

(b)

 

Linuron

(c)

(a)

(b)

 

Lufenuron

(c)

(a)

(b)

 

Malathion

(c)

(a)

(b)

 

Mandipropamid

(c)

(a)

(b)

 

Mepanipyrim

(c)

(a)

(b)

 

Mepikvat

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu ječmene a ovsa; v roce 2023 uvnitř a na povrchu hrušek, žita a hnědé rýže; v roce 2024 uvnitř a na povrchu pěstovaných hub a pšenice.

Metaflumizon

(c)

(a)

(b)

 

Metalaxyl a metalaxyl-M

(c)

(a)

(b)

 

Methamidofos

(c)

(a)

(b)

 

Methidathion

(c)

(a)

(b)

 

Methiokarb

(c)

(a)

(b)

 

Methomyl

(c)

(a)

(b)

 

Methoxyfenozid

(c)

(a)

(b)

 

Metrafenon

(c)

(a)

(b)

 

Monokrotofos

(c)

(a)

(b)

 

Myklobutanil

(c)

(a)

(b)

 

Omethoát

(c)

(a)

(b)

 

Oxadixyl

(c)

(a)

(b)

 

Oxamyl

(c)

(a)

(b)

 

Oxydemethon-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Paklobutrazol

(c)

(a)

(b)

 

Parathion-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Penkonazol

(c)

(a)

(b)

 

Pencykuron

(c)

(a)

(b)

 

Pendimethalin

(c)

(a)

(b)

 

Permethrin

(c)

(a)

(b)

 

Fosmet

(c)

(a)

(b)

 

Pirimikarb

(c)

(a)

(b)

 

Pirimifos-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Prochloraz

(c)

(a)

(b)

 

Procymidon

(c)

(a)

(b)

 

Profenofos

(c)

(a)

(b)

 

Propamokarb

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu jahod, zelí hlávkového, špenátu, salátu, rajčat a ječmene; v roce 2023 uvnitř a na povrchu mrkve, květáku, cibule kuchyňské a brambor; v roce 2024 uvnitř a na povrchu stolních hroznů, melounů cukrových, lilku, brokolice, papriky seté a pšenice.

Propargit

(c)

(a)

(b)

 

Propikonazol

(c)

(a)

(b)

 

Propyzamid

(c)

(a)

(b)

 

Prochinazid

(c)

(a)

(b)

 

Prosulfokarb

(c)

(a)

(b)

 

Prothiokonazol

(c)

(a)

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu zelí hlávkového, salátu, rajčat, ovsa a ječmene; v roce 2023 uvnitř a na povrchu mrkve, cibule kuchyňské, žita a hnědé rýže; v roce 2024 uvnitř a na povrchu papriky seté a pšenice.

Pymetrozin

(c)

 

(b)

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu zelí hlávkového, salátu, jahod, špenátu a rajčat; v roce 2024 uvnitř a na povrchu lilku, melounů cukrových a papriky seté. V roce 2023 nebude látka analyzována v žádném produktu ani na jeho povrchu.

Pyraklostrobin

(c)

(a)

(b)

 

Pyridaben

(c)

(a)

(b)

 

Pyridalyl

(c)

(a)

(b)

 

Pyrimethanil

(c)

(a)

(b)

 

Pyriproxyfen

(c)

(a)

(b)

 

Chinoxyfen

(c)

(a)

(b)

 

Spinosad

(c)

(a)

(b)

 

Spinetoram

(c)

(a)

(b)

 

Spirodiklofen

(c)

(a)

(b)

 

Spiromesifen

(c)

(a)

(b)

 

Spiroxamin

(c)

(a)

(b)

 

Spirotetramat

(c)

(a)

(b)

 

Sulfoxaflor

(c)

(a)

(b)

 

Tau-fluvalinát

(c)

(a)

(b)

 

Tebukonazol

(c)

(a)

(b)

 

Tebufenozid

(c)

(a)

(b)

 

Tebufenpyrad

(c)

(a)

(b)

 

Teflubenzuron

(c)

(a)

(b)

 

Tefluthrin

(c)

(a)

(b)

 

Terbuthylazin

(c)

(a)

(b)

 

Tetrakonazol

(c)

(a)

(b)

 

Tetradifon

(c)

(a)

(b)

 

Thiabendazol

(c)

(a)

(b)

 

Thiakloprid

(c)

(a)

(b)

 

Thiamethoxam

(c)

(a)

(b)

 

Thiofanát-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Tolklofos-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Triadimefon

(c)

(a)

(b)

 

Triadimenol

(c)

(a)

(b)

 

Thiodikarb

(c)

(a)

(b)

 

Triazofos

(c)

(a)

(b)

 

Tricyklazol

 

(a)

 

V roce 2023 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu hnědé rýže.

Trifloxystrobin

(c)

(a)

(b)

 

Triflumuron

(c)

(a)

(b)

 

Vinklozolin

(c)

(a)

(b)

 

Část D: Kombinace pesticidů/produktů, které mají být kontrolovány v produktech živočišného původu a na nich

 

2022

2023

2024

Poznámky

Aldrin a dieldrin

(e)

(f)

(d)

 

Bifenthrin

(e)

(f)

(d)

 

Chlordan

(e)

(f)

(d)

 

Chlorpyrifos

(e)

(f)

(d)

 

Chlorpyrifos-methyl

(e)

(f)

(d)

 

Cypermethrin

(e)

(f)

(d)

 

DDT

(e)

(f)

(d)

 

Deltamethrin

(e)

(f)

(d)

 

Diazinon

(e)

(f)

(d)

 

Endosulfan

(e)

(f)

(d)

 

Famoxadon

(e)

(f)

(d)

 

Fenvalerát

(e)

(f)

(d)

 

Fipronil

(e)

(f)

(d)

 

Glyfosát

(e)

(f)

(d)

 

Glufosinát amonný

(e)

(f)

(d)

 

Heptachlor

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorbenzen

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorcyklohexan (HCH, alfa-izomer)

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorcyklohexan (HCH, beta-izomer)

(e)

(f)

(d)

 

Indoxakarb

(e)

 

 

V roce 2022 se analyzuje pouze uvnitř a na povrchu mléka.

Lindan

(e)

(f)

(d)

 

Methoxychlor

(e)

(f)

(d)

 

Parathion

(e)

(f)

(d)

 

Pendimethalin

(e)

(f)

(d)

 

Permethrin

(e)

(f)

(d)

 

Pirimifos-methyl

(e)

(f)

(d)

 


(1)  U základních produktů, které mají být analyzovány, se analyzují ty části produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí u hlavního produktu ve skupině nebo podskupině uvedených v části A přílohy I nařízení (EU) 2018/62, není-li stanoveno jinak.

(2)  Analyzují se nezpracované produkty. V případě odběru vzorků u produktů ve zmrazeném stavu se v příslušných případech uvede faktor zpracování.

(3)  Není-li k dispozici dostatek vzorků ovesného zrna, lze tuto část počtu požadovaných vzorků ovesných zrn, kterou nebylo možno analyzovat, přidat k počtu vzorků pro zrno ječmene, čímž se sníží počet vzorků ovesného zrna a poměrně zvýší počet vzorků zrna ječmene.

(4)  Není-li k dispozici dostatek vzorků žitného, pšeničného či ovesného zrna nebo zrna ječmene, lze k analýze použít žitnou, pšeničnou, ovesnou nebo ječnou celozrnnou mouku. Je pak třeba uvést faktor zpracování.

(5)  Není-li k dispozici dostatek vzorků zrna ječmene, lze tuto část počtu požadovaných vzorků zrna ječmene, kterou nebylo možno analyzovat, přidat k počtu vzorků pro ovesné zrno, čímž se sníží počet vzorků zrna ječmene a poměrně zvýší počet vzorků ovesného zrna.

(6)  Tam, kde je to vhodné, lze k analýze použít též zrna leštěné rýže. Úřadu je třeba nahlásit, zda byla použita leštěná nebo loupaná rýže. Pokud je použita leštěná rýže, uvede se faktor zpracování.

(7)  U základních produktů, které mají být analyzovány, se analyzují ty části produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí u hlavního produktu ve skupině nebo podskupině uvedených v části A přílohy I nařízení (EU) 2018/62, není-li stanoveno jinak.

(8)  Analyzuje se čerstvé (nezpracované) mléko, včetně zmrazeného, pasterizovaného, zahřátého, sterilovaného či filtrovaného.

(9)  Analyzují se nezpracované produkty. V případě odběru vzorků u produktů ve zmrazeném stavu se v příslušných případech uvede faktor zpracování.

(10)  Vzorky z masa mohou být rovněž odebírány dle tabulky 3 v příloze směrnice 2002/63/ES.

(11)  Analyzují se celá vejce bez skořápky.


PŘÍLOHA II

Počet vzorků uvedených v článku 1

1)   

Počet vzorků, které se odeberou u každé komodity a podrobí analýze na pesticidy uvedené v příloze I, je stanoven v bodě 5.

2)   

Kromě vzorků požadovaných v souladu s bodem 5 každý členský stát v roce 2022 odebere a podrobí analýze deset vzorků potravin pro kojence a malé děti, jiných než počáteční a pokračovací kojenecká výživa a obilné příkrmy pro kojence.

Kromě vzorků požadovaných v souladu s bodem 5 každý členský stát v roce 2023 odebere a podrobí analýze pět vzorků počáteční a pět vzorků pokračovací kojenecké výživy.

Kromě vzorků požadovaných v souladu s bodem 5 každý členský stát v roce 2024 odebere a podrobí analýze deset vzorků obilných příkrmů pro kojence.

3)   

V souladu s bodem 5 se odeberou vzorky komodit pocházejících z produkce ekologického zemědělství, jsou-li dostupné, a to poměrně k podílu těchto komodit na trhu každého členského státu, přičemž minimální počet je jeden vzorek.

4)   

Členské státy, které používají metody pro zjištění více reziduí, mohou používat kvalitativní screeningové metody na maximálně 15 % vzorků, které mají být odebrány a podrobeny analýze v souladu s bodem 5. Pokud jsou používány kvalitativní screeningové metody, analýza zbývajícího počtu vzorků se provede pomocí kvantitativních metod pro zjištění více reziduí.

Jsou-li výsledky kvalitativního screeningu pozitivní, použijí členské státy pro kvantifikaci zjištění obvyklou cílovou metodu.

5)   

Minimální počet vzorků na rok a komoditu:

BE

15

LT

12

BG

15

LU

12

CZ

15

HU

15

DK

12

MT

12

DE

106

NL

20

EE

12

AT

15

IE

12

PL

51

EL

15

PT

15

ES

55

RO

22

FR

78

SI

12

HR

12

SK

12

IT

75

FI

12

CY

12

SE

15

LV

12

Spojené království s ohledem na Severní Irsko (1)

12

CELKOVÝ POČET VZORKŮ: 683


(1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se toto nařízení použije na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU