(EU) 2021/548Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/548 ze dne 29. března 2021, kterým se zavádí celní evidence dovozu kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky

Publikováno: Úř. věst. L 109, 30.3.2021, s. 71-76 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. března 2021 Nabývá účinnosti: 31. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 109/71


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/548

ze dne 29. března 2021,

kterým se zavádí celní evidence dovozu kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

po informování členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. září 2020 informovala Evropská komise (dále jen „Komise“) prostřednictvím oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie (2) (dále jen „oznámení o zahájení řízení“) o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „Čína“) na základě podnětu, který podalo sdružení Europacable (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby kabelů z optických vláken v Unii.

1.   VÝROBEK, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM CELNÍ EVIDENCE

(2)

Výrobkem, který je předmětem celní evidence, jsou kabely z jednovidových optických vláken, vyrobené z jednoho nebo několika jednotlivě opláštěných vláken, s ochranným obalem, též spojené s elektrickými vodiči, pocházející z Číny (dále jen „dotčený výrobek“). Nejsou v něm zahrnuty následující výrobky: i) kabely, v nichž jsou všechna optická vlákna jednotlivě na jednom nebo na obou koncích vybavena funkčními konektory, a ii) kabely pro podmořské užití. Kabely pro podmořské užití jsou kabely z optických vláken s plastovou izolací, které obsahují měděný nebo hliníkový vodič a v kterých jsou vlákna zapouzdřena v kovovém modulu (kovových modulech).

(3)

Dotčený výrobek je v současnosti zařazen do kódu KN ex 8544 70 00 (kód TARIC 8544700010). Kód KN a kód TARIC se uvádějí pouze pro informaci.

2.   ŽÁDOST

(4)

Dne 17. prosince 2020 podal žadatel žádost o zavedení celní evidence podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení. Žadatel požádal o zavedení celní evidence dovozu dotčeného výrobku, aby v případě splnění všech podmínek stanovených v základním nařízení mohla být následně zavedena opatření ode dne celní evidence.

3.   DŮVODY PRO CELNÍ EVIDENCI

(5)

Podle žadatele byla celní evidence opodstatněná, jelikož podmínky stanovené v čl. 10 odst. 4 základního nařízení byly splněny. Žadatel zejména tvrdil, že po zahájení řízení byl dovoz dotčeného výrobku do Unie v rostoucím objemu dumpingový, což výrobnímu odvětví Unie působí významnou újmu a ohrožuje nápravný účinek případného konečného cla.

(6)

Komise zkoumala žádost na základě čl. 10 odst. 4 základního nařízení. Komise ověřila, zda dovozci o dumpingu věděli nebo měli vědět, pokud jde o rozsah dumpingu a předpokládanou nebo skutečnou újmu. Rovněž posoudila, zda došlo k dalšímu podstatnému zvýšení dovozu, které s ohledem na čas a objem, jakož i další okolnosti může vážně ohrozit nápravný účinek uloženého konečného antidumpingového cla.

3.1.   Povědomí dovozců o dumpingu, rozsahu dumpingu a údajné újmě

(7)

Komise má k dispozici dostatečné důkazy o tom, že dovoz dotčeného výrobku z Číny je dumpingový. Žadatel zejména poskytl důkazy o dumpingu ze srovnání početně zjištěné běžné hodnoty na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo referenční hodnoty, stanovené v souladu s čl. 2 odst. 6a písm. a) základního nařízení, s vývozní cenou (na úrovni ceny ze závodu) dotčeného výrobku při jeho prodeji na vývoz do Unie. Na uvedeném základě je dumpingové rozpětí ve výši 123 % vypočítané v podnětu značné.

(8)

Tyto informace byly obsaženy v oznámení o zahájení řízení, a proto má Komise za to, že dovozci o dumpingu věděli nebo měli vědět.

(9)

Čínská obchodní komora pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (CCCME) v reakci na žádost o celní evidenci podanou sdružením Europacable uvedla, že právní požadavky pro celní evidenci nebyly splněny, protože žádost o celní evidenci nezohledňovala povědomí dovozce o dumpingu spolu s požadavkem dalšího podstatného zvýšení dovozu. Zejména by podle této strany nemělo splňovat právní požadavky jakékoli zvýšení dovozu, které by nebylo způsobeno povědomím o možných opatřeních.

(10)

Pokud jde o toto tvrzení, Komise se domnívá, že tyto dva požadavky je třeba posuzovat odděleně. CCCME totiž svá tvrzení dokládá odkazem na zjištění (3), které Soud učinil při výkladu čl. 10 odst. 4 písm. d), a nikoli čl. 10 odst. 4 písm. c), což je odlišný (a kumulativní) požadavek (4). CCCME zjištění zopakovala částečně a vytrhla je z kontextu. Ze znění celého bodu je na první pohled jasné, že dané zjištění je pro výklad pojmu „povědomí“ irelevantní. Zjištění ve zmíněném případě ve skutečnosti podporuje stanovisko Komise, když uvádí, že od zveřejnění oznámení o zahájení šetření dovozci věděli o možnosti, že později budou zpětně uplatněna cla. To naznačuje, že dovozci by také věděli (nebo měli vědět) o dumpingu.

(11)

Pokud jde o povědomí dovozců o dumpingu, Komise se domnívá, že na základě zahájení šetření a poskytnutí všech nezbytných informací zúčastněným stranám by dovozci měli o dumpingu vědět. Oznámení o zahájení řízení se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie a je přístupné všem zúčastněným stranám, včetně dovozců. Jako zúčastněné strany v šetření mají dovozci navíc přístup k nedůvěrnému znění podnětu. Komise byla proto toho názoru, že k uvedenému datu dovozci o údajných dumpingových praktikách, rozsahu dumpingu a údajné újmě věděli nebo měli vědět.

(12)

Pokud jde o zvýšení dovozu, analýza uvedená v 19. a 20. bodě odůvodnění ukazuje, že dovoz po zahájení tohoto šetření skutečně výrazně vzrostl a že vzhledem k době potřebné mezi objednávkou a dodáním se tento trend projevil nikoli okamžitě, ale více než jeden měsíc po zahájení šetření. To ukazuje, že další zvýšení uvedené níže je způsobeno vědomými rozhodnutími dovozců s ohledem na existenci šetření a na možnost uložení cel na dotčený výrobek.

(13)

Komise tak dospěla k závěru, že první kritérium pro celní evidenci bylo splněno.

3.2.   Další podstatné zvýšení dovozu

(14)

Žadatel ve své žádosti o celní evidenci dovozu uváděl další podstatné zvýšení dovozu. Za tímto účelem použil čínské celní statistiky, z nichž je patrné, že v období od ledna do října 2020 vyvezli čínští výrobci kabelů z optických vláken do Unie ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 9,5 % vyšší objemy čínských výrobků kódu 8544.70.00 (5).

(15)

CCCME údaje poskytnuté žadatelem zpochybnila a tvrdila, že čínské vývozní statistiky nebyly spolehlivé a že údaje Eurostatu zvýšení dovozu neprokázaly.

(16)

Komise provedla své vlastní posouzení na základě úplných a aktualizovaných údajů dostupných v databázi dohledu (Surveillance), aniž čínské vývozní statistiky zohlednila.

(17)

Komise porovnala úroveň dovozu od prvního celého měsíce po zahájení šetření (říjen 2020) do posledního dostupného celého měsíce (leden 2021) s odpovídajícími objemy dovozu ve stejném období předchozího roku (říjen 2019 – leden 2020).

(18)

Před zahájením tohoto šetření neexistoval pro dotčený výrobek žádný zvláštní kód TARIC. Komise vypočítala podíl dovozu dotčeného výrobku (deklarovaného pod kódem TARIC 8544700010) v období od října 2020 do ledna 2021 (32,85 %). Tento podíl byl rovněž v souladu s podílem uvedeným v podnětu a byl považován za přiměřený pro období od října 2019 do ledna 2020. To bylo považováno za konzervativní přístup, protože zbývající výrobky kódu KN 8544 70 00 nejsou předmětem šetření a Komise nezjistila žádný důvod, který by naznačoval zvýšení uvedeného dovozu. Dovoz z Číny se vyvíjel takto:

Období po zahájení

Dovoz EU-27 (kg – celý kód KN)

Dovoz EU-27 (kg – dotčený výrobek)

Období před zahájením

Dovoz EU-27 (kg – celý kód KN)

Dovoz EU-27 (kg – odhad pro dotčený výrobek)

Zvýšení v % (po zahájení vs. před zahájením)

Říjen 20

2 302 136

744 914

Říjen 19

2 482 783

815 622

–8,7 %

Listopad 20

2 035 304

527 452

Listopad 19

1 871 467

614 798

–14,2 %

Prosinec 20

2 519 501

745 918

Prosinec 19

1 421 222

466 888

59,8 %

Leden 21

3 615 579

1 422 058

Leden 20

2 439 294

801 336

77,5 %

CELKEM

10 472 519

3 440 342

 

8 214 766

2 698 645

27,5 %

Zdroj: Údaje celního dohledu EU.

(19)

Komise rovněž porovnala průměrný měsíční dovoz během období šetření (červenec 2019 až červen 2020) s průměrným měsíčním dovozem za čtyři měsíce po zahájení šetření (říjen 2020 až leden 2021). Ze srovnání, jak je podrobně uvedeno v tabulce níže, je patrné zvýšení o 15,05 %.

Celý kód KN

Dotčený výrobek

Zvýšení po zahájení

Měsíční průměr po zahájení

Měsíční průměr (červenec 2019 – červen 2020)

Měsíční průměr po zahájení

Měsíční průměr (červenec 2019 – červen 2020)

2 618 130

2 275 551

860 086

747 544

15,05 %

Zdroj: Údaje celního dohledu EU.

(20)

Komise provedla křížovou kontrolu výše uvedených informací s jinými dostupnými zdroji informací, včetně formulářů pro výběr vzorku a odpovědí vyvážejících výrobců na dotazník, jakož i Eurostatu, která naznačila, že výše uvedené objemy dovozu získané z databáze celního dohledu EU mohou být podhodnocené. Komise prošetří důvod těchto nesrovnalostí, včetně přepočítacího koeficientu mezi různými jednotkami měření. Komise měla za to, že tento fakt nezpochybňuje skutečnost, že výše uvedené objemy dovozu by měly být pro účely této analýzy považovány za spolehlivé. Oprava případného podhodnocení objemu dovozu by navíc mohla vést pouze k posílení závěrů, k nimž se v tomto nařízení dospělo.

(21)

Komise proto shledala, že průměrné zvýšení o 27,5 % v měsících po zahájení šetření představovalo podstatné zvýšení dovozu ve smyslu čl. 10 odst. 4 základního nařízení. Stejně tak bylo za podstatné pokládáno i zvýšení o 15,05 % na základě měsíčního průměru za čtyři měsíce po zahájení šetření ve srovnání s průměrným měsíčním dovozem během období šetření.

(22)

Komise proto dospěla k závěru, že bylo splněno i druhé kritérium pro celní evidenci.

3.3.   Ohrožení nápravného účinku cla

(23)

Komise má k dispozici dostatečné důkazy o tom, že pokračující nárůst dovozu z Číny za stále nižší ceny by způsobil další újmu.

(24)

Jak je uvedeno v 13. až 18. bodě odůvodnění, existují dostatečné důkazy o podstatném zvýšení dovozu dotčeného výrobku. To může vážně ohrozit nápravný účinek uložených cel. Lze skutečně důvodně předpokládat, že tržní podíl dovozu dotčeného výrobku se může před přijetím případných prozatímních opatření dále zvýšit, neboť tato opatření by byla přijata nejpozději okolo druhé poloviny května 2021.

(25)

Trh EU je pro čínské vyvážející výrobce atraktivní jakožto velký trh s kabely z optických vláken, kde nejsou zavedena žádná opatření na ochranu obchodu, na rozdíl od jiných trhů, jako jsou Spojené státy (kde se uplatňují 25% cla (6)). To platí tím spíše vzhledem k značné čínské nadměrné kapacitě, pokud jde o tento výrobek, která se na základě specializovaného průzkumu trhu poskytnutého žadateli odhaduje na více než dvojnásobek celého trhu EU. Kritické je také načasování, neboť v lednu 2021 bylo zahájeno významné nabídkové řízení v souvislosti s víceletou veřejnou zakázkou na dodávky dotčeného výrobku, která představuje značný podíl spotřeby ve Francii.

(26)

Kromě toho je vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Unie má vysoké fixní náklady, zřejmé, že pokles tržního podílu a výroby povede v období od zahájení šetření do případného uložení opatření k poklesu ziskovosti.

(27)

Dovozní ceny dotčeného výrobku v období od října 2020 do ledna 2021 byly navíc nízké. Z databáze Surveillance 2 vyplývá, že průměrná hodnota za kilogram čínského dovozu pod kódem KN 8544 70 00 byla v období od října 2020 do ledna 2021 přibližně o 24 % nižší než v období od října 2019 do ledna 2020. To svědčí o průměrných cenách dotčeného výrobku, neboť podíl dovozu dotčeného výrobku je v obou obdobích srovnatelný (údaje celního dohledu EU za období od října 2020 do ledna 2021 uvádějí, že dotčený výrobek představuje přibližně 33 % celkového dovozu pod kódem KN 8544 70 00, což se shoduje s podílem uvedeným v podnětu). Výše uvedené potvrzuje cenové chování čínských vyvážejících výrobců popsané v podnětu.

(28)

Další podstatné zvýšení dovozu zaznamenané po zahájení šetření (konkrétně v prosinci a lednu), usnadněné stávající nadměrnou kapacitou v Číně a stimulované atraktivitou trhu EU, pravděpodobně vážně ohrožuje nápravné účinky opatření, zejména s ohledem na koncentrovaný dopad v krátkém časovém období, kritické načasování některých nabídkových řízení a nízké ceny. Ve spisu nejsou k dispozici žádné informace o jiných okolnostech, které by toto posouzení vyvracely.

(29)

Komise proto dospěla k závěru, že bylo splněno i třetí kritérium pro celní evidenci.

3.4.   Závěr

(30)

Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy, které odůvodňují zavedení celní evidence dovozu dotčeného výrobku podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

4.   POSTUP

(31)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně sdělily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a uvedou zvláštní důvody pro takové slyšení.

5.   CELNÍ EVIDENCE

(32)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by u dotčeného výrobku měla být zavedena celní evidence dovozu, aby v případě, že výsledkem šetření budou zjištění, která povedou k uložení antidumpingového cla, a pokud budou splněny nezbytné podmínky, mohlo být toto clo uloženo na celně evidovaný dovoz se zpětnou působností v souladu s platnými právními předpisy.

(33)

Případný budoucí celní dluh by vycházel ze zjištění antidumpingového šetření.

(34)

Tvrzení v podnětu požadujícím zahájení antidumpingového šetření uvádějí pro dotčený výrobek odhad průměrného dumpingového rozpětí ve výši 123 % a průměrné úrovně odstranění újmy ve výši 43 %. Na tomto základě lze částku možného budoucího celního dluhu odhadnout na výši úrovně odstranění újmy uvedené v podnětu, tj. až na 43 % ad valorem dovozní hodnoty CIF dotčeného výrobku.

(35)

Vzhledem k obtížím při porovnávání objemů v různých jednotkách měření, jak je uvedeno výše v 20. bodě odůvodnění, se Komise domnívá, že je vhodné mít pro účely monitorování údaje o dovozu včetně informací o délce kabelů v kilometrech. Celní orgány se proto vyzývají, aby je shromažďovaly.

6.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(36)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (7),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní orgány se vyzývají, aby podle čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu kabelů z jednovidových optických vláken, vyrobených z jednoho nebo několika jednotlivě opláštěných vláken, s ochranným obalem, též spojených s elektrickými vodiči, v současnosti kódu KN ex 8544 70 00 (kód TARIC 8544700010), pocházejících z Čínské lidové republiky. Vyloučeny jsou tyto výrobky:

i)

kabely, v nichž jsou všechna optická vlákna jednotlivě na jednom nebo na obou koncích vybavena funkčními konektory, a

ii)

kabely pro podmořské užití. Kabely pro podmořské užití jsou kabely z optických vláken s plastovou izolací, které obsahují měděný nebo hliníkový vodič a v kterých jsou vlákna zapouzdřena v kovovém modulu (kovových modulech).

2.   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně sdělily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy nebo požádaly o slyšení do 21 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

Článek 2

V celním prohlášení se uvede délka výrobku popsaného v čl. 1 odst. 1 v kilometrech, pokud je tento údaj slučitelný s přílohou I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (8).

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. C 316, 24.9.2020, s. 10.

(3)  Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 8. května 2019, Stemcor London Ltd a Samac Steel Supplies Ltd v. Evropská komise, T-749/16, bod 74.

(4)  Tamtéž bod 46.

(5)  Tyto údaje se týkají vývozu do EU-27.

(6)  Viz: https://hts.usitc.gov/view/China%20Tariffs?release=2020HTSARev16

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(8)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1), příloha I „Kombinovaná nomenklatura“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU