(EU) 2021/556Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/556 ze dne 31. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1529 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení základní látky chlorid sodný (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 115, 6.4.2021, s. 26-30 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 26. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 540/2011; (EU) 2017/1529;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

20;

6.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/556

ze dne 31. března 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1529 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení základní látky chlorid sodný

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 ve spojení s čl. 23 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1529 (2) byla účinná látka chlorid sodný schválena jako základní látka a zařazena do části C přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (3). Komise při svém rozhodování vycházela z technické zprávy, kterou jí poskytl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále rovněž „úřad“), a ze zprávy o přezkoumání (4), kterou sama vypracovala.

(2)

Jak je stanoveno v části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, schválení základní látky chlorid sodný bylo omezeno na použití jako fungicid a insekticid.

(3)

V listopadu 2017 a poté v aktualizované verzi v srpnu 2018 a červenci 2020 podala organizace Collectif Anti-baccharis Komisi žádost podle čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009, která se týká rozšíření použití chloridu sodného jako herbicidu.

(4)

Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Z konzultace vyplynulo, že povaha dotčené látky a rozsah žádosti nevyžadují nové vědecké hodnocení úřadem. Komise připravila aktualizovanou zprávu o přezkoumání, v níž zohlednila předcházející technickou zprávu úřadu (5) a informace, které poskytl žadatel.

(5)

Dne 25. ledna 2021 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva aktualizovanou zprávu o přezkoumání a předlohu nařízení.

(6)

Žadateli byla poskytnuta možnost předložit k aktualizované zprávě o přezkoumání připomínky.

(7)

Zdá se, že lze předpokládat, že chlorid sodný splňuje požadavky stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o jeho použití jako herbicidu, které je podrobně popsáno v aktualizované zprávě o přezkoumání. Proto by použití chloridu sodného jako herbicidu mělo být povoleno. Navíc vzhledem k tomu, že se povoluje nové použití chloridu sodného a že je přijatelné umožnit i jiná možná použití chloridu sodného, jak je uvedeno v aktualizované zprávě o přezkoumání chloridu sodného, je vhodné zrušit stávající omezení jeho použití výhradně jako fungicidu a insekticidu.

(8)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné zachovat určité podmínky pro použití uvedené účinné látky.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1529 a (EU) č. 540/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) 2017/1529

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2017/1529 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1529 ze dne 7. září 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka chlorid sodný a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 232, 8.9.2017, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(4)  Konečná zpráva o přezkoumání chloridu sodného jako základní látky dokončená Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva na zasedání dne 20. července 2017 a pozměněná dne 25. ledna 2021 za účelem schválení chloridu sodného jako základní látky v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 (SANTE/10383/2017– rev.2).

(5)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2017. Technická zpráva „Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for (sea) salt (sodium chloride) for use in plant protection as fungicide and insecticide“. EFSA supporting publication 2017:EN-1172. 56 s. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1172.


PŘÍLOHA I

Položka v pátém sloupci „Zvláštní ustanovení“ v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2017/1529 se nahrazuje tímto:

„Chlorid sodný se musí používat v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání chloridu sodného (SANTE/10383/2017), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.“


PŘÍLOHA II

Položka v šestém sloupci „Zvláštní ustanovení“ v řádku 16, chlorid sodný, v části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se nahrazuje tímto:

„Chlorid sodný se musí používat v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání chloridu sodného (SANTE/10383/2017), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU