(EU) 2021/550Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/550 ze dne 26. března 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Radicchio Rosso di Treviso“ (CHZO)

Publikováno: Úř. věst. L 111, 31.3.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.31.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/550

ze dne 26. března 2021,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Radicchio Rosso di Treviso“ (CHZO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Radicchio Rosso di Treviso“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1263/96 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (ES) č. 784/2008 (3).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Radicchio Rosso di Treviso“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. března 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1263/96 ze dne 1. července 1996, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 19).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 784/2008 ze dne 5. srpna 2008, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Radicchio Rosso di Treviso (CHZO)) (Úř. věst. L 209, 6.8.2008, s. 7).

(4)  Úř. věst. C 418, 3.12.2020, s. 9.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU