(EU) 2021/549Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/549 ze dne 29. března 2021, kterým se po třísté devatenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 109, 30.3.2021, s. 77-79 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. března 2021 Nabývá účinnosti: 31. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 109/77


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/549

ze dne 29. března 2021,

kterým se po třísté devatenácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne úterý 23. března 2021 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o změně osmi záznamů v seznamu osob, skupin a subjektů, na které by se mělo vztahovat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Identifikační údaje u následujících záznamů v oddíle „Fyzické osoby“ v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1)

„Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (také znám jako: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy, e) Abu Mohammed al-Qatari, f) Katrina). Datum narození: 1. 1. 1965. Místo narození: Dohá, Katar. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: 00685868 (vydaný v Dohá dne 5. 2. 2006 a platný do 4. února 2011). Číslo průkazu totožnosti: 26563400140 (Katar). Adresa: Dohá, Katar. Další informace: jméno matky: Hamdah Ahmad Haidoos. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10. 10. 2008.“

se nahrazuje tímto:

„Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (původní přepis: خليفة محمد تركي السبيعي) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; nedostatečně spolehlivě také znám jako: a) Abu Mohammed al-Qatari; b) Katrina). Datum narození: 1. 1. 1965. Místo narození: Dauhá, Katar. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: a) 1353275 (číslo katarského cestovního pasu platného do 12. 6. 2022); b) 00685868 (číslo katarského cestovního pasu vydaného v Dauhá dne 5. 2. 2006, jehož platnost vypršela dne 4. 2. 2011). Národní identifikační číslo: 26563400140 (katarské identifikační číslo). Adresa: Al-Waab, Qatar. Další informace: jméno matky: Hamdah Ahmad Haidoos. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 10. 10. 2008.“

2)

„Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Datum narození: 17. listopadu 1960. Místo narození: a) Kuvajt, b) Katar. Státní příslušnost: kuvajtská. Číslo pasu: a) 001714467 (kuvajtský cestovní pas), b) 101505554 (kuvajtský cestovní pas). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 15. 8. 2014.“

se nahrazuje tímto:

„Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Datum narození: 17. 11. 1960. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: kuvajtská. Číslo pasu: a) 001714467 (číslo kuvajtského cestovního pasu); b) 101505554 (číslo kuvajtského cestovního pasu). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 15. 8. 2014.“

3)

„Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi (také znám jako a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; g) A. Rahman al-Naimi; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; i) A. Rahman Omair J Alnaimi; j) Abdulrahman Omair al Neaimi). Datum narození: 1954. Místo narození: Dohá, Katar. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: 00868774 (katarský cestovní pas platný do 27. 4. 2014); Národní identifikační číslo: 25463401784 (katarský cestovní pas platný do 6. 12. 2019); Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23. 9. 2014.“

se nahrazuje tímto:

„'Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; g) A. Rahman al-Naimi; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; i) A. Rahman Omair J Alnaimi; j) Abdulrahman Omair al Neaimi). Datum narození: 1954. Místo narození: Dauhá, Katar. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: a) 01461558 (číslo katarského cestovního pasu platného do 20. 1. 2024); b) 00868774 (číslo katarského cestovního pasu platného do 27. 4. 2014); Národní identifikační číslo: a) 25463400086 (katarské identifikační číslo). b) 25463401784 (katarské idenfifikační číslo, jehož platnost vypršela dne 6. 12. 2019); Adresa: Al-Waab, Qatar. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23. 9. 2014.“

4)

„Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (také znám jako a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; d) Khattab; e) Ibn al-Khattab). Datum narození: 1984. Místo narození: Irák. Státní příslušnost: jordánská. Číslo pasu: a) K048787 (jordánský pas); b) 486298 (jordánský pas). Národní identifikační číslo: 28440000526 (katarské identifikační číslo). Adresa: Syrská arabská republika (stav k prosinci 2014). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23. 1. 2015.“

se nahrazuje tímto:

„Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (původní přepis: اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; nedostatečně spolehlivě také znám jako: a) Khattab; b) Ibn al-Khattab). Datum narození: 1984. Místo narození: Irák. Státní příslušnost: jordánská. Číslo pasu: a) K048787 (číslo jordánského cestovního pasu); b) 486298 (číslo jordánského cestovního pasu). Adresa: Syrská arabská republika (stav k prosinci 2014). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23. 1. 2015.“

5)

„Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr (také znám jako a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; f) Ibrahim al-Bakr; g) Abu-Khalil). Datum narození: 12. 7. 1977. Místo narození: Katar. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: 01016646 (katarský pas). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23. 1. 2015.“

se nahrazuje tímto:

„Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr (původní přepis: ابراهیم عیسی حاجي محمد البکر) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; f) Ibrahim al-Bakr; nedostatečně spolehlivě také znám jako: Abu-Khalil). Datum narození: 12. 7. 1977. Místo narození: Katar. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: 01016646 (katarský cestovní pas platný do 11. 1. 2017); Národní identifikační číslo: 27763401255 (identifikační číslo Kataru). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23. 1. 2015.“

6)

„'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (také znám jako a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; b) 'Umar al-Qatari; c) 'Umar al-Tayyar). Datum narození: 13. 7. 1989. Státní příslušnost: jordánská. Číslo pasu: K475336 (jordánský cestovní pas vydaný dne 31. 8. 2009, platnost do 30. 8. 2014). Národní identifikační číslo: 28940000602 (katarské identifikační číslo). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23. 1. 2015.“

se nahrazuje tímto:

„'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam (původní přepis: عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; nedostatečně spolehlivě také znám jako: a) 'Umar al-Qatari; b) 'Umar al-Tayyar). Datum narození: 13. 7. 1989. Státní příslušnost: jordánská. Číslo pasu: K475336 (číslo jordánského cestovního pasu vydaného dne 31. 8. 2009, jehož platnost vypršela dne 30. 8. 2014). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23. 1. 2015.“

7)

„Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (také znám jako a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari, b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari, c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari, d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari, (e) Abu Ali al-Kawari). Datum narození: 28. 9. 1973 Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: a) katarský cestovní pas číslo 01020802, b) katarský cestovní pas číslo 00754833 vydaný dne 20. 5. 2007, c) katarský cestovní pas číslo 00490327 vydaný dne 28. 7. 2001. Národní identifikační číslo: katarský průkaz totožnosti č. 27363400684. Adresa: Al-Laqtah, Qatar. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 21. 9. 2015.“

se nahrazuje tímto:

„Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (původní přepis: عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari; b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari; c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari, e) Abu Ali al-Kawari). Datum narození: 28. 9. 1973 Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: a) 01020802 (číslo katarského cestovního pasu). b) 00754833 (číslo katarského cestovního pasu vydaného dne 20. 5. 2007); c) 00490327 (číslo katarského cestovního pasu vydaného dne 28. 7. 2001); d) 01538029 (číslo katarského cestovního pasu platného do 14. 3. 2025); Národní identifikační číslo: 27363400684 (katarské identifikační číslo). Adresa: Al Kharaitiyat, Qatar. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 21. 9. 2015.“

8)

„Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (také znám jako a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; d) Abu Haza'; e) Abu Hazza'; f) Umar al-Afghani; g) Abu Sa'd; h) Abu Suad. Datum narození: 15. 2. 1972. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: katarský cestovní pas číslo 00966737. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 21. 9. 2015.“

se nahrazuje tímto:

„Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (původní přepis: سعد بن سعد محمد شریان الكعبي) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; nedostatečně spolehlivě také znám jako: a) Abu Haza'; b) Abu Hazza'; c) Umar al-Afghani; d) Abu Sa'd; e) Abu Suad). Datum narození: 15. 2. 1972. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: 00966737 (číslo katarského cestovního pasu, jehož platnost vypršela dne 16. 2. 2016); Národní identifikační číslo: 27263401275 (katarské identifikační číslo). Adresa: Umm Salal, Qatar. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 21. 9. 2015.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU