(EU) 2021/566Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/566 ze dne 30. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 118, 7.4.2021, s. 1-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 540/2011;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík


7.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/566

ze dne 30. března 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/421 (3) se do 30. dubna 2021 prodloužila doba platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram.

(3)

Žádosti o obnovení schválení uvedených látek byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (4).

(4)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(5)

Kromě toho se pro účinné látky cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, pyrimethanil, spinosad, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram žádá o prodloužení doby platnosti schválení rovněž proto, aby se poskytl čas nezbytný pro provedení posouzení v souvislosti s vlastnostmi těchto látek vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému v souladu s postupem stanoveným v článcích 13 a 14 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.

(6)

Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení stanovující, že schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/421 ze dne 18. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, Lecanicillium muscarium (dříve Verticillium lecanii) kmen Ve6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea kmeny FOC PG 410.3, VRA 1835 a VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram (Úř. věst. L 84, 20.3.2020, s. 7).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

(1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 74, ziram, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 89, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 90, mepanipyrim, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 123, klodinafop, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 124, pirimikarb, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 125, rimsulfuron, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 127, tritikonazol, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 129, klopyralid, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 130, cyprodinil, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(10)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 131, fosetyl, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(11)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 132, trinexapak, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(12)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 133, dichlorprop-P, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(13)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 134, metkonazol, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(14)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 135, pyrimethanil, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(15)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 136, triklopyr, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(16)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 137, metrafenon, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(17)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(18)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 139, spinosad, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(19)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 193, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai kmen ABTS-1857 a kmen GC-91, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(20)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 194, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(21)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 195, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmen ABTS 351, kmen PB 54, kmen SA 11, kmen SA 12, kmen EG 2348, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(22)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 197, Beauveria bassiana kmen ATCC 74040, kmen GHA, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(23)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 198, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(24)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 200, Metarhizium anisopliae var. anisopliae (dříve Metarhizium anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(25)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 202, Pythium oligandrum kmen M1, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(26)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 203, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis) kmen K61, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(27)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 204, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmen T11, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(28)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 206, Trichoderma harzianum Rifai kmen T-22, kmen ITEM 908, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(29)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 207, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmen ICC012, kmen T25, kmen TV1, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(30)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 208, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(31)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 210, abamektin, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“;

(32)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 213, fenpyroximát, datum nahrazuje datem „30. dubna 2022“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU