(EU) 2021/547Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/547 ze dne 29. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1715, pokud jde o postupy pro zřízení a používání systémů ADIS a EUROPHYT, vydávání elektronických veterinárních osvědčení, úředních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a obchodních dokladů, používání elektronických podpisů a fungování systému TRACES, a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/152/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 109, 30.3.2021, s. 60-70 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 109/60


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/547

ze dne 29. března 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1715, pokud jde o postupy pro zřízení a používání systémů ADIS a EUROPHYT, vydávání elektronických veterinárních osvědčení, úředních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a obchodních dokladů, používání elektronických podpisů a fungování systému TRACES, a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/152/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na článek 51 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o přenosných nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (2), a zejména na čl. 23 první pododstavec písm. b) až f), čl. 30 odst. 1 písm. b) bod ii) a čl. 35 první pododstavec písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (3), a zejména na čl. 104 první pododstavec písm. a), b) a c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (4), a zejména čl. 58 první pododstavec písm. a), čl. 90 první pododstavec písm. f), čl. 102 odst. 6 první pododstavec písm. a) a b), čl. 103 odst. 6 a čl. 134 první pododstavec písm. a) až d) a g),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 (5) stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách („IMSOC“) a jeho systémových složek, konkrétně systém provádějící postupy pro systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva a správní pomoc a spolupráci („iRASFF“), systém pro hlášení nákaz zvířat a podávání zpráv o nich („ADIS“), systém pro hlášení úředně potvrzeného výskytu škodlivých organismů na rostlinách a v rostlinných produktech na území členských států („EUROPHYT“) a obchodní řídící a expertní systém pro výměnu údajů, informací a dokumentů („TRACES“). Rovněž stanoví pravidla týkající se nezbytných propojení mezi těmito složkami.

(2)

Nařízení rovněž stanoví pravidla pro zřízení sítě pro fungování systému ADIS a pro vytvoření seznamu regionů pro účely hlášení a podávání zpráv za účelem hlášení v rámci Unie a podávání zpráv o nákazách zvířat v rámci Unie.

(3)

Aby se zajistilo jednotné používání systému ADIS ze strany členských států, stanoví prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2002 (6) pravidla pro formát a strukturu údajů pro hlášení nákaz a podávání zpráv o nich v rámci Unie zanášených do uvedeného systému, formát a postup pro podávání zpráv, jakož i pro lhůty a četnost hlášení a podávání zpráv.

(4)

Do prováděcího nařízení (EU) 2019/1715 by měla být začleněna společná pravidla pro kontaktní místa sítě ADIS týkající se podávání hlášení a zpráv v rámci Unie v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2020/2002. Aby byla dodržena pravidla Unie pro ochranu údajů, měla by uvedená pravidla rovněž zahrnovat ustanovení o maximální době uložení osobních údajů v systému ADIS.

(5)

Toto nařízení by rovněž mělo stanovit pravidla, která budou zahrnuta do prováděcího nařízení (EU) 2019/1715 a která se týkají nezbytných propojení mezi systémy ADIS a TRACES, jejichž cílem je zajistit, aby byly příslušné údaje týkající se hlášení v rámci Unie automaticky vyměňovány nebo zpřístupňovány v obou systémech, a poskytnout členům sítí relevantní informace.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1715 stanoví pravidla týkající se využití systému TRACES pro podávání hlášení o zadržení zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z jiných členských států nebo třetích zemí, které mohou představovat bezprostřední nebezpečí proniknutí škodlivých organismů nebo jejich šíření, do sítě EUROPHYT pro zadržení. V nařízení se stanoví, že hlášení o zadržených zásilkách, s nimiž se obchoduje v Unii, má podávat kontaktní místo sítě EUROPHYT pro zadržení a hlášení o zadržení zásilek vstupujících do Unie má podávat úřední pracovník rostlinolékařské služby, který o uvedených zásilkách rozhoduje.

(7)

Vzhledem k tomu, že hlášení o zadržených zásilkách rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, s nimiž se obchoduje v Unii, spadají do působnosti oznámení o nesouladu zboží, na která se vztahuje nařízení (EU) 2017/625 a měla by být vyměňována mezi kontaktními místy sítě pro včasnou výměnu informací a spolupráci v rámci systému iRASFF, měla by být uvedená hlášení o zadržených zásilkách podávána v systému iRASFF.

(8)

Aby se dále zajistilo používání systému iRASFF též k výměně oznámení o nesouladu v případě zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, s nimiž se obchoduje v Unii a jež mohou přestavovat riziko pro zdraví rostlin, je třeba změnit definici pojmu „oznámení o nesouladu“ uvedenou v prováděcím nařízení (EU) 2019/1715.

(9)

Aby se předešlo nejasnostem ohledně významu pojmu „riziko“, který je definován v prováděcím nařízení (EU) 2019/1715, je současně rovněž nezbytné danou definici zrušit, namísto toho upravit některé definice oznámení v systému iRASFF a v uvedených definicích vyjasnit různé kategorie rizika.

(10)

Podobně aby se předešlo nejasnostem ohledně významu pojmů „síť pro odhalování podvodů s potravinami“ a „oznámení o podvodu s potravinami“ definovaných v prováděcím nařízení (EU) 2019/1715 a aby uvedené definované pojmy lépe odrážely oblast působnosti nařízení (EU) 2017/625, je třeba dané definované pojmy přejmenovat na „síť pro odhalování podvodů“ a „oznámení o podvodu“’ a v prováděcím nařízení (EU) 2019/1715 odpovídajícím způsobem upravit všechna ustanovení týkající se podvodů s potravinami.

(11)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1715 rovněž stanoví, že informace o zadržených zásilkách vstupujících do Unie mají zahrnovat informace zaznamenané ve společném zdravotním vstupním dokumentu úředním pracovníkem rostlinolékařské služby v souladu s čl. 55 odst. 2 a článkem 56 nařízení (EU) 2017/625, další informace o opatřeních přijatých v souvislosti se zadrženými zásilkami a informace o uložené karanténě.

(12)

Vzhledem k tomu, že společný zdravotní vstupní doklad obsahuje položky pro zaznamenávání informací o opatřeních přijatých v souvislosti se zadrženými zásilkami, včetně případů, kdy je uložena karanténa, není nutné předkládat oznámení o zadržení obsahující stejné informace rovněž v systému TRACES. Povinnost podat oznámení o zadržení obsahující stejné informace v systému TRACES by proto měla být zrušena a nahrazena povinností zaznamenávat údaje o zadržení do společného zdravotního vstupního dokladu.

(13)

Vzhledem k tomu, že v případě zásilek, které vstupují do Unie nebo s nimiž se v Unii obchoduje, má být jakýkoli nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 oznámen buď v systému TRACES, nebo iRASFF, měla by být kromě toho v prováděcím nařízení (EU) 2019/1715 zrušena všechna ustanovení týkající se hlášení EUROPHYT o zadržení.

(14)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1715 stanoví pravidla pro používání elektronických společných zdravotních vstupních dokladů a vydávání elektronických osvědčení pro zásilky zvířat a zboží vstupující do Unie. Uvedená pravidla zahrnují vysoké úrovně záruky, pokud jde o prokazování totožnosti osvědčujících úředníků před udělením práva na vytváření elektronického podpisu, a používání kvalifikovaných elektronických časových razítek u elektronických podpisů generovaných důvěryhodnou třetí stranou.

(15)

Zkušenosti ukázaly, že tyto vysoké úrovně záruky nejsou nutné, neboť mechanismus autentizace před přihlášením do systému TRACES, vnitrostátního systému členského státu, elektronického certifikačního systému třetí země nebo mezinárodní organizace poskytuje dostatečný stupeň jistoty ohledně deklarované totožnosti podepisující osoby. Kromě toho není potřeba časové razítko. Zabezpečený tok dat uvnitř systémů a mezi systémy a používání kvalifikované elektronické pečetě, která je navržena tak, aby spolehlivě prokazovala správný čas, integritu a správnost dat, poskytuje dostatečné záruky, že jakékoli následné pozměnění dat bude zjistitelné.

(16)

Toto nařízení by proto mělo do prováděcího nařízení (EU) 2019/1715 zavést změny, které úředním veterinárním lékařům, úředním pracovníkům rostlinolékařské služby a osvědčujícím úředníkům umožní ve společných zdravotních vstupních dokladech a osvědčeních s nižšími úrovněmi záruky totožnosti používat elektronické podpisy a nepoužívat časová razítka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (7).

(17)

Toto nařízení by rovněž mělo v prováděcím nařízení (EU) 2019/1715 změnit pravidla týkající se vydávání elektronických osvědčení a obchodních dokladů doprovázejících zásilky zvířat a určitého zboží přemísťované mezi členskými státy podle článku 150, čl. 161 odst. 5, čl. 167 odst. 4, článku 217 a čl. 223 odst. 5 nařízení (EU) 2016/429, zásilky některých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě a jsou přepravovány v rámci Unie podle článku 17 nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (8), a zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vyvážených nebo reexportovaných z Unie podle čl. 100 odst. 5 a čl. 101 odst. 6 nařízení (EU) 2016/2031. Uvedená pravidla by měla být podobná pravidlům pro vydávání elektronických osvědčení pro zásilky zvířat a zboží vstupující do Unie.

(18)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/2031 stanoví, že elektronická rostlinolékařská osvědčení pro vývoz nebo reexport rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z území Unie mají být poskytována pouze prostřednictvím systému IMSOC nebo pomocí elektronické výměny s tímto systémem, mělo by toto nařízení stanovit, aby do prováděcího nařízení (EU) 2019/1715 byla zahrnuta pravidla pro vydávání takových osvědčení v souladu s uvedeným nařízením.

(19)

S cílem posílit prosazování pravidel Unie se v prováděcím nařízení (EU) 2019/1715 stanoví, že kontaktní místa sítě TRACES mají udržovat a aktualizovat v systému TRACES seznamy určitých referenčních údajů, které jsou nezbytné pro řádné fungování systému TRACES. Tyto seznamy zahrnují potravinářské podniky schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (9) a zařízení, podniky a provozovatele, kteří manipulují s vedlejšími produkty živočišného původu nebo se získanými produkty, schválené nebo registrované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 l (10).

(20)

Za stejným účelem by toto nařízení mělo uvedené seznamy referenčních údajů dále rozšířit tak, aby zahrnovaly registrovaná a schválená zařízení a provozovatele uvedené v nařízení (EU) 2016/429, jakož i některé profesionální provozovatele registrované podle nařízení (EU) 2016/2031, pokud se účastní přeshraničních činností.

(21)

S cílem poskytnout členským státům podporu při přípravě analýz rizik pro kontroly nebo audity týkající se přepravy živých zvířat by seznamy referenčních údajů měly rovněž zahrnovat kontrolní stanoviště schválená podle nařízení Rady (ES) č. 1255/97 (11), jakož i povolené přepravce, řidiče a průvodce, kterým bylo uděleno osvědčení, a dopravní prostředky schválené podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (12).

(22)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/429 se použije ode dne 21. dubna 2021, měly by se změny týkající se systému ADIS, nezbytných propojení mezi systémy ADIS a TRACES a rozšíření seznamů referenčních údajů tak, aby zahrnovaly registrovaná a schválená zařízení a provozovatele podle nařízení (EU) 2016/429, použít rovněž ode dne 21. dubna 2021.

(23)

S ohledem na význam referenčních údajů pro řádné fungování systému TRACES by se rozšíření seznamů referenčních údajů z nařízení (ES) č. 1255/97, (ES) č. 1/2005 a (EU) 2016/2031 mělo použít rovněž ode dne 21. dubna 2021.

(24)

S ohledem na to, že systémy iRASFF a TRACES je potřeba v souvislosti s hlášeními o zadržení nadále vyvíjet, mělo by být datum použitelnosti změn týkajících se kapitoly 3 oddílu 3 prováděcího nařízení (EU) 2019/1715 odloženo až na 1. prosince 2021.

(25)

V příloze rozhodnutí Komise 97/152/ES (13) jsou stanoveny údaje, které je nutno zaznamenávat do systému TRACES o zásilkách zvířat nebo živočišných produktů ze třetích zemí. Uvedené rozhodnutí je založeno na článku 12 rozhodnutí Rady 92/438/EHS (14), které bylo zrušeno čl. 146 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 s účinkem ode dne 14. prosince 2019. Údaje uvedené v příloze rozhodnutí 97/152/ES jsou nyní zahrnuty v dokladech CHED-A a CHED-P v oddílech A a B části 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/1715. V zájmu zajištění jasnosti a jednotnosti by proto rozhodnutí 97/152/ES mělo být zrušeno.

(26)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (15) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů a ten vydal stanovisko dne 14. ledna 2021.

(27)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1715 se mění takto:

1)

v kapitole 1 se článek 2 mění takto:

a)

bod 8 se zrušuje;

b)

bod 9 se nahrazuje tímto:

„9)

„sítí RASFF“ systém včasné výměny informací zřízený ve formě sítě podle článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002 pro oznámení uvedená v bodech 15) až 20) tohoto článku;“;

c)

bod 11 se nahrazuje tímto:

„11)

„sítí pro odhalování podvodů“ síť složená z Komise, Europolu a styčných míst určených členskými státy v souladu s čl. 103 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 za zvláštním účelem usnadnění výměny informací o oznámeních o podvodech podle definice v bodě 21;“;

d)

bod 12 se nahrazuje tímto:

„12)

„sítí pro včasnou výměnu informací a spolupráci“ síť složená ze sítí systémů RASFF, SPS a sítě pro odhalování podvodů;“;

e)

bod 14 se nahrazuje tímto:

„14)

„oznámením o nesouladu“ oznámení v systému iRASFF o nesouladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, který nepředstavuje riziko ve smyslu článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002 a článku 29 nařízení (ES) č. 183/2005;“;

f)

bod 20 se nahrazuje tímto:

„20)

„oznámením o odmítnutí na hraničním přechodu“ oznámení v systému iRASFF o odmítnutí šarže, kontejneru nebo nákladu potravin, materiálu určeného pro styk s potravinami nebo krmiv z důvodu rizika, jak je uvedeno v čl. 50 odst. 3 prvním pododstavci písm. c) nařízení (ES) č. 178/2002 a článku 29 nařízení (ES) č. 183/2005;“;

g)

bod 21 se nahrazuje tímto:

„21)

„oznámením o podvodu“ oznámení o nesouladu v systému iRASFF týkající se podezřelého úmyslného jednání podniků nebo fyzických osob za účelem oklamání kupujících a získání neoprávněné výhody v rozporu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625;“;

h)

bod 22 se nahrazuje tímto:

„22)

„původním oznámením“ oznámení o nesouladu, varovné oznámení, informační oznámení, zpravodajské oznámení, oznámení o podvodu nebo oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu;“;

i)

body 33 a 34 se zrušují;

2)

v kapitole 2 se čl. 6 odst. 2 mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

systémy EUROPHYT a TRACES, což umožňuje výměnu údajů týkajících se hlášení EUROPHYT o ohnisku;“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

systémy iRASFF a TRACES, což umožňuje výměnu údajů týkajících se historie provozovatelů, pokud jde o dodržování pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625;“;

c)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„d)

systémy ADIS a TRACES, což umožňuje výměnu údajů a informací týkajících hlášení v rámci Unie.“;

3)

v kapitole 3 se oddíl 1 mění takto:

a)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Styčná místa odpovědná za výměnu určitých druhů informací

Členské státy uvedou, které ze styčných míst určených v souladu s čl. 103 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 odpovídá za výměnu informací o oznámeních o podvodech.“;

b)

v článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy mohou do svého jednotného kontaktního místa zahrnout své kontaktní místo sítě pro odhalování podvodů.“;

c)

článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Oznámení o podvodech

1.   Kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů si vyměňují oznámení o podvodech, v nichž jsou uvedeny alespoň:

a)

veškeré informace požadované podle čl. 16 odst. 1;

b)

popis domnělé podvodné praktiky;

c)

identifikace zúčastněných provozovatelů, pokud je to možné;

d)

informace o tom, zda probíhá policejní nebo soudní vyšetřování domnělých podvodných praktik;

e)

informace o jakýchkoli pokynech policie nebo soudních orgánů, jakmile jsou dostupné a mohou být zveřejněny.

2.   Kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů bez zbytečného odkladu sdělí svému kontaktnímu místu sítě RASFF veškeré informace týkající se zdravotních rizik.

3.   Kontaktní místo Komise po provedení výměny bez zbytečného odkladu ověří každé oznámení o podvodu.“;

d)

v článku 23 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Aniž je dotčeno právo Komise na přístup podle čl. 8 odst. 2, mají k oznámením o podvodech přístup pouze oznamující kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů, kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů, jimž je oznámení předáváno, a dožádaná kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů.“;

e)

v článku 24 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od odstavce 1 ověření oznámení o nesouladu, oznámení o podvodu a oznámení o odmítnutí na hraničním přechodu zahrnuje písmena b), c) a e) uvedeného odstavce.“;

f)

v čl. 25 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

oznamující kontaktní místo, aby stáhlo oznámení o nesouladu, oznámení o podvodu nebo následné oznámení;“;

g)

v článku 27 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud se oznámení o nesouladu nebo oznámení o podvodu týká produktu pocházejícího z třetí země, která nemá přístup do systému iRASFF nebo systému TRACES, nebo distribuovaného do takové třetí země, může o tom Komise uvedenou třetí zemi uvědomit.“;

h)

v čl. 28 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

kontaktní místa sítě pro odhalování podvodů si vymění informace o oznámeních o podvodech prostřednictvím e-mailu;“;

4)

v kapitole 3 se oddíl 2 nahrazuje tímto:

„ODDÍL 2

Systém ADIS

Článek 29

Síť ADIS

1.   Každý člen sítě ADIS určí alespoň jedno kontaktní místo odpovědné za předkládání údajů a informací v systému ADIS, pokud jde o hlášení v rámci Unie a podávání zpráv v rámci Unie podle článků 3, 4, 6, 7, 8, 11 a 13 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2002 (*1).

2.   Každé kontaktní místo sítě ADIS udržuje a aktualizuje v systému ADIS seznam regionů pro účely hlášení a podávání zpráv zřízený jeho členskými státy a stanovený v příloze IV prováděcího nařízení (EU) 2020/2002.

Článek 29a

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje z hlášení v rámci Unie a zpráv v rámci Unie uvedených v čl. 29 odst. 1 jsou uchovány v systému ADIS po dobu nejvýše 10 let.

Článek 29b

Pohotovostní opatření pro systém ADIS

1.   Pokud není systém ADIS dostupný, kontaktní místa sítě ADIS předkládají údaje a informace týkající se hlášení v rámci Unie a zpráv v rámci Unie uvedených v čl. 29 odst. 1 prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky uvedenými na internetových stránkách Komise.

2.   Jakmile je systém ADIS opět dostupný, kontaktní místa sítě ADIS do něj vloží údaje a informace, které byly předloženy mimo systém.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2002 ze dne 7. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o hlášení nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o nich v rámci Unie, formáty a postupy pro předkládání programů dozoru v rámci Unie a eradikačních programů a podávání zpráv o nich a pro žádost o uznání statusu území prostého nákazy a o počítačový informační systém (Úř. věst. L 412, 8.12.2020, p. 1).“;"

5.

v kapitole 3 se oddíl 3 mění takto:

a)

článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

Síť EUROPHYT pro ohniska

Každý člen sítě EUROPHYT pro ohniska určí kontaktní místo odpovědné za předávání hlášení EUROPHYT o ohnisku do systému EUROPHYT.“;

b)

články 31 a 33 se zrušují;

6.

v kapitole 3 se oddíl 4 mění takto:

a)

článek 35 se nahrazuje tímto:

„Článek 35

Síť TRACES

Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, určí každý člen sítě TRACES jedno nebo více kontaktních míst pro funkce uvedené v čl. 132 písm. d) a v článku 133 nařízení (EU) 2017/625 s v jiných právních předpisech Unie týkajících se systému TRACES.“;

b)

článek 39 se nahrazuje tímto:

„Článek 39

Vydávání elektronických osvědčení po zásilky zvířat a zboží vstupující do Unie a používání elektronických podpisů

1.   Elektronická veterinární osvědčení, úřední osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro zásilky zvířat a zboží vstupující do Unie musí splňovat všechny tyto požadavky:

a)

vydávají se v jednom z těchto systémů:

i)

systém TRACES;

ii)

vnitrostátní systém členského státu;

iii)

elektronický systém osvědčování třetí země nebo mezinárodní organizace, který je schopen si vyměňovat údaje se systémem TRACES;

iv)

elektronický systém osvědčování třetí země nebo mezinárodní organizace, který je schopen si vyměňovat údaje s vnitrostátním systémem členského státu;

b)

jsou podepsána oprávněným úředníkem prostřednictvím elektronického podpisu;

c)

jsou opatřena zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí příslušného vydávajícího orgánu nebo zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem jeho zákonného zástupce.

2.   Jsou-li elektronická veterinární osvědčení, úřední osvědčení a veterinární/úřední osvědčení vydávána v souladu s odst. 1 písm. a) bodem iii) nebo iv), elektronický podpis oprávněného úředníka se nevyžaduje.

3.   Komise je předem informována o vydávání elektronických veterinárních osvědčení, úředních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení v souladu s odst. 1 písm. a) bodem iv).

4.   Příslušný orgán přijme elektronická rostlinolékařská osvědčení, jak je vyžadováno pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie v souladu s kapitolou VI oddílem 1 nařízení (EU) 2016/2031 pouze tehdy, pokud jsou vydána v souladu s odst. 1 písm. a) bodem i) nebo iii) tohoto článku.“;

c)

za článek 39 se vkládají nové články, které znějí:

„Článek 39a

Vydávání elektronických osvědčení a obchodních dokladů po přemísťování zvířat a zboží mezi členskými státy a používání elektronických podpisů

Elektronická veterinární osvědčení, úřední osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování zvířat, produktů živočišného původu a zárodečných produktů mezi členskými státy a elektronické obchodní doklady pro některé vedlejší produkty živočišného původu a odvozené produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě a jsou přepravovány do jiného členského státu, musí splňovat všechny tyto požadavky:

a)

vydávají se v systému TRACES;

b)

jsou podepsána úředním veterinárním lékařem nebo osvědčujícím úředníkem prostřednictvím elektronického podpisu;

c)

jsou opatřena zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí příslušného vydávajícího orgánu.

Článek 39b

Vydávání elektronických osvědčení pro vývoz a reexport rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a používání elektronických podpisů

Elektronická rostlinolékařská osvědčení pro vývoz nebo reexport rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z území Unie do třetí země se vydávají v jednom z těchto systémů:

a)

systém TRACES za předpokladu, že osvědčení splňuje všechny tyto požadavky:

i)

je podepsáno osvědčujícím úředníkem prostřednictvím elektronického podpisu;

ii)

je opatřeno zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí příslušného vydávajícího orgánu;

b)

vnitrostátní systém členského státu za předpokladu, že osvědčení splňuje všechny tyto požadavky:

i)

je podepsáno osvědčujícím úředníkem prostřednictvím elektronického podpisu;

ii)

je předáno do systému TRACES nejpozději v okamžiku, kdy jej osvědčující úředník podepíše prostřednictvím elektronického podpisu a předání je zapečetěno zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí příslušného vydávajícího orgánu.“;

d)

článek 41 se nahrazuje tímto:

„Článek 41

Používání elektronického společného zdravotního vstupního dokladu

Provozovatel nebo příslušný orgán používá společný zdravotní vstupní doklad v elektronickém formátu pomocí jednoho z těchto systémů:

a)

systém TRACES za předpokladu, že společný zdravotní vstupní doklad splňuje všechny tyto požadavky:

i)

je podepsán provozovatelem odpovědným za zásilku prostřednictvím elektronického podpisu;

ii)

je podepsán úředním veterinárním lékařem, úředním pracovníkem rostlinolékařské služby nebo osvědčujícím úředníkem na stanovištích hraniční kontroly nebo kontrolních stanovištích prostřednictvím elektronického podpisu;

iii)

je opatřen zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí příslušného vydávajícího orgánu;

b)

vnitrostátní systém členského státu za předpokladu, že společný zdravotní vstupní doklad splňuje všechny tyto požadavky:

i)

je podepsán provozovatelem odpovědným za zásilku prostřednictvím elektronického podpisu;

ii)

je podepsán úředním veterinárním lékařem, úředním pracovníkem rostlinolékařské služby nebo osvědčujícím úředníkem na stanovištích hraniční kontroly nebo kontrolních stanovištích prostřednictvím elektronického podpisu;

iii)

je předán do systému TRACES nejpozději v okamžiku, kdy je přijato rozhodnutí ohledně zásilky na základě úředních kontrol, a předání je zapečetěno zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí příslušného vydávajícího orgánu.“;

e)

v článku 42 se zrušuje odstavec 3;

f)

článek 45 se nahrazuje tímto:

„Článek 45

Seznamy referenčních údajů

1.   Každé kontaktní místo sítě TRACES udržuje a aktualizuje v systému TRACES tyto seznamy:

a)

potravinářské podniky, které příslušný orgán jejich členského státu schválil v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 852/2004;

b)

zařízení, podniky a provozovatele, kteří manipulují s vedlejšími produkty živočišného původu nebo se získanými produkty, které příslušný orgán jejich členského státu schválil nebo registroval v souladu s článkem 47 nařízení (ES) č. 1069/2009;

c)

kontrolní stanoviště, kterým příslušný orgán jejich členského státu udělil schválení v souladu s článkem 3 nařízení Rady (ES) č. 1255/97 (*2);

d)

přepravci, kteří provádějí dlouhotrvající cesty, jimž příslušný orgán udělil povolení podle čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (*3);

e)

zařízení zahrnutá v registru schválených zařízení uvedeném v čl. 101 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) nařízení (EU) 2016/429, pokud přemísťují chovaná suchozemská zvířata a zárodečné produkty do jiného členského státu nebo přijímají chovaná suchozemská zvířata a zárodečné produkty ze třetí země;

f)

zařízení zahrnutá v registru schválených zařízení akvakultury uvedeném v čl. 185 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/429 a v registru zařízení pro potraviny z vodních organismů schválených pro tlumení nákaz uvedeném v čl. 185 odst. 1 písm. c) daného nařízení, pokud přemísťují živočichy pocházející z akvakultury do jiného členského státu nebo přijímají živočichy pocházející z akvakultury ze třetí země;

g)

zařízení a provozovatelé zahrnutí v registru registrovaných zařízení a provozovatelů uvedeném v čl. 101 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) nařízení (EU) 2016/429, pokud přemísťují chovaná suchozemská zvířata a zárodečné produkty do jiného členského státu nebo přijímají chovaná suchozemská zvířata a zárodečné produkty ze třetí země;

h)

zařízení zahrnutá v registru registrovaných zařízení akvakultury uvedeném v čl. 185 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429, pokud přemísťují živočichy pocházející z akvakultury do jiného členského státu nebo přijímají živočichy pocházející z akvakultury ze třetí země;

i)

přepravci, kterým příslušný orgán udělil povolení podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2005;

j)

řidiči a průvodci silničních vozidel přepravujících domácí koňovité nebo domácí skot, ovce, kozy nebo prasata či drůbež, kterým příslušný orgán udělil osvědčení o způsobilosti podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2005;

k)

silniční dopravní prostředky používané pro dlouhotrvající cesty a plavidla pro přepravu hospodářských zvířat, kterým příslušný orgán udělil osvědčení o schválení podle čl. 18 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2005;

l)

provozovatelé zahrnutí v registru profesionálních provozovatelů dovážejících do Unie rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení, uvedeném v čl. 65 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) nařízení (EU) 2016/2031;

m)

karanténní stanice a izolační zařízení určené v souladu s článkem 60 nařízení (EU) 2016/2031 k vykonávání činností týkajících se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů dovážených na území Unie ze třetích zemí.

2.   Kontaktní místa uvedená v odstavci 1 vloží do systému TRACES informace týkající se každého seznamu zmíněného v uvedeném odstavci pomocí technických specifikací pro formát těchto seznamů zajištěných Komisí.

3.   Komise pomáhá členským státům při zpřístupňování seznamů uvedených v odst. 1 písm. a) a až f) veřejnosti prostřednictvím zveřejnění na svých internetových stránkách nebo systému TRACES.

(*2)  Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro kontrolní stanoviště a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS (Úř. věst. L 174, 2.7.1997, s. 1)."

(*3)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1.).“."

Článek 2

Zrušení

Rozhodnutí 97/152/ES se zrušuje.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021, s výjimkou čl. 1 odst. 5, který se použije ode dne 1. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2002 ze dne 7. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o hlášení nákaz uvedených na seznamu a podávání zpráv o nich v rámci Unie, formáty a postupy pro předkládání programů dozoru v rámci Unie a eradikačních programů a podávání zpráv o nich a pro žádost o uznání statusu území prostého nákazy a o počítačový informační systém (Úř. věst. L 412, 8.12.2020, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(11)  Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro kontrolní stanoviště a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS (Úř. věst. L 174, 2.7.1997, s. 1).

(12)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(13)  Rozhodnutí Komise 97/152/ES ze dne 10. února 1997 o údajích, které je nutno zaznamenávat do počítačového informačního souboru o zásilkách zvířat nebo živočišných produktů ze třetích zemí, které se odesílají zpět (Úř. věst. L 59, 28.2.1997, s. 50).

(14)  Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift), o změně směrnic 90/675/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a o zrušení rozhodnutí 88/192/EHS (Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU