(EU) 2021/591Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/591 ze dne 12. dubna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 125, 13.4.2021, s. 42-51 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/591

ze dne 12. dubna 2021

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ jako chráněného označení původu (CHOP) označujícího produkt, jehož zeměpisná oblast odpovídá ploše Kypru, byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Komise obdržela celkem 17 námitek, a to od Dairy Australia (Austrálie) dne 21. října 2015; Consortium for Common Food Names (USA) dne 22. října 2015; Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Spojené království) dne 23. října 2015; Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd. (Kypr) dne 26. října 2015; Hayvan Ureticileri ve Yetistiricileri Birligi (Kypr) dne 26. října 2015; Fatma GARANTI (Kypr) dne 26. října 2015; Sut Imalatcilari Birligi (SUIB) (Kypr) dne 26. října 2015; Kyperské turecké průmyslové komory (Kypr) dne 26. října 2015; Kyperskoturecké obchodní komory (Kypr) dne 26. října 2015; Navimar Food Gida Imalati ve Gida (Turecko) dne 26. října 2015; D.M Gida Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti (Turecko) dne 26. října 2015; Avunduk Ithalat Ihracat Gida ve Zirai Aletler Sanayi Ticaret Ltd. (Turecko) dne 26. října 2015; U.T.CO Trading Company – W.L.L. – (Kuvajt) dne 27. října 2015; Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) a New Zealand Specialist Cheesemakers Association (Nový Zéland) dne 27. října 2015; Dr. Nutrition (Spojené arabské emiráty) dne 27. října 2015; FFF Fine Foods Pty Ltd (Austrálie) dne 28. října 2015 a Finska dne 3. listopadu 2015.

(3)

Komise tyto námitky předala Kypru, s výjimkou námitky zaslané Finskem a námitek šesti fyzických nebo právnických osob, které mají bydliště nebo které jsou usazeny na Kypru. Námitka zaslaná Finskem byla Komisi podána po uplynutí lhůty stanovené v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012. V souladu s uvedeným článkem jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou usazeny nebo mají bydliště v členském státě, z něhož byla žádost podána, vyloučeny z námitkového řízení, jelikož již měly příležitost účastnit se vnitrostátního námitkového řízení. V tomto konkrétním případě byly námitky šesti fyzických nebo právnických osob, které jsou usazeny nebo mají bydliště na Kypru, zamítnuty v rámci vnitrostátního námitkového řízení po přezkoumání opodstatněnosti předložených důvodů námitek. Proto se ani námitky, ani následná odůvodněná prohlášení o námitkách předložená těmito šesti fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou usazeny nebo mají bydliště na Kypru, nepovažují za přípustné.

(4)

Následně Komise obdržela devět odůvodněných prohlášení o námitkách, a to od Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) a New Zealand Specialist Cheesemakers Association (Nový Zéland) dne 15. prosince 2015; Dairy Australia (Austrálie) dne 17. prosince 2015; Spojeného království dne 21. prosince 2015; Consortium for Common Food Names (USA) dne 21. prosince 2015; Navimar Food Gida Imalati ve Gida (Turecko) dne 21. prosince 2015; D.M Gida Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti (Turecko) dne 21. prosince 2015; Avunduk Ithalat Ihracat Gida ve Zirai Aletler Sanayi Ticaret Ltd. (Turecko) dne 21. prosince 2015; U.T.CO Trading Company – W.L.L. – (Kuvajt) dne 21. prosince 2015 a FFF Fine Foods Pty Ltd (Austrálie) dne 24. prosince 2015. Po námitce podané Dr. Nutrition (Spojené arabské emiráty) nenásledovalo odůvodněné prohlášení o námitce, a proto se má za to, že jeho námitka byla stažena.

(5)

Poté, co Komise tato odůvodněná prohlášení o námitkách přezkoumala a shledala je přípustnými, vyzvala Komise v souladu s čl. 51 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 všechny zúčastněné strany, aby zahájily náležité konzultace s cílem dosáhnout dohody.

(6)

Konzultace mezi Kyprem a devíti stranami, jejichž námitky byly shledány přípustnými, probíhaly po dobu tří měsíců. Lhůta pro konzultace mezi Kyprem a Spojeným královstvím byla na žádost Kypru prodloužena o další měsíc.

(7)

V žádném z těchto devíti námitkových řízení nebylo ve stanovené lhůtě dosaženo dohody. O konzultacích vedených mezi Kyprem a stranami podávajícími námitku byla Komise řádně informována. Komise by proto měla přihlédnout k výsledkům těchto konzultací a v souladu s postupem uvedeným v čl. 52 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 rozhodnout o zápisu.

(8)

Argumenty stran podávajících námitku, které byly uvedeny v jejich odůvodněných prohlášeních o námitkách a v průběhu konzultací, lze shrnout následovně.

(9)

Ve specifikaci produktu se uvádí, že podmínky pro zápis jako CHOP jsou splněny, protože dotčený produkt se vyrábí z ovčího a kozího mléka, které pochází od místních plemen – ovcí z ostrova Chios a damašských koz – a jejich kříženců, kteří se přizpůsobili klimatickým podmínkám ostrova. Ovce plemene Chios však byly na Kypr dovezeny v 50. letech a damašské kozy ve 30. letech minulého století; kromě toho neexistují žádné důkazy o specifických morfologických, genetických nebo produkčních vlastnostech těchto kyperských ovcí. Existence kyperského druhu ovcí plemene Chios je tedy třeba zpochybnit. Skutečnost, že ovce a kozy, jejichž mléko významným způsobem spoluurčuje jedinečné vlastnosti produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“, byly na Kypr dovezeny relativně nedávno, by rovněž byla důvodem k vyvrácení proklamovaného stáří (16. století) související tradice.

(10)

V žádosti je jako relevantní faktor uvedeno krmivo. Žádost však neupřesňuje, jakým způsobem je krmení a/nebo pastva jedinečně spojeno s rostlinstvem na Kypru, s přihlédnutím k tomu, že zeměpisná oblast pastvy zahrnuje celý ostrov. Nebyly předloženy žádné důkazy o dostupnosti tohoto rostlinstva v průběhu celého roku a na celém území Kypru. Nebyly předloženy žádné důkazy o rozdílu v krmení u zvířat, která se pasou po celý rok, u zvířat v polointenzivním chovu a u zvířat v intenzivním chovu. Dále nebyly předloženy žádné důkazy o tom, že by byla zachována úroveň produkce sýrů, pokud by se zároveň v surovinách snížil podíl kravského mléka. Nebylo dostatečně prokázáno, že krmivo má trvalý vliv na kvalitu nebo vlastnosti vyráběného sýra.

(11)

Pokud jde o lidský faktor, i když kyperské mlékárny zřejmě vytvořily specifické know-how pro produkt „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“, nepotvrzuje to, že existuje požadovaná souvislost mezi vlastnostmi produktu a kyperským zeměpisným prostředím pro účely zápisu CHOP, neboť takové know-how i výrobní postupy se dají opakovat prakticky všude.

(12)

V žádosti není uvedeno, že „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ je produktem „autentických a neměnných místních metod“, neboť tento název se používá pro rozmanitou řadu sýrů vyráběných za použití metod a surovin, které se v průběhu času měnily a které se stále vyvíjejí.

(13)

Specifikace produktu je jiná, než u produktu, který je skutečně uváděn na trh: většina produktů „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ vyráběná na Kypru se vyrábí různých druhů mléka v různém poměru, s převahou kravského mléka. Určité skutečnosti nasvědčují tomu, že 95 % sýru „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ vyráběného na Kypru v současnosti obsahuje 80–95 % kravského mléka.

(14)

Specifikace produktu nerespektuje tradice celé uvedené zeměpisné oblasti. Specifikace produktu se týká tradičního produktu vyráběného po celém ostrově Kypru, v žádosti však nejsou uvedeny zvláštní tradiční vlastnosti sýra vyráběného producenty tureckého společenství na Kypru. Ve specifikaci tedy není uveden produkt, který se skutečně prodává na trhu na celém ostrově. Volitelné by mělo být zejména používání máty a mělo by být povoleno syrové mléko.

(15)

Některá tvrzení obsažená ve specifikaci produktu nejsou podložena vědeckými důkazy, např. tvrzení, že ovčí a kozí mléko je důležité pro chuť sýra; rozlišení morfologických vlastností kyperského druhu ovcí plemene Chios; skutečnost, že nízká molekulová hmotnost volných mastných kyselin ovlivňuje chuť, vůni a aroma sýra; skutečnost, že endemické rostliny, které jsou uváděny jako krmivo pro zvířata, obsahují silice; zda je v rostlině Sarcopoterium spinosum obsažen terpen a v jakém množství, jak se terpeny po požití rostliny Sarcopoterium spinosum dostávají do mléka a následně do halloumi, přítomnost Lactobacillus cypricasei v čerstvém ovčím halloumi a vliv čerstvé nebo sušené máty na senzorické vlastnosti.

(16)

Ve specifikaci produktu je jako jediný orgán příslušný pro kontroly dodržování specifikace produktu pro celou vymezenou zeměpisnou oblast stanoveno Ministerstvo zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí Kyperské republiky. Avšak vzhledem k tomu, že toto ministerstvo nevykonává účinnou kontrolu v celé oblasti produkce uvedené ve specifikaci, není zajištěn funkční systém ověřování souladu se specifikací produktu.

(17)

Specifikace produktu neodkazuje na žádný pověřený kontrolní subjekt. Tento nedostatek neřeší ani právně nezávazná „obecná shoda o dočasném řešení pro sýr Halloumi/Hellim“, jež má platit, dokud nedojde ke znovusjednocení Kypru (dále jen „obecná shoda“), které bylo dosaženo pod vedením předsedy Komise dne 16. července 2015 a která odkazuje na jmenování mezinárodně akreditovaného subjektu Bureau Veritas v souladu s článkem 39 nařízení (EU) č. 1151/2012 (jenž byl v podstatě nahrazen články 28 a 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách (3)) jakožto subjektu pověřeného kontrolou podle uvedeného nařízení.

(18)

Produkt „Halloumi“/„Hellim“ se vyrábí v Bulharsku, Německu a Řecku. Mimo Unii se vyrábí v Austrálii, Kanadě, zemích Rady pro spolupráci v Zálivu, v několika zemích Blízkého východu (Irák, Libanon, Sýrie), na Novém Zélandu, v Turecku a ve Spojeném království. Zavedenou produkci sýra „Halloumi“/„Hellim“ v místech mimo Kypr potvrzuje i účast a výsledky na prestižních soutěžích. Například podle Spojeného království se v této zemi název „Halloumi“ používá pro sýry, jež se vyrábí od 80. let 20. století, a to v objemu asi 300 tun ročně. Tyto produkty vyráběné mimo Kypr a nesoucí název „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ jsou navíc uváděny na trh v mnoha členských státech a třetích zemích.

(19)

Výraz „Halloumi“ obsahuje řada zapsaných ochranných známek v Česku, Německu, Řecku, Austrálii, na Novém Zélandu a ve Spojeném království. Ochranné známky odkazující na „Hellim“ existují rovněž v Německu, Švédsku a Turecku. Navrhované CHOP by se tedy překrývalo se stávajícími názvy, ochrannými známkami a produkty, a v případě zápisu by je tudíž mohlo ohrozit. Zejména zmíněná existence specifických ochranných známek zahrnujících název „Halloumi“ na trhu Unie by měla Komisi zabránit v zápisu takového názvu, neboť čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 stanoví, že se do rejstříku nezapíše název, pokud by s ohledem na pověst a proslulost ochranné známky a dobu, po kterou byla užívána, mohl zápis uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečnou totožnost produktu.

(20)

Produkt „Halloumi“/„Hellim“ se vyrábí a uvádí na trh jak v Unii, tak mimo ni. Normy pro výrobu produktu „Halloumi“/„Hellim“ byly vydány v Bahrajnu, Kataru a Saúdské Arábii. Používání tohoto názvu v Unii za hranicemi Kypru je řádně prokázáno. Skutečnost, že se název „Halloumi“/„Hellim“ běžně používá u sýrových výrobků, které nejsou kyperského původu, je relevantním důkazem obvykle svědčícím o tom, že se název stal druhovým výrazem.

(21)

Kromě toho normy pro „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ vydané Kyprem neodkazují na žádná konkrétní plemena ovcí, koz nebo skotu ani na křížená plemena. Spotřebitelé považují produkt „Halloumi“/„Hellim“ za druh produktu. Názor, že „Halloumi“/„Hellim“ je obecným názvem pro druh sýra, zastávají Kanadský federální soud a Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) (nyní Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví) (4).

(22)

Spotřebitelé v Unii a ve třetích zemích, jako je Austrálie a Nový Zéland, spojují výraz „Halloumi“/„Hellim“ s druhem sýra s vysokým bodem tání, díky čemuž se dá grilovat nebo smažit, s pružnou „vrzavou“ strukturou a slanou chutí. Díky této chuti, textuře a funkčním vlastnostem je produkt „Halloumi“/„Hellim“ pro spotřebitele jedinečným produktem bez ohledu na jeho původ, který není relevantní.

(23)

Komise posoudila argumenty uvedené v odůvodněných prohlášeních o námitkách na základě nařízení (EU) č. 1151/2012 a s přihlédnutím k výsledkům konzultací vedených mezi žadatelem a stranami podávajícími námitku a dospěla k závěru, že název „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ by měl být zapsán. Komise zejména konstatuje následující.

(24)

Pokud jde o morfologické vlastnosti ovcí a koz, vyplývá z informací obsažených v jednotném dokumentu, že ovce plemene Chios a damašské kozy, které byly dovezeny v 50. a 30. letech 20. století, získaly vlivem dlouhodobého vnitrostátního šlechtitelského programu morfologické a produkční vlastnosti, které se liší od vlastností původních populací. Na internetu lze mimochodem nalézt řadu komerčních odkazů týkajících se mezinárodního obchodu s „kyperskými ovcemi plemene Chios“ a „kyperskými damašskými kozami“, který po desetiletí probíhá mezi Kyprem a dvacítkou zemí; to svědčí o mezinárodní pověsti, kterou Kypr získal při svém úspěšném selektivním chovu.

(25)

Rozvoj jedinečných plemen ovcí a koz používaných při produkci sýra „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ ani vývoj samotného sýra tudíž nepopírají původ produktu v 16. století. V souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 1151/2012 se „označením původu“ rozumí název, který identifikuje produkt: a) pocházející z určitého místa či regionu nebo ve výjimečných případech z určité země; b) jehož jakost nebo vlastnosti jsou zásadně nebo výlučně dány konkrétním zeměpisným prostředím s jeho vlastními přírodními a lidskými činiteli a c) u něhož všechny fáze produkce probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti. K tomu, aby byl název zapsán jako CHOP, proto postačuje, aby tyto požadavky splňoval. Podmínky výroby daného sýra se mohou v průběhu času legitimně vyvíjet a nemusí zůstat po staletí beze změny.

(26)

Pokud jde o vliv a dostupnost krmiva, jednotný dokument mimo jiné uvádí, že „[m]ístní rostlinstvo Kypru, kterým se, buď čerstvým, nebo sušeným, zvířata živí, rozhodným způsobem ovlivňuje kvalitu mléka a v důsledku toho jedinečné vlastnosti Halloumi (Papademas, 2000). Mikrob „Lactobacillus cypricasei“ (laktobacil kyperského sýra), který byl izolován pouze z kyperského Halloumi, je důkazem souvislosti ostrovní mikroflóry s výrobkem (Lawson et al., 2001)“. Jsou citovány vědecké průzkumy, které prokazují souvislost mezi krmivem a kvalitou sýra vyráběného s mlékem dotyčných zvířat. Bylo například prokázáno, že v mléce byly zjištěny těkavé látky pocházející z rostlin používaných ke krmení zvířat (Papademas et al., 2002). Podle jiných průzkumů (Palmquist et al., 1993) navíc procentní podíl tuku v mléce, což je zásadní faktor, který ovlivňuje organoleptické vlastnosti sýra, závisí na krmivu zvířat. Na základě jiného průzkumu (Bugaud et al., 2001) je obsah terpenů v mléce přímo spojen s obsahem terpenu v krmivu ve formě pastvy.

(27)

Spásání rostlin, které jsou na Kypru endemické, jako je tymián a Sarcopoterium spinosum, a požití těchto rostlin má navíc spojitost s aromatickými vlastnostmi konečného produktu.

(28)

Kromě toho nařízení (EU) č. 1151/2012 neobsahuje žádná ustanovení, která by vyžadovala, aby vymezená oblast byla absolutně homogenní, ani aby CHOP označovalo plně standardizované a zcela jednotné produkty. Tvrzení stran podávajících námitku, že místní rostliny, které ovlivňují vlastnosti produktu, se nevyskytují na celém území Kypru, proto nejsou relevantní.

(29)

Specifikace produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ se ve srovnání s příslušnou legislativní normou přijatou Kyprem v roce 1985 nezměnila. Potenciální nedostatek surovin, které jsou k dispozici pro výrobu tohoto sýra, by proto sám o sobě nevedl k tomu, že by předepsané procentní podíly mléka nebo krmiv uvedené ve specifikaci produktu byly nesplnitelné. Kromě toho nařízení (EU) č. 1151/2012 nevyžaduje množstevní prahové hodnoty produkce. Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti poskytl Kypr hospodářským subjektům, které nejsou schopny splnit požadavky specifikace produktu, přechodné období, aby mohly svou produkci v tomto ohledu plně přizpůsobit požadavkům, a povolil jim za přísných podmínek dočasně používat nižší množství ovčího a kozího mléka.

(30)

Pokud jde o lidské faktory a know-how související s výrobou tohoto sýra, existuje řada odkazů, které prokazují, že se na Kypru vyrábí již od roku 1554. Jednotný dokument v tomto ohledu uvádí, že „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ je považován za součást kyperské tradice, neboť od dávných dob hrál důležitou úlohu v životě a stravě obyvatel, a to jak kyperských Řeků, tak kyperských Turků. Znalost výrobního procesu se předává z generace na generaci. I za svůj charakteristický tvar a schopnost neroztékat se za vysokých teplot vděčí výrobek tradičnímu výrobnímu postupu, který se předává z jedné generace na druhou.

(31)

Vzhledem k tomu, že kyperští občané po staletí migrovali do celého světa, mohly být zvláštní metody výroby tohoto sýra opakovány jinde, nicméně výroba produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ je stále neoddělitelně a jedinečně spojena s kulinářskou kulturou Kypru.

(32)

Lidský faktor nelze považovat za izolovaný prvek. Lidské a přírodní faktory mají být vzájemně propojeny, a to rozhoduje o konkrétním konečném výsledku.

(33)

Kromě toho čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1151/2012 nevyžaduje, aby název, který má být zapsán, označoval produkt připravovaný po staletí neměnnou metodou. Vyžaduje pouze, aby specifikace produktu obsahovala případné metody získávání tohoto konkrétního produktu, které se liší od standardních metod používaných k získávání tohoto druhu produktu. Způsobilost produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ proto nemůže být zpochybněna z důvodu, že výrobní metody nezůstaly zcela neměnné.

(34)

Další tvrzení stran podávajících námitku se týkají nesouladu mezi produktem popsaným ve specifikaci produktu a skutečně vyráběným produktem, pokud jde o příslušný podíl ovčího, kozího a kravského mléka a některé zvláštní rysy výrobních metod, jimiž se řídí někteří producenti tureckého společenství na Kypru, kteří nepoužívají mátu nebo pasterované mléko.

(35)

Za prvé však taková tvrzení nebyla doložena žádnými přesvědčivými důkazy. Za druhé, požadavky týkající se přidávání máty, používání pasterizovaného mléka a příslušného podílu ovčího, kozího a kravského mléka jsou již zahrnuty v příslušné kyperské normě přijaté v roce 1985. Proto by žádný produkt, který není v souladu s touto normou, nemohl být na Kypru legálně uváděn na trh jako „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“, i když mohl být uváděn na trh na území třetích zemí, kde tento sýr v současnosti není chráněn. Kromě toho byla ohledně stávající žádosti po několik let na vnitrostátní úrovni vedena vyčerpávající vnitrostátní námitková řízení a fyzické nebo právnické osoby, které nesouhlasí s právně požadovanými normami produkce, měly příležitost plně uplatnit svá související tvrzení před kyperskými správními a soudními orgány. V tomto rámci, jak je uvedeno výše, bylo těmto hospodářským subjektům poskytnuto přechodné období.

(36)

Pokud jde o údajný nedostatek vědeckých důkazů týkajících se různých parametrů a vlastností zahrnutých ve specifikaci produktu, požadavek příliš podrobných informací je nepřiměřený, příliš zatěžující a irelevantní. Nařízení (EU) č. 1151/2012 nevyžaduje takový podrobný technický a vědecký popis každého parametru nebo vlastnosti produktu, pro který má být dotčené CHOP použito.

(37)

Komise posoudila kyperskou žádost a nezjistila v ní žádnou zjevnou chybu. Strany podávající námitky, nepředložily dostatečně odůvodněné důkazy, které by prokazovaly, že kyperská žádost je ze své podstaty chybná. V podstatě se dovolávají nedostatečných vědeckých důvodů pro žádost. Skutečnosti, prohlášení, odůvodnění a odkazy předložené Kyprem se považují za dostatečně přesvědčivé, aby odůvodnily zápis „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ jako CHOP podle nařízení (EU) č. 1151/2012.

(38)

Specifikace produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ obsahuje řadu prvků, které opravňují k zápisu tohoto názvu jako chráněného označení původu podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012: středomořské podnebí s typicky horkým a suchým létem a mírnou a deštivou zimou; terén, neboť pohoří na ostrově vykazují relativně vysoké srážky a ovlivňují prostředí a vodní režim níže položených oblastí ostrova; skutečnost, že díky své geologické stavbě, klimatickým podmínkám, geografické poloze a okolnímu moři je rostlinstvo na Kypru i přes jeho malou velikost jedno z nejbohatších ve Středomoří; místní plemena tlustoocasých ovcí a domácí plemena macherských a pissourijských koz a další plemena, která jsou dobře přizpůsobena místnímu podnebí; místní způsob tepelného zpracování produktu při vysoké teplotě po stanovenou dobu, aniž by se roztékal, čímž vzniká vysoký obsah určitých základních chemických sloučenin, které určují chuť produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (zejména laktonů a methylketonů); typické překládání sýřeniny v rámci výrobního postupu, které odlišuje produkt „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ od všech ostatních sýrů, a přidání kyperské máty, která konečnému produktu dodává jeho charakteristické aroma.

(39)

V souladu s rozdělením pravomocí mezi Komisi a členské státy, pokud jde o postup zápisu zeměpisných označení podle nařízení (EU) č. 1151/2012, by Komise měla ověřit, zda daná žádost neobsahuje zjevné chyby, zatímco příslušné vnitrostátní orgány, případně včetně vnitrostátních soudů, mají nejlepší předpoklady k tomu, aby posoudily technické aspekty dané žádosti před podáním žádosti o zápis Komisi.

(40)

Dokud nedojde ke znovusjednocení Kypru, pozastavuje se na základě čl. 1 odst. 1 protokolu č. 10 o Kypru k aktu o přistoupení z roku 2003 uplatňování acquis na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu. Z toho důvodu nemůže být kyperská vláda shledána odpovědnou za žádné důsledky toho, že v těchto oblastech nebude dohlížet na uplatňování práva Unie. Podle článku 3 uvedeného protokolu nic nebrání opatřením na podporu hospodářského rozvoje těchto oblastí. Těmito opatřeními není dotčeno uplatňování acquis v žádné jiné části Kyperské republiky za podmínek stanovených ve smlouvě o přistoupení. V souvislosti s produktem „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ může být ustavena pracovní skupina obou komunit, neboť zkušenosti ukazují, že tyto skupiny hrají důležitou úlohu.

(41)

V tomto rámci by vzhledem k tomu, že přírodní a lidské faktory spojené s výrobou produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ jsou objektivně, tradičně a historicky společné pro celý ostrov Kypr, měl být do vymezení způsobilé zeměpisné oblasti tohoto sýra zahrnut celý tento ostrov.

(42)

Aby se zápis do rejstříku mohl vztahovat na celou způsobilou zeměpisnou oblast výroby tohoto sýra a s ohledem na požadavek čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, měly by mít proto hospodářské subjekty, které jsou ochotny dodržovat specifikaci tohoto sýra, možnost tak učinit, aniž by čelily překážkám, které by se ukázaly jako diskriminační nebo jinak objektivně nepodložené. Proto by měl být v souladu s články 35 až 40 uvedeného nařízení stanoven účinný a trvalý kontrolní mechanismus, který zajistí dodržování specifikace produktu hospodářskými subjekty v celé způsobilé zeměpisné oblasti. Vzhledem k tomu, že uplatňování acquis je pozastaveno na územích, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, mělo by být do znovusjednocení Kypru výjimečně a dočasně zavedeno funkční uspořádání, aby se zaručilo, že kontroly mohou být účinně prováděny na celém ostrově, neboť jejich neexistence by představovala důvod pro zrušení zápisu v souladu s článkem 54 nařízení (EU) č. 1151/2012.

(43)

V čl. 37 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 se stanoví, že v případě chráněných označení původu mohou ověření souladu se specifikací produktu před uvedením produktu na trh provádět pověřené subjekty ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (EU) 2017/625. Pověřené subjekty jsou samostatné právnické osoby, na něž byly přeneseny některé úkoly úřední kontroly. V tomto rámci, v souladu s „obecnou shodou“ a vzhledem k výjimečné situaci v oblastech Kyperské republiky, kde je uplatňování acquis pozastaveno, je vhodné, aby byl orgánem odpovědným za kontrolní úkoly stanovené nařízením (EU) č. 1151/2012, pokud jde o specifikaci „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ na celém Kypru, jmenován mezinárodně akreditovaný subjekt Bureau Veritas. Přenesením těchto kontrolních úkolů na subjekt Buerau Veritas v souladu s články 28 a 29 nařízení (EU) 2017/625 je podmíněna registrace produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“, jak předpokládá „obecná shoda“. Bureau Veritas totiž získal významné a dlouhodobé odborné znalosti v oblasti kontroly CHOP a je schopen zajistit zavedení účinného, objektivního a nestranného všeobecného mechanismu pro provádění úředních kontrol týkajících se ověřování souladu se specifikací produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ na celém Kypru, a to z hlediska chovu, krmiv, sběru mléka, přepravy a výroby sýra. Společnému kontrolnímu mechanismu, který by zajistil plný soulad se specifikací produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“, by tak podléhali všichni producenti na celém ostrově. Bude-li to považováno za vhodné, měl by být Bureau Veritas oprávněn spolupracovat s Kyperskotureckou obchodní komorou. Pokud by Bureau Veritas informoval o případech nesplnění požadavků a pokud by dotyční producenti tyto případy nenapravili, měli by být v konečném důsledku zbaveni práva tento název používat.

(44)

Vzhledem k výjimečné situaci v oblastech Kyperské republiky, kde je uplatňování acquis pozastaveno, by přenesení úkolu na Bureau Veritas mělo zajistit, že zprávy tohoto subjektu budou zasílány příslušným orgánům Kyperské republiky a Komisi. Kyperskoturecká obchodní komora bude informace dostávat ve vhodných případech.

(45)

Práva duševního vlastnictví se řídí zásadou teritoriality. V důsledku toho je zápis produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ jako CHOP v Unii podmíněn pouze situací, která zde momentálně panuje. Případná výroba sýra nesoucího tento název nebo jeho uvádění na trh ve třetích zemích nemá v tomto ohledu žádný význam. Stejně tak není relevantní případná existence regulačních norem produkce pro tento sýr mimo Unii.

(46)

Dále je třeba zdůraznit, že v souladu s čl. 2 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 je uvádění produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ na trh v Unii podmíněno dodržováním jiných zvláštních předpisů Unie, včetně hygienických předpisů platných na úrovni Unie.

(47)

Během námitkového řízení nebyl poskytnut žádný přesvědčivý důkaz o dovozu takového druhu sýra ze třetích zemí do Unie. V důsledku toho neexistují důvody pro přechodné období podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, které se poskytuje určitým výrobcům ve třetích zemích.

(48)

Je nesporné, že Kypr je zdaleka největším výrobcem a vývozcem tohoto sýra na světě s produkcí více než 19 500 tun ročně, což představuje 24,4 kg na obyvatele. Tyto údaje nezahrnují produkci v oblastech Kyperské republiky, ve kterých vláda Kyperské republiky nevykonává efektivní kontrolu,

(49)

Výraz „Halloumi“ byl v roce 2000 zapsán u OHIM jako ochranná známka pro sýr vyráběný na Kypru podle příslušné kyperské normy přijaté v roce 1985, tedy v souladu se specifikací produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“. U OHIM byla podána jediná námitka proti tomuto zápisu, avšak následně byla stažena. Kyperská totožnost tohoto sýra proto tehdy zpochybněna nebyla. Tribunál Evropské unie rovněž konstatoval, konkrétně ve spojených věcech T-292/14 a T-293/14 (5), že výrazy „HALLOUMI“ a „ΧΑΛΛΟΥMI“ odkazují na speciální kyperský sýr. Ve věci T-535/10 (6) Tribunál rozhodl, že řecký výraz „Halloumi“ má být přeložen do tureckého jazyka jako „Hellim“, přičemž oba výrazy odkazují na tentýž zvláštní kyperský sýr. Pokud jde o další ochranné známky zapsané v Unii, použijí se v případě, že by se překrývaly s označením „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“, ustanovení článku 14 nařízení (EU) č. 1151/2012. Naproti tomu strany podávající námitky nepředložily žádné skutečnosti, které by vedly k neposkytnutí ochrany produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ z důvodu pověsti nebo proslulosti starší zapsané ochranné známky.

(50)

Spojené království bylo v době podání námitky členským státem Evropské unie, ale již není její součástí.

(51)

Podle odůvodněného prohlášení o námitce, které předložilo Spojené království, činila jeho domácí produkce přibližně 300 tun ročně, což představuje 0,00461 kg na obyvatele, zatímco Spojené království dováží z Kypru přibližně 6 500 tun tohoto sýra ročně.

(52)

Podle tohoto odůvodněného prohlášení by zápis produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ jako chráněného označení původu podle nařízení (EU) č. 1151/2012 proto bránil používání názvu „Halloumi“/„Hellim“ pro sýry vyráběné ve Spojeném království.

(53)

Toto nařízení se však s výjimkou Severního Irska na území Spojeného království nevztahuje, takže by se na něj nerozšířila ani ochrana názvu. Pokud jde o Severní Irsko, na jehož území se bude ochrana názvu uplatňovat, s ohledem na informace obsažené v odůvodněném prohlášení o námitce, kterou Spojené království předložilo Komisi, a na skutkový a právní kontext týkající se používání názvu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ neexistují žádné platné důvody pro to, aby hospodářské subjekty nadále používaly název „Halloumi“/„Hellim“ pro sýry vyráběné ve Spojeném království.

(54)

Pokud jde o údajnou druhovou povahu produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“, je třeba uvést, že vnímání tohoto výrazu mimo Evropskou unii a případná existence souvisejících regulačních norem produkce nebo soudních rozhodnutí přijatých ve třetích zemích nejsou pro toto rozhodnutí považovány za relevantní.

(55)

V rozporu s tvrzením stran, které podaly námitky, se „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ nestal druhem sýra vyráběným po celé Evropě, jehož název se stal obecným. Výroba tohoto sýra mimo Kypr je zanedbatelná, zatímco výrobek je znám a konzumován na většině území Unie. Žádný vnitrostátní akt ani akt Unie nestanoví druhový charakter názvu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“. V rámci námitkového řízení vedeného na úrovni Unie, s výjimkou námitky Spojeného království, nebyla uvedena žádná tvrzení o obecné povaze názvu.

(56)

I pokud jde o konzumaci produktu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ na území Unie, jedná se v naprosté většině případů o sýr vyráběný na Kypru.

(57)

Kyperské orgány dále přesvědčivě prokázaly, že spotřebitelé v Unii nepokládají „Halloumi“ nebo „Hellim“ za pouhý druh sýra, který nemá souvislost s konkrétním zeměpisným původem. Na to, že jeho totožnost je po staletí neodmyslitelně spojená s Kyprem, nepochybně ukazují důkazy od zúčastněných stran v potravinářském průmyslu, vývozní činnost kyperských společností trvající déle než 100 let, četné články ve sdělovacích prostředcích, propagace sýrů nebo reklama na sýry. Tuto pozici a výhradní vztah mezi tímto sýrem a kyperským územím potvrzují i prestižní encyklopedie a slovníky z různých zemí a v různých jazycích.

(58)

Na Kypr kromě toho přímo či nepřímo odkazují etikety řady sýrů s označením „Halloumi“/„Hellim“ vyráběných mimo Kypr, neboť uvádějí, že sýr je vyráběn podle kyperské tradiční receptury nebo že je touto tradicí nebo recepturou inspirován, případně používají vizuální nebo textové odkazy na kyperskou kulturu. Tato souvislost s Kyprem, i když u nekyperského sýra, je tedy naznačována a používána záměrně v rámci prodejní strategie, která využívá pověsti původního výrobku, a vytváří tak skutečné nebezpečí, že bude spotřebitel uveden v omyl.

(59)

Vyjádření OHIM o údajně obecné povaze názvu „Halloumi“ učiněné v různých rozhodnutích odvolacího senátu, a zejména v rozhodnutí ze dne 20. září 2010, které Tribunál následně zrušil (7), je pouhým obiter dictum. Toto vyjádření je v rozporu s rozsudkem Tribunálu ve věci T-535/10, který naznačuje kyperskou identitu sýra s názvem „Halloumi“ nebo „Hellim“ a nezabývá se druhovou povahou názvu ve smyslu článku 41 nařízení (EU) č. 1151/2012. Toto vyjádření bylo navíc učiněno před podáním žádosti o zápis názvu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ jako CHOP.

(60)

Dopisem ze dne 9. července 2014 oznámil Kypr Komisi, že rozhodnutím Ministerstva zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí Kyperské republiky č. 326/2014 ze dne 9. července 2014 bylo hospodářským subjektům usazeným v dané zeměpisné oblasti, které splňují podmínky čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012, poskytnuto přechodné období deseti let ode dne podání žádosti Komisi.

(61)

Aby měl orgán odpovědný za kontrolní úkoly dostatek času – také s ohledem na další omezení vyplývající z pandemie COVID-19 – na zavedení a provedení svého plánu kontrol umožňujícího, aby se na všechny hospodářské subjekty v dané zeměpisné oblasti, které jsou ochotny dodržovat pravidla režimu, vztahoval použitelný ověřovací systém, mělo by být uplatňování tohoto nařízení odloženo do 1. října 2021.

(62)

Název „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ by proto měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

(63)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.3. Sýry uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (8).

Článek 2

Na ochranu názvu „Χαλλούμι“ (Halloumi)/„Hellim“ (CHOP) se vztahuje desetileté přechodné období, které poskytl Kypr, rozhodnutím Ministerstva zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí Kyperské republiky č. 326/2014 ze dne 9. července 2014, hospodářským subjektům usazeným v dané zeměpisné oblasti, které splňují podmínky čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 246, 28.7.2015, s. 9.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95 7.4.2017, s. 1)

(4)  Rozhodnutí o námitkách č. B2152604, rozhodnutí o námitkách č. B2318585, rozhodnutí o námitkách č. B2190257, rozhodnutí o námitkách č. B2191396, rozhodnutí o námitkách č. B002124637.

(5)  Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 7. října 2015 ve spojených věcech T-292/14 a T-293/14 Kyperská republika v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

(6)  Rozsudek Tribunálu (osmého senátu) ze dne 13. června 2012 ve věci T-535/10 Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

(7)  Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 20. září 2010 (věc R 1497/2009-4), zrušené rozsudkem Tribunálu (osmého senátu) dne 13. června 2012 ve věci T-535/10.

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU