(EU) 2021/546Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/546 ze dne 29. března 2021 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz hliníkových výlisků pocházejících z Čínské lidové republiky

Publikováno: Úř. věst. L 109, 30.3.2021, s. 1-59 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. března 2021 Nabývá účinnosti: 31. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 109/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/546

ze dne 29. března 2021

o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz hliníkových výlisků pocházejících z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1.   Zahájení řízení

(1)

Dne 14. února 2020 zahájila Evropská komise (dále jen „Komise“) antidumpingové šetření týkající se dovozu hliníkových výlisků pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „Čína“ nebo „dotčená země“) na základě článku 5 základního nařízení.

(2)

Komise zahájila šetření na základě podnětu předloženého dne 3. ledna 2020 (dále jen „podnět“) sdružením European Aluminium (dále jen „žadatel“). Žadatel představoval více než 25 % celkové výroby hliníkových výlisků v Unii. Podnět obsahoval důkazy o dumpingu a výsledné podstatné újmě.

1.2.   Celní evidence

(3)

Komise na základě podnětu žadatele podloženého nezbytnými důkazy rozhodla prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1215 o celní evidenci dotčeného výrobku podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení (2). Celní evidence dovozu skončila s nabytím platnosti prozatímních opatření uvedených v bodě odůvodnění 5.

1.3.   Prozatímní opatření

(4)

V souladu s článkem 19a základního nařízení Komise dne 22. září 2020 poskytla stranám souhrn navrhovaných cel a podrobné údaje o výpočtu dumpingového rozpětí a rozpětí dostatečného k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie. Zúčastněné strany dostaly tři pracovní dny na zaslání připomínek k přesnosti výpočtů.

(5)

Dne 12. října 2020 uložila Komise prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1428 (3) (dále jen „prozatímní nařízení“) na dovoz hliníkových výlisků pocházejících z Číny prozatímní antidumpingové clo.

(6)

Jak je uvedeno ve 29. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 (dále jen „období šetření“) a zkoumání trendů významných pro posouzení újmy zahrnovalo období od 1. ledna 2016 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

1.4.   Následný postup

(7)

Po poskytnutí informací o nejdůležitějších skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo uloženo prozatímní antidumpingové clo (dále jen „poskytnutí prozatímních informací“), žadatel, několik uživatelů a dovozců dotčeného výrobku, několik dodavatelů surovin do výrobního odvětví Unie, vláda Čínské lidové republiky (dále jen „čínská vláda“) a sedm čínských vyvážejících výrobců podali ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 1 prozatímního nařízení písemná podání, ve kterých uvedli svá stanoviska k prozatímním zjištěním.

(8)

Připomínky vznesené zúčastněnými stranami jsou uvedeny v tomto nařízení v maximálním možném rozsahu. Některé ze vznesených bodů však byly nejasné a nebylo vždy možné určit, ke kterému článku základního nařízení se vztahují. Zúčastněné strany byly vyzvány, aby objasnily veškeré argumenty, které pokládají za důležité, pokud nebyly uvedeny v poskytnutí konečných informací.

(9)

Po poskytnutí prozatímních informací a poté, co byl již ukončen výběr vzorku, se přihlásili další dva dovozci. Jejich sdělení byla zohledněna v míře, jakou umožňovala fáze šetření.

(10)

Po zavedení prozatímních opatření byla zúčastněným stranám, které o to požádaly, dána příležitost k projednání připomínek. Byla uspořádána slyšení se společnostmi Decora S.A., Vis Promotex d.o.o., Alstom S. A., O. Wilms GmbH & Co, Airoldi Metalli S.p.A (ke kterým se připojily společnosti O. Wilms GmbH, Kastens & Knauer GmbH & Co. International KG a Alpha Metall GmbH), Haomei Group (Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. a Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.) a PMI Group (Press Metal International Ltd. a Press Metal International Technology Ltd.).

(11)

Společnost Airoldi Metalli S.p.A (dále jen „Airoldi“) požádala o setkání s výrobním odvětvím Unie v souladu s čl. 6 odst. 6 základního nařízení; výrobní odvětví Unie této žádosti nevyhovělo. Dále tato společnost absolvovala slyšení s úředníkem pro slyšení Generálního ředitelství pro obchod (dále jen „GŘ pro obchod“), který argument společnosti, že byla porušena její práva na obhajobu tím, že jí v rámci poskytnutí předběžných informací podle čl. 19a základního nařízení nebyl poskytnut dostatek informací, zamítl z důvodů, které jsou vysvětleny v příslušné zprávě úředníka pro slyšení.

(12)

Po poskytnutí konečných informací společnost Airoldi zpochybnila výklad článku 19a základního nařízení učiněný úředníkem pro slyšení a tvrdila, že je nutný zvláštní výklad uvedeného ustanovení. Avšak vzhledem k tomu, že společnost Airoldi neuvedla žádný další argument na podporu svého stanoviska, a vzhledem k výslovnému požadavku uvedeného článku dodržovat požadavky na zachování důvěrnosti obsažené v článku 19 Komise v této věci trvala na svém postoji.

(13)

Jak je podrobněji uvedeno níže, po uložení prozatímních opatření proběhly další dvě dálkové křížové kontroly společností Alstom S.A. a Airoldi za účelem zjištění nejdůležitějších otázek v souvislosti s konečným určením. Komise měla také v úmyslu uspořádat další dálkovou křížovou kontrolu dalšího dovozce, která však nebyla z důvodu omezení tohoto dovozce možná.

(14)

Komise všechny zúčastněné strany informovala o nejdůležitějších skutečnostech a úvahách, na jejichž základě se rozhodla uložit konečné antidumpingové clo na dovoz hliníkových výlisků pocházejících z Číny (dále jen „poskytnutí konečných informací“). Všem stranám byla poskytnuta lhůta, během níž mohly k poskytnutí konečných informací zaslat připomínky.

(15)

Komisi zaslala připomínky řada stran, mimo jiné čínská vláda, čínští vyvážející výrobci, dovozci do Unie, uživatelé, výrobci v Unii, jejich dodavatelé a různá sdružení zástupců.

(16)

Po poskytnutí konečných informací byla některým zúčastněným stranám poskytnuta příležitost ke slyšení podle ustanovení bodu 5.7 oznámení o zahájení řízení. Byla uspořádána slyšení se společnostmi Decora S.A., Airoldi (ke které se připojily společnosti O. Wilms GmbH, Amari Metals BV a Alpha Metall GmbH), Bash-tec GmbH, STAKO Sp. z o.o. a Haomei Group. Kromě toho úředník pro slyšení GŘ pro obchod uspořádal slyšení s cílem vyslechnout připomínky vznesené společnostmi Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. a Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd.

(17)

Ve snaze o dodatečné prodloužení lhůty pro odpověď na poskytnutí konečných informací požádala společnost Airoldi o kopii obecného informačního dokumentu v italštině a tvrdila, že neposkytnutí dokumentu v italském jazyce představuje porušení nařízení č. 1/1958 (4) ve spojení s články 21, 22 a 41 Listiny základních práv. Komise s tímto výkladem nesouhlasila a písemně odpověděla, že Airoldi tuto záležitost vznesla až ve velmi pozdní fázi šetření a že do té doby jak Airoldi, tak její právníci úspěšně používali angličtinu, a to jak v písemné, tak verbální komunikaci (5). To bylo dále prokázáno v rozsáhlých kontaktech s Komisí v průběhu celého případu. Komise připomněla povahu tohoto dokumentu, který není prováděcím nařízením, a potvrdila svůj postoj. Komise nicméně na základě svého přístupu v plné míře využít ustanovení oznámení o zahájení řízení poskytla společnosti Airoldi dodatečné prodloužení, což je v souladu s dokončením šetření při dodržení zákonných lhůt. Po poskytnutí dodatečných konečných informací požádala společnost Airoldi o překlad tohoto dokumentu do italštiny. Tato žádost, která neuváděla, jak bylo dotčeno právo společnosti Airoldi na obhajobu, nemohla být přijata ze stejných výše uvedených důvodů.

(18)

Dne 8. února 2021 Komise poskytla zúčastněným stranám dodatečné konečné informace, aby zohlednila skutečnost, že EU-28 se změnila na EU-27. Komise všechny zúčastněné strany informovala o nejdůležitějších skutečnostech a úvahách, na jejichž základě se rozhodla přezkoumat zjištění případu včetně konečného antidumpingového cla, aby tuto změnu zohlednila (dále jen „poskytnutí dodatečných konečných informací“). Všem stranám byla poskytnuta lhůta, během níž mohly k poskytnutí dodatečných konečných informací zaslat připomínky. Obdržela připomínky od skupiny Haomei Group a společností Airoldi a Euranimi, které se po poskytnutí konečných informací přihlásily jako zúčastněné strany.

(19)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací byla některým zúčastněným stranám poskytnuta příležitost ke slyšení podle ustanovení bodu 5.7 oznámení o zahájení řízení. Byla uspořádána slyšení se skupinou Haomei Group a společnostmi Airoldi a Euranimi. Kromě toho zorganizoval úředník pro slyšení dne 18. února 2021 slyšení s cílem vyslechnout připomínky vznesené společností Airoldi. U této příležitosti útvary Komise zopakovaly, že zvláštní přístup použitý v tomto šetření je vhodný s ohledem na to, že odstranění Spojeného království ze zjištění nemá žádný dopad (tuto skutečnost dále potvrdilo výrobní odvětví Unie a žádná ze zúčastněných stran ji nerozporovala). Dále bylo potvrzeno, že poskytnutí dodatečných konečných informací obsahovalo nezbytná vysvětlení, aby se zúčastněné strany mohly hájit.

1.5.   Výběr vzorku

(20)

Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky k výběru vzorku, potvrzuje se 8. až 20. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

(21)

V 19. bodě odůvodnění prozatímního nařízení Komise uvedla původně vybraný vzorek tří spolupracujících skupin vyvážejících výrobců, kteří představují 28,1 % celkového vývozu. Ve 24. bodě odůvodnění prozatímního nařízení Komise uvedla konečný vzorek dvou skupin vyvážejících výrobců, vzhledem k tomu, že společnost Liaoning Zhongwang Group neodpověděla na dotazník. Tento vzorek dvou skupin představoval 20,9 % celkového vývozu.

(22)

Ve 206. až 210. bodě odůvodnění tohoto nařízení Komise vysvětluje, jak stanovila pozměněnou úroveň celkového dovozu z Číny za období šetření. Po provedení této změny se odhadovaná úroveň dovozu hliníkových výlisků z Číny snížila. Proto původně vybraný vzorek tří spolupracujících skupin vyvážejících výrobců představoval 45,3 % a konečný vzorek dvou skupin vyvážejících výrobců představoval 33,7 % nově odhadovaného dovozu.

(23)

Další dva spolupracující vyvážející výrobci řádně odůvodnili svůj požadavek o zařazení do seznamu spolupracujících vyvážejících výrobců.

(24)

Po zohlednění jejich připomínek Komise odpovídajícím způsobem aktualizovala přílohu prozatímního nařízení a do seznamu spolupracujících vyvážejících výrobců tyto dva subjekty přidala.

(25)

Jeden ze spolupracujících vyvážejících výrobců uvedl, že je příliš malý na to, aby mohl být do vzorku zařazen. Tvrdil, že je trestán tím, že z důvodu jeho velikosti se na něj vztahuje nejvyšší clo.

(26)

Komise uvedla, že na tohoto vyvážejícího výrobce se nejvyšší clo nevtahuje. Nejvyšší clo se vztahuje na společnosti, které v počáteční fázi šetření nespolupracovaly, a proto nebyly uvedeny do seznamu v příloze jako spolupracující společnosti. Clo pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku, jako je vyvážející výrobce vznášející požadavek, je ve skutečnosti nižší než clo některého z vyvážejících výrobců zařazených do vzorku, protože bylo vypočítáno jako vážený průměr dumpingových rozpětí stanovených pro vyvážejících výrobce zařazené do vzorku. A konečně, vzorek vyvážejících výrobců byl vybrán v souladu s požadavky základního zařízení. Komise proto toto tvrzení zamítla.

1.6.   Žádosti o dodatečné informace a analýzu po poskytnutí konečných informací

(27)

Po poskytnutí konečných informací společnost Airoldi uvedla, že její právo na obhajobu bylo nepříznivě ovlivněno skutečností, že výrobcům v Unii nebyly poskytnuty informace o dálkových křížových kontrolách, které se jich týkaly. Informace, o kterých se společnost Airoldi zmiňuje, jsou však důvěrné obchodní informace. Stejně tak výrobci v Unii nezískali přístup k důvěrným obchodním údajům o dálkových křížových kontrolách provedených u jiných zúčastněných stran. Kromě toho byla společnosti Airoldi ve spisu v této věci zpřístupněna verze pro zúčastněné strany týkající se těchto dálkových křížových kontrol. Komise proto trvá na tom, že práva společnosti Airoldi na obhajobu byla plně respektována.

(28)

Některé zúčastněné strany vznesly nové prvky po uplynutí lhůty pro předložení věcných informací uvedených v oznámení o zahájení řízení a po uplynutí lhůty k předkládání připomínek k poskytnutí konečných informací, která již byla prodloužena stranám, které požádaly o prodloužení lhůty, až o sedm dnů.

(29)

Společnost Airoldi konkrétně předložila po slyšení informace obsahující určitá tvrzení týkající se údajného dopadu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie a ukončení přechodného období na šetření. Během slyšení tato tvrzení nebyla vznesena.

(30)

Tyto informace byly předloženy jak po uplynutí lhůty pro předkládání věcných informací uvedených v oznámení o zahájení řízení, tak po uplynutí lhůty k předkládání připomínek k poskytnutí konečných informací, která již byla společnosti Airoldi prodloužena o sedm dnů. Je třeba připomenout, že ani slyšení, ani informační schůzky po slyšení nelze využít k předkládání faktických informací nebo prvků, které ještě nejsou ve spisu, a proto se lhůta pro předkládání dalších stanovisek neprodlužuje. Společnost učinila několik dalších podání, a to také po uplynutí požadovaných lhůt, tudíž nemohla být zohledněna.

(31)

Totéž platí pro skupinu Haomei Group, která po požadované lhůtě předložila dva soubory připomínek, z nichž jeden se týkal údajného dopadu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie a ukončení přechodného období na šetření.

(32)

Kromě toho společnost Euranimi předložila připomínky po uplynutí požadovaných lhůt pro odpověď na poskytnuté informace, a k těmto připomínkám, kromě aspektů odkazujících na dodatečné poskytnutí informací, se tudíž nemohlo přihlédnout.

(33)

Pokud jde o prvky vznesené mimo časový rámec, ve kterém má Komise řádně provést toto šetření, Komise podotýká, že ke zjištěním učiněným v prozatímní fázi i ve fázi poskytnutí konečných informací dospěla na základě údajů za EU-28, neboť pocházejí z období před 1. lednem 2021. Lhůta k předložení věcných informací uvedená v oznámení o zahájení řízení uplynula dne 28. října 2020, takže k těmto zjištěním dospěla dostatečně dlouho před skončením přechodného období pro vystoupení Spojeného království z EU. To potvrzuje platnost těchto zjištění.

(34)

Kromě toho žádná strana v mezích období stanovených šetřením nevznesla žádná tvrzení, která by uváděla (a ještě méně prokazovala), že by opatření byla (nebo jen mohla být) výrazně odlišná, kdyby byla založena na informacích vylučujících Spojené království.

(35)

Komise však informace obsažené ve spisu přezkoumala, aby posoudila, zda by zjištění učiněná na základě EU-28 zůstala použitelná v kontextu EU-27. Pokud jde o aspekty šetření, které se dále neuvádějí, potvrzuje se, že zjištění na základě EU-28 platí i pro EU-27, neboť se Komise ujistila, že informace získané během šetření jsou pro Unii na úrovni EU-27 stále reprezentativní, přičemž případný dopad je minimální.

(36)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací společnost Airoldi tvrdila, že její připomínky týkající se vystoupení Spojeného království z Unie byly předloženy včas, protože konec přechodného období a konečná definice obchodních vztahů se Spojeným královstvím představují „novou skutečnost“. Je to však v rozporu s vlastním tvrzením společnosti, že „je známo, že k Brexitu a konečnému vystoupení Spojeného království má dojít k 1. lednu 2021“. V každém případě byla společnost schopna plně uplatnit svá zákonná práva vyjádřit se k této záležitosti do 11. ledna 2021, což je lhůta, v níž měly být předloženy připomínky k poskytnutí konečných informací. Skutečnost, že Komise v rámci procesní flexibility prodloužila tuto lhůtu o 7 dnů, poskytla společnosti dodatečnou příležitost tak učinit. To se však nestalo, protože připomínky požadující opětovný přezkum šetření na základě EU-27 byly doručeny až 20. ledna, tedy dlouho po uplynutí prodloužené lhůty. Toto tvrzení tudíž nelze přijmout. Komise tuto záležitost v každém případě znovu přezkoumala, jak je popsáno výše.

(37)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací podala společnost Haomei po prodloužení lhůty pro předložení připomínek opožděnou žádost, v níž zopakovala připomínky, jež předložila dříve. Opožděné podání proto není přípustné. Připomínkami, jež jsou v něm obsaženy, se již stejně zabývá 196., 259. a 270. bod odůvodnění.

1.7.   Individuální zjišťování

(38)

Dva vyvážející výrobci, společnosti Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. a Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd. vznesly připomínku v souvislosti se skutečností, že Komise u těchto dvou společností neprovedla individuální zjišťování, přestože o to požádaly a předložily odpovědi na dotazník. Obě společnosti tvrdily, že na základě jejich odpovědi v dotazníku by jim měla být poskytnuta celní sazba ve výši 0 %.

(39)

Ve fázi prozatímního nařízení Komise uvedla, že o tom, zda vyhoví žádostem o individuální zjišťování, rozhodně v konečné fázi šetření. Ukázalo se však, že posuzování těchto žádostí by bylo zatěžující a neumožňovalo by ukončení šetření ve lhůtě stanovené v základním nařízení. Navíc dodatečná lhůta mezi prozatímní a konečnou fází nebyla dostatečná, aby mohla Komise tyto žádosti náležitě posoudit. Komise proto potvrdila své rozhodnutí žádostem o individuální zjišťování nevyhovět.

(40)

Po poskytnutí konečných informací stejní dva vyvážející výrobci, Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. a Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd. zopakovali své připomínky týkající se toho, že jim nebylo přiznáno individuální zjišťování, a vyjádřili se k vysvětlení Komise uvedenému ve 39. bodě odůvodnění. Tvrdili zejména, že dvě žádosti o individuální zjišťování nelze považovat za velmi velký počet vývozců, kteří Komisi nepřiměřeně zatěžují a brání včasnému dokončení šetření.

(41)

Pokud jde o to, že posuzování dalších žádostí je zatěžující a neumožňuje včasné ukončení šetření, chce Komise zdůraznit, že v procesu zjišťování u výrobců zařazených do vzorku, skupin Haomei Group a PMI Group, jak je uvedeno ve 22. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, přezkoumala čtyři vyvážející výrobce: Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.; Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd; Press Metal International Ltd. a Press Metal International Technology Ltd.

(42)

Navíc posouzení toho, jak zatěžující je zjišťování u dalších vyvážejících výrobců, zahrnuje všechny aspekty tohoto velmi složitého případu a zohledňuje omezení způsobená pandemií COVID-19. Další podrobnosti v tomto ohledu poskytuje zpráva úředníka pro slyšení ze dne 13. ledna 2021, která je k dispozici ve spisu k případu.

(43)

Připomínky rovněž odkazovaly na čl. 9 odst. 6 základního nařízení, v němž se uvádí, že antidumpingové clo uložené spolupracujícím vyvážejícím výrobcům nesmí být vyšší než vážené průměrné dumpingové rozpětí stanovené s ohledem na strany zařazené do vzorku. V tomto ohledu Komise potvrdila, že v tomto případě tomu tak je, a je to důvod, proč je antidumpingové clo uložené spolupracujícím vyvážejícím výrobcům nižší než úroveň antidumpingového cla jednoho ze dvou vyvážejících výrobců zařazených do vzorku.

1.8.   Návrh na pozastavení šetření

(44)

Jeden z dovozců, společnost Airoldi, se vrátil k záležitosti pozastavení šetření uvedené ve 27. a 28. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, která byla rovněž předmětem stížnosti podané u evropského veřejného ochránce práv, jímž byla zamítnuta. Tento dovozce tvrdil, že základní nařízení porušuje základní práva stran (zejména právo být vyslechnut, právo na řádnou správu, zásadu rovnosti a právo na ochranu zdraví), protože nepočítá s odkladem šetření v případě nouze, jako je současná pandemie.

(45)

Společnost Airoldi navíc tvrdila, že základní nařízení vykládané v souvislosti s antidumpingovou dohodou WTO (dále jen „antidumpingová dohoda“), mělo vzhledem k okolnostem stanovit delší lhůty pro ukončení šetření. Podle této strany je základní nařízení prováděcím opatřením antidumpingové dohody a vzhledem k tomu, že článek 5 odst. 10 antidumpingové dohody umožňuje, aby šetření bylo ukončeno v maximální lhůtě 18 měsíců, měla by Evropská unie právo se od lhůt pro šetření odchýlit a uplatnit lhůtu uvedenou v antidumpingové dohodě. Na základě navrhovaného odůvodnění mělo GŘ pro obchod při uplatnění článku 57 Vídeňské úmluvy o smluvním právu („Přerušení provádění smlouvy podle jejích ustanovení nebo se souhlasem stran“) požádat o souhlas s odkladem šetření vzhledem k okolnostem také příslušné čínské orgány.

(46)

Navrhovaný postup však nebyl z právního hlediska možný, protože současné šetření probíhalo při výkonu prováděcích pravomocí, které Komisi uděluje základní nařízení. Z tohoto důvodu se Komise nemohla od lhůt stanovených v tomto dokumentu odchýlit. Navíc podle judikatury Soudního dvora Evropské unie může být antidumpingové dohodě přiznán přímý účinek jen za velmi omezených okolností, které v tomto případě nebyly prokázány, a proto nemohou mít v tomto případě přednost před základním nařízením.

(47)

V reakci na to zúčastněná strana tvrdila, že ke změně lhůt pro šetření nebyla legislativní změna nutná, a na podporu tohoto tvrzení uvádí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1173 (6), kterým se základní nařízení mění tak, že délka období předběžného poskytování informací se mění ze tří týdnů na čtyři. Tento precedent však není vhodný, protože nařízení (EU) 2020/1173 přijala Komise při výkonu a v mezích pravomocí, které jí uděluje článek 7 odst. 1 čtvrtý pododstavec základního nařízení. Vzhledem k tomu, že takové zvláštní zmocnění není k dispozici, nelze zvláštní ustanovení základního nařízení týkající se povinných lhůt pro ukončení šetření změnit ani se od nich odchýlit.

(48)

Žádost o odklad v souvislosti s tímto tvrzením byla navíc za těchto okolností v každém případě pokládána za nepřiměřenou, protože útvary Komise měly možnost provádět šetření a strany měly možnost se na něm účinným způsobem podílet i přes omezení v důsledku pandemie COVID-19. Tato údajná porušení základních práv byla společností Airoldi předložena také ve formě stížnosti podané u evropského veřejného ochránce práv, který uvedl, že Komise již prodloužila lhůty na maximum, aby bylo možné zohledňovat problémy, které krize COVID-19 přináší. Evropský veřejný ochránce práv také uvedl, že další prodloužení lhůt by narušovalo schopnost Komise plnit své povinnosti ukončit antidumpingové šetření v rámci zákonných lhůt, které jsou pro ni závazné. Evropský veřejný ochránce práv proto shledal, že Komise jednala racionálně, a případ uzavřel s tím, že nesprávný úřední postup nebyl zjištěn (7).

(49)

Po poskytnutí konečných informací společnost Airoldi zopakovala, že Komise neměla zamítnout její žádost o pozastavení šetření. Avšak vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné nové argumenty, Komise potvrzuje, že toto tvrzení nelze přijmout.

(50)

Dovozce dále požádal o přístup k některým interním dokumentům Komise v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (8). Tato žádost a odpověď na ni se řídí ustanoveními uvedeného nařízení, a proto nejsou součástí tohoto šetření.

(51)

Po poskytnutí konečných informací skupina Haomei Group uvedla, že Komise oznámila, že jednání o komplexní dohodě o investicích mezi EU a Čínou jsou v zásadě uzavřená. Tvrdili, že šetření by mělo být odloženo, aby se stranám zapojeným do řízení umožnilo získat širší informace o uvedené dohodě a předložit řádný písemný příspěvek k jejím účinkům na probíhající řízení. Tento argument je irelevantní, neboť komplexní dohoda o investicích mezi EU a Čínou zahrnuje investiční záležitosti a žádným způsobem nemění ani nijak neovlivňuje uplatňování nástrojů na ochranu obchodu, a není proto přijat.

(52)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací skupina Haomei Group zopakovala a rozšířila své argumenty, aby se šetření odložilo, ale tyto argumenty nezměnily závěr uvedený v 51. bodě odůvodnění, že jsou tyto argumenty irelevantní. Kromě toho nemělo zopakování tohoto bodu skupinou Haomei Group žádný význam pro dodatečné poskytnutí konečných informací, a bylo proto podáno po požadované lhůtě.

(53)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací skupina Haomei Group rovněž tvrdila, že šetření by mělo být uzavřeno vzhledem k síle jejích argumentů týkajících se dumpingu, újmy a příčinných souvislostí. Avšak vzhledem k tomu, že tyto argumenty byly v tomto nařízení zamítnuty, Komise potvrdila, že k uzavření setření nejsou žádné důvody.

1.9.   Období šetření a posuzované období

(54)

Jelikož ohledně období šetření a posuzovaného období nebyly předloženy žádné připomínky, byl 29. bod odůvodnění prozatímního nařízení potvrzen.

2.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

2.1.   Tvrzení týkající se definice výrobku

(55)

Jeden vyvážející výrobce navrhl, aby se šetření dumpingu a újmy provádělo podle segmentů trhu.

(56)

Jak je vysvětleno v prozatímním nařízení, mimo jiné ve 43. až 47. bodě odůvodnění, a v tomto oddíle, mají tyto hliníkové výrobky běžně označované jako hliníkové výlisky stejné základní fyzikální, technické a chemické vlastnosti, a proto všechny představují dotčený výrobek. Přestože konkrétní výlisky mohou být používány pouze pro specifické aplikace, je to důsledek skutečnosti, že tyto výrobky jsou vyrobené na zakázku a výslovně pro zamýšlené použití. V obchodní praxi byla zavedena řada rozlišení, mimo jiné mezi tvrdými a lehkými slitinami, středními a velkými profily, standardními a speciálními profily a výlisky pro speciální použití. Šetřením bylo zjištěno, že ačkoli mnozí výrobci spadají do několika z těchto kategorií, vyrábějí podle technických vlastností svých strojů a na základě požadavků svých různých odběratelů. Navíc pokud jde o slitiny, šetření ukázalo, že existuje řada slitin hliníku a že pro určitou aplikaci mohou být vhodné různé slitiny. Kromě toho, jak bylo uvedeno ve 197. bodě odůvodnění tohoto nařízení, různé strany tvrdily, že trh by se měl členit podle výše uvedených kritérií. Navzdory tomu by se vzhledem k neexistenci jednoznačné dělicí linie nebo rozlišovacího kritéria mezi různými výrobky mělo posouzení dumpingu a újmy provádět pro výrobní odvětví Unie jako celku při zajištění náležité srovnatelnosti výrobků. Toto tvrzení ohledně segmentace bylo tedy zamítnuto.

(57)

Jeden dovozce (společnost Airoldi) tvrdil, že definice a oblast působnosti kódu KN 7610 90 90 je nepřesná, a že Komise se dopustila chyby tím, že zahrnula dovoz, který patří do tohoto kódu, do statistiky dovozu dotčeného výrobku.

(58)

Za prvé, definice kódu KN a výrobků, které jsou do něj zařazeny, nespadá do rozsahu tohoto šetření ani do právních předpisů na ochranu obchodu, ale řídí se pravidly klasifikace EU. Pokud jde však o zahrnutí výrobků zařazených do kódu KN 7610 90 90 do tohoto šetření, jak je vysvětleno ve 218. až 223. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, Komise již uvedla, že podíl dotčeného výrobku zahrnutého do tohoto kódu by mohl být nižší, než žadatelé původně odhadovali. To však nemá vliv na skutečnost, že dotčený výrobek v současnosti spadá zejména do výše uvedeného kódu na základě celního zařazení. Konečné rozhodnutí v této záležitosti je uvedeno v analýze a závěrech uvedených ve 206. až 210. bodě odůvodnění tohoto nařízení.

(59)

Společnost Airoldi se po poskytnutí konečných informací vrátila k otázce zmíněné v předchozím bodě odůvodnění. Zopakovala své argumenty a uvedla, že v rámci daného kódu KN existuje řada ZISZ. Existence těchto ZISZ však neznamená, že se určitý dovoz spadající pod tento kód netýká dotčeného výrobku. Touto otázkou se dále zabývá kapitola 4.3 „Dovoz z dotčené země“.

(60)

Po poskytnutí prozatímních informací jeden uživatel (společnost Alstom) tvrdil, že Komisi při zamítnutí jeho tvrzení ohledně vyloučení výrobků unikla komplexnost vlastností dovážených výrobků, protože hliníkové výlisky pro železnici jsou výrobkem s jinými základními vlastnostmi než jiné hliníkové výrobky, které jsou předmětem řízení. Splňují speciální normy a musí vyhovovat náročným požadavkům, které vyžaduje jejich zamýšlené použití, včetně snášenlivosti, mikrostruktury, výběru použitelných slitin, požadavků na únavu, tloušťky, testování, shody mechanických vlastností a spolehlivosti švů po lisování, což má přímý dopad na to, že výrobek zajišťuje nejvyšší bezpečnost cestujících. To by bylo v rozporu s dalšími výrobky na zakázku, jejichž zakázkový charakter by se vztahoval pouze na požadavky týkající se vlastností ovlivňujících vzhled výrobku, jako je jeho délka, šířka, hmotnost nebo povrchová úprava (např. stříhání na délku, leštění atd.) a neovlivňujících jeho základní vlastnosti. Soulad s různými požadavky na výrobky by znamenal vytvoření dělicí linie mezi výrobky specifickými pro železnici a výrobky pro jiné účely. Nakonec uživatel tvrdil, že v předchozích případech Komise vyloučila výrobky z šetření na základě jejich použití a výrobního procesu (strana odkazuje zejména na opatření vztahující se na určité odlitky (9) a nedávno zahájené šetření týkající se plochých válcovaných výrobků z hliníku pocházejících z Číny (10)).

(61)

I kdyby tato tvrzení měla být dostatečně odůvodněna, Komise nezpochybňuje komplexnost mnoha hliníkových výlisků včetně výlisků pro železniční sektor, ani skutečnost, že různé typy výrobků mohou mít různé specifické vlastnosti, použití nebo výrobní proces; že se mohou řídit různými výrobními normami; nebo že zaměnitelnost jejich jednotlivých typů nemusí být univerzální. Komise však musí v rámci svého prostoru pro uvážení každý případ prošetřit z hlediska jeho specifické podstaty a zejména z hlediska klíčového kritéria, zda mají různé typy výrobků stejné základní fyzikální, chemické a technické vlastnosti. Uvedené informace týkající se typových specifik v tomto případě nevyvracely skutečnost, že dané typy mají stejné základní vlastnosti popsané v prozatímním nařízení bez ohledu na odvětví, ve kterém se používají. Navíc jak vyvážející výrobci, tak výrobní odvětví Unie vyrábějí a prodávají hliníkové výlisky pro železniční sektor. Hliníkové výlisky pro železniční sektor tedy spadají do rozsahu šetření, v rámci kterého byly aspekty dumpingu, újmy a zájmu Unie posuzovány. Z tohoto důvodu nebylo možné tento požadavek přijmout.

(62)

Co se týče výlisků pro železniční sektor, dva vyvážející výrobci (společnosti Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. a Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd.) rovněž požádali o vyloučení těchto výrobků z definice výrobku. Argumenty předložené těmito výrobci se týkaly existence specifických a náročnějších norem a výrobních procesů, než jaké platí pro běžné aplikace. Jak je vysvětleno výše, výrobky zahrnuté do definice výrobku, zejména výrobky uvedené ve 38. až 41. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, mají stejné základní vlastnosti i přesto, že navíc splňují i další normy platné pro určité aplikace nebo odvětví.

(63)

Po poskytnutí konečných informací jedno sdružení Unie (UNIFE), jeden uživatel (Alstom) a dva vyvážející výrobci (Jilin Qixing a Shandong Nollvetec) zopakovali svá tvrzení na podporu vyloučení výlisků pro železniční sektor.

(64)

Společnost Alstom rovněž tvrdila, že Komise při posuzování žádosti o vyloučení výrobku dostatečně nezvážila, zda mezi výrobky existuje konkurenční vztah. Jak je však zmíněno v 61. bodě odůvodnění, jak vyvážející výrobci, tak výrobní odvětví Unie vyrábějí a prodávají hliníkové výlisky pro železniční sektor. Proto si navzájem konkurují. Šetření dále potvrdilo dopad nekalých obchodních praktik na výrobu dalších typů výrobku pro toto odvětví a schopnost Unie tak činit v rámci spravedlivých obchodních podmínek. Toto tvrzení proto bylo zamítnuto.

(65)

Společnost Alstom dále tvrdila, že Komise náležitě nezohlednila judikaturu. V souvislosti s věcí týkající se určitých odlitků společnost Alstom tvrdila, že existence normy EN je součástí odůvodnění vyloučení výrobků. V tomto případě společnost Alstom tvrdila, že Komise nevysvětlila, proč existence normy EN není relevantním faktorem. Jak je uvedeno v 61. bodě odůvodnění, Komise nezpochybňuje, že každé uživatelské odvětví nakupuje výrobky se specifickými vlastnostmi. Tento druh rozlišení se však vztahuje na všechna uživatelská odvětví a souvisí s technickými požadavky daného odvětví. Existence norem EN v železničním odvětví opět nemá vliv na skutečnost, že výlisky, na něž se norma vztahuje, mají stejné základní vlastnosti jako výrobky pro jiné použití. Pokud jde o případ obuvi (11), některé výrobky byly z oblasti působnosti šetření vyloučeny hlavně proto, že základní vlastnosti těchto výrobků nebyly stejné. V tomto případě tomu tak není, neboť základní vlastnosti jsou stejné. Pro ilustraci jednoho příkladu v případě obuvi vedly tyto rozdíly k různému vývoji dovozu a cen – ani v tomto ohledu nebylo předloženo žádné tvrzení. Potvrzuje se tedy, že tento argument nelze přijmout.

(66)

Další uživatel (společnost Carl Prinz), výrobce technologických řešení pro podlahové krytiny, tvrdil, že z důvodu platných norem a menších přípustných odchylek i potřeby speciálních lisů a dalších výrobních nástrojů při výrobě nelze výrobky, které dováží, srovnávat se standardnějšími dováženými výrobky a měly by tedy být z šetření vyloučeny.

(67)

Podobně jako u předchozího uživatele tento argument nebylo možné přijmout. Zaprvé, vyvážející výrobci i výrobní odvětví Unie prodávali širokou škálu výrobků; rozdělení podle typů výrobků však bylo zárukou toho, že srovnání cen bylo prováděno u srovnatelných výrobků. Za druhé, bez ohledu na technické požadavky, které činí určitý výrobek a jeho použití velmi specifickým, má tento výrobek přesto základní vlastnosti dotčeného výrobku.

(68)

Jeden vyvážející výrobce (společnost Fuyao) požadoval, aby byly z šetření vyloučeny výlisky pro automobilové příslušenství. Tento vyvážející výrobce tvrdil, že Komise nezohledňuje skutečnost, že tyto výlisky se liší od jiných výlisků používaných například ve stavebnictví. Na podporu svého tvrzení vyvážející výrobce uvedl, že podle judikatury Soudního dvora může Komise zohlednit „vícero faktorů, jako jsou zejména fyzické, technické a chemické vlastnosti výrobků, jejich použití, jejich vzájemnou zaměnitelnost, jejich vnímání spotřebitelem, distribuční kanály a výrobní proces, výrobní náklady a kvalitu“ (12). Z tohoto důvodu vyvážející výrobce tvrdil, že výrobky, které vyváží, by měly být vyloučeny, protože slouží jinému koncovému použití než ostatní výrobky, na něž se opatření vztahují. Dále vyvážející výrobce na podporu svého tvrzení také uvedl, že ve 41. bodě odůvodnění prozatímního nařízení Komise vyloučila z šetření řadu výrobků (jako jsou podsestavy, svařované trouby a trubky a soupravy konečných výrobků) bez udání důvodů.

(69)

Co se týče těchto tvrzení, jak bylo uvedeno v 56. bodě odůvodnění, přestože mohou být konkrétní výlisky používány pouze v daném sektoru trhu pro specifické aplikace, je to důsledek skutečnosti, že tyto výrobky jsou vyrobené na zakázku a výslovně pro zamýšlené použití. Šetřením bylo zjištěno, že mezi různými výrobky neexistuje jednoznačná dělicí linie nebo rozlišovací kritérium, na základě kterého by byla možná segmentová analýza. Komise spíše dospěla k závěru, že nejvhodnějším způsobem posouzení dumpingu a újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie je posuzovat všechny typy výrobků společně a přitom zajistit srovnatelnost všech porovnávaných výrobků. Pokud jde o vyloučení uvedená ve 41. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, ta jsou žadateli definována jako jejich volba vhodné definice výrobku, který utrpěl následky dumpingu, který působí újmu. Uvedená tvrzení byla tedy zamítnuta.

(70)

Jeden uživatel (společnost Stako Sp. z o.o.) dovážející hliníkové trouby určené k použití při výrobě vysokotlakých nádob v rámci pozastavení všeobecných cel tvrdil, že existence uvedeného pozastavení všeobecných cel vyžaduje vyloučení těchto výrobků z oblasti působnosti těchto opatření. Toto tvrzení bylo předloženo výrazně po uplynutí lhůty pro podání těchto žádostí, tj. po 10 dnech ode dne oznámení o zahájení řízení. Tato společnost tvrdila, že z důvodu neexistence výroby dovážených výrobků v Unii nemohl dovoz těchto výrobků z podstaty věci způsobit újmu výrobnímu odvětví Unie a měl by být proto vyloučen.

(71)

Žadatel navíc určil v Unii jednoho výrobce, který by podle něj byl schopen a ochoten tento výrobek vyrábět a dodávat.

(72)

Po poskytnutí konečných informací tento uživatel uvedl, že uvedený výrobce v Unii ani žádný jiný výrobce v Unii nemohli dodávat dotčené kontinuálně tvářené trouby, které mohly být získány pouze z Číny. Uživatel proto požádal Komisi, aby tyto typy trub z opatření vyloučila.

(73)

Sdružení European Aluminium poté uvedlo, že jiný výrobce v Unii používající srovnatelný postup je schopen dodávat vhodný výrobek, a poznamenalo, že výrobci v Unii jsou schopni vyrobit jakýkoli vylisovaný výrobek.

(74)

Komise poznamenala, že společnost Stako se v šetření přihlásila pozdě a ve zbývající době nebylo možné dospět k závěru ohledně užitečnosti srovnatelného postupu. Kromě toho bylo při slyšení se společností Stako potvrzeno, že proces kontinuálního tváření se v Unii provádí.

(75)

Navíc výrobky, na něž se pozastavení všeobecných cel vztahuje, mají stejné základní vlastnosti jako dotčený výrobek.

(76)

Z těchto důvodů byla žádost o vyloučení zamítnuta.

(77)

Jeden uživatel (společnost Bi Silque S.A.) dovážející v rámci pozastavení všeobecných cel duté profily určené k použití v rámech také požadoval vyloučení těchto výrobků z oblasti působnosti opatření, i když se značným zpožděním po uplynutí lhůty k předkládání těchto požadavků. Tato společnost tvrdila, že na trhu Unie je těchto výrobků nedostatek, a tento dovoz by proto měl být vyloučen z definice výrobku. K této záležitosti vznesl připomínku také jeden nezávislý dovozce a tvrzení podpořil.

(78)

Žadatel však určil v Unii čtyři výrobce, kteří jsou schopni a ochotni tyto výrobky vyrábět a dodávat. V tomto případě se zdá, že výrobky dovážené tímto uživatelem mají stejné základní vlastnosti jako dotčený výrobek, a z tohoto důvodu se požadavek na vyloučení zamítá.

(79)

Jeden uživatel v Unii (společnost Forest Group Nederland B.V.) tvrdil, že jeho čínský dodavatel nebo výrobek, který prodává, by měl být z šetření vyloučen, protože se prodává za nedumpingové ceny. Tento požadavek byl předložen se značným zpožděním po uplynutí lhůty k předkládání těchto požadavků. V každém případě se zdá, že tento požadavek je důsledkem nesprávného výkladu antidumpingového řízení. I když se zjistí, že některý z vyvážejících výrobců dumpingové praktiky nepoužívá (což není tento případ, protože dotyčný vyvážející výrobce při šetření nespolupracoval), nebylo by to důvodem k vyloučení výrobku z rozsahu šetření. Toto tvrzení proto bylo nutno zamítnout.

(80)

Jménem jednoho vyvážejícího výrobce (společnosti Match Foshan Sanshui Hardware Products Company Ltd.) byla přijata žádost o osvobození od antidumpingových cel na základě toho, že hospodářská životaschopnost této společnosti je značně závislá na jejím vývozu a že nemůže prokázat, že dumpingové praktiky nepoužívala, protože nebyla zařazena do vzorku. Tento požadavek byl předložen se značným zpožděním po uplynutí lhůty k předkládání těchto požadavků. Vzhledem k tomu, že tyto prvky nejsou důvodem k vyloučení, požadavek se zamítá.

(81)

Jeden dovozce (společnost O. Wilms GmbH & Co) požadoval, aby byl výrobek, který dováží, vyloučen z definice výrobku, protože vyžaduje speciální konečnou úpravu, zdlouhavé procesy schvalování a je do Unie prodáván za vysoké ceny. Tento požadavek byl předložen se značným zpožděním po uplynutí lhůty k předkládání těchto požadavků. Vzhledem k tomu, že tyto prvky nejsou důvodem k vyloučení a že výrobek má stejné základní vlastnosti jako dotčený výrobek, požadavek se zamítá.

(82)

Jedna společnost, která dotčený výrobek používá k výrobě rámů na obrazy v Unii (společnost Mavanti B.V.) tvrdila, že opatření jí způsobí zvýšení nákladů, čímž bude tato společnost znevýhodněna v hospodářské soutěži s konečnými výrobky (tj. rámy na obrazy) z Číny, na kterou se antidumpingová cla vztahovat nebudou. Tento uživatel tedy navrhl rozšířit definici výrobku tak, aby zahrnovala i jiné konečné výrobky, jako jsou rámy na obrazy. Tento požadavek byl předložen se značným zpožděním po uplynutí lhůty k předkládání těchto požadavků. Vzhledem k tomu, že konečné výrobky jsou z definice výrobku vyloučeny a že by nebylo vhodné rozšiřovat definici výrobku po zahájení šetření, nelze přijmout ani tento požadavek.

(83)

Komise tedy shledala, že pro vyloučení výrobků, kterých se výše uvedené žádosti týkají, z definice výrobku v rámci tohoto šetření neexistují žádné důvody.

(84)

Po poskytnutí konečných informací dva další uživatelé (Dekora a Bash tec) uvedli, že výrobky, které dovážejí, by měly být z šetření vyloučeny z důvodu jejich specifických vlastností, nedostatečné nebo neexistující nabídky ze strany výrobců v Unii nebo vysokých cen výrobců v Unii.

(85)

Tito uživatelé poskytli podrobné informace o počátečních diskusích, které vedli s výrobci v Unii s cílem pokusit se od nich nakupovat hliníkové výlisky.

(86)

Sdružení European Aluminium zopakovalo, že uživatelé by neměli očekávat, že budou nadále těžit z dumpingu působícího újmu, jako tomu bylo v minulosti. Rovněž poukázalo na to, že výlisky se vyrábějí na objednávku a že výrobní odvětví Unie má volnou kapacitu. Sdružení European Aluminium určilo výrobce v Unii, kteří jsou schopni splnit požadované specifikace.

(87)

Komise uvedla, že tito uživatelé jsou v počátečních fázích jednání s potenciálními dodavateli v Unii a že se uživatelé právě přizpůsobují existenci opatření. Proto nelze dospět k závěru, že výrobní odvětví Unie není schopno nebo ochotno dodávat výše uvedené typy výrobku.

(88)

Komise proto trvá na svém stanovisku, že žádosti těchto uživatelů o vyloučení výrobků nelze přijmout.

(89)

Jeden uživatel (společnost Mat-Inter) tvrdil, že definice výrobku je nejasná a že hrozí, že jeho výrobky budou zařazeny jako dotčený výrobek. Navzdory skutečnosti, že tento uživatel neposkytl jasný argument ohledně vlastností svých výrobků a důvodů jejich nejistého zařazení (včetně skutečnosti, že ve svém odůvodnění uvedl podkapitolu 7904 kombinované nomenklatury, která nespadá do oblasti působnosti šetření), je třeba připomenout, že definice výrobku je uvedena rovněž v normativní části tohoto nařízení a že praktické provádění tohoto nařízení je v pravomoci celních orgánů členského státu, v němž se dovoz uskutečňuje.

2.2.   Další podrobnosti týkající se definice výrobku

(90)

Několik stran vzneslo dotaz, zda jejich vývoz spadá do charakteristiky dotčeného výrobku. Za účelem poskytnutí vysvětlení a snížení rizika chybné klasifikace uvádí Komise další podrobnosti týkající se vyloučení z definice výrobku, zejména v případě „podsestav“ a „souprav konečných výrobků“, jak je uvedeno ve 41. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

(91)

Výrobky připojené (např. svařením nebo spojovacími prostředky) tak, aby tvořily podsestavy, nejsou součástí definice výrobku. Výrobky jsou obvykle dodávány v podsestavách pouze tehdy, je-li podsestava určena k sestavení do většího celku, jako je konečný výrobek nebo sestava, a existuje-li dostatečný ekonomický důvod k tomu, aby byly výrobky tímto způsobem prodávány.

(92)

Rovněž musí existovat dostatečný ekonomický důvod k prodeji výrobků v „soupravách konečných výrobků“, které obsahují všechny základní vlastnosti konečného výrobku v důsledku sestavení „soupravy“ a jsou úplné a připravené k přímému konečnému zamýšlenému použití (sestava tohoto konečného výrobku).

(93)

Pro usnadnění klasifikace a celní kontroly těchto výrobků budou pro oba vyloučené výrobky vytvořeny speciální kódy TARIC.

(94)

Všechny ostatní aspekty prozatímního nařízení týkající se výrobku, který je předmětem šetření, dotčeného výrobku, obdobného výrobku a definice výrobku se potvrzují.

3.   DUMPING

3.1.   Běžná hodnota

(95)

Některé zúčastněné strany a čínská vláda vznesly připomínky týkající se neexistence podstatných zkreslení v Číně.

(96)

Skupina Haomei Group ve svých připomínkách ohledně prozatímního nařízení tvrdila, že poskytla důkazy, které odůvodňují použití čl. 2 odst. 1 základního nařízení pro výpočet běžné hodnoty. Skupina Haomei Group především odmítla existenci podstatných zkreslení týkajících se jejích společností a trvala na tom, že předložila dostatečné důkazy o tom, že splňuje podmínky uvedené v čl. 2 odst. 6a základního nařízení, a které zejména dokládají neexistenci zkreslení v oblasti nákladů práce, úvěrů a energie.

(97)

Jak je podrobně uvedeno v 77. a 79. a následujících bodech odůvodnění prozatímního nařízení, Komise znovu zopakovala, že podle čl. 2 odst. 6a písm. b) zvažuje možný dopad jednoho nebo více prvků uvedených v dotčeném ustanovení, mimo jiné včetně nákladů práce, úvěrů a energie. Jak je rovněž vysvětleno ve stejných bodech, výchozím bodem je existence podstatných zkreslení a jejich dopad na ceny a náklady se stanoví na celostátní úrovni a nikoli pro každou společnost. Jak je zároveň uvedeno v 81. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, mohou podklady pro stanovení běžné hodnoty při použití metodiky uvedené v čl. 2 odst. 6a druhém pododstavci třetí odrážce zahrnovat domácí náklady tak, že je na základě přesného a vhodného doložení pozitivně stanoveno jejich nezkreslení. Proto i kdyby z předložených důkazů vyplývalo, že tyto strany nebyly zkreslením v oblasti nákladů práce, nákladů na úvěry a energie dotčeny – což není tento případ – nemělo to vliv na použití metodiky podle čl. 2 odst. 6a jako takové. V každém případě, jak je vysvětleno v 82. až 83. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, a nejsou-li k dispozici další relevantní důkazy na celostátní úrovni, tvrzení skupiny Haomei Group o neexistenci zkreslení nebyly doloženy věcnými důkazy, a proto se závěry uvedené v 77., 79., 81. a 83. bodě odůvodnění prozatímního nařízení potvrzují.

(98)

Za druhé, skupina Haomei Group uvedla, že prozatímní nařízení kritizuje čínský hospodářský systém, vyslovuje obecná prohlášení o vlivu čínské vlády na hlavní průmyslová odvětví a naznačuje, že plánování prováděné ústředními a regionálním orgány vede k finančním úlevám pro čínské společnosti prostřednictvím bankovního systému. Za prvé, skupina Haomei Group zdůraznila, že evropské vlády také poskytují výhody evropským výrobcům, což je třeba vzít v úvahu. Za druhé, skupina Haomei Group uvedla, že se na ni nevztahuje žádný z faktorů uvedených v čl. 2 odst. 6a písm. b) základního nařízení a citovaných v 70. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, protože skupina Haomei Group je zcela v soukromém vlastnictví a nevztahuje se na ni žádná forma kontroly ani nařízení čínské vlády a/nebo Komunistické strany Číny. Dále žádní členové výše uvedených orgánů nebyli členy představenstva skupiny Haomei Group.

(99)

Pokud jde o první argument, Komise uvedla v 71. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, že podle čl. 2 odst. 6a písm. b) základního nařízení se analyzuje možný dopad jednoho nebo více rušivých prvků uvedených ve zmíněném ustanovení na ceny a náklady ve vyvážející zemi. Mechanismy struktury nákladů a tvorby cen na jiných trzích, včetně záležitostí souvisejících s obecnou a nepodloženou finanční podporou, jako je údajná obecná podpora poskytovaná v EU, jsou v souvislosti s tímto řízením naprosto irelevantní (13). Za druhé, jak je vysvětleno v 77. a následujících bodech odůvodnění a ve 103. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, oba vyvážející výrobci měli nárok na různé formy podpory bez ohledu na to, zda jsou soukromými nebo veřejnými subjekty.

(100)

Kromě toho Komise podotýká, že argument skupiny Haomei Group, že tyto dvě společnosti nejsou vystaveny žádnému vlivu ze strany vlády ani strany, neodpovídá skutečnosti. Komise nejprve připomíná velké množství důkazů a závěry uvedené v 86. až 90. bodě odůvodnění a v oddílech 3.2.1.3 – 3.2.1.5 prozatímního nařízení, ze kterých vyplývá rozsah a všudypřítomnost vlivu vlády a Komunistické strany Číny v čínském hospodářství, včetně odvětví hliníku. Skupina Haomei Group ani žádná ze zúčastněných stran neposkytla žádné důkazy, které by tato zjištění vyvracely nebo podkopávaly. Už to by samo o sobě stačilo k zamítnutí těchto argumentů i z věcného hlediska. V každém případě podle výzkumu provedeného Komisí se na webových stránkách skupiny Haomei Group uvádí, že společnost je zapojena do činností v rámci budování strany, jako jsou vzdělávací činnosti pro zaměstnance týkající se „myšlenek Si Ťin-pchinga o socialismu čínského typu v nové éře, o ústavě, stranické ústavě a nařízeních, o duchu 19. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny, o duchu čtvrtého plenárního zasedání 19. sjezdu ústředního výboru strany, o duchu důležitých pokynů Si Ťin-pchinga ohledně provincie Kuang-tung […]“ (14). Na webových stránkách Asociace průmyslu hliníkových profilů Foshan Nanhai se navíc tato společnost prezentuje jako „podnik s vysoce kvalitním rozvojem řízeným budováním strany“ a dále je skupina Haomei Group popisována následujícím způsobem: „Společnost Haomei New Materials je dlouhodobě vedena myšlenkami Si Ťin-pchinga týkajícími se socialismu čínského typu v nové éře, důkladně zkoumá a realizuje ducha 19. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny, vyzbrojená teorií; podporuje budování strany ve společnosti a transformuje výhody budování strany ve výhody pro rozvoj podniku.“ (15) V tomto kontextu vlivu čínské vlády a strany, který je důkladně popsán v uvedených bodech odůvodnění a oddílech prozatímního nařízení, tyto důkazy dále vyvrací tvrzení předložená touto stranou.

(101)

Za třetí, vyvážející výrobci soudí, že zjištěními v 77. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, kde Komise uvedla, že oba výrobci mají nárok na finanční podporu, i když žádnou nedostali, je porušena právní zásada (16). Podle skupiny Haomei Group Komise tímto prohlášením přesouvá důkazní břemeno a započítala odpovědnost za činy jiné osoby. Pokud jde o státní financování, to je třeba zcela zamítnout, protože skupině Haomei Group by byla přičítána odpovědnost pouze proto, že jsou čínskými společnostmi, přestože jim nikdy nebylo poskytnuto veřejné financování a/nebo dotace.

(102)

Komise připomíná, že čl. 2 odst. 6a písm. b) uvádí, že při posuzování existence podstatných zkreslení musí Komise zvážit „možný dopad“ prvků uvedených v tomto článku. Ze zjištění v oddíle 3.2.1.8 v souvislosti s oddílem 3.2.1.5 prozatímního nařízení vyplývá, že čínští výrobci hliníku mají přednostní přístup ke státnímu financování a že zkreslení, pokud jde o přístup k financím, existuje v celostátním měřítku. Proto i kdyby skupina Haomei Group sama ve skutečnosti žádné státní financování neobdržela, přítomnost těchto zkreslení v odvětí je relevantní pro posouzení existence zkreslení podle čl. 2 odst. 6a písm. b). Komise dále připomíná, že bez ohledu na to, zda vyvážející výrobci státní financování skutečně přijali, nebo ne, jejich dodavatelé nebo jiné subjekty zapojené do předcházejících nebo navazujících trhů výroby dotčeného výrobku mohli tohoto přednostního přístupu k financování využít, což je dalším ukazatelem toho, že ceny nebo náklady nejsou výsledkem volného působení tržních sil. Tvrzení těchto společností by proto mohla být zamítnuta již na tomto základě.

(103)

Komise nicméně dále zkoumala přesnost tvrzení skupiny Haomei Group týkající se jejich situace. V rozporu s tím, co skupina Haomei Group tvrdila, se podle veřejně dostupných informací zdá, že obě společnosti ve skutečnosti využívaly půjček poskytovaných mimo jiné státními bankami, včetně půjček od Bank of Communications a Guangfa Bank (17). Společnost Haomei navíc sídlí v technologické zóně města Čching-jüan, která podle oficiálních webových stránek správy města Čching-jüan nabízí podporu společnostem, které v ní mají sídlo: „Technologická zóna města Čching-jüan v posledních letech poskytuje významnou podporu kotaci podniků, které v ní sídlí a uspokojuje potřeby jejich rozvoje různými způsoby, jako jsou záruky podpory politiky a financování a zkrácení doby do vstupu těchto podniků na burzu. Poté bude podniky ve své jurisdikci i nadále kultivovat a rozvíjet, pomocí řady opatření bude podporovat jejich transformaci a růst, zvyšovat jejich konkurenceschopnost a zrychlovat tempo jejich růstu.“ (18)

(104)

Komise také zjistila, že společnost Haomei je považována za národní technologické centrum pro podnikání (National Enterprise Technology Centre) (19), což je status spojený s určitými výhodami, jako jsou jednorázové finanční odměny (20) a preferenční daňová politika na podporu technologických inovací v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy (21). Dále podle správních opatření pro uznání za národní technologické centrum pro podnikání vydaných čínskou vládou zůstává mezi státem a podniky uznanými za národní technologické centrum pro podnikání úzký vztah. V článku 1 tohoto dokumentu je uvedeno: „Tato opatření jsou ustanovena v souladu s čínským zákonem o vědeckém a technologickém pokroku za účelem […] dalšího posilování klíčového postavení podniků v oblasti technologických inovací […].“ Podle článku 3 téhož dokumentu: „Stát povzbuzuje a podporuje podniky budující technologická centra, zapojuje podniky jako klíčové aktéry do technologických inovací a buduje komplexní institucionální mechanismy pro průmyslovou technologii a výzkum a vývoj vedený těmito podniky. […] Stát […] poskytuje podporu politiky a podporuje a vede klíčové podniky ke zvyšování jejich schopností řídit průmyslový technologický pokrok a inovace.“ (22) Na základě všech těchto prvků, které doplňují zjištění o dotacích udělených skupině Haomei Group, jak je uvedeno ve 103. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, je jasné, že společnost využívala preferenčních politik, přístupu k finančním prostředkům a dotacím, což je vše v rozporu s tvrzením společnosti, že není ovlivněna příslušnými prvky prokazujícími podstatné zkreslení. Tato tvrzení musí být tedy také zamítnuta, protože neodpovídají skutečnosti.

(105)

Za čtvrté, skupina Haomei Group tvrdila, že nebylo provedeno řádné vyvracení důkazů týkajících se neexistence zkreslení poskytnutých během šetření. Vyvážející výrobci tvrdí, že oddíly 3.2.1.1 až 3.2.1.10 nařízení posuzují Čínu celkově, aniž by výslovně odkazovaly na skupinu Haomei Group. To podle skupiny Haomei Group porušuje jejich práva na obhajobu podle článku 6 EÚLP o právu na spravedlivý proces a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie o právu na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a zakládá závažný nedostatek odůvodnění podle obecné zásady účinnosti a článku 19 Smlouvy o Evropské unii.

(106)

Komise připomněla, že v rozporu s těmito tvrzeními vycházejí zjištění o zkreslení z velkého množství důkazů a právního posouzení, jak je podrobně uvedeno v celém oddíle 3.2.1 prozatímního nařízení. Vyvážející výrobci i všechny strany měly od zahájení řízení dostatek příležitostí předložit argumenty a důkazy ohledně existence nebo dopadu podstatných zkreslení v Číně v celostátním měřítku a/nebo ohledně toho, že jejich domácí náklady nejsou zkreslené, v souladu s čl. 2 odst. 6a písm. a) druhým pododstavcem, třetí odrážkou. Oba vyvážející výrobci této možnosti využili a předkládali vyjádření k otázkám, které jsou předmětem tohoto posuzování. Jak je vysvětleno v tomto oddíle, kromě obecných nepodložených nebo nepravdivých prohlášení nepředložili žádné podstatné důkazy týkající se neexistence zkreslení v celostátním měřítku a/nebo toho, že jeden nebo více specifických faktorů souvisejících s výrobou v jejich případě zkresleno nebylo. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.

(107)

Za páté, titíž dva vyvážející výrobci tvrdili, že dotace uvedené ve 103. bodě odůvodnění prozatímního nařízení byly odměny skupině Haomei Group za zavádění ekologických a technologických zlepšení. Dále tvrdili, že částky těchto odměn byly zanedbatelné ve srovnání s příjmy společnosti, a sice příspěvek ve výši přibližně 1 milion eur ve srovnání s příjmy ve výši přibližně 330 milionů eur. Skupina Haomei Group zopakovala, že odměny, které jí byly uděleny, musí být posuzovány nejen z hlediska jejich omezené výše, ale především musí být porovnány s podobnými pobídkami poskytnutými evropským průmyslovým odvětvím ve srovnávací analýze zaměřené na posouzení toho, zda by měly být považovány za podstatné zkreslení nebo ne. Kromě toho prohlášení z prospektu primární veřejné nabídky akcií (dále jen „IPO“), že nedostatek dotací by znamenal dopad na peněžní toky a provozní výsledky podniku, jak je uvedeno ve 103. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, představuje standardní ustanovení, které musí podle čínských právních předpisů čínské společnosti provádějící IPO uvádět v dokumentech určených pro potenciální upisovatele.

(108)

Komise připomněla, že jak již bylo vysvětleno v 102. bodě odůvodnění, čl. 2 odst. 6a se použije v případě, že Komise prokáže existenci a vliv zkreslení v zemi vývozu na celostátní úrovni. Toto tvrzení by tedy mohlo být zamítnuto již na tomto základě. Komise nicméně konstatuje, že z dalších prvků podrobně vysvětlených ve 103. a 104. bodě odůvodnění tohoto nařízení, vyplývá, že tato společnost využívá preferenčních politik a přístupu k finančním prostředkům, a toto tvrzení tedy také neodpovídá pravdě. Pokud jde o rozsah těchto výhod, neexistuje žádný požadavek, aby Komise vyšetřovala rozsah finančních výhod uvedených vyvážejícími výrobci. V každém případě, jak je uvedeno ve 103. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, tyto převody představují značnou část zisku společnosti, a jak sama společnost přiznává, absence vládní podpory by v budoucnu mohla mít vliv na peněžní toky a provozní výsledky společnosti. Toto tvrzení je tedy také neopodstatněné a neodpovídá skutečné situaci. A konečně, jak je také vysvětleno v 99. bodě odůvodnění tohoto nařízení, srovnání se situací evropských společností je z právního hlediska naprosto irelevantní ve smyslu čl. 2 odst. 6a základního nařízení, kromě toho, že je obecné a není podloženo žádnými důkazy.

(109)

Čínská vláda předložila k prozatímnímu nařízení řadu připomínek. Za prvé, pokud jde o pracovní dokument útvarů Komise o podstatných zkresleních v ekonomice Čínské lidové republiky (23) (dále jen „zpráva“), čínská vláda tvrdila, že pracovní dokument útvarů Komise není vhodný pro účely prokázání zkreslení. Je tomu tak proto, že čl. 2 odst. 6a základního nařízení vyžadoval, aby Komise vypracovala zprávu týkající se podstatných zkreslení v určité zemi nebo v určitém odvětví této země. Podle čínské vlády však pracovní dokument útvarů Komise tento požadavek nesplnil, protože nejsou k dispozici žádné důkazy o tom, že by tento dokument byl Komisí při zveřejnění nebo po něm schválen nebo potvrzen. Proto čínská vláda tvrdila, že existují vážné pochybnosti o tom, zda lze takový dokument považovat za oficiální postoj Komise a zda jeho právní status splňuje požadavek základního nařízení v čl. 2 odst. 6a týkající se vypracovávání, zveřejňování a aktualizace zpráv Komisí. Čínská vláda dále připomněla, že v odpovědi Komise na podobnou otázku v antidumpingovém řízení týkajícím se za tepla válcovaných ocelových plechů nebylo specifikováno, zda takový pracovní dokument může představovat oficiální postoj EU, a nebyla objasněna jeho právní povaha.

(110)

Komise uvedla, že čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení nestanoví konkrétní formát zpráv o podstatném zkreslení, ani v tomto ustanovení není nedefinován způsob zveřejnění. Komise připomněla, že tato zpráva je technický dokument založený na skutečnostech, který se používá pouze v souvislosti s vyšetřováním na ochranu obchodu. Zpráva je proto náležitě vydávána jako pracovní dokument útvarů Komise, protože má čistě popisný charakter a nevyjadřuje žádné politické názory, preference ani úsudky. To nemá vliv na její obsah, konkrétně na objektivní zdroje informací týkající se existence podstatných zkreslení čínského hospodářství, které jsou relevantní pro účely použití čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení.

(111)

Komise dále uvedla, že objektivní zdroje informací uvedené ve zprávě lze použít jako relevantní důkazy ve zjištěních Komise při antidumpingových šetřeních v souvislosti s použitím čl. 2 odst. 6a základního nařízení společně s jakýmikoli dalšími relevantními prvky a důkazy neuvedenými v této zprávě. Existence zprávy o zemi nebo odvětví není zákonným požadavkem pro použití čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení. Důležitá je v tomto ohledu existence spolehlivých důkazů, uvedených buď ve zprávě o zemi nebo o odvětví nebo jinde, pokud jsou relevantní pro zjištění ohledně existence podstatných zkreslení. Z tohoto hlediska tedy není povaha a forma zprávy relevantní pro skutečná zjištění o podstatných zkresleních podle čl. 2 odst. 6a základního nařízení.

(112)

V tomto šetření je zpráva, včetně důkazů v ní obsažených, součástí důkazů ve spisu, které odůvodňují použití čl. 2 odst. 6a. Komise použila podstatné doplňující důkazy specifické pro toto šetření a tvrzení předložená stranami nezahrnutými do zprávy. A co je ještě důležitější, čínská vláda neposkytla žádné důkazy o tom, že informace ve zprávě nejsou platné nebo nepoužitelné pro toto šetření. V každém případě Komise připomíná, že existence zprávy o zemi není nezbytnou podmínkou pro použití čl. 2 odst. 6a. Pro použití metodiky podle čl. 2 odst. 6a základního nařízení jsou důležitá zjištění, že v daném případě jsou relevantní podstatná zkreslení, jako je tomu v tomto šetření. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.

(113)

Za druhé, čínská vláda tvrdila, že obsah zprávy o situaci v Číně a způsob, jakým je zpráva používána, má závažné věcné a právní nedostatky. Podle čínské vlády je obsah zkreslující, jednostranný a odtržený od reality. V pracovním dokumentu jsou oprávněné konkurenční výhody čínských společností a normální institucionální rozdíly mezi Čínou a Evropou pokládány za základ pro rozhodnutí o podstatném narušení trhu. Čínská vláda tvrdila, že přijetím žádosti o šetření předložené domácími průmyslovými odvětvími na základě zprávy o situaci v zemi Komise poskytla svému průmyslu nespravedlivé výhody, což se rovná vynášení rozsudku ještě před soudním procesem. Čínská vláda dále tvrdila, že nahrazení šetření zprávou neodpovídá základnímu právnímu duchu čestnosti a spravedlnosti.

(114)

V reakci na tvrzení ohledně věcných nedostatků ve zprávě o situaci v zemi Komise uvedla, že zpráva o situaci v zemi je souhrnný dokument vycházející z rozsáhlých objektivních důkazů, včetně právních, regulačních a jiných oficiálních politických dokumentů vydaných čínskou vládou, zpráv třetích stran z mezinárodních organizací, akademických studií a vědeckých článků i jiných spolehlivých nezávislých zdrojů. Zpráva byla zveřejněna od prosince 2017, aby měly případné zúčastněné strany dostatek příležitostí ji a důkazy, na nichž je založena, vyvrátit, doplnit nebo se k nim vyjádřit. Od jejího vydání v prosinci 2017 čínská vláda žádné takové vyjádření, které by vyvracelo nebo připomínkovalo obsah nebo důkazy uvedené v této zprávě, neposkytla.

(115)

Pokud jde o argument čínské vlády naznačující, že vydání zprávy o situaci v zemi nahradilo skutečné šetření, Komise připomněla, že podle čl. 2 odst. 6a písm. e) může Komise, pokládá-li důkazy o podstatném zkreslení předložené žadatelem za dostačující, na jejich základě zahájit šetření. Avšak k určení skutečné existence nebo dopadu podstatných zkreslení a následnému použití metodiky stanovené v čl. 2 odst. 6a písm. a) dojde v době poskytnutí prozatímních a/nebo konečných informací na základě šetření. Existence a dopad podstatných zkreslení nejsou potvrzeny ve fázi zahájení, jak tvrdí čínská vláda, ale teprve po důkladném šetření, proto se tento argument zamítá.

(116)

Za třetí, čínská vláda uvedla, že Komise vydala pracovní dokumenty útvarů Komise pouze pro několik vybraných zemí, což bylo dostatečným důvodem ke znepokojení ohledně doložky nejvyšších výhod a národního zacházení. Pokud jde o doložku nejvyšších výhod, bez ohledu na to, zda útvary Komise zvažovaly vypracování podobných dokumentů i pro jiné země nebo ne, dosud vypracovaly pouze dokumenty týkající se čínského a ruského trhu. Čínská vláda navíc tvrdila, že Komise nikdy nevydala jasnou a předvídatelnou normu pro výběr zemí nebo odvětví, o kterých mají být zprávy vydávány.

(117)

Komise připomněla, že podle čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení se zpráva o situaci v zemi má vypracovat pro jakoukoli zemi, pouze pokud má Komise podložené informace týkající se možné existence podstatných zkreslení v určité zemi nebo odvětví v dané zemi. Po schválení nových ustanovení čl. 2 odst. 6a základního nařízení v prosinci 2017 měla Komise takové informace týkající se podstatného zkreslení ohledně Číny. Komise také vydala zprávu o zkreslení v Rusku a nevylučuje, že budou následovat další zprávy. Vzhledem k tomu, že většina případů šetření na ochranu obchodu se týkala Číny a vzhledem k tomu, že byly k dispozici vážné náznaky zkreslení v této zemi, byla Čína první zemí, o které Komise zprávu vypracovala. Rusko je země s druhým nejvyšším počtem případů šetření na ochranu obchodu, proto existovaly objektivní důvody, aby Komise vypracovala zprávy o těchto dvou zemích v tomto pořadí.

(118)

Navíc, jak je uvedeno výše, nejsou tyto zprávy pro použití čl. 2 odst. 6a povinné. V čl. 2 odst. 6a písm. c) jsou popsány podmínky, za kterých má Komise vydávat zprávy o situaci v zemi, ale podle čl. 2 odst. 6a písm. d) nejsou žadatelé povinni zprávu použít, ani podle čl. 2 odst. 6a písm. e) není existence zprávy o situaci v zemi podmínkou pro zahájení šetření podle čl. 2 odst. 6a. Pro zahájení šetření na tomto základě v podstatě stačí podle čl. 2 odst. 6a písm. e) dostatek důkazů dokládajících podstatné zkreslení v kterékoli zemi předložených žadateli, kteří splňují kritéria čl. 2 odst. 6a písm. b). Proto pravidla týkající se podstatného zkreslení v jednotlivých zemích platí pro všechny země bez rozdílu, bez ohledu na existenci zprávy o situaci v zemi. Proto pravidla týkající se zkreslení v jednotlivých zemích nejsou v rozporu s doložkou nejvyšších výhod. Komise proto tato tvrzení zamítla.

(119)

Čínská vláda dodala, že v rámci národního zacházení pojem narušení trhu nebo odpovídající normy neexistovaly v právních předpisech EU týkajících se vnitřního trhu nebo konkurence, kromě základního nařízení. Proto čínská vláda tvrdila, že Komise nemá žádnou pravomoc z hlediska mezinárodního práva, ani jiných právních předpisů a postupů ve výhradní pravomoci na vnitřním trhu nebo regulace hospodářské soutěže, aby mohla vyšetřovat zkreslení v Číně.

(120)

Metodika Komise použitá při tomto šetření vychází z ustanovení čl. 2 odst. 6a základního antidumpingového nařízení. Podobně jako každé nařízení je po oficiálním schválení Evropským parlamentem a Radou právně závazné a Komise je povinna ho použít v celém rozsahu, protože je součástí acquis. Z právního hlediska je irelevantní, že jiné evropské právní předpisy pojem podstatné zkreslení nepoužívají, protože je specifický pro oblast antidumpingu. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.

(121)

Čínská vláda dále uvedla, že Komise použila proti čínským společnostem, když byly v podobné situaci jako společnosti EU, diskriminační pravidla a normy, mimo jiné včetně nespravedlivých norem pro důkazy a důkazní břemeno. Zároveň Komise neposuzovala, zda se narušení trhu nevyskytuje v EU nebo členských státech. Tento soubor postupů vážně narušil spolehlivost a legitimitu analýzy a závěrů Komise týkajících se klíčových otázek antidumpingového šetření ohledně dumpingu a výpočtu újmy. Proto je dostatečným důvodem ke znepokojení ohledně možného porušení závazků národního zacházení podle pravidel WTO.

(122)

Čínská vláda nepředložila žádné důkazy o tom, že by společnosti EU byly vystaveny zkreslení srovnatelnému se zkreslením jejich čínských konkurentů, a byly tak v podobné situaci. V každém případě je pojem podstatné zkreslení relevantní v souvislosti se stanovením běžné hodnoty pro stanovení dumpingu, ale z právního hlediska irelevantní pro výrobní odvětví Unie ve specifických souvislostech antidumpingových šetření. Toto tvrzení bylo tedy pokládáno za nepodložené a z právního hlediska irelevantní.

(123)

Za šesté, čínská vláda tvrdila, že ustanovení čl. 2 odst. 6a základního nařízení je v rozporu s článkem 2.2 antidumpingové dohody, v němž je uveden úplný seznam situací, ve kterých lze vypočítat běžnou hodnotu, a podstatná zkreslení v nich nejsou uvedena. Čínská vláda dále uvedla, že použití údajů z vhodné reprezentativní země nebo mezinárodních cen k výpočtu běžné hodnoty podle čl. 2 odst. 6a je také v rozporu s čl. 6.1 písm. b) GATT a článkem 2.2 antidumpingové dohody, zejména s článkem 2.2.1.1. Čínská vláda dále tvrdila, že při výpočtu běžné hodnoty vyžadují pravidla WTO použití výrobních nákladů v zemi původu s připočtením přiměřené částky pro správní, prodejní a režijní náklady a pro zisk. Ustanovení čl. 2 odst. 6a základního nařízení však rozšířilo oblast zdrojů údajů tak, aby zahrnovala výrobní náklady a náklady na prodej ve vhodné reprezentativní zemi nebo mezinárodní ceny, náklady nebo referenční hodnoty. To podle čínské vlády překračovalo oblast působnosti pravidel WTO. Proto by Komise bez ohledu na to, zda je ustanovení čl. 2 odst. 5 základního nařízení EU v souladu s pravidly WTO, či nikoli, neměla vypočítávat běžnou hodnotu, pokud existuje tzv. „narušení trhu“ založené na oprávnění čl. 2 odst. 6a základního nařízení.

(124)

Komise soudí, že ustanovení čl. 2 odst. 6a je v souladu s povinnostmi Evropské unie v rámci WTO. Komise je názoru, že – jak bylo objasněno už ve věci DS473 EU – bionafta (Argentina) – ustanovení základního nařízení, která jsou použitelná obecně na všechny členy WTO, zejména pak čl. 2 odst. 5 druhý pododstavec, dovolují použití údajů ze třetí země, které jsou řádně upraveny, pokud je taková úprava nutná a odůvodněná. Komise proto toto tvrzení zamítla.

(125)

Čínská vláda tvrdila, že Komise v tomto případě přímo ignorovala záznamy čínských vývozců, což je v rozporu s čl. 2.2.1.1 antidumpingové dohody. Čínská vláda tvrdila, že Odvolací orgán ve věci EU – bionafta (Argentina) (DS473) a panelová diskuse ve věci metodiky EU pro úpravu nákladů II (Rusko) (DS494) prohlašovaly, že podle čl. 2.2.1.1 antidumpingové dohody, pokud záznamy vedené vyšetřovaným vývozcem nebo výrobcem odpovídají – v přijatelných mezích – přesně a spolehlivě všem skutečným nákladům vzniklým příslušnému výrobci nebo vývozci za výrobek, který je předmětem šetření, měl by orgán provádějící šetření tyto záznamy použít ke stanovení výrobních nákladů vyšetřovaných výrobců.

(126)

Komise připomněla, že spory DS473 a DS494 se netýkaly použití čl. 2 odst. 6a základního nařízení, který je příslušným právním základem pro stanovení běžné hodnoty v tomto šetření. Tyto spory se týkaly také jiných skutkových situací, než je skutková situace týkající se existence podstatných zkreslení. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.

(127)

Za osmé, čínská vláda tvrdila, že šetření prováděné Komisí na základě čl. 2 odst. 6a základního nařízení v tomto případě uplatňuje dvojí standardy. Podle čínské vlády Komise odmítla přijmout údaje o nákladech čínských vývozců, protože na čínském trhu docházelo k podstatnému narušení trhu, ale přijala údaje reprezentativní země a použila je k nahrazení údajů čínských výrobců, aniž by zjišťovala, zda nedochází k narušení trhu, které by tyto údaje ovlivňovalo. To je podle čínské vlády důkazem „dvojích standardů“. Čínská vláda tvrdila, že tento postup nezaručuje spolehlivost příslušných nákladů ve zvolené reprezentativní zemi. Navíc bylo nemožné získat skutečné náklady výrobců v zemi původu.

(128)

Komise připomněla, že během šetření posuzuje, zda se ve spisu nevyskytují prvky, které naznačují existenci zkreslení v reprezentativních zemích, také zejména s ohledem na hlavní suroviny používané k výrobě dotčeného výrobku, například zda nejsou předmětem vývozních omezení. Všechny strany mají navíc během šetření dostatek příležitostí vznášet námitky týkající se vhodnosti potenciální reprezentativní země posuzované Komisí. Komise zejména zveřejní ve spisu dvě poznámky týkající se vhodnosti možných reprezentativních zemí a předběžný výběr země vhodné pro šetření. Tyto poznámky jsou dány k dispozici všem stranám, aby mohly vyjádřit své připomínky. Také v tomto případě měla čínská vláda i všechny ostatní strany příležitost prokázat, že zvažované možné reprezentativní země jsou ovlivněny podstatným zkreslením a nejsou tedy k šetření vhodné. Toto tvrzení bylo tedy neopodstatněné a bylo zamítnuto.

(129)

V reakci na podání čínské vlády předložila následně společnost Airoldi k tomuto podání čínské vlády připomínky. Společnost Airoldi zdůraznila svou podporu ohledně argumentů Číny týkajících se legality pracovního dokumentu útvarů Komise. Za prvé, společnost Airoldi tvrdila, že čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení stanoví požadavek, že dotčeným dokumentem musí být zpráva a musí být oficiálně schválena Evropskou komisí. Dále tvrdila, že tato zpráva musí být zveřejněna a musí být aktualizována. Podle společnosti Airoldi tedy dokument, ze kterého se při současném šetření vychází a který je zveřejněn na internetových stránkách GŘ pro obchod, nebyl aktualizován a byl to pouze pracovní dokument útvarů Komise, postrádal formální a věcné vlastnosti, na základě kterých by mohl být považován za oficiální zprávu Evropské komise. Navíc podle institucionálního práva EU by taková zpráva musela být vydána ve všech úředních jazycích Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie. Společnost Airoldi dále požadovala, aby jí GŘ pro obchod poskytlo italskou verzi tohoto dokumentu a vydání Úředního věstníku Evropské unie, ve kterém byla zveřejněna. Společnost Airoldi zároveň uvedla, že zpráva o situaci v Číně je na internetových stránkách GŘ pro obchod zveřejněna pouze v anglickém jazyce. Proto je třeba zprávu o situaci v Číně ignorovat a prozatímní nařízení vycházející z této zprávy by mělo být zrušeno. Společnost Airoldi dále předložila specifickou žádost o to, aby byly v tomto antidumpingovém řízení zveřejněny všechny přípravné dokumenty v jakékoli formě související s interními postupy, kterými se Evropská komise při schvalování zprávy o situaci v Číně řídila.

(130)

Jak již bylo vysvětleno zejména ve 110. až 112. bodě odůvodnění týkajících se hodnoty zprávy o situaci v Číně, ustanovení čl. 2 odst. 6a písm. c) nestanoví konkrétní formát, v jakém má být zpráva o situaci v zemi vydána, ani způsob zveřejnění. Proto vydání zprávy o situaci v Číně jako pracovního dokumentu útvarů Komise, což je typ dokumentu, který nevyžaduje překlad do všech evropských jazyků ani oficiální vydání v Úředním věstníku Evropské unie, je v souladu s příslušnými předpisy. V reakci na tato tvrzení Komise konstatuje, že zpráva byla veřejně dostupná od prosince 2017, aby měly případné zúčastněné strany dostatek příležitostí ji a důkazy, na nichž je založena, vyvrátit, doplnit nebo se k nim vyjádřit. Společnost Airoldi ani žádná jiná zainteresovaná strana nepředložily důkazy, ze kterých by vyplývalo, že zpráva je zastaralá. Tento argument se proto zamítá. Pokud jde o požadavek na zveřejnění přípravných dokumentů, odkazuje Komise na 50. bod odůvodnění výše.

(131)

Za druhé, společnost Airoldi tvrdila, že v důsledku výše uvedených argumentů (skutečnosti, že zpráva o situaci v Číně je pracovní dokument útvarů Komise zveřejněný na webových stránkách GŘ pro obchod pouze v anglickém jazyce), je zpráva o situaci v Číně nezákonným dokumentem. Proto společnost Airoldi tvrdila, že tento důkaz se nemá brát v úvahu a stížnost je třeba prohlásit za neopodstatněnou. Dále prozatímní nařízení, které vychází ze zprávy o situaci v Číně, je třeba neprodleně zrušit.

(132)

Tento argument pouze opakuje připomínky čínské vlády ve 109. bodě odůvodnění. Na tuto připomínku již Komise odpověděla ve 110. až 112. bodě odůvodnění.

(133)

Po poskytnutí konečných informací předložila skupina Haomei Group řadu připomínek týkajících se existence podstatných zkreslení, přičemž zopakovaly zejména argumenty předložené předtím během šetření. Za prvé, skupina Haomei Group zopakovala, že nesouhlasí s tím, že zpráva o zemi je dostatečně komplexním a dostatečným důkazem existence zkreslení. Kromě toho skupina Haomei Group zopakovala, že se na ni nevztahoval žádný vládní zásah, obdržela úvěry s nezkreslenou úrokovou sazbou a že získaná subvence měla malou hodnotu. Kromě toho skupina Haomei Group tvrdila, že nebyla ovlivněna příznivými úvěrovými podmínkami a jinými finančními pobídkami poskytnutými vládou, a dodala, že zjištění Komise týkající se úvěrů byla obecná a na skupinu Haomei Group se nevztahovala.

(134)

S ohledem na objektivitu zprávy a její vhodnost jako důkazu Komise uvedla, jak již bylo vysvětleno ve 114. bodě odůvodnění, že zpráva o situaci v zemi je souhrnný dokument vycházející z rozsáhlých objektivních důkazů, včetně právních, regulačních a jiných oficiálních politických dokumentů vydaných čínskou vládou, zpráv třetích stran z mezinárodních organizací, akademických studií a vědeckých článků i jiných spolehlivých nezávislých zdrojů.

(135)

Pokud jde o výhody, jako jsou levnější půjčky a subvence, Komise znovu opakuje, jak již bylo uvedeno v 97., 99. a 102. bodě odůvodnění tohoto nařízení a v 77. a 79. bodě odůvodnění a následujících bodech odůvodnění prozatímního nařízení, že v souladu s čl. 2 odst. 6a písm. b) se při posuzování existence podstatných zkreslení zohlední mimo jiné možný dopad jednoho či více prvků uvedených v dotčeném ustanovení. Proto je důležité posoudit, zda výrobci hliníkových výlisků mají alespoň potenciálně přístup k levnějšímu financování a výhodnějším podmínkám než jejich protějšky jinde. Vzhledem k tomu, že odvětví hliníku podléhá řadě plánů a směrnic ze strany vlády, Komise v 77. a 79. bodě odůvodnění a následujících bodech odůvodnění prozatímního nařízení zjistila, že výrobci hliníkových výlisků, včetně skupiny Haomei Group, jsou přinejmenším potenciálně ovlivněni zkresleními v odvětví hliníkových výlisků v Číně.

(136)

Za druhé skupina Haomei Group tvrdila, že činnosti v rámci budování strany uvedené Komisí ve 100. bodě odůvodnění tohoto nařízení jsou kulturní realitou, ale nepředstavují důkaz zkreslení politikou.

(137)

Komise citovala některé příklady činností v rámci budování strany prováděných skupinou Haomei Group v reakci na její připomínku v 98. bodě odůvodnění, v níž skupina Haomei Group tvrdila, že se na ni zásahy strany nebo vlády nevztahují. Jak je uvedeno ve 100. bodě odůvodnění tohoto nařízení, skupina Haomei Group jasně uvádí, že je vedena „budováním strany“ a „myšlenkami Si Ťin-pchinga o socialismu čínského typu v nové éře, […] a realizuje ducha 19. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny“. I když, jak tvrdí skupina Haomei Group, ve správní radě žádné ze dvou společností skupiny Haomei Group nejsou žádní členové Komunistické strany Číny, jsou pod vlivem vlády a, jak bylo uvedeno výše, aktivně prezentují, že provádějí politiku vlády a sledují její oficiální program. Nebyl předložen žádný důkaz o opaku.

(138)

Skupina Haomei Group tvrdila, že její ceny nebyly zkreslené, což dokazuje skutečnost, že její ceny byly sladěny s evropskými cenami.

(139)

Komise připomíná, že podle čl. 2 odst. 6a písm. a) základního nařízení, není-li vhodné použít domácí ceny a náklady ve vyvážející zemi z důvodu existence podstatných zkreslení v této zemi, zjistí se běžná hodnota početně výhradně na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo referenční hodnoty. V daném případě Komise zjistila, že v odvětví hliníkových výlisků v Číně existují podstatná zkreslení, jak je vysvětleno v oddíle 3.2.1 prozatímního nařízení. Proto úroveň cen čínských vyvážejících výrobců není v tomto případě relevantní.

(140)

Po poskytnutí konečných informací skupina Haomei Group uvedla, že nebyla považována za odpovědnou za své vlastní chování, ale za vlastnosti obecně posuzovaného čínského hospodářství.

(141)

Konkrétní zjištění týkající se dumpingu a sazeb společností odrážejí údaje předložené samotnými společnostmi, vypočtené v souladu s ustanoveními základního nařízení, zejména čl. 2 odst. 6a. Jak je vysvětleno ve 106. bodě odůvodnění, existence podstatných zkreslení platí pro celou zemi a po prokázání zkreslení se tato metodika v zásadě uplatňuje na všechny společnosti. Žádná ze společností neprokázala, že zkreslení zjištěná Komisí neovlivňují její náklady. Konečná dumpingová rozpětí proto odrážejí chování společností s přihlédnutím k existenci podstatných zkreslení v Číně, kde působí.

3.2.   Reprezentativní země

(142)

V prozatímním nařízení Komise v souladu s čl. 2 odst. 6a základního nařízení vybrala jako reprezentativní zemi Turecko.

(143)

Čínská vláda tvrdila, že Komise nesprávně nahradila údaje výrobců bez jakéhokoli posouzení, zda tyto nahrazené údaje nemohou být ovlivněny narušením trhu.

(144)

Komise vyzvala zúčastněné strany k předkládání připomínek ohledně volby Turecka jako reprezentativní země v transparentním procesu zahrnujícím dvě poznámky týkající se zdrojů pro stanovení běžné hodnoty (16. března 2020 a 25. června 2020). Řadu dalších potenciálních reprezentativních zemí Komise vyloučila. Vzhledem k tomu, že Komise v Turecku neobjevila narušení trhu, které by způsobilo, že Turecko není vhodné jako reprezentativní země, došla k závěru, že nejvhodnější reprezentativní zemí je Turecko.

(145)

Společnost Airoldi zopakovala svou připomínku týkající se volby Turecka jako reprezentativní země v souvislosti s rozlišováním tvrdých a lehkých slitin. Jak je vysvětleno ve 164. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, pro výběr vhodné reprezentativní země nejsou určující typy výrobků. Komise proto tvrdí, že je v tomto případě nejvhodnější reprezentativní zemí Turecko.

(146)

Po poskytnutí konečných informací společnost Airoldi zopakovala svou připomínku týkající se volby Turecka jako reprezentativní země. Ve svých připomínkách proti volbě Turecka doplnila nové prvky, které se týkaly dvou hlavních argumentů: celní unie Turecka s Unií a skutečnosti, že Turecko nesplňuje normy sociální a environmentální ochrany.

(147)

Společnost Airoldi nevysvětlila, proč by Turecko kvůli celní unii nemělo být vhodnou reprezentativní zemí. Jak je vysvětleno v nařízení, Komise při stanovení hodnoty pro každý výrobní faktor vzala v úvahu cla. Důvodem je dospět k ceně výrobního faktoru v reprezentativní zemi. Skutečnost, že existuje celní unie, není pro určení této ceny relevantní. I kdyby bylo tvrzení společnosti Airoldi správné, což není, byla by běžná hodnota podhodnocena, a v důsledku toho by dumpingové rozpětí bylo nižší, což by dovozci spíše prospělo, než uškodilo. Pokud jde o sociální a environmentální normy, jak je vysvětleno ve druhé poznámce ke zdrojům pro stanovení běžné hodnoty ze dne 25. června 2020, Turecko bylo v tomto případě shledáno nejvhodnější reprezentativní zemí na základě dostupnosti a kvality údajů. Jelikož neexistuje tvrzení, které by toto zjištění vyvrátilo, nebyla analýza těchto norem opodstatněná.

(148)

Po poskytnutí konečných informací zpochybnila skupina Haomei Group běžnou hodnotu „vypočítanou podle tureckých parametrů, zejména s ohledem na hodnoty, které se používají jako referenční hodnota a které nejsou ani aktuální (od roku 2016), ani přesné […]“.

(149)

Jediným výrobním faktorem vycházejícím z údajů z roku 2016 použitých při výpočtu byly náklady práce. To bylo jasně vysvětleno v poznámce ze dne 16. března 2020. Hodnota z roku 2016 byla „upravena o inflaci s použitím indexu cen domácích výrobců (24), který zveřejňuje Turecký statistický úřad“. Nejen že všechny ostatní faktory byly založeny na nejnovějších dostupných údajích, ale také jediný faktor, na který se podle všeho skupina Haomei Group ve svých připomínkách odvolává, byl ve skutečnosti upraven. Připomínka skupiny Haomei Group byla proto zamítnuta jako věcně nesprávná.

(150)

Skupina Haomei Group rovněž uvedla, že Turecko není vhodnou volbou reprezentativní země vzhledem k rozdílu v počtu obyvatel ve srovnání s Čínou.

(151)

V tomto ohledu Komise poznamenává, že při výběru reprezentativní země má zásadní význam úroveň rozvoje, a nikoli počet obyvatel. Podle klasifikace Světové banky (horní střední příjem) má Turecko stejnou úroveň rozvoje jako Čína, a je proto vhodnou reprezentativní zemí pro účely čl. 2 odst. 6a základního nařízení. Proto bylo tvrzení skupiny Haomei Group zamítnuto.

(152)

Proto z důvodů vysvětlených v prozatímním nařízení Komise potvrzuje svou volbu Turecka jako reprezentativní země, protože proti volbě Turecka nebyly po přijetí prozatímního nařízení předloženy žádné přesvědčivé argumenty.

3.3.   Zdroje použité ke stanovení nezkreslených nákladů

(153)

Jak je vysvětleno ve 166. až 184. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, Komise ke stanovení nezkreslených nákladů identifikovala tyto zdroje: databázi Global Trade Atlas, statistiky zemí včetně Tureckého statistického úřadu pro stanovení nákladů práce, nákladů na elektřinu a nákladů na plyn a OECD, pokud jde o ceny nafty. Po poskytnutí informací o prozatímních zjištěních Komise neobdržela žádná podložená tvrzení týkající se narušení trhu, která by měla vliv na použité údaje a zdroje.

(154)

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy další připomínky týkající se zdrojů použitých pro stanovení nezkreslených nákladů, Komise zachová zdroje uvedené v prozatímním nařízení.

3.4.   Náklady na výrobní režii, prodejní, režijní a správní náklady a zisk

(155)

Celková výše prodejních, režijních a správních nákladů a zisku použitá v prozatímním nařízení vycházela z údajů za rok 2018. Komise zkontrolovala dostupnost novějších údajů týkajících se prodejních, režijních a správních nákladů a zisku v reprezentativní zemi za rok 2019. Z těchto údajů vyplývá, že celková výše prodejních, režijních a správních nákladů a zisku se v roce 2019 zvýšila jen velmi nepatrně. To by na výpočty nemělo patrný vliv. S ohledem na to a vzhledem k tomu, že zainteresované strany nepředložily žádné připomínky týkající se nákladů na výrobní režii, prodejních, režijních a správních nákladů a zisku uvedených v prozatímním nařízení, Komise tuto výši zachovala.

(156)

Po poskytnutí konečných informací skupina Haomei Group zpochybnila, že by „cena účtovaná“ tureckými společnostmi „mohla být srovnávacím prvkem“. Komise podrobně vysvětlila způsob výpočtu dumpingového rozpětí v rámci poskytnutí individuálních informací vyvážejícímu výrobci, ale také ve dvou poznámkách ke zdrojům pro stanovení běžné hodnoty, které byly poskytnuty všem stranám ve spisu k tomuto případu. V žádném z těchto dokumentů Komise nijak neodkazovala na ceny účtované některou z tureckých společností, které by se použily v kterékoli fázi stanovení běžné hodnoty. Turecké společnosti byly použity pouze jako zdroj údajů o prodejních, správních a režijních nákladech a zisku. Proto je tvrzení skupiny Haomei Group věcně nesprávné.

(157)

Po poskytnutí konečných informací žadatel zopakoval své tvrzení, že by Komise měla z výpočtu průměrného ziskového rozpětí vyloučit dvě turecké společnosti s nejnižším ziskem, neboť tyto společnosti zdaleka nedosáhly 16 % ziskového rozpětí, kterého jeden výrobce v EU dosáhl bez dumpingového dovozu.

(158)

Jak je vysvětleno ve 171. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, Komise vyloučila společnosti, které nevykázaly žádný zisk. Zohledněny byly všechny ziskové společnosti, a to bez ohledu na úroveň jejich zisku, pokud nebyly ve ztrátě. Úroveň ziskovosti dosažená jedním z výrobců v Unii není relevantní pro stanovení vhodné úrovně zisku pro početní zjištění běžné hodnoty na základě nezkreslených údajů v reprezentativní zemi. Komise proto toto tvrzení zamítla.

3.5.   Výpočet běžné hodnoty

(159)

Komise obdržela připomínky od jednoho vyvážejícího výrobce, společnosti PMI Group, týkající se změn sazby DPH během období šetření. Komise na základě této připomínky upravila výpočet běžné hodnoty tak, jak je podrobněji uvedeno ve 185. až 187. bodě odůvodnění. Jinak se všechny ostatní výpočty týkající se běžné hodnoty v prozatímním nařízení potvrzují.

(160)

Po poskytnutí konečných informací předložila skupina Haomei Group nejasnou žádost, která podle všeho zpochybňuje výši úrokové sazby uplatňované jako úpravy pro prodej na vývoz u skupiny Haomei Group. Komise bere na vědomí, že sazby uplatňované jako úpravy byly založeny na úrokových sazbách, které poskytla sama skupina Haomei Group, a byly ověřeny během dálkové křížové kontroly.

(161)

Skupina Haomei Group zopakovala, že metoda výpočtu průměrné ceny týkající se evropských výlisků byla údajně chybná, protože „zacházela stejným způsobem s různými výrobky, které se liší vlastnostmi a cenou“.

(162)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací zopakovala skupina Haomei Group svou připomínku, že z důvodu rozlišování na základě různých slitin, opracování a specifikací nesmí Komise považovat výrobek, jenž je předmětem šetření, za jediný výrobek.

(163)

Jak je podrobně vysvětleno ve 232. až 234. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, uvedená cenová srovnání byla provedena na úrovni jednotlivých typů transakcí, kde podrobná kontrolní čísla výrobku zajišťovala spravedlivé srovnání. Důvodem bylo právě srovnání podobných výrobků, a proto kontrolní číslo výrobku zahrnovalo prvky, jako jsou tvary a formy, série slitin, délka, maximální příčný průřez, druhy povrchové úpravy, druhy opracování a tažení. Tvrzení skupiny Haomei Group bylo neodůvodněné, a tudíž bylo zamítnuto.

3.6.   Vývozní cena

(164)

Jak je popsáno ve 196. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, Komise provedla podle čl. 2 odst. 9 základního nařízení úpravu vývozních prodejů prostřednictvím obchodníků ve spojení nezávislým odběratelům v Unii.

(165)

Skupina PMI Group uvedla, že ziskové rozpětí dovozců použité pro výpočet vývozní ceny nepřímého prodeje prostřednictvím obchodníků ve spojení bylo příliš vysoké, a zpochybnila skutečnost, že bylo náležitě zkontrolováno. Komise potvrdila, že rozpětí použité v prozatímní fázi bylo podle informací dostupných v té době správné a že pocházelo od dovozců zařazených do vzorku. V každém případě po dálkové křížové kontrole bylo rozpětí mírně zvýšeno a podrobné informace o použitých revidovaných údajích byly poskytnuty dotčené společnosti. Toto revidované rozpětí bylo také použito pro přepočet cenového podbízení a úrovně pro odstranění újmy uvedených níže.

(166)

Komise tak důsledku této revize upravila výpočet dumpingového rozpětí pro jednu ze skupin vyvážející výrobců. Všechny ostatní výpočty týkající se vývozní ceny v prozatímním nařízení se potvrzují.

(167)

Po poskytnutí konečných informací skupina Haomei tvrdila, že Komise nesprávně použila náklady na dopravu, které byly „k dnešnímu dni“ podstatně dražší. Komise připomíná, že všechny výpočty vycházejí z období šetření. Pokud jde o dumping, výpočty vycházejí ze skutečných nákladů poskytnutých skupinou Haomei Group. Skutečnost, že podle skupiny Haomei Group náklady na dopravu po období šetření vzrostly o 300 %, není relevantní; stejně jako u všech ostatních nákladů je třeba použít náklady na dopravu během období šetření.

3.7.   Nabídky závazků

(168)

Před poskytnutím konečných informací jeden čínský vyvážející výrobce projevil zájem o předložení dobrovolné nabídky závazku, ale neučinil tak za podmínek, které jsou přípustné podle článku 8 základního nařízení.

(169)

Po poskytnutí konečných informací a ve lhůtě stanovené v čl. 8 odst. 2 základního nařízení předložili nabídky na cenový závazek tři vyvážející výrobci: Haomei Group, Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. a Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd.

(170)

Podle článku 8 základního antidumpingového nařízení musí být nabídky cenového závazku přiměřené k odstranění poškozujícího účinku dumpingu a jejich přijetí nesmí být považováno za neúčelné. Komise posoudila nabídky s ohledem na tato kritéria a dospěla k závěru, že jejich přijetí by bylo z následujících důvodů neúčelné.

(171)

Nabídka předložená skupinou Haomei Group by, pokud by byla přijata, neodstranila poškozující účinek dumpingu. Nabídka navíc neobsahovala podstatný prvek závazku: minimální dovozní cenu, pod kterou se zavazuje neprodávat. Nabídka je tedy neslučitelná se základními zásadami podniku.

(172)

Skupina Haomei Group má řadu společností ve spojení, které se přímo podílejí na výrobě nebo prodeji výrobku, který je předmětem šetření. Haomei Group prodává výrobek přímo i nepřímo.

(173)

Taková složitá struktura skupiny s sebou nese vysoká rizika křížové kompenzace. Komise by nebyla schopna sledovat a zajistit dodržování závazku u nepřímého prodeje prostřednictvím společnosti ve spojení v Hongkongu a případně prostřednictvím jiných společností ve spojení. Už jen proto by nabídka byla neúčelná.

(174)

Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. a Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd. nabídly minimální dovozní cenu podléhající indexaci.

(175)

Obě společnosti vyrábějí a prodávají různé typy výrobků se značnými rozdíly v ceně. Vážené průměrné rozpětí újmy použité pro výpočet minimální dovozní ceny by bylo nižší než cena nepůsobící újmu u většiny typů výrobku vyvážených těmito společnostmi do Unie. Navrhovaná úroveň minimální dovozní ceny proto nebyla dostatečná k odstranění poškozujícího účinku dumpingu.

(176)

Společnost Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. má navíc v Číně vysoký počet společností ve spojení, z nichž mnohé se přímo podílejí na výrobě a prodeji výrobku, který je předmětem šetření, na domácím trhu. Struktura společnosti zvyšuje riziko obcházení.

(177)

Typy a modely hliníkových výlisků od sebe nelze snadno odlišit fyzickou kontrolou. Zejména by bylo velmi obtížné pouze fyzickou kontrolou posoudit sérii slitin. Bez podrobné laboratorní analýzy by celní orgány nebyly schopny určit, zda dovážený výrobek odpovídá tomu, co se uvádí v celním prohlášení.

(178)

Velké množství typů výrobku s sebou nese vysoké riziko křížové kompenzace mezi různými typy výrobku, přičemž dražší typy výrobku by mohly být nesprávně deklarovány jako levnější typy výrobku, na které se rovněž vztahuje závazek. Tím se závazek stává nevymahatelným, a tudíž neproveditelným ve smyslu článku 8 základního nařízení.

(179)

Komise zaslala žadatelům dopisy, v nichž uvedla důvody odmítnutí nabídnutých závazků.

(180)

Všichni tři žadatelé uvedení ve 169. bodě odůvodnění předložili v této věci připomínky. Tyto připomínky byly zúčastněným stranám zpřístupněny ve spisu.

(181)

Společnosti Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co., Ltd. a Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd. nesouhlasily se závěrem Komise, že navrhovaná minimální dovozní cena nepostačuje k odstranění poškozujícího účinku dumpingu. Tyto strany rovněž navrhly nahradit cenové reference zveřejněné informačním střediskem Shanghai Metals Market referencemi zveřejněnými Londýnskou burzou kovů. Připomínky a navrhované změny však neodstranily prvky, které činí nabídky závazku nevymahatelné.

(182)

Skupina Haomei Group nenavrhla odstranění poškozujícího účinku dumpingu, ani nedoplnila žádné podstatné prvky závazku, jak je vysvětleno ve 171. bodě odůvodnění. Nabídka je tedy i nadále neslučitelná se základními zásadami podniku.

(183)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací skupina Haomei Group zopakovala svou žádost a naléhavě vyzvala Komisi, aby zvážila její nabídku závazku, aniž by předložila jakékoli nové prvky, a to ani pokud jde o odstranění poškozujícího účinku dumpingu, ani chybějící prvky vysvětlené ve 171. bodě odůvodnění. Skupina Haomei Group místo toho vyjádřila stanovisko, že vzhledem k tomu, že opatření by neobstála před soudem, měly by být závazky přijaty. Komise připomíná, že Unie je „právním státem“, kde správní orgány přijímají rozhodnutí v souladu s ustanoveními zákona a nejsou předmětem výměnného obchodu nebo vyjednávání.

(184)

Komise považovala závazek za nevymahatelný, a tudíž neproveditelný ve smyslu článku 8 základního nařízení z důvodů uvedených ve 171. až 183. bodě odůvodnění, a proto tyto nabídky zamítla.

3.8.   Srovnání

(185)

Jak je popsáno ve 199. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, Komise provedla podle čl. 2 odst. 10 písm. b) základního nařízení úpravu rozdílu nepřímých daní mezi vývozním prodejem z Číny do Unie a běžnou hodnotou, kde byly nepřímé daně, jako je DPH, vyloučeny.

(186)

Připomínky společnosti PMI se týkaly zejména skutečnosti, že sazby DPH v Číně se od roku 2018 dvakrát změnily, a sazby 17 % použité při výpočtu úpravy DPH. K těmto změnám došlo 1. května 2018 a 1. dubna 2019, kdy se sazby DPH změnily na 16 %, a poté na 13 %.

(187)

Po zohlednění výše uvedené připomínky Komise upravila výpočet u obou skupin vyvážejících výrobců zařazených do vzorku.

(188)

Na základě toho činí vážená průměrná dumpingová rozpětí vyjádřená jako procento ceny CIF s dodáním na hranice Unie před proclením:

Společnost

Konečné antidumpingové clo

skupina Haomei Group:

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,3 %

skupina PMI:

Press Metal International Ltd.

Press Metal International Technology Ltd.

33,9 %

Ostatní spolupracující společnosti

28,6 %

Všechny ostatní společnosti

40,1 %

(189)

S výjimkou prodeje vyvážejících výrobců zařazených do vzorku na vývoz do Spojeného království, který je i nadále reprezentativní a představuje 20 % celkového vývozu do Unie, jsou dumpingová rozpětí následující:

Společnost

Dumpingové rozpětí (v %)

skupina Haomei Group:

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,2 %

skupina PMI:

Press Metal International Ltd.

Press Metal International Technology Ltd.

25,0 %

Další spolupracující vyvážející výrobci, kteří nejsou zařazeni do vzorku

22,1 %

Všechny ostatní společnosti

32,1 %

(190)

Pro spolupracující vyvážející výrobce, kteří nebyli zařazeni do vzorku, vypočetla Komise vážené průměrné dumpingové rozpětí v souladu s čl. 9 odst. 6 základního nařízení. Toto rozpětí bylo vypočítáno jako vážený průměr na základě rozpětí stanovených pro vyvážející výrobce zařazené do vzorku, a činí tudíž 22,1 %. Komise považuje za vhodné nadále stanovovat zbytkové clo na úrovni nejvyššího dumpingového rozpětí stanoveného na základě údajů spolupracujících vyvážejících výrobců, konkrétně 32,1 % bez údajů Spojeného království.

(191)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací požádala skupina Haomei Group o vysvětlení, proč se rozpětí ostatních vyvážejících výrobců značně snížila, zatímco rozdíl v jejím rozpětí byl malý. Společnost měla za to, že tyto rozdíly a její nové dumpingové clo jsou diskriminační. Tvrdila rovněž, že zúčastněné strany neobdržely žádné podrobné výpočty ohledně jednotlivých subjektů.

(192)

Zaprvé je třeba připomenout, že sama skupina Haomei Group zpochybnila zjištění Komise na základě EU-28. Skupina Haomei Group tvrdila, že vzhledem k tomu, že Spojené království již není součástí Evropské unie, měla Komise provést šetření v EU-27. Toto tvrzení bylo vyřešeno, neboť Komise odpovídajícím způsobem přepočítala dumpingové rozpětí pro všechny vyvážející výrobce (a znovu posoudila újmu a příčinnou souvislost).

(193)

Komise ve 185. až 190. bodě odůvodnění vysvětlila metodiku výpočtu dumpingového rozpětí a tato metodika byla stejná jako při výpočtu dumpingového rozpětí po vyloučení Spojeného království. Konečné informace poskytnuté skupinou Haomei Group zahrnovaly dodatečné důvěrné mnohem podrobnější dokumenty o výpočtu dumpingového rozpětí a rozpětí újmy a o metodice. Důvod většího účinku na skupinu PMI byl spojen s rozdíly v cenách, určení, struktuře výrobků a s dalšími otázkami, jež jsou pro společnost specifické. Přepočet všech dumpingových rozpětí společností zařazených do vzorku rovněž vedl ke změně dumpingových cel pro všechny ostatní vyvážející výrobce, jak je vysvětleno ve 190. bodě odůvodnění. To bylo společnosti vysvětleno během slyšení, které se konalo dne 12. února.

(194)

Kromě toho musí být žádost skupiny Haomei Group o poskytnutí informací o výpočtu dumpingu druhého vyvážejícího výrobce zařazeného do vzorku zamítnuta. Výpočet vychází z důvěrných informací a může být sdělen pouze společnosti, jíž se týká. Tak je tomu i v případě výpočtů ohledně skupiny Haomei Group, které nebyly sděleny žádné jiné straně účastnící se tohoto šetření.

(195)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací učinila skupina Haomei Group řadu připomínek týkajících se rozdílů v údajích a metodice pro výpočet újmy v porovnání s výpočty dumpingu.

(196)

Tyto rozdíly vyplývají ze skutečnosti, že zjištění dumpingu a zjišťování újmy se liší. Tyto dvě metodiky jsou popsány ve dvou samostatných článcích základního nařízení (článek 2 a článek 3 základního nařízení). Ve 187. až 200 bodě odůvodnění prozatímního nařízení je podrobně popsána metodika výpočtu běžné hodnoty pro stanovení újmy. Ve 330. až 345 bodě odůvodnění prozatímního nařízení je podrobně popsána metodika výpočtu ceny nepůsobící újmu ke stanovení rozpětí dostatečného k odstranění újmy výrobnímu odvětví Unie. Tvrzení skupiny Haomei Group byla neodůvodněná, a tudíž byla zamítnuta.

4.   Újma na základě EU-28

4.1.   Obecné poznámky

(197)

Některé zúčastněné strany tvrdily, že předběžná analýza újmy a příčinných souvislostí vykazuje nedostatky, protože určité části trhu nebyly analyzovány samostatně. Konkrétně bylo uvedeno, že je nutné provést samostatné analýzy pro tvrdé a lehké slitiny, střední a velké profily, standardní a speciální profily a podle segmentů trhu. Avšak z důvodů uvedených výše v 55. až 56. bodě odůvodnění Komise potvrdila, že výrobek, který je předmětem šetření, je nutno posuzovat jako jediný výrobek. Dále z důvodu řady navrhovaných kritérií a z důvodu skutečnosti, že u mnoha z nich neexistuje jednoznačné rozlišení, by byla analýza újmy podle této metodiky neproveditelná a nevhodná. Kromě toho je výrobní odvětví Unie aktivní ve všech částech trhu uvedených výše a čelí konkurenci čínského dumpingového dovozu u všech těchto typů výrobků. Navíc jak Unie, tak čínští výrobci mohou vyrábět řadu typů výrobků, a pokud to podmínky na trhu umožňují, mohou se zaměřit na některé z nich. Z tohoto důvodu čínští výrobci vyvíjejí cenový tlak na celou škálu výrobků, včetně výrobků, které výrobní odvětví Unie může vyrábět na vyžádání. Proto Komise potvrdila, že její analýza újmy v tomto šetření byla provedena pro celý výrobek, který je předmětem šetření, vymezený v oddíle 2 tohoto nařízení a pro výrobní odvětví Unie jako celek. Po poskytnutí konečných informací skupina Haomei Group zpochybnila výše uvedený přístup týkající se toho, že se s dotčeným výrobkem zachází jako s jediným výrobkem. Podle tohoto vyvážejícího výrobce má tento přístup zásadní význam pro stanovení jeho cenového podbízení a/nebo prodeje pod cenou. Jak je vysvětleno v následujícím bodě odůvodnění a v 246. až 249. bodě odůvodnění, neexistuje žádná souvislost mezi určením výrobku jako jediného výrobku a cenovým srovnáním, které se provádí na základě typu výrobku. Skupina Haomei Group tento argument zopakovala po poskytnutí dodatečných konečných informací. Vzhledem k tomu, že metoda výpočtu se v analýze na základě EU-27 nezměnila, ani tuto připomínku nelze přijmout, a to ze stejných důvodů, jež jsou uvedeny výše.

(198)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací společnosti Airoldi a Euranimi uvedly, že pokud jde o dovoz z Číny, nebyla provedena analýza jediného výrobku pro ukazatele újmy. Tento argument je věcně nesprávný, jak dokládají tabulky 1a a 2a, kde byl vypočten celkový dovoz z Číny a na tomto základě byl posouzen jeho dopad. Společnosti Airoldi a Euranimi rovněž uvedly, že Komise měla analyzovat dopad různých kódů KN (např. 7608 2089) jednotlivě. Komise však potvrzuje, že provedla jedinou analýzu z důvodů vysvětlených v 55. až 56 bodě odůvodnění.

(199)

Komise dále potvrdila, že pokud jde o rozpětí cenového podbízení a prodeje pod cenou, bylo porovnání cen provedeno na základě objektivních kritérií podle jednotlivých typů, jak je vysvětleno v 234. bodě odůvodnění prozatímního nařízení. U více než 95 % čínského dovozu byl nalezen plně porovnatelný typ výrobku vyráběný a prodávaný výrobci v Unii zařazenými do vzorku.

4.2.   Vymezení výrobního odvětví Unie a výroby v Unii

(200)

Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky týkající se definice výrobního odvětví Unie a výroby v Unii, závěry uvedené v 208. až 209. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzují.

4.3.   Dovoz z dotčené země

Obecné informace

(201)

V prozatímní fázi se objevil jasný případ významné újmy prostřednictvím cen. Byl vyvíjen neustálý tlak neobvykle nízkými čínskými cenami, které byly výrazně nižší, než ceny výrobního odvětví Unie (cenové podbízení) a náklady plus cílový zisk (prodej pod cenou). Tento tlak měl prostřednictvím tržních mechanismů popsaných ve 279. a 280. bodě odůvodnění prozatímního nařízení řadu důsledků: mimo jiné potlačil ceny výrobního odvětví Unie, bránil těmto cenám v tom, aby odrážely mezinárodní zvyšování cen surovin (hliníku) a potlačil ziskovost do takové míry, že ohrozil existenci výrobního odvětví Unie — tím, že výrobnímu odvětví Unie bránil v provádění investic nutných k tomu, aby mohlo pokračovat v přechodu na vyšší trh, a v poskytování řešení na míru pro specializované uživatele. Ke vzniku této situace způsobující újmu nejsou nutné obrovské objemy dovozu — k nastavení nízkého cenového stropu, který ovlivní celý trh, stačí i dovoz relativně malý nebo dokonce jen existence významného množství levného dovozu (jako je tomu nepochybně i v tomto případě). Z šetření vyplývá, že tato dynamika, tak charakteristická pro kapitálově náročné odvětví zpracování hliníku, se uplatnila i u výrobku, který je předmětem šetření.

Dovoz pod kódem KN 7610 90 90

(202)

Jak je uvedeno v prozatímním nařízení, přesné vyčíslení objemů čínského dovozu vyžadovalo další analýzu. Výrobek, který je předmětem šetření, v současnosti spadá pod devět kódů KN (25) a u jednoho z nich byly protichůdné názory – u kódu KN 7610 90 90, který zahrnuje také výrobky, jež nespadají do rozsahu šetření. Názory se lišily zejména v tom, jaký podíl dovozu dotčený výrobek vlastně představuje. Jak bylo předběžně stanoveno, tento kód představoval asi polovinu celého objemu čínského dovozu dotčeného výrobku.

(203)

Rozhodujícím faktorem pro újmu, ke které došlo zejména prostřednictvím cenových kanálů, nebyly v tomto případě objemy dovozu. I kdyby Komise neměla tento kód vůbec zohledňovat, pronikání Číny by přesto zůstalo významné a představovalo 5,3 % podílu na trhu v období šetření a od roku 2016 se zvýšilo o 48 %. Kromě následných nominálních úprav tržních podílů všech ostatních účastníků trhu by to neznamenalo žádnou změnu situace působící újmu. Podstatné je to, že i kdyby byly objemy pod kódem KN 7610 90 90 úplně vyloučeny, vážený průměr čínských cen zůstane na stejných neobvykle nízkých úrovních, u kterých bylo v prozatímní fázi zjištěno, že způsobují újmu. Výše uvedené informace jsou podrobněji vysvětleny níže.

(204)

Každopádně pro zjištění objemů uvedených ve 223. bodě prozatímního nařízení Komise zvolila tři postupy.

(205)

Ve 223. bodě odůvodnění prozatímního nařízení Komise uvedla prozatímní zjištění ohledně předběžné metodiky a vyzvala zúčastněné strany, aby předložily jakékoli relevantní informace týkající se této záležitosti. Sdružení European Aluminium poskytlo další vysvětlení svého odůvodnění odhadu 95 %. Několik zúčastněných stran tento odhad zpochybnilo na základě zkušeností jejich společnosti s kódem KN 7610 90 90. Některé strany souhlasily se sdružením European Aluminium v tom, že se tento výrobek dováží pod tímto kódem. Další strany nesouhlasily a tvrdily, že odhad 95 % je buď příliš vysoký, nebo že pod tímto kódem žádný dovoz neprobíhá. Některé strany předložily další připomínku, že použití ceny jako odůvodnění není spolehlivé. Korpus shromážděných informací však nebyl dostatečně komplexní a odůvodněný na to, aby mohl poskytovat rozhodující vodítko.

(206)

Po poskytnutí prozatímních informací mohla Komise dokončit posuzování informací předložených GŘ TAXUD a vnitrostátními celními orgány. Informace od GŘ TAXUD představovaly úplný soupis podle celního prohlášení, ale nenabízely jasnější popis dovážených výrobků.

(207)

Dále informace získané od osmi členských států (Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko) byly vysoce reprezentativní, protože pokrývaly 84 % dovozu pod kódem KN 7610 90 90 v období šetření a obsahovaly podrobné informace podle celního prohlášení i popis dováženého výrobku udávaný dovozci v jednotném správním dokladu (dále jen „JSD“). Podrobná analýza na základě těchto informací vedla k závěrům uvedeným níže.

(208)

Jak je uvedeno v tabulce 1, bylo konzervativně zjištěno, že značná část dovozu pod tímto kódem KN patří k dotčenému výrobku. Byly totiž použity pouze takové transakce, u nichž byl popis výrobků dostatečně podrobný na to, aby umožňoval přesně určit, zda je dovážený výrobek dotčeným výrobkem.

Tabulka 1

Dovoz z Číny pod kódem KN 7610 90 90

 

2016

2017

2018

Období šetření

Objem celého kódu KN (tuny)

102 090

131 180

139 560

151 891

Cena celého kódu KN za tunu

2 944

2 776

2 764

2 902

Objem dotčeného výrobku (tuny)

18 637

23 948

25 477

27 728

Cena za tunu dotčeného výrobku (27)

3 050

3 041

3 197

3 308

Objem jiných než dotčených výrobků (tuny)

53 728

69 037

73 448

79 937

Nejasné objemy (tuny)

29 725

38 195

40 635

44 225

Zdroj: Eurostat a vnitrostátní celní orgány  ()

(209)

U části objemů v tabulce 1 nebyl popis dostatečně jasný na to, aby bylo možné určit, zda objemy dovozu související s příslušnými transakcemi spadají do popisu dotčeného výrobku. Proto tyto objemy nebyly konzervativně považovány za dovoz dotčeného výrobku.

(210)

Komise to považovala za přiměřený odhad, protože vycházel z vysoce reprezentativních informací.

(211)

Po poskytnutí konečných informací společnost Airoldi uvedla, že metodika pro určení dovozu pod kódem KN 7610 90 90 nebyla vysvětlena. Použitý přístup vysvětlují 118. až 122. bod odůvodnění dokumentu poskytujícího konečné informace a jeho poznámka pod čarou 22. Toto tvrzení tudíž nebylo přijato.

(212)

Během tohoto procesu požádala společnost Airoldi, aby jí byly zaslány údaje předložené Komisi členskými státy. Výměna informací mezi členskými státy a Komisí je však podle čl. 19 odst. 5 základního nařízení důvěrná. Také s ohledem na to, že se tyto údaje vztahují k jednotlivým celním prohlášením a obsahují velmi citlivé údaje o cenách, jedná se jednoznačně o citlivé obchodní informace. Tato žádost byla proto zamítnuta.

(213)

Přestože byl podíl Číny na trhu následně upraven směrem dolů, udržel se dovoz na vysoké úrovni a byl pozorován stejný růstový trend jako v prozatímní fázi.

(214)

Společnost Airoldi se po poskytnutí konečných informací vyjádřila k objemu dovozu stanovenému pod kódem KN 7610 90 90 jako dotčený výrobek. Společnost Airoldi uvedla, že metodika není reprezentativní, neboť zahrnuje celní orgány pouze osmi členských států. Avšak vzhledem k tomu, že na tyto členské státy připadá více než 83 % dovozu, je metodika reprezentativní, a proto se tento argument zamítá.

(215)

Společnost Airoldi rovněž zopakovala své tvrzení, že dovoz dotčeného výrobku pod kódem KN 7610 90 90 by měl být nulový, a poukázala na existenci několika ZISZ. Komise nemohla tento argument přijmout, protože existence ZISZ jednoznačně nevylučuje, že by pod tento kód mohly spadat i jiné výrobky, včetně dotčeného výrobku. Analýza Komise týkající se tohoto kódu s využitím údajů celních orgánů prokázala, že tomu tak je.

(216)

Společnost Airoldi dále uvedla, že pokud by byl z šetření vyloučen dovoz pod kódem KN 7610 90 90, mělo by být šetření zastaveno bez uložení cel. Jak je však vysvětleno ve 219. bodě odůvodnění, i kdyby byl tento objem dovozu vyloučen, zůstal by na významné úrovni. Tvrzení tedy nemůže být přijato.

Objem, podíl na trhu a cena dovozu z dotčené země

(217)

Na základě výše uvedených informací se tedy dovoz z dotčené země vyvíjel následovně:

Tabulka 2

Objem dovozu (v tunách) a podíl na trhu

 

2016

2017

2018

Období šetření

Dovoz pod osmi kódy KN (28)

110 255

127 616

149 232

164 641

Celkový objem dovozu z Číny

128 631

151 229

174 353

191 981

Index (2016 = 100)

100

118

136

149

Podíl Číny na trhu (%)

4,4

4,8

5,4

6,2

Index (2016 = 100)

100

110

123

141

Zdroj: Eurostat (viz také tabulka 1 a tabulka 4 týkající se spotřeby)

(218)

Na základě upravených objemů dovozu lze také pozorovat významnou úroveň dovozu jak v absolutních, tak i v relativních číslech dosahující 6,2 % tržního podílu v období šetření. V absolutních hodnotách se dovoz z dotčené země během posuzovaného období zvýšil o 49 %. Paralelně se během posuzovaného období zvýšil celkový podíl dumpingového dovozu na trhu o 41 %.

(219)

Jak je uvedeno ve 203. bodě odůvodnění, i kdyby byl objem výrobků pod kódem CN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučen, udržel by se objem dovozu na vysoké úrovni a představoval by 5,3 % tržního podílu v období šetření a zvýšení o 48 % od roku 2016.

(220)

Jeden dovozce tvrdil, že úroveň zvýšení tržního podílu čínského dovozu není důvodem k zavedení antidumpingových cel uvedených v prozatímním nařízení. Prahová hodnota pro uložení opatření z hlediska podílu na trhu v tomto případě během posuzovaného období výrazně překračovala 1 % prahovou hodnotu z čl. 5 odst. 7 základního nařízení a nelze ji považovat za „zanedbatelnou“ podle čl. 9 odst. 3. Podíl Číny na trhu se navíc během posuzovaného období zvýšil o 41 %. Vzhledem k významnosti dovozu jak v absolutních, tak i v relativních číslech i vzhledem k absolutním i relativním trendům, aspektům uvedeným ve 201. bodě odůvodnění a cenovým aspektům v tabulce 3 níže bylo toto tvrzení zamítnuto.

Tabulka 3

Dovozní ceny (v EUR za tunu)

 

2016

2017

2018

Období šetření

Ceny pod osmi kódy KN (29)

2 684

2 676

2 813

2 911

Vážené průměrné ceny dovozu z Číny

2 736

2 733

2 869

2 967

Index (2016 = 100)

100

100

105

108

Zdroj: Eurostat a vnitrostátní celní orgány

(221)

Upravené ceny představují podobnou úroveň a trendy jako v prozatímním nařízení, což potvrzuje rozhodnutí, které v něm bylo učiněno.

(222)

Jak je uvedeno ve 203. bodě odůvodnění výše, pokud by byl objem výrobků pod kódem KN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučen, byly by průměrné dovozní ceny v posuzovaném období nižší a vykazovaly by podobný trend.

(223)

Jak je vysvětleno ve 230. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, tyto ceny je třeba posuzovat z hlediska zvýšení nákladů na suroviny o 10 % a byly vytvořeny v období, kdy trh požadoval více výrobků s přidanou hodnotou a výrobků na zakázku.

(224)

Rozpětí cenového podbízení uvedené ve 232. bodě odůvodnění prozatímního nařízení (přes 25 %) se potvrdilo. Některé zúčastněné strany uvedly, že jejich dovoz z dotčené země nepředstavoval cenové podbízení vyšší než 25 %. Skupina Haomei Group uvedla, že její výrobky by se mohly stát na trhu Unie nekonkurenceschopnými v závislosti na kolísání směnných kurzů. Výpočty Komise týkající se cenového podbízení však pokrývaly celý vzorek vyvážejících výrobců a byly prováděny podle jednotlivých typů a jednotlivých transakcí během období šetření. Navíc podrobné výpočty včetně jejich metodiky byly vyvážejícím výrobcům včetně skupiny Haomei Group sděleny. Komise potvrdila, že metodika použitá při výpočtu cenového podbízení přinesla přesné a reprezentativní výsledky.

(225)

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další připomínky týkající se dovozu z dotčené země, potvrzují se zbývající závěry uvedené v 217. až 234. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

4.4.   Spotřeba v Unii

(226)

Údaje o spotřebě v Unii byly upraveny směrem dolů v důsledku úpravy dovážených objemů z dotčené země vysvětlené ve 202. až 213. bodě odůvodnění. Na tomto základě se spotřeba na volném trhu v Unii vyvíjela takto:

Tabulka 4

Spotřeba v Unii (v tunách)

 

2016

2017

2018

Období šetření

Celková spotřeba v Unii

2 991 288

3 204 315

3 290 561

3 159 475

Index

100

107

110

106

Závislý trh

61 338

60 455

60 143

56 640

Index

100

99

98

92

Spotřeba na volném trhu

2 929 950

3 143 860

3 230 418

3 102 835

Index

100

107

110

106

Zdroj: European Aluminium a Eurostat  ()

(227)

V průběhu posuzovaného období se spotřeba na volném trhu v Unii zvýšila o 6 %. K tomuto zvýšení došlo zejména vlivem růstu poptávky v hlavních odběratelských odvětvích.

(228)

Jak je uvedeno ve 203. bodě odůvodnění, i kdyby byl objem výrobků pod kódem CN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučen, byla by spotřeba na velmi podobné úrovni a zvýšila by se také o 6 %. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny další připomínky týkající se spotřeby v Unii, potvrzuje se závěr uvedený ve 216. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

4.5.   Hospodářská situace výrobního odvětví Unie na základě EU-28

4.5.1.   Makroekonomické a mikroekonomické ukazatele

(229)

Tržní podíl prodeje výrobního odvětví Unie na volném trhu se vyvíjel následujícím způsobem v důsledku úpravy dovozu z dotčené země uvedené výše a upravených údajů o spotřebě uvedených v tabulce 4.

Tabulka 5

Podíl na trhu

 

2016

2017

2018

Období šetření

Tržní podíl prodeje na volném trhu (%)

87,6

85,6

85,3

84,4

Index (2016 = 100)

100

98

97

96

Zdroj: European Aluminium a Eurostat

(230)

Je třeba uvést, že přestože byl podíl výrobního odvětví Unie na trhu po úpravě objemu dovozu z dotčené země v posuzovaném období přehodnocen na o něco vyšší úroveň, podíly na trhu se i tak snížily o 3,2 procentních bodů nebo o 4 %.

(231)

Jak je uvedeno ve 203. bodě odůvodnění, i kdyby byl objem výrobků pod kódem CN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučen, byl by tržní podíl výrobního odvětví Unie na velmi podobné úrovni a snížil by se o 3 %.

(232)

Společnost Airoldi poznamenala, že jako zdroj pro tabulky 4 a 5 se uvádí jak sdružení European Aluminium, tak Eurostat. Společnost Airoldi se dotazovala, zda sdružení European Aluminium poskytlo nové údaje. Tyto tabulky však byly nezbytné pro zaznamenání revidovaných údajů týkajících se spotřeby a podílů na trhu (202. až 215. bod odůvodnění) kvůli přehodnocení dovozu z Číny. Sdružení European Aluminium nepředložilo žádné nové údaje. Dovozce Airoldi předložil tvrzení týkající se tabulky 7 (Prodejní ceny v Unii) prozatímního nařízení. Tento výrobce tvrdil, že Londýnská burza kovů není spolehlivým referenčním zdrojem pro ceny hliníku, protože sídlo jejího vlastníka je v Hongkongu, a že tedy údaje uvedené v prozatímním nařízení v tabulce 7 nejsou odpovídající. Londýnskou burzu kovů však používali všichni výrobci v Unii zařazení do vzorku jako odkaz ve smlouvách a je obecně uváděna v obchodních publikacích týkajících se hliníku. Šetřením se potvrdilo, že se jedná o spolehlivý zdroj cen hliníku v Unii. Tento dovozce navíc nezdůvodnil, jak by mohla být LME díky svému vlastnictví nespolehlivým zdrojem pro účely použité v tabulce 7 prozatímního nařízení. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.

(233)

Tentýž dovozce předložil další tvrzení ohledně zvýšení nákladů v téže tabulce. Tato zvýšení nákladů jsou skutečná zvýšení nákladů udávaná výrobci v Unii a zkontrolovaná během dálkové křížové kontroly. Podle tohoto tvrzení Komise náležitě nevysvětlila důvody těchto zvýšení. Analýza Komise však ve 232. bodě odůvodnění prozatímního nařízení uvádí dva hlavní důvody zvýšení nákladů. Jeden z nich se týkal zvýšení nákladů spojeného s poptávkou trhu po výrobcích s vyšší přidanou hodnotou. Druhým důvodem bylo zvýšení ceny hliníkových předvalků, které přestavují hlavní surovinu pro výrobu výrobku, který je předmětem šetření. Tato zjištění vycházela z důkazů předložených během šetření výrobci v Unii, byla ověřena během dálkových křížových kontrol a křížově zkontrolována s informacemi poskytnutými sdružením European Aluminium. Proto Komise tvrzení, že tato zvýšení nejsou vysvětlena, zamítla.

(234)

Tentýž dovozce předložil také tvrzení týkající se tabulky 9 prozatímního nařízení ohledně zásob. Toto tvrzení zpochybnilo analýzu Komise, podle které nepředstavuje zvýšení stavu zásob o 26 % důležitý ukazatel újmy. Analýza Komise však byla provedena na základě toho, že stav zásob vyjádřený jako procento výroby je nízký, protože toto odvětví funguje především jako zakázková výroba. Zvýšení stavu zásob je také často známkou toho, že zboží, které nebylo vyrobeno na zakázku, ale na trh k distribuci, nelze prodat. To naznačovalo situaci působící újmu. Také ve srovnání s úrovní výroby zůstával stav zásob po celé posuzované období poměrně nízký a přestavoval asi dva týdny výroby. Komise proto trvala na svém prozatímním závěru a tvrzení zamítla.

(235)

Tentýž dovozce předložil také tvrzení týkající se tabulky 10 prozatímního nařízení ohledně ziskovosti. Podle jednoho tvrzení jistý výrobce v Unii neutrpěl velký pokles ziskovosti a podle druhého tvrzení byli výrobci výrobků z tvrdých slitin v Unii ziskovější než výrobci výrobků z lehkých slitin. Komise však zopakovala, že ziskovost, podobně jako všechny ukazatele újmy, by měla být posuzována v rámci výrobního odvětví Unie jako celku nebo na reprezentativním vzorku, jako je tomu v tomto případě, a nikoli u jednotlivých společností nebo typů výrobků. Navíc z citovaného zdroje týkajícího se ziskovosti uvedeného výrobce bylo jasné, že se vztahuje k celé společnosti a nikoli k výrobku, který je předmětem šetření. Komise proto tato tvrzení zamítla.

(236)

Po poskytnutí konečných informací společnost Airoldi a další dovozci zopakovali své argumenty týkající se ziskovosti výrobního odvětví Unie, jimiž se již zabýval předchozí bod odůvodnění. Tyto strany rozšířily svůj vlastní průzkum ziskovosti společností, které vyrábějí výlisky v Unii. Strany uvedly, že úroveň ziskovosti se lišila. Bez ohledu na přípustnost takových informací vzhledem k pozdní fázi, ve které byly poskytnuty, na skutečnost, že se vztahovaly pouze na jeden členský stát a že nebyly podložené, poskytnuté důkazy obecně naznačovaly v souladu s výsledky výše uvedených bodů odůvodnění nízkou úroveň ziskovosti u společností ve výrobním odvětví Unie, jichž se průzkum týkal.

(237)

Tentýž dovozce předložil další tvrzení týkající se tabulky 10 prozatímního nařízení ohledně investic. Podle tohoto tvrzení Komise náležitě nevysvětlila důvody zvýšení investic. Analýza Komise se týkala investic uskutečněných výrobci v Unii zařazenými do vzorku a vyplynulo z ní, že se investice v roce 2019 oproti roku 2016 zvýšily o 72 %. Tyto údaje byly s výrobci zařazenými do vzorku prodiskutovány a zkontrolovány během dálkových křížových kontrol. Dále Komise vysvětlila, že zvýšení investic bylo nutné pro zvýšení efektivity a zajištění většího zaměření na zákazníka s ohledem na poptávku na trhu po řešeních s vyšší přidanou hodnotou. V 332. až 340. bodě odůvodnění prozatímního nařízení Komise přidala další vysvětlení, aby poukázala na význam vysoké úrovně investic pro budoucnost výrobního odvětví Unie. Proto Komise tvrzení, že tyto investice nejsou dostatečně vysvětleny, zamítla.

(238)

Tentýž dovozce dále tvrdil, že Komise převzala údaje o výrobním odvětví Unie v nominální hodnotě. Jak již bylo vysvětleno ve 25. a 26. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, podobně jako tomu bylo u informací poskytnutých vyvážejícími výrobci zařazenými do vzorku, byly i odpovědi na dotazník všech čtyř výrobců v Unii zařazených do vzorku na dálku křížově zkontrolovány a porovnány se zdrojovou dokumentací společnosti, a pokud to bylo možné, s veřejně dostupnými zdroji. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.

(239)

Po poskytnutí konečných informací společnost Airoldi nesouhlasila s připomínkami Komise uvedenými v předchozích dvou bodech odůvodnění, které se týkaly zdroje a kontroly obdržených údajů. Společnost Airoldi konkrétně tvrdila, že údaje, na kterých bylo dotčené antidumpingového šetření založeno, nejsou vhodné v tom smyslu, že byly získány ze zdrojů společnosti, a nikoli z veřejně dostupných zdrojů. V této souvislosti Komise potvrzuje, že v souladu se svou praxí křížové kontroly citlivých údajů o společnostech v rámci šetření se případně využívají i veřejně dostupné zdroje.

(240)

Kromě toho, pokud jde o investice, společnost Airoldi tvrdí, že zjištění Komise ohledně skutečnosti, že investice jsou nezbytné ke zvýšení účinnosti a k zajištění lepšího zaměření na zákazníka, je obecné povahy a nezdá se, že by souviselo s kontextem dotčeného antidumpingového šetření. Pokud jde o tento bod, Komise opakuje, že toto tvrzení náležitě popisuje situaci výrobního odvětví vyrábějícího výrobek, který je předmětem šetření.

(241)

Po poskytnutí konečných informací v souvislosti s 234. bodem odůvodnění společnost Airoldi rovněž tvrdila, že by bylo nesprávné dávat do vzájemného vztahu existenci přiměřené úrovně zásob a zjištění újmy. Tentýž dovozce rovněž tvrdil, že úroveň 26 % zásob je na trhu s hliníkovými výlisky naprosto normální. Pokud jde o toto tvrzení, je třeba nejprve připomenout, že zohlednění zásob jako ukazatele újmy je právním požadavkem ze základního nařízení. Kromě toho tentýž dovozce v prozatímní fázi tvrdil, že tento ukazatel je relevantní. Pokud jde o tento bod, Komise trvá na svém předběžném závěru, že, jak je popsáno v 264. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, mají zásoby při analýze újmy menší význam, protože výroba v zásadě probíhá na základě objednávek. Jak je popsáno v 234. bodě odůvodnění, pokud by byly vzaty v úvahu, naznačovaly by scénář způsobující újmu.

(242)

Tentýž výrobce také tvrdil, že ztrátu tržního podílu výrobního odvětví Unie popsanou v tabulce 5 prozatímního nařízení by bylo možné rychle získat zpět i bez uložení antidumpingových opatření. Toto tvrzení nebylo dále odůvodněno. Nebyly předloženy přesvědčivé důvody, proč by se měl trvalý pokles pozorovaný během posuzovaného období zvrátit i bez uložení antidumpingových cel, zejména vzhledem ke zjištěnému rozpětí cenového podbízení čínského dovozu vyššímu než 25 %, jak je vysvětleno ve 232. bodě odůvodnění prozatímního nařízení a potvrzeno ve 224. bodě odůvodnění. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.

(243)

Tentýž dovozce vznesl další připomínky k záležitosti uvedené v 316. bodě odůvodnění prozatímního nařízení. Dovozce opakoval své tvrzení, že výrobní odvětví Unie zneužívá své údajně dominantní postavení na trhu. Sdružení European Aluminium uvedlo, že tato tvrzení jsou neopodstatněná. Tato tvrzení jsou především v kompetenci GŘ pro hospodářskou soutěž, které po poskytnutí prozatímních informací potvrdilo, že žádné případy tohoto druhu neexistují. Komise by však ráda poukázala na to, že výrobní odvětví Unie tvoří přes 200 výrobců. Komise trvá na svém stanovisku, že tento dovozce nepředložil žádnou analýzu ani důkazy na podporu těchto tvrzení nebo pro vysvětlení jejich relevance v souvislosti se základním nařízením. Tato tvrzení byla proto zamítnuta a závěry v oddílech 4.6 a 4.7 prozatímního nařízení se potvrzují.

(244)

Po poskytnutí konečných informací předložila společnost Airoldi dokument popsaný jako novinový článek, z něhož vyplývá, že zástupce jednoho z výrobců v Unii se vyjádřil k otázkám hospodářské soutěže na trhu Unie. Kromě toho další dovozci a skupina Haomei Group uvedli, že opatření posílí dominantní postavení určitého výrobce v Unii na trhu Unie. Pokud jde o tento údajný novinový článek, je třeba nejprve zdůraznit, že předložený dokument je ve skutečnosti propagační materiál společnosti (který je prezentován jako „propagační informace“). Dotyčný výrobce v Unii se podle svých vlastních propagačních materiálů navíc nevyjádřil k otázkám hospodářské soutěže obecně, ale k velmi specifickým výrobkům, které vyrábí. Vzhledem k velmi omezenému rozsahu tvrzení a druhu publikace se proto Komise domnívá, že by ani údajný novinový článek, ani nepodložená tvrzení dovozců a skupiny Haomei Group neměly ovlivnit její závěry učiněné v předchozím bodě odůvodnění.

(245)

Rovněž po poskytnutí konečných informací se skupina Haomei Group vyjádřila k újmě, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie, přičemž použila vlastní průzkum ziskovosti čtyř výrobců v Unii. Skupina Haomei Group tvrdila, že její průzkum prokázal, že výrobní odvětví Unie bylo ziskovější, než Komise uvedla v tabulce 10 prozatímního nařízení. Údaje poskytnuté v podání skupiny Haomei Group se však týkaly celkové ziskovosti společností, které sama vybrala, a proto se netýkaly výrobku, který je předmětem šetření. Kromě toho byl vzorek Komise vybrán v únoru 2020 v souladu s článkem 17 základního nařízení. Skupina Haomei Group v této fázi nepředložila žádné připomínky. S ohledem na požadavky článku 17 a na skutečnost, že údaje skupiny Haomei Group se netýkají pouze výrobku, který je předmětem šetření, Komise toto tvrzení odmítá.

4.6.   Tvrzení týkající se metodiky posouzení podstatné újmy

(246)

Jeden dovozce a čínská vláda vznesli připomínky k metodice použité Komisí pro posouzení podstatné újmy. Podle tohoto tvrzení vykazovala analýza újmy nedostatky, protože mnoho ukazatelů ukazuje pozitivní vývoj, a objevilo se tvrzení, že Komise při vyvozování svého závěru vycházela pouze z určitých ukazatelů. Objevilo se také tvrzení, že několik faktorů újmy bylo důkazem, že k újmě způsobené výrobnímu odvětví Unie nedošlo, protože trendy nebyly záporné. Tato tvrzení však byla založena na posuzování ukazatelů jednotlivě a nikoli v souvislostech – jako je rostoucí poptávka a rostoucí náklady. Tvrzení byla zamítnuta, protože předběžný závěr týkající se újmy byl založen na posouzení všech ukazatelů a žádný z těchto ukazatelů nutně neposkytoval rozhodující vodítko. Jak již bylo popsáno ve 271. až 274. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, které byly v tomto dokumentu potvrzeny, přestože určité ukazatele skutečně ukazují pozitivní vývoj, bylo dostatečně odůvodněno, jak se ke zjištění o podstatné újmě dospělo při zohlednění všech ukazatelů újmy.

(247)

Společnosti Airoldi a O. Wilms po poskytnutí konečných informací tvrdily, že Komise změnila svá zjištění o újmě tak, aby odrážela snížení dovozu pod kódem KN 7610 90 90, jak je popsáno níže. Podle tohoto tvrzení byla újma v prozatímní fázi odůvodněna zejména ukazateli objemu a při poskytnutí konečných informací došlo ke změně v tom smyslu, že újma byla pociťována zejména v souvislosti s ukazateli ceny. 271. až 274. bod odůvodnění prozatímního nařízení se však zaměřují na cenovou újmu, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie. Kromě toho se v 280. bodě odůvodnění prozatímního nařízení vysvětluje, jak k podstatné újmě došlo, když některé strany považovaly množství čínského dovozu a podíl na trhu za omezené. Prozatímní nařízení uvedlo, že objem dovozu z Číny bude dále prošetřen – jedná se o nedílnou součást každého šetření v oblasti ochrany obchodu, které vyjasňuje své závěry postupně s pokračujícím šetřením, což umožňuje řádné posouzení skutečností stanovených s konečnou platností. Po dokončení tohoto procesu se v závěrech potvrdí výsledky zdůrazněné v prozatímním nařízení. Komise tedy nemůže přijmout tvrzení, že změnila svůj přístup.

(248)

Rovněž po poskytnutí konečných informací se společnost O. Wilms vyjádřila k vývoji ohledně objemu, který na trhu Unie prodali výrobci z Číny, Turecka a Unie. Jelikož výrobní odvětví Unie zvýšilo prodej, společnost O. Wilms zpochybnila skutečnost, že výrobní odvětví Unie utrpělo újmu. Podobný argument vznesla i skupina Haomei Group. Jak je však vysvětleno v oddíle 4.7, zjištění podstatné újmy vyplývá především ze stlačení cen a jeho dopadu na ukazatele výkonnosti. Kromě toho navzdory mírnému zvýšení objemu prodeje na trhu Unie ztratilo výrobní odvětví Unie během posuzovaného období podíl na trhu.

(249)

Po poskytnutí konečných informací zpochybnila také skupina Haomei Group újmu, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie, s odůvodněním, že srovnání cen provedená Komisí byla nevhodná. Skupina Haomei Group ve svém podání zejména tvrdila, že skupina Haomei Group nikdy nepoškozovala odvětví hliníku v Unii, jelikož ceny obou vývozců, pokud nebyly vyšší, byly sladěny s cenami evropských konkurentů. Toto tvrzení nemůže být přijato. Šetřením se ukázalo, že při srovnávání na základě typu výrobku se ceny těchto vývozců významnou mírou podbízely vůči cenám výrobního odvětví Unie, a tudíž nebyly sladěné, ale citelně nižší. Skupina Haomei Group rovněž navrhla použít jako zdroj pro srovnání cen dovozní ceny. Jak je však uvedeno ve 234. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, Komise se při porovnání cen opírala o objektivní základ a použila podrobnou metodiku a výpočty, které byly skupině Haomei Group poskytnuty. Tato metodika porovnávala výrobky podle typu s použitím několika objektivních kritérií, a proto se jednalo o nejreprezentativnější metodu, kterou měla Komise k dispozici. Komise proto zamítá tvrzení, že toto srovnání bylo nevhodné, a rovněž tvrzení, že tato metodika zkreslila posouzení újmy.

4.7.   Závěr ohledně újmy

(250)

Údaje o dovozu pro dotčenou zemi byly upraveny a jejich dopad na spotřebu a podíly na trhu i závěr o újmě byly v konečné fázi přehodnoceny.

(251)

Trend v oblasti objemu dovozu ukazoval zvýšení o 49 %. Podíl tohoto dovozu na trhu se během posuzovaného období zvýšil o 41 %. Tržní podíl výrobního odvětví Unie také vykazoval výrazný pokles (– 4 %).

(252)

Je třeba zdůraznit, že klíčové ukazatele, které v tomto šetření dokládají újmu, by byly ukazateli újmy i tehdy, pokud by byl čínský dovoz posuzován bez kódu KN 7610 90 90.

(253)

S přihlédnutím k revidovaným zjištěním a dalším nezměněným ukazatelům újmy uvedeným v prozatímním nařízení bylo s konečnou platností potvrzeno, že výrobní odvětví Unie během období šetření utrpělo podstatnou újmu. Tuto situaci způsobily především ceny působící újmu, které byly výrazně nižší než ceny ve výrobním odvětví Unie, potlačovaly ceny na trhu Unie a bránily dostatečnému zvyšování cen. Tento dopad dále zhoršovala skutečnost, že významný čínský dovoz se zvyšoval v absolutním měřítku a během posuzovaného období získal podstatný podíl na trhu. Výrobní odvětví Unie se přizpůsobuje změnám na trhu Unie, kde je pro zajištění jeho dlouhodobého přežití nutné zvyšování investic. Nízká ziskovost, která je důsledkem potlačovaných tržních cen, je evidentně příliš nízká na to, aby generovala finanční krytí těchto investic. Tím je ohrožena dlouhodobá budoucnost tohoto odvětví, které v dodavatelském řetězci hliníkových výrobků zaměstnává asi 40 000 přímých zaměstnanců a mnohem více nepřímých.

(254)

Na základě výše uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že v této věci nebyly vzneseny žádné jiné připomínky, se potvrzuje závěr o situaci výrobního odvětví Unie popsaný v 271. až 274. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.   ÚJMA na základě EU-27

5.1.   Obecné informace

(255)

Odkazujeme na 35. bod odůvodnění.

5.2.   Vymezení výrobního odvětví Unie a výroby v Unii

(256)

S ohledem na definici výrobního odvětví Unie, skutečnost, že sdružení zastupující výrobce v Unii má rovněž členy ze zemí mimo EU, nemá vliv na aktivní legitimaci takového sdružení, pokud jde o zastupování výrobců v Unii, ani na jeho reprezentativnost v souladu s článkem 4 základního nařízení. Připomíná se rovněž, že unijní výrobci vydali sdružení European Aluminium zvláštní plnou moc k zastupování jejich zájmů v tomto řízení. Z tohoto důvodu nelze přijmout tvrzení společnosti Airoldi po poskytnutí dodatečných konečných informací zpochybňující postavení výrobního odvětví Unie, které bylo dále vyvráceno sdružením European Aluminium, jež uvedlo, že jeho schopnost zastupovat výrobní odvětví Unie je uvedeno ve spisu od začátku šetření.

(257)

Z informací obsažených ve spisu dále vyplývá, že výroba obdobného výrobku ve Spojeném království je nižší než 3 % celkové výroby v EU-28. Žadatelé, kteří ve Spojeném království nevyrábějí, tedy nadále splňují kritéria čl. 5 odst. 4 základního nařízení.

(258)

Při vyloučení výrobců ve Spojeném království vyrábělo obdobný výrobek v Unii v období šetření přibližně 200 výrobců. Tito výrobci představují „výrobní odvětví Unie“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení.

5.3.   Dovoz z dotčené země pod kódem KN 7610 90 90

(259)

Pokud se vyloučí dovoz do Spojeného království, jsou číselné údaje pro kód KN 7610 90 90 následující.

Tabulka 1a

Dovoz z Číny pod kódem KN 7610 90 90 – na základě EU-27

 

2016

2017

2018

Období šetření

Objem celého kódu KN (tuny)

93 325

124 799

131 545

142 371

Cena celého kódu KN za tunu

2 912

2 739

2 722

2 867

Objem dotčeného výrobku (tuny)

15 534

20 773

21 896

23 697

Cena za tunu dotčeného výrobku (32)

3 204

3 203

3 359

3 475

Objem jiných než dotčených výrobků (tuny)

52 038

69 588

73 349

79 386

Nejasné objemy (tuny)

25 753

34 439

36 300

39 288

Zdroj: Eurostat a vnitrostátní celní orgány  ()

(260)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací společnost Airoldi zopakovala své tvrzení, že metodika získávání údajů o dovozu od vnitrostátních celních orgánů pro kód KN 7610 90 90 a jejich přičtení k ostatním dovozům z Číny nebyla vysvětlena. Sdružení European Aluminium odpovědělo, že pro ně je tato metodika velmi jasná. Po poskytnutí dodatečných konečných informací požádala skupina Haomei Group, aby jí byly předloženy údaje použité Komisí při stanovení čínského dovozu. Pokud jde o údaje Eurostatu, jedná se o veřejné údaje. Pokud jde o číselné údaje, jež Komisi poskytly celní orgány členských států, je třeba připomenout, že výměna informací mezi členskými státy a Komisí je podle čl. 19 odst. 5 základního nařízení důvěrná. Pokud jde o vysvětlení použitého přístupu, Komise připomíná vysvětlení svého přístupu v 203. až 219. bodě odůvodnění a v příslušných poznámkách pod čarou, jež se obdobně použijí na analýzu EU-27.

(261)

Společnost Airoldi se připojila k výše uvedenému podání skupiny Haomei Group a zopakovala své vlastní tvrzení. Připomíná se, že podání v reakci na podání jiné strany nelze použít k navržení nových prvků nebo žádostí. V každém případě platí podstatné odpovědi uvedené v předchozím bodě odůvodnění. Dále se připomíná, že Komise společnosti opakovaně vysvětlila, jak byly dovozy vypočítány a ověřovány, a opakuje, že její tvrzení jsou nepodložená v neposlední řadě proto, že nepředložila žádné důkazy svědčící proti závěrům analýzy Komise.

5.4.   Objem, podíl na trhu a cena dovozu z dotčené země

(262)

Na základě výše uvedených informací se tedy dovoz z dotčené země vyvíjel následovně:

Tabulka 2a

Objem dovozu (v tunách) a podíl na trhu – na základě EU-27

 

2016

2017

2018

Období šetření

Dovoz pod osmi kódy KN (33)

82 001

87 403

108 739

128 853

Celkový objem dovozu z Číny

97 535

108 176

130 635

152 551

Index (2016 = 100)

100

111

134

156

Podíl Číny na trhu (%)

3,4

3,5

4,1

5,0

Index (2016 = 100)

100

104

122

148

Zdroj: Eurostat (viz také tabulka 1 a tabulka 4 týkající se spotřeby)

(263)

Na základě upravených objemů dovozu lze také pozorovat významnou úroveň dovozu jak v absolutních, tak i v relativních číslech dosahující 5 % tržního podílu v období šetření. V absolutních hodnotách se dovoz z dotčené země během posuzovaného období zvýšil o 56 %. Paralelně se během posuzovaného období zvýšil celkový podíl dumpingového dovozu na trhu o 48 %.

(264)

I kdyby byl objem výrobků pod kódem CN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučen, udržel by se objem dovozu na vysoké úrovni a představoval by 4,2 % tržního podílu v období šetření a zvýšení o 57 % od roku 2016.

Tabulka 3a

Dovozní ceny (v EUR za tunu) – na základě EU-27

 

2016

2017

2018

Období šetření

Ceny pod osmi kódy KN (34)

2 987

3 110

3 127

3 142

Vážené průměrné ceny dovozu z Číny

3 038

3 173

3 183

3 193

Index (2016 = 100)

100

104

105

105

Zdroj: Eurostat a vnitrostátní celní orgány

(265)

Upravené ceny vykazují podobné cenové trendy, jaké byly uvedeny dříve, a potvrzují stejné závěry.

(266)

I kdyby byl objem výrobků pod kódem KN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučen, byly by průměrné ceny dovozu v posuzovaném období nižší a vykazovaly by podobný trend.

(267)

Podle dříve zveřejněné metodiky činí rozpětí cenového podbízení bez dovozu do Spojeného království 23,6 %, což potvrzuje dříve zveřejněné závěry.

(268)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací společnost Airoldi uvedla, že dovozci, tudíž ani společnost Airoldi, nedováželi extrudované výrobky kódu KN 7610 90 90 a že Komise dovozce nepožádala o objasnění ohledně tohoto kódu. Kromě toho, že byla tato připomínka předložena pozdě a nebere v úvahu konečné posouzení Komise týkající se výpočtu dovozu pod tímto kódem, požádala Komise o spolupráci všechny strany ve 223. bodě odůvodnění prozatímního nařízení. Proto byla tato tvrzení zamítnuta.

(269)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací společnost Airoldi uvedla, že průměrné ceny čínského dovozu pod kódem KN 7610 90 90 se zvýšily v důsledku přehodnocení případu na základě EU-27. Komise potvrdila, že to je důsledkem vyloučení prodeje ve Spojeném království z výpočtů.

(270)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací skupina Haomei Group uvedla, že jí nebyly jasné některé aspekty metodiky výpočtu újmy, včetně zdroje údajů. Komise potvrzuje, že metodika výpočtu újmy byla skupině Haomei Group poskytnuta v prozatímní a konečné fázi šetření. Ve fázi dodatečného poskytnutí konečných informací bylo vysvětleno, že pro výpočet újmy byla použita stejná metodika s jediným rozdílem, a tím je odstranění údajů týkajících se Spojeného království. Komise se proto domnívala, že její jasná metodika byla vysvětlena dostatečně. Kromě toho tyto body měly být vzneseny v prozatímní fázi, a nikoli po poskytnutí dodatečných konečných informací.

5.5.   Spotřeba v Unii

(271)

Údaje o spotřebě v Unii byly revidovány v důsledku výše uvedené revize objemu dovozu z dotčené země a revidovaného objemu dovozu z jiných třetích zemí do EU-27. Na tomto základě se spotřeba na volném trhu v Unii vyvíjela takto:

Tabulka 4a

Spotřeba v Unii (v tunách) (*1) – na základě EU-27

 

2016

2017

2018

Období šetření

Celková spotřeba v Unii

2 965 810

3 167 207

3 251 443

3 123 439

Index

100

107

110

105

Závislý trh

61 338

60 455

60 143

56 640

Index

100

99

98

92

Spotřeba na volném trhu

2 904 472

3 106 752

3 191 300

3 066 799

Index

100

107

110

106

Zdroj: European Aluminium a Eurostat

(272)

V průběhu posuzovaného období se spotřeba na volném trhu v Unii zvýšila o 6 %.

(273)

I kdyby byl objem výrobků pod kódem CN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučen, spotřeba by byla na velmi podobné úrovni a také by se zvýšila, čímž se potvrzují dříve sdělené závěry.

(274)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací společnost Airoldi tvrdila, že Komise nevysvětlila základ pro stanovení závislého trhu. Pokud jde o toto tvrzení, zjištění Komise týkající se závislého trhu již byla uvedena v prozatímních zjištěních (248. bod odůvodnění prozatímního nařízení). Tato připomínka je navíc značně opožděná, neboť měla být vznesena ve lhůtě pro připomínky k prozatímním zjištěním. Žádost se zamítá.

5.6.   Hospodářská situace výrobního odvětví Unie

5.6.1.   Makroekonomické a mikroekonomické ukazatele

(275)

Tržní podíl prodeje výrobního odvětví Unie na volném trhu se vyvíjel následujícím způsobem v důsledku úpravy dovozu z dotčené země uvedené výše a upravených údajů o spotřebě uvedených v tabulce 4.

Tabulka 5a

Podíl na trhu (*2) – na základě EU-27

 

2016

2017

2018

Období šetření

Podíl prodeje výrobního odvětví Unie na volném trhu (%)

88,4

86,6

86,4

85,4

Index (2016 = 100)

100

98

98

97

Zdroj: European Aluminium a Eurostat

(276)

Přestože byl podíl výrobního odvětví Unie na trhu v posuzovaném období přehodnocen na o něco vyšší úroveň, podíly na trhu se i tak snížily o 3,0 procentního bodu.

(277)

I kdyby byl objem výrobků pod kódem CN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučen, byl by tržní podíl výrobního odvětví Unie na velmi podobné úrovni a snížil by se, čímž se potvrzují dříve sdělené závěry.

(278)

Na základě potvrzených informací poskytnutých výrobci v Unii a již uvedených ve spisu byl objem prodeje výrobního odvětví Unie na trhu Spojeného království odhadován na přibližně 2 % celkového prodeje v EU-28. Takový objem nemohl mít žádný podstatný dopad na hospodářské ukazatele výrobního odvětví Unie. Proto jsou všechny ostatní ukazatele dříve zveřejněné v oddíle 6 výše reprezentativní i pro EU-27 a potvrzují se, stejně jako závěry z nich odvozené.

(279)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací společnost Airoldi uvedla, že Komise měla od výrobního odvětví Unie získat nový soubor údajů z EU-27, aby mohla provést analýzu újmy v EU-27, jak to učinila v rámci jiného šetření na ochranu obchodu. To však nebylo nutné, neboť, jak bylo vysvětleno výše, informace obsažené ve spisu již analýzu na základě EU-27 umožňovaly. Potvrdilo to sdružení European Aluminium, které ve své odpovědi na tvrzení společnosti Airoldi poukázalo na to, že výrobci ve Spojeném království představovali méně než 3 % výroby, že podnikatelská činnost výrobního odvětví Unie ve Spojeném království byla nízká, a že dopad na ukazatele újmy byl tudíž minimální. Toto tvrzení proto bylo zamítnuto.

(280)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací společnosti Airoldi a Euranimi uvedly, že podíl výrobního odvětví Unie na trhu, který v období šetření činil více než 85 %, nebyl ukazatelem působícím újmu. Tyto strany odkazovaly na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 4. února 2021 ve věci C-324/19, Eurocylinder Systems AG, který podle jejich tvrzení dokládá, že s takovým podílem na trhu nemůže existovat újma. Skupina Haomei Group se k tomuto bodu rovněž vyjádřila tvrzením, že podle několika rozsudků Soudního dvora by 85 % podíl na trhu bránil stanovení újmy. Věc C-324/19 se však týkala hrozby újmy a posouzení faktorů, které ji určují. V tomto případě se připomíná, že stanovení újmy se týká především účinků na ceny, jak je vysvětleno v 252. bodě odůvodnění, což je skutečnost, na které nic nemění velmi malé změny podílu na trhu; ty však pro výrobní odvětví Unie během posuzovaného období v každém případě poklesly o 3 %. Toto tvrzení proto bylo zamítnuto.

(281)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací společnost Airoldi uvedla, že výroba výrobního odvětví Unie vzrostla a že se rovněž zvýšil jeho podíl v poměru ke spotřebě. Společnost Airoldi tvrdila, že to prokazuje neexistenci újmy. Připomínají se argumenty uvedené v předchozím bodě odůvodnění. Kromě toho, jak je vysvětleno ve 242. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, přestože se výroba v Unii během posuzovaného období zvýšila o 2 %, výrobní odvětví Unie ztratilo podíl v poměru ke spotřebě. Toto tvrzení tudíž nebylo přijato.

(282)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací společnost Airoldi zopakovala svá tvrzení uvedená v 235. a 236 bodě odůvodnění, avšak nepředložila žádné další důkazy. Tato tvrzená byla proto zamítnuta z věcných důvodů zmíněných ve výše uvedených bodech odůvodnění.

(283)

Po poskytnutí konečných informací se společnost Airoldi dále vyjádřila ke skutečnosti, že se Londýnská burza kovů nachází mimo Unii a neměla by být použita jako referenční zdroj pro ceny hliníku. Použijí se stejné argumenty jako v 232. bodě odůvodnění a toto tvrzení se nepřijímá.

5.7.   Závěr ohledně újmy na základě EU-27

(284)

S použitím informací ve spise na základě EU-27 proto Komise dospěla k závěru, že výrobní odvětví Unie utrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení.

6.   PŘÍČINNÁ SOUVISLOST na základě EU-28

6.1.   Účinek dumpingového dovozu

(285)

Účinek dumpingového dovozu byl popsán v oddíle 5.1 prozatímního nařízení. Některé zúčastněné strany tvrdily, že újma nemůže být přičítána na vrub dumpingovému dovozu z dotčené země a že příčinnou souvislost oslabily jiné faktory. Některá z těchto tvrzení pouze opakovala tvrzení projednaná již v prozatímním nařízení a neobsahovala žádné nové skutečnosti. Připomínky, které předtím nebyly vzneseny, jsou rozebrány níže spolu s posouzením případných doplňujících údajů shromážděných po poskytnutí prozatímních zjištění.

(286)

V důsledku úpravy dovozu z dotčené země popsané ve 202. až 216. bodě odůvodnění byly upraveny spotřeba a tržní podíly výrobního odvětví Unie a dovoz z dotčené země. Čínský podíl na trhu vzrostl ze 4,4 % na 6,2 % (místo ze 6,9 % na 9,6 %, jak je uvedeno v tabulce 2 prozatímního nařízení), zatímco tržní podíl výrobního odvětví Unie na volném trhu klesl z 87,6 % na 84,4 % (místo z 85,1 % na 81,1 %, jak je uvedeno v tabulce 5 prozatímního nařízení). Tyto tabulky prozatímního nařízení tedy byly náležitým způsobem pozměněny. Tyto změny neměly žádný nebo měly jen velmi malý vliv na trendy nebo významné úrovně dovozu, protože po úpravě se mimo jiné objem dovozu z dotčené země ve skutečnosti zvýšil o 49 % (místo o 48 %) a trend jejího tržního podílu se zvýšil o 41 % (místo o 39 %). Proto upravené údaje o dovozu a tržních podílech neměly podstatný vliv na analýzu příčinných souvislostí popsanou ve 276. až 283. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

(287)

Někteří dovozci tvrdili, že na trh Unie se prodává pouze malá část čínského celosvětového vývozu (pouze 13 %) a že čínský dovoz se na trhu Unie snadno vstřebá, aniž by způsobil újmu. Tato připomínka však byla zaměřena na určité aspekty objemu a nebrala v úvahu skutečnost, že nejdůležitější část újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie souvisí s cenami, z důvodu vyvíjení výrazného cenového tlaku těchto levných dovozů, které jsou o více než 25 % nižší než ceny výrobního odvětví Unie. Tito dovozci také tvrdili, že čínský dovoz roste pouze na úkor dovozu z třetích zemí. Tento argument je věcně nesprávný, jak dokládá tabulka 6 níže. Navíc informace v tabulce 4 jasně dokládají, že výrobní odvětví Unie utrpělo také újmu týkající se objemu a během posuzovaného období ztratilo podíl na trhu ve prospěch dumpingového dovozu z dotčené země. Uvedená tvrzení byla proto zamítnuta.

(288)

Po poskytnutí konečných informací skupina Haomei Group zpochybnila újmu způsobenou výrobnímu odvětví Unie s odůvodněním, že dovoz ze všech zdrojů se v období 2017–2020 nezvýšil. Je však třeba připomenout, že Komise se v posouzení újmy ve velké míře zaměřuje na ceny. Kromě toho toto šetření ukázalo, že se podíl výrobního odvětví Unie na trhu v posuzovaném období (2016–2019) snížil. Ve stejném období se dovoz z Číny zvýšil jak v absolutních hodnotách, tak pokud jde o podíl na trhu. Při zohlednění těchto otázek a skutečnosti, že posouzení objemů provedené skupinou Haomei Group se týkalo veškerého dovozu a nebylo omezeno na posuzované období, Komise předložené tvrzení odmítá.

6.2.   Vliv dalších faktorů

6.2.1.   Dovoz ze třetích zemí

(289)

Dovoz ze třetích zemí se za posuzované období vyvíjel takto.

Tabulka 6

Dovoz ze třetích zemí

 

 

2016

2017

2018

Období šetření

Turecko

Objem v tunách

77 041

87 632

107 392

110 452

Index

100

114

139

143

Podíl na trhu (v %)

2,6

2,8

3,3

3,6

Index

100

106

126

135

Průměrná cena

3 519

3 599

3 569

3 448

Index

100

102

101

98

Jiné třetí země

Objem v tunách

156 278

213 999

191 673

181 402

Index

100

137

123

116

Podíl na trhu (v %)

5,3

6,8

5,9

5,8

Index

100

128

111

110

Průměrná cena

3 197

3 126

3 398

3 489

Index

100

98

106

109

Celkem za všechny země s výjimkou dotčené země

Objem v tunách

233 319

301 631

299 065

291 854

Index

100

129

128

125

Podíl na trhu (v %)

8,0

9,6

9,3

9,4

Index

100

120

116

118

Průměrná cena

3 304

3 264

3 459

3 473

Index

100

99

105

105

Zdroj: Eurostat  ()

(290)

Objemy dovozu ze třetích zemí se v důsledku výše uvedených statistických úprav mírně změnily. Tržní podíl tohoto dovozu se změnil také v důsledku úpravy dovozu z dotčené země popsané ve 202. až 213. bodě odůvodnění. Tyto změny však byly nevýznamné a z hlediska trendů měly dokonce ještě menší dopad. Tržní podíl třetích zemí se po úpravě zvýšil z 8,0 % na 9,4 % (místo z 8,0 % na 9,3 % v tabulce 11 prozatímního nařízení). Tyto zanedbatelné změny údajů o dovozu a tržních podílech třetích zemí tedy neměly podstatný vliv na analýzu příčinných souvislostí popsanou ve 284. až 288. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

(291)

Společnost Carl Prinz vznesla připomínku k 286. bodu odůvodnění prozatímního nařízení a uvedla, že podle jejích zkušeností s cenami z roku 2020 nebyly ceny z Turecka výrazně vyšší než ceny z dotčené země. Tato informace se však vztahovala k informacím z doby po období šetření a nebyly předloženy žádné informace týkající se období šetření. Kromě toho nebyl předložen žádný důkaz o tom, že by analýza ve 286. bodě odůvodnění prozatímního nařízení byla nesprávná.

(292)

Se zohledněním upravených údajů uvedených v tabulce 6 a po analýze předložených připomínek vztahujících se k 284. až 287. bodu odůvodnění prozatímního nařízení Komise potvrzuje závěr o dopadu dovozu ze třetích zemí ve 288. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

(293)

Jak je uvedeno ve 203. bodě odůvodnění, i kdyby byly objemy výrobků pod kódem KN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučeny, objemy dovozu z dalších třetích zemí by se nezměnily a jejich tržní podíly by se změnily jen minimálně. Závěr o příčinných souvislostech ohledně dovozu ze třetích zemí v prozatímním nařízení nebyl dotčen, a proto se potvrzuje.

(294)

Po poskytnutí konečných informací společnost Airoldi uvedla, že předchozí odůvodnění odporuje logice. Nebylo však jasné, proč společnost Airoldi dospěla k tomuto závěru. Posouzení Komise, že dopad dovozu ze třetích zemí by nadále způsoboval újmu, pokud by nebyl zohledněn dovoz pod daným kódem KN, je platné. Je tomu tak proto, že absolutní objem dovozu ze třetích zemí by nebyl ovlivněn a jejich podíl na trhu by se změnil jen minimálně. Komise proto svou analýzu potvrzuje.

6.2.2.   Dopad spotřeby

(295)

Upravené údaje týkající se spotřeby ve 226. až 228. bodě odůvodnění neměly žádný významný vliv na závěr učiněný ve 294. bodě odůvodnění prozatímního nařízení. Jak je uvedeno ve 203. bodě odůvodnění, i kdyby byly objemy výrobků pod kódem CN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučeny, byla by spotřeba na volném trhu na velmi podobné úrovni a zvýšila by se o 6 %. Závěr uvedený ve 294. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se tedy potvrzuje. Ve svých připomínkách po poskytnutí konečných informací společnost Airoldi tvrdila, že argumentace v tomto bodě odůvodnění „odporuje veškeré logice“, neboť neodůvodněně vychází z významu dovozu výrobků, které lze do takového kódu zařadit, z kvantitativního hlediska. Pokud jde o tuto připomínku, Komise poznamenává, že výše uvedené odůvodnění (naopak) zdůrazňuje, že zjištění o újmě by nebyla ovlivněna, i kdyby nebyla založena na výrobcích dovážených pod tímto kódem (což není vhodná metoda, neboť tento kód zahrnuje také významný podíl dotčeného výrobku).

6.2.3.   Dopad nákladů v Unii

(296)

Společnost Airoldi také tvrdila, že vysoké investiční náklady uvedené v tabulce 10 prozatímního nařízení způsobily újmu výrobnímu odvětví Unie. Závěr Komise ohledně investic byl takový, že bylo nutné jejich zvyšování, aby bylo možné si zachovat postavení na trhu. Investice byly nutné pro zvýšení efektivity a zajištění většího zaměření na zákazníka s ohledem na rostoucí poptávku na trhu po řešeních s přidanou hodnotou. Ve 332. až 340. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se hovoří o tom, jak důležitá je vysoká úroveň investic pro budoucnost výrobního odvětví Unie. Komise toto tvrzení zamítla jako zavádějící a neopodstatněné.

(297)

Čínská vláda citovala zprávu agentury Reuters z ledna 2014, že z důvodu pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti životního prostředí i vysokých energetických nákladů v Unii je výroba surovin, jako je hliník, v Unii téměř nezisková. Toto tvrzení se však týkalo výroby hliníku jako suroviny. Tvrzení nebylo možné přijmout vzhledem k tomu, že tato zpráva se netýká výrobního odvětví Unie, což je navazující odvětví, a nezohledňuje vývoj odvětví zpracování hliníku v Unii v posuzovaném období.

6.2.4.   Dopad prodeje distributorům

(298)

Společnost Airoldi tvrdila, že obchodní rozhodnutí zastavit prodej distributorům ovlivnilo prodejní výkonnost výrobního odvětví Unie. Z údajů shromážděných z odpovědí na dotazníky výrobního odvětví Unie zařazeného do vzorku bylo jasné, že prodej distributorům v podstatě zastaven nebyl. Komise ve skutečnosti zjistila, že prodej distributorům se v Unii snížil v důsledku cenového tlaku čínského dumpingového dovozu. Dále z odpovědi na dotazník společnosti Airoldi, která působí jako dovozce a distributor, vyplývá, že tato společnost nakupovala od výrobního odvětví Unie významné množství zboží. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.

6.3.   Závěr ohledně příčinné souvislosti

(299)

Úprava objemů dovozu z dotčené země znamenala, že závěr týkající se příčinné souvislosti bylo v konečné fázi šetření nutné přehodnotit. Upravené objemy dovozu a tržní podíly na trhu Unie popsané výše neměly na analýzu příčinných souvislostí významný vliv a jejich vliv na trendy byl dokonce ještě menší. Totéž platí, kdyby byl kód KN 7610 90 90 úplně vyloučen.

(300)

Ve 280. až 282. bodě odůvodnění prozatímního nařízení Komise vysvětlila, jak čínský dovoz, který měl mnohem menší podíl na trhu než výrobní odvětví Unie, nejen pronikl na trh Unie a neustále zvyšoval svůj tržní podíl, až způsobil újmu z hlediska objemu, ale, což je ještě závažnější, potlačoval tržní ceny a způsobil, že výrobní odvětví Unie mělo po celé posuzované období nižší a nedostatečné úrovně zisku. Tyto body odůvodnění zůstávají v platnosti, pokud jde o úrovně čínského dovozu jak v absolutních, tak i v relativních číslech uvedených v tabulce 2 výše a, arguendo, kdyby byl kód KN 7610 90 90 úplně vyloučen.

(301)

Dále žádná z připomínek vznesených zúčastněnými stranami nezměnila posuzování faktorů vytvořených v prozatímní fázi a po uložení prozatímních opatření nebyly vzneseny žádné platné připomínky, které by byly schopny vysvětlit podstatnou újmu výrobnímu odvětví Unie stanovenou tímto šetřením.

(302)

Na základě výše uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné další připomínky, dospěla Komise k závěru, že žádný z ostatních faktorů zkoumaných v prozatímní fázi ani v konečné fázi nemohl mít významný dopad na situaci působící výrobnímu odvětví Unie újmu. Žádný z faktorů, analyzovaných jednotlivě ani souhrnně, tedy neoslabil příčinnou souvislost mezi dumpingovým dovozem a újmou, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie, v tom smyslu, že by taková souvislost již nebyla skutečná a podstatná, což potvrzuje závěr v 302. až 303. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

7.   PŘÍČINNÁ SOUVISLOST na základě EU-27

7.1.   Účinek dumpingového dovozu

(303)

V důsledku výše uvedených úprav byly upraveny spotřeba a tržní podíly výrobního odvětví Unie a dovoz z dotčené země. Čínský podíl na trhu vzrostl z 3,4 % na 5 %, zatímco podíl výrobního odvětví Unie na volném trhu se během posuzovaného období snížil z 88,4 % na 85,4 %. Změny analýzy z EU-28 na EU-27 neměly žádný nebo měly jen velmi malý vliv na trendy nebo významné úrovně dovozu, protože po úpravě se mimo jiné objem dovozu z dotčené země ve skutečnosti zvýšil o 56 % a trend jejího tržního podílu se zvýšil o 48 %. Revidované údaje o dovozu a podílu na trhu proto podstatně neovlivnily dříve zveřejněnou analýzu.

7.2.   Vliv dalších faktorů

7.2.1.   Dovoz ze třetích zemí

(304)

Dovoz ze třetích zemí se za posuzované období vyvíjel takto.

Tabulka 6a

Dovoz ze třetích zemí do EU-27

 

 

2016

2017

2018

Období šetření

Turecko

Objem v tunách

73 187

84 678

103 888

106 702

Index

100

116

142

146

Podíl na trhu (v %)

2,5

2,7

3,3

3,5

Index

100

108

129

138

Průměrná cena

3 475

3 595

3 569

3 439

Index

100

103

103

99

Jiné třetí země

Objem v tunách

165 749

222 898

199 778

188 546

Index

100

134

121

114

Podíl na trhu (v %)

5,7

7,2

6,3

6,1

Index

100

126

110

108

Průměrná cena

3 438

3 353

3 684

3 760

Index

100

98

107

109

Celkem za všechny země s výjimkou dotčené země

Objem v tunách

238 937

307 576

303 666

295 248

Index

100

129

127

124

Podíl na trhu (v %)

8,2

9,9

9,5

9,6

Index

100

120

116

117

Průměrná cena

3 449

3 420

3 644

3 644

Index

100

99

106

106

Zdroj: Eurostat

(305)

Objemy dovozu ze třetích zemí se v důsledku výše uvedených úprav mírně změnily. V důsledku toho byl ovlivněn i podíl tohoto dovozu na trhu. Tyto změny však byly nevýznamné a z hlediska trendů měly dokonce ještě menší dopad. Podíl třetí země na trhu po revizi vzrostl z 8,2 na 9,6 %. Tyto drobné změny podstatně neovlivňují analýzu příčinných souvislostí, jak bylo uvedeno dříve.

(306)

I kdyby byly objemy výrobků pod kódem KN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučeny, objemy dovozu z jiných třetích zemí by se nezměnily a jejich tržní podíly by se změnily jen minimálně. Závěr o příčinných souvislostech ohledně dovozu ze třetích zemí nebyl dotčen, a proto se potvrzuje.

(307)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací skupina Haomei Group uvedla, že podíl dovozu z Číny na trhu se jednoduše zvýšil na úkor dovozu ze třetích zemí a že neměl dopad na podíl výrobního odvětví Unie na trhu. Toto tvrzení je však věcně nesprávné a nemohlo být přijato vzhledem k tomu, že podíl výrobního odvětví Unie na trhu klesl o 3 %, jak je uvedeno v tabulce 5a.

(308)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací skupina Haomei Group a společnost Airoldi uvedly, že čínský podíl na trhu a objem dovozu se na základě EU-27 snížil v takové míře, že situace nemohla výrobnímu odvětví Unie působit újmu, a že naopak podíl výrobního odvětví Unie na trhu zůstal vyšší než 85 % podíl během období šetření. Odkazuje se na 201. a 280. bod odůvodnění a na tabulku 5a výše. Kromě toho skutečnost, že objem dovozu v absolutním vyjádření je v tomto konečném rozhodnutí nižší, než se odhadovalo v podnětu a v prozatímní fázi, odráží samotnou povahu šetření na ochranu obchodu, která svou analýzu průběžně zdokonalují, když postupně shromažďují, zpracovávají a ověřují informace od stran. Výše uvedené informace tedy nemají žádný dopad na tempo růstu dovozu, které je i nadále významné. Je třeba připomenout, že podíl čínského dovozu na trhu se během posuzovaného období zvýšil o 48 % a drobné zmenšení čínského podílu na trhu nemá žádný významný dopad na zjištěnou újmu, v neposlední řadě s ohledem na prvky cenové újmy zmíněné v 253. bodě odůvodnění. Toto tvrzení proto bylo zamítnuto.

(309)

Skupina Haomei Group po poskytnutí dodatečných konečných informací za použití konsolidovaných výročních zpráv skupiny Hydro Group rovněž uvedla, že podíl skupiny Hydro Group na trhu se zvýšil. Podíl výrobců v Unii na trhu se však během posuzovaného období snížil, jak ukazuje tabulka 5a výše. Podíl jednotlivých výrobců v Unii nebo skupin výrobců na trhu není pro tuto analýzu příčinných souvislostí relevantní otázkou. Tento bod proto byl zamítnut.

7.2.2.   Dopad spotřeby

(310)

Revidované údaje týkající se spotřeby neměly žádný významný dopad na dříve zveřejněný závěr. I kdyby byly objemy výrobků pod kódem CN 7610 90 90 z analýzy úplně vyloučeny, byla by spotřeba na volném trhu na velmi podobné úrovni a zvýšila by se. Dříve zveřejněné závěry se proto potvrzují.

7.3.   Závěr ohledně příčinné souvislosti

(311)

Jelikož jsou všechny ostatní dříve zveřejněné aspekty použitelné i v kontextu EU-27, potvrzují se dříve zveřejněné závěry o příčinné souvislosti.

8.   ZÁJEM UNIE na základě EU-28

(312)

Dodatečné dálkové křížové kontroly uvedené ve 13. bodě odůvodnění poskytly vhodnou příležitost k dalšímu prověření důležitých otázek týkajících se zájmu Unie.

8.1.   Zájem výrobního odvětví Unie a dodavatelů v Unii

(313)

Čtyři dodavatelé hliníku v Unii vyjádřili podporu uložení těchto opatření. Tyto připomínky podpořilo sdružení European Aluminium, které zdůraznilo, že téměř 30 % produkce těchto dodavatelů je prodáváno výrobnímu odvětví Unie k použití při výrobě výrobku, který je předmětem šetření. Bylo tedy zřejmé, že výsledek šetření bude mít pozitivní vliv také na celý hodnotový řetězec zpracování hliníku v Unii.

(314)

Navíc podle jedné studie OECD (36) používají výrobci hliníku v Unii více recyklovaných surovin a více udržitelných výrobních postupů než čínští výrobci. Zatímco Evropa je jedním z vedoucích představitelů v oblasti recyklace hliníku s vysokým podílem recyklovaného materiálu, Čína se spoléhá hlavně na výrobu primárního hliníku, která je velmi energeticky náročná. Proto by environmentální bilance evropských výrobců umožňovala Unii, aby se ještě rozhodněji přiblížila k cíli, kterým je čisté oběhové hospodářství, jak je uvedeno ve sdělení Komise „Zelená dohoda pro Evropu“ (37).

(315)

Po poskytnutí konečných informací zpochybnila společnost O. Wilms relevantnost výše uvedené otázky recyklace pro toto šetření. Komise se však domnívá, že recyklace hliníku je relevantní pro Zelenou dohodu pro Evropu.

(316)

Po poskytnutí konečných informací společnost Alstom a sdružení UNIFE uvedly, že výrobní odvětví Unie nebude mít prospěch z opatření (zavedených v odvětví železniční dopravy), protože tento dovoz představuje pouze malou část dotčeného výrobku (podle odhadu UNIFE činí přibližně 1,3 %). Komise se však domnívá, že vzhledem k tomu, že někteří výrobci v Unii prodávají tomuto odvětví významná množství, že by tito výrobci skutečně měli prospěch z uložení opatření, v neposlední řadě proto, že bez nekalého obchodu by pravděpodobně svůj prodej tomuto odvětví rozšířili.

(317)

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy další připomínky týkající se zájmu výrobního odvětví Unie, jsou potvrzeny závěry učiněné ve 305. až 309. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

8.2.   Zájem dovozců, kteří nejsou ve spojení

(318)

Odkazujeme na 9. bod odůvodnění, ve kterém je uvedeno, že po poskytnutí prozatímních informací se přihlásili dva dovozci s připomínkami. V prozatímním nařízení bylo uvedeno, že dovozci, kteří nejsou ve spojení a kteří předložili formulář pro výběr vzorku, aby mohli spolupracovat při šetření, představovali asi 2 % dovozu z Číny. Podle prozatímního nařízení se po ukončení výběru vzorku přihlásili další dva dovozci, aniž by předložili odpovědi na dotazník. V důsledku upravené úrovně dovozu z Číny uvedené ve 208. bodě odůvodnění činí podíl dovozu, který představují dovozci, kteří nejsou ve spojení a kteří předkládají objem dovozu ve formuláři pro výběr vzorku, 3,6 %.

(319)

Jeden dovozce, společnost Airoldi, tvrdil, že v Unii je rozdíl mezi výrobci tvrdých a lehkých slitin a že v části trhu s tvrdými slitinami bude hrozit nedostatek a vysoké ceny, což dokládají delší čekací doby na nákup na trhu Unie. Sdružení European Aluminium zdůraznilo, že výrobní odvětví Unie se zaměřuje na trh s tvrdými slitinami, a uvedlo několik výrobců, kteří do výroby tvrdých slitin investovali značné prostředky, přičemž uvedlo příklad, že nedávno si čtyři výrobci z Unie nainstalovali protlačovací lisy. Sdružení European Aluminium dále uvedlo, že i bez těchto dalších možností dodávek je mezi výrobci EU tvrdá konkurence a dostatek volně dostupné kapacity.

(320)

Komise prověřila záležitost tvrdých a lehkých slitin, jejichž rozlišování je obchodním zjednodušením, které vychází zejména z chemického složení slitiny hliníku. Šetření ukázalo, že několik výrobců z Unie vyrábí oba typy slitin. Za druhé, příklady čekacích dob uvedené tímto dovozcem mohou odrážet konkrétní obchodní podmínky a vyjednávání mezi stranami a nemusí znamenat běžnou situaci s rušivými čekacími dobami z důvodu opatření. I když je možné, že u některých složitějších výrobků by dostupnost výrobců a výrobků byla nižší než u standardních výlisků, předpokládá se nicméně, že potenciální narušení by byla pouze dočasná a existence opatření by dala výrobcům v Unii příležitost investovat do uspokojování poptávky bez rizika, že dojde k cenovému podbízení způsobenému dovozem za nespravedlivě nízké ceny.

(321)

Tentýž výrobce také tvrdil, že existence autonomních celních kvót (38) a pozastavení všeobecných cel (39) u některých omezených výrobků by znamenala důkaz o nedostatečných dodávkách těchto výrobků na evropském trhu. V tomto ohledu se zdá, že udělení pozastavení všeobecných cel není důsledkem nedostatečných dodávek, ale spíše výsledkem procesu, na kterém se sdružení European Aluminium nepodílelo. Během období šetření totiž celkový objem dovozu z dotčené země při stávajícím pozastavení cel a celních kvót představoval pouze asi 1 % dovozu dotčeného výrobku a méně než 0,1 % spotřeby v Unii. Proto relevance výrobků, které by z těchto opatření měly prospěch, je v porovnání s celkovým obchodním zájmem Unie minimální. Také řada evropských výrobců (více než 200) a dostupné nevyužité kapacity výrobního odvětví Unie (asi jedna třetina instalované kapacity) naznačují, že po odstranění dopadu nespravedlivě nízkých cen z trhu by výrobci v Unii měli podnět k poskytování služeb v oblasti specifických použití.

(322)

Tentýž dovozce také tvrdil, že Komise neměla právo provádět „negativní“ test zájmu Unie a učinit závěr uvedený v 329. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, že neexistovaly žádné přesvědčivé důvody k rozhodnutí, že není v zájmu Unie ukládat prozatímní opatření na dovoz dotčeného výrobku. Stejná strana navíc tvrdila, že Komise náležitě nezvážila skutečnost, že dovozce uvedl dotčený výrobek na trh Unie, na rozdíl od dovozců prodávajících příslušné výrobky do třetích zemí, a neposoudila tento zájem ve vztahu k jiným evropským stranám. Pokud jde o toto tvrzení, šetření nepřineslo žádné důkazy o tom, že by dovozci dotčený výrobek dále vyváželi do třetích zemí. Navíc test zájmu Unie podle čl. 21 odst. 1 základního nařízení je ze své podstaty negativní test a v tomto případě byly při provádění tohoto testu zváženy všechny relevantní zájmy v Unii.

(323)

Pokud jde o dopad opatření na dovozce, dálková křížová kontrola uvedená ve 13. bodě odůvodnění potvrdila předběžné určení. Jeden dovozce tvrdil, že nikdy nevykazoval ziskové rozpětí uvedené v 317. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, že přenesení cla na uživatele by poškozovalo zájmy uživatelů a že zahájení šetření na straně žadatelů představuje zneužití práv za účelem posílení oligopolu na trhu. Pokud jde o ziskové rozpětí, šetřením se potvrdilo, že ziskové rozpětí uvedené v 317. bodě odůvodnění prozatímního nařízení je vhodné při posuzování dalšího prodeje dotčeného výrobku v Unii. Dále přestože je v příslušném oddíle tohoto nařízení posuzován zájem uživatelů, jak již bylo potvrzeno v 316. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, nebyly předloženy žádné důkazy o existenci oligopolů zneužívajících svého postavení ani o protikonkurenčním chování. Navíc neprobíhá žádné příslušné šetření. Každopádně počet sedmi dodavatelů pro určitý výrobek není za těchto okolností nijak nízký, zejména s ohledem na to, že někteří výrobci jsou velcí a mají volnou kapacitu.

(324)

Po uložení prozatímních opatření se přihlásilo několik dovozců, kteří nejsou ve spojení, a byli jednotlivě vyslechnuti a/nebo jim bylo umožněno společné slyšení. V rámci těchto slyšení zazněly argumenty jako nedostatečná nabídka na trhu Unie, zejména výrobků z tvrdých slitin, a vysoká úroveň sazeb prozatímního cla, v důsledku které již není dovoz z obchodního hlediska rentabilní. Jak bylo vysvětleno ve 321. bodě odůvodnění, argument o nedostatečné nabídce nelze přijmout. Pokud jde o úrovně cen před zavedením opatření, díky nespravedlivě nízkým cenám poskytovaným čínskými vyvážejícími výrobci vzniklo dovozcům dostatek příležitostí k dalšímu prodeji, jak dokládají vysoká zisková rozpětí dovozců zařazených do vzorku, která výrazně převyšují zisková rozpětí dosahovaná výrobním odvětvím Unie. Protože však bylo šetřením zjištěno, že tyto ceny jsou výsledkem nekalých dumpingových praktik, přístup k výrobkům za tyto ceny nelze považovat za běžnou tržní situaci.

(325)

Další dovozce, společnost O. Wilms, tvrdil, že zavedení opatření na výrobek, který dováží, by mělo významný dopad na jeho zákazníka, který je uživatelem výrobku, z důvodu nedostatku alternativních dodavatelů v Unii. Dovozce tvrdil, že zavedení opatření by mohlo způsobit přemístění procesu, který provádí jeho odběratel, mimo Unii, což by mělo následně negativní dopad na hospodářství a zaměstnanost. Pokud jde o toto tvrzení, argument nepředložil uživatel výrobku vyrábějící navazující výrobek, ale dovozci, kteří uživatele zásobují. Proto věrohodnost tvrzení týkajícího se přemístění nebylo možné stanovit. Kromě toho podle sdružení European Aluminium může výrobní odvětví Unie technicky dodávat všechny výrobky spadající do rozsahu šetření. Navíc protože tento uživatel dotčeného výrobku ani neodpověděl na dotazník, ani nespolupracoval při šetření, nebylo možné přesně posoudit dopad opatření na jeho podnikání.

(326)

Po poskytnutí konečných informací dovozce O. Wilms a skupina Haomei Group tvrdili, že výrobní odvětví Unie nebude mít z opatření prospěch, protože dovoz ze třetích zemí nahradí dovoz z Číny. Tento argument nelze přijmout, protože opatření odstraní cenový tlak vyvíjený čínským dovozem a umožní výrobnímu odvětví Unie zvýšit ceny, investovat a soutěžit za běžných tržních podmínek.

(327)

Po poskytnutí konečných informací několik dovozců rovněž připomnělo, že jejich dovoz se skládal převážně z tyčí a prutů kódu KN 7604 29 10, po kterých je na trhu Unie poptávka, a že celkový dovoz ze všech zdrojů pod tímto kódem se v období 2017–2019 snížil. Strany připomněly, že dovoz z Číny vzrostl pouze do té míry, že nahradil dovoz z Ruska, a že tudíž nepůsobí újmu. Komise připomíná své předchozí připomínky k těmto otázkám a dále poznamenává, že toto tvrzení, které se týká pouze části posuzovaného období, naznačuje, že se dovoz z Číny zvýšil. Je však třeba připomenout, že Komise provedla analýzu újmy a příčinných souvislostí pro dotčený výrobek jako celek nehledě na celní zařazení a že částečná analýza jednoho kódu není bez ohledu na případná zjištění rozhodující pro celkovou analýzu.

(328)

Dovozci rovněž zopakovali své tvrzení, že ceny dovozu z Číny pod kódem KN 7604 29 10 nepůsobily újmu a dovážené výrobky měly vysokou kvalitu. Komise by chtěla znovu zdůraznit, že její porovnání cen zmíněná ve 224. bodě odůvodnění pokrývala celý vzorek vyvážejících výrobců a že pro období šetření byla použita podrobná metodika podle jednotlivých typů a jednotlivých transakcí. Komise proto potvrzuje, že její zjištění týkající se cen jsou jasná, reprezentativní a přesná.

(329)

Dovozci zopakovali své tvrzení, že antidumpingová opatření nebyla nutná, protože zeměpisná odlehlost Číny je dostatečnou překážkou obchodu. S ohledem na zjištění týkající se objemu a cenové újmy v tomto šetření Komise připomíná, že zeměpisná odlehlost nezabránila čínskému dovozu získat podíl na trhu ani prodávat za ceny, které se výrazně podbízely cenám výrobního odvětví Unie. V důsledku toho mohou být rovné podmínky znovu nastoleny pouze uložením cel.

(330)

Dovozci a skupina Haomei Group tvrdili, že uložení prozatímních opatření prodloužilo lhůty pro některé typy výrobku, a jakmile se poptávka v Unii obnoví, nastanou u některých typů výrobku problémy s dodávkami, což povede k nedostatku a vyšším cenám. Je však třeba připomenout, že antidumpingová opatření jsou určena ke zvýšení dovozních cen s cílem zajistit obnovení spravedlivé hospodářské soutěže. Během počátečního období nevyhnutelně dojde k určitému narušení trhu. Jak je podrobně uvedeno ve 320. bodě odůvodnění, účinek takového potenciálního narušení by nebyl nepřiměřený vzhledem k přínosům, které by vyplývaly z uložení opatření.

(331)

Vzhledem k těmto důvodům by měly být závěry uvedené v 317. bodě odůvodnění prozatímního nařízení ohledně dopadu opatření na podnikání dovozců zachovány.

8.3.   Zájem uživatelů

(332)

Jak je uvedeno v 318. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, výrobek, který je předmětem šetření, využívá několik uživatelských odvětví, zejména stavebnictví, doprava, strojírenství a má i různá jiná použití.

(333)

Pokud jde o tři důležitá uživatelská odvětví, tedy stavebnictví, automobilový průmysl a strojírenství, Komise neobdržela po zavedení prozatímních opatření žádné připomínky.

(334)

Komise však obdržela připomínky od řady uživatelů, kteří dodávají výrobky pro jiná použití. Tyto strany zdůrazňovaly tři druhy potenciálních problémů: plynulé zásobování, dlouhé lhůty pro získávání výrobků od výrobců v Unii a vyšší ceny. Kromě uživatele Alstom uvedeného ve 337. bodě odůvodnění žádná jiná strana na dotazník pro uživatele neodpověděla.

(335)

Některé strany také tvrdily, že v důsledku dodatečných nákladů způsobených cly by byl konečný výrobek, který vyrábějí a který využívá dotčený výrobek jako vstupní surovinu, vystaven další konkurenci ze strany dovážených konečných výrobků, které dotčený výrobek již obsahují v době dovozu, a proto se na ně antidumpingové clo nevztahuje. To by mělo kritický negativní dopad na činnosti společností.

(336)

Pokud Komise obdržela údaje, u kterých bylo možné provést analýzu dopadu cel, ukázala tato analýza, že dopad cel bude pravděpodobně zvládnutelný. Avšak vzhledem k různým situacím a tvrzením předloženým stranami je v následujících odstavcích uvedeno o každém tvrzení více podrobností. Po poskytnutí konečných informací jeden dovozce zpochybnil použití slova „zvládnutelný“, neboť se domnívá, že dopad na konečné uživatele a zákazníky nelze jako takový vymezit. Jelikož však na podporu tohoto tvrzení neposkytl žádné další prvky, měla by být analýza následujících odstavců potvrzena.

Odvětví železniční dopravy

(337)

Pokud jde o odvětví železniční dopravy, tvrdil výrobce vlaků Alstom, že pokud by se některé výlisky nakupovaly od výrobců v Unii, nebyly by k dispozici v dostatečném množství v požadovaných lhůtách, a tvrdil, že v minulosti už mu byly některé dodávky odmítnuty. V rámci svého podání společnost Alstom předložila důvěrné výňatky z korespondence s výrobci v Unii, ve kterých tito výrobci údajně odmítali dodávat určité výrobky, nebo vyhovět určitým specifikacím, nebo nabízeli alternativní řešení. Společnost Alstom však uvedla, že nejméně jeden výrobce v Unii je schopen dodávat celou řadu výrobků, kterou potřebuje. Proto v současné situaci může tento uživatel získat všechny výrobky od výrobců v Unii. Co se týče potenciální dlouhé čekací doby, opatření by umožňovala, aby po odstranění dopadu nespravedlivě nízkých cen z trhu výrobní odvětví Unie provádělo nezbytné investice. I když delší čekací doby nelze v některých případech vyloučit, z šetření vyplývá, že by byly s největší pravděpodobností omezeny na počáteční období, kdy uživatel (znovu) vybuduje nezbytný technický a obchodní vztah s výrobním odvětvím Unie a kdy výrobní odvětví Unie provádí další investice.

(338)

Uživatel Alstom dále tvrdil, že pokud by mu opatření způsobila zvýšení nákladů, byl by výsledný ekonomický dopad extrémně negativní pro jeho konkurenceschopnost na trhu kolejových vozidel, zejména vzhledem k malým ziskovým rozpětím v železničním sektoru.

(339)

Dostupnost výrobků za nespravedlivě nízké ceny nelze považovat za běžnou tržní situaci, na kterou se lze spoléhat. Šetřením bylo navíc zjištěno, že i kdyby měla společnost Alstom i nadále odebírat stejný podíl dotčeného výrobku z dotčené země, dopad cel by byl značně pod úrovní 1 % jejích výrobních nákladů na kolejová vozidla s hliníkovou karoserií a pod úrovní 0,1 % celkového obratu společnosti. To by zásadním způsobem neovlivnilo ani zisky společnosti, ani její schopnost úspěšně se účastnit nabídek.

(340)

Závěrem lze říci, že analýza možného dopadu opatření na tohoto uživatele umožnila Komisi dospět k závěru, že tento dopad by nebyl nepřiměřený ani v případě nejméně příznivého scénáře, kdy by bylo nutné pokračovat v dovozu dotčeného výrobku.

(341)

Po poskytnutí konečných informací Komise rovněž zohlednila připomínky společnosti Alstom týkající se dopadu opatření na odvětví železniční dopravy a na Unii obecně. Společnost Alstom poukázala na to, že jí mohou vzniknout problémy se zabezpečením dodávek, protože výlisky na karoserie musí dodávat jediný výrobce.

(342)

Kromě toho společnost Alstom ve svých důvěrných podáních tvrdila, že možnost dodávek od jediného výrobce v Unii není správná kvůli důvěrným informacím týkajícím se zdrojů a jejích vztahů s dodavateli. Bez ohledu na skutečnost, že toto tvrzení nebylo uvedeno ani shrnuto v nedůvěrném znění, nebylo z předložených neúplných neoficiálních důkazů v žádném případě možné vyvodit obecný závěr ohledně platnosti tvrzení.

(343)

Společnost Alstom rovněž tvrdila, že opatření ovlivní její schopnost získat veřejné zakázky. Komise však upozornila, že takové zakázky jsou zadávány na základě několika faktorů, nejen na základě ceny, a že cenové dopady nemusí být nutně rozhodujícím faktorem.

(344)

Společnost Alstom dále tvrdila, že opatření oddálí zavedení způsobu hromadné dopravy šetrného k životnímu prostředí. To by bránilo Komisi v plnění jejích cílů v odvětví dopravy, neboť vlády by pravděpodobně oddalovaly nebo rušily investice do kolejových vozidel.

(345)

Nicméně s ohledem na posouzení dopadů uvedené v 339. a 340. bodě odůvodnění Komise trvá na svém stanovisku, že uložení opatření by významně nezhoršilo bezpečnost dodávek společnosti Alstom ani její schopnost získat veřejné zakázky. Komise se dále domnívá, že konkurenceschopnost odvětví by nebyla ovlivněna novými spravedlivými tržními podmínkami, které by platily, a proto by to nemělo žádný významný dopad na cíle Komise v odvětví dopravy.

(346)

Sdružení UNIFE poukázalo na to, že odvětví železniční dopravy má strategický význam pro splnění cíle Unie dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a že tato opatření by ohrozila rychlé uvedení železničních kolejových vozidel vyrobených z hliníku do provozu kvůli nedostatku dodávek.

(347)

Komise však trvá na tom, že výlisky pro odvětví železniční dopravy by měly být k dispozici buď ze strany výrobního odvětví Unie, nebo z Číny (zaplacené antidumpingové clo), a že proto opatření nezhoršují případné nedostatky v dodávkách.

(348)

Sdružení UNIFE a společnost Alstom rovněž tvrdily, že by to mělo závažné hospodářské důsledky pro odvětví železniční dopravy. Hlavním tvrzením bylo, že opatření by ohrozila zaměstnanost a know-how a snížila konkurenceschopnost ve srovnání s výrobci vlaků mimo Unii. Zjištění Komise uvedená v 339. bodě odůvodnění však ukazují, že opatření nebudou mít na odvětví železniční dopravy významný dopad. Komise proto odmítá tvrzení, že opatření budou mít významný dopad na konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Narušení trhu

(349)

Několik zúčastněných stran, které pravděpodobně dovážejí hliníkové profily od stejného vyvážejícího výrobce, předložilo připomínky po zavedení prozatímních opatření a tvrdilo, že trh Unie byl prozatímními opatřeními narušen. Tito uživatelé tvrdili, že zavedení cel bez přechodného období a uprostřed narušení způsobených pandemií COVID-19 by výrazným způsobem narušilo jejich podnikání a zabránilo těmto společnostem v plnění již uzavřených smluv. Především tvrdili, že veškeré úsilí vyvinuté na budování vztahů mezi odběrateli a dodavateli by bylo ztraceno a bylo by nutné je zopakovat. Z těchto důvodů žádali buď o přechodné období, které by jim umožňovalo přizpůsobit se clům, nebo o určení, že dovážející výrobce, který je zásobuje, dumpingové praktiky nepoužívá, protože při antidumpingovém šetření bylo australskými orgány zjištěno, že se o dumping nejedná.

(350)

Pokud jde o tato tvrzení, zjištění o neexistenci dumpingu při šetření ve třetí zemi nemá vliv na tento případ. Skutečnost, že některá společnost údajně nepoužívá dumpingové praktiky na trhu třetí země, neznamená, že by nemohla používat dumpingové praktiky na trhu Unie. To musí určit orgán provádějící šetření každé země a jeho zjištění nemůže být závazné pro orgány jiné země. Pokud jde o dopad opatření na podnikání společností, přestože by změna dodavatele mohla představovat pro malé a střední výrobce určité problémy, jak je uvedeno výše, z šetření vyplývá, že by to s největší pravděpodobností bylo omezeno na počáteční období, kdy si uživatelé (znovu) budují nezbytný vztah s výrobním odvětvím Unie.

(351)

Kromě tvrzení uvedených ve 349. bodě odůvodnění jeden uživatel tvrdil, že v důsledku zavedení opatření by byly dovážené profily nahrazeny dováženými konečnými výrobky a Unie by utrpěla ztrátu pracovních míst při zpracování, které provádí tato společnost. Navíc protože konečné výrobky vyráběné ve třetí zemi údajně nesplňují přísné environmentální normy, které platí v Unii, mělo by to v důsledku zavedení cel negativní dopad na životní prostředí. Komise tyto možnosti uznává; avšak vzhledem k tomu, že tento uživatel pouze poslal dopis a neodpověděl na dotazník, není možné posoudit dopad opatření na jeho podnikání.

(352)

Další uživatel tvrdil, kromě toho, co bylo uvedeno ve 349. bodě odůvodnění, že v důsledku zavedení opatření by mohla být výroba konečných výrobků, která zahrnuje dotčený výrobek a která v současné době probíhá v jednom členském státě Unie, přemístěna do Číny z důvodu vyhnutí se clům, přičemž by došlo k významným ztrátám pracovních míst. Podle informací poskytnutých touto spolčeností v připomínkách však výrobky, které prodává a které zahrnují i dotčený výrobek, představují pouze [6 – 11 %] obratu společnosti. Společnost během slyšení vysvětlila, že prodej těchto výrobků je pro ni nicméně klíčový, protože se pojí s celou řadou výrobků, které společnost dodává svým zákazníkům. V každém případě by platba cel po dobu období potřebného pro přizpůsobení při současném hledání dalších zdrojů dodávek představovala, v případě velmi konzervativního scénáře (tj. bez přihlédnutí k přidané hodnotě na dovážené zboží), dodatečné náklady ve výši [1 – 4 %] obratu, což se nezdá být nepřiměřené. Tento uživatel však neodpověděl na dotazník, proto nebylo možné přesně posoudit dopad opatření na jeho podnikání.

(353)

A konečně pokud jde o uživatele uvedené ve 349. až 352. bodě odůvodnění, vyvážející výrobce, od kterého tyto společnosti odebírají výlisky, vyvezl během období šetření pouze omezený objem dotčeného výrobku, který odpovídá [0,5 – 1,5 %] dovozu dotčeného výrobku a [< 0,2 %] celkové spotřeby Unie. Proto dopad potenciálních narušení, na která uživatelé poukazují, na obecný zájem Unie je třeba vnímat tak, že ovlivňuje pouze velmi malou část trhu.

(354)

Jeden uživatel, který vyrábí závěsy a závěsové systémy, požádal o dvouleté přechodné období pro přizpůsobení se clům vzhledem k tomu, že nalezení vhodného dodavatele je zdlouhavý proces zvláště pro malého výrobce. Pokud jde o toto tvrzení, jakmile je stanovení dumpingu způsobujícího újmu provedeno, zavedení přechodného období není v zákonných mezích posuzovací pravomoci Komise. Vzhledem k tomu, že tento uživatel neodpověděl na dotazník, není navíc možné přesně posoudit dopad opatření na jeho podnikání.

Pozastavení všeobecných cel

(355)

Dva uživatelé dovážející výrobky v rámci pozastavení všeobecných cel tvrdili, že od výrobců v Unii nemůžou získat výrobky, které potřebují.

(356)

Pokud však jde o požadavek první společnosti, Stako Sp. z o.o., odkazuje Komise na 71. bod odůvodnění. Žadatelé totiž našli v Unii jednoho výrobce, který je schopen a ochoten tento výrobek vyrábět a dodávat. Navíc podle informací dodaných tímto uživatelem se zdá, že výrobek, který potřebuje, nakupoval jak z Číny, tak z jiné třetí země, a dovoz z této třetí země zůstane těmito opatřeními nedotčen a může nadále využívat pozastavení cel, které platí pro celní sazby všech třetích zemí.

(357)

Druhý uživatel dovážející v rámci pozastavení všeobecných cel, společnost Bi Silque S.A., kterého v jeho tvrzení podpořil nezávislý dovozce (společnost Airoldi), také tvrdil, že opatření budou mít na jeho podnik negativní dopad z důvodu ztráty konkurenceschopnosti kvůli absenci subjektů v Unii vyrábějících dovážené výrobky. Jak vyplývá z informací ze spisu poskytnutých sdružením European Aluminium, v minulosti nabízel jeden výrobce v Unii výrobu dotčených výrobků, ale jeho nabídka byla z důvodu ceny odmítnuta. Sdružení European Aluminium navíc uvádí, že v současné době jsou v Unii nejméně čtyři výrobci, kteří jsou schopni a ochotni tento výrobek vyrábět, jak je uvedeno v 78. bodě odůvodnění.

(358)

Pokud jde o dopad opatření na podnikání těchto dvou společností, které využívají pozastavení cel, uznává se, že změna dodavatele, která může být v důsledku opatření nutná, by mohla představovat určité problémy a posléze zvýšení nákladů. Avšak dostupnost výrobků za nespravedlivě nízké ceny nelze považovat za běžnou tržní situaci, na kterou se lze spoléhat. A konečně vzhledem k tomu, že tito uživatelé neodpověděli na dotazník, není možné přesně posoudit dopad opatření na jejich podnikání.

Přemístění navazující výroby

(359)

Jeden uživatel, který vyrábí systémy na ochranu proti hmyzu, např. na okna a dveře, tvrdil, že na jeho vstupní materiály se vztahují antidumpingová opatření, zatímco na konečný výrobek, který vyrábí, se definice výrobku nevztahuje. Proto tvrdil, že uložení cel by pravděpodobně přivedlo jeho společnost k nevyhnutelnému závěru, že bude muset celou výrobu konečného výrobku přesunout do třetích zemí, v důsledku čehož dojde ke ztrátě pracovních míst v Evropě. Pokud jde o toto tvrzení, Komise obdržela vyjádření od sdružení European Aluminium, že výrobní odvětví Unie je schopné vyrábět všechny typy výrobků, které se v současnosti dovážejí. Tento uživatel navíc nespecifikoval, jestli by údajné následky, které popisuje, vyplývaly z nedostupnosti dodávek nebo ze zvýšení nákladů. Pokud jde o tuto poslední možnost, dostupnost výrobků za nespravedlivě nízké ceny nelze považovat za běžnou tržní situaci, na kterou by se společnosti mohly spoléhat. Tento uživatel navíc neodpověděl na dotazník, takže není možné přesně posoudit dopad opatření na jeho podnikání.

(360)

Tento uživatel dále tvrdil, že řada výrobců v Unii není schopna vyrábět jemné výlisky s malou tloušťkou stěny [< 1 mm], které potřebuje. Šetřením se však ukázalo, že v Unii existují výrobci, kteří jsou schopni vyrábět výlisky s ještě menší tloušťkou stěny, než jakou požaduje tento uživatel.

(361)

Po poskytnutí konečných informací předložili čtyři uživatelé (Decora S.A., Bash-tec GmbH, Stako Sp. z o.o. a Mat Inter) podání, v nichž uvedli, jaký dopad by opatření měla na jejich společnosti a na provedené investice, a poukázali na to, že nebyli schopni najít výrobce v Unii, jenž by dodával výrobky, které potřebují. Dva uživatelé zmínili, že existuje riziko, že budou muset ukončit své výrobní činnosti kvůli dovozu dotčeného výrobku, což následně povede ke ztrátě pracovních míst, protože konečný výrobek, který vyrábějí, by byl ve srovnání s konkurenčním hotovým výrobkem čínského původu znevýhodněn. Tuto obavu ve svém podání vznesla rovněž skupina Haomei Group. Sdružení European Aluminium reagovalo tím, že zopakovalo, že výrobci v Unii mají volnou kapacitu a někteří z nich budou schopni dodávat dotčeným uživatelům výrobky odpovídající jejich požadavkům. Rovněž uvedlo, že uživatelé by neměli očekávat, že budou mít z nekalých cenových praktik prospěch. Komise poznamenala, že uložení opatření může vést k dočasnému narušení trhu a vyžadovat změnu dodavatele, což by mohlo trvat určitou dobu, znamenat dodatečné náklady a vést k vyšším nákupním cenám. Tito čtyři uživatelé nebyli hlavními dovozci z Číny a některé dodávky výrobku, který je předmětem šetření, získávali z jiných než čínských zdrojů. Kromě toho nebyl dopad opatření na tyto uživatele doložen, neboť nepředložili odpovědi na dotazník, jak je stanoveno v oznámení o zahájení řízení, a proto nebyly žádné finanční informace obsažené v jejich podáních dostatečně podloženy a Komise je nemohla z hlediska přesnosti přezkoumat. Po poskytnutí dodatečných konečných informací předložila společnost Decora nové připomínky, v nichž zopakovala svůj postoj k dopadu navrhovaných opatření. Připomínky se nevztahují k žádným novým zjištěním, jež byly zařazeny do poskytnutí dodatečných konečných informací, a zjištění a závěry učiněné po poskytnutí konečných informací zůstávají v platnosti.

8.4.   Závěr ohledně zájmu Unie

(362)

Na základě výše uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další připomínky, byly potvrzeny závěry uvedené ve 329. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

9.   ZÁJEM UNIE na základě EU-27

(363)

Vzhledem k tomu, že všechny dříve zveřejněné aspekty jsou stejně použitelné i v kontextu EU-27, potvrzují se závěry, jak byly dříve zveřejněny, v neposlední řadě proto, že nižší navrhovaná výše cla by snížila dopad případných opatření na dovozce a uživatele a zároveň by poskytovala nezbytnou ochranu výrobnímu odvětví Unie.

(364)

Po poskytnutí dodatečných konečných informací společnosti Airoldi a Euranimi uvedly, že z uložení opatření vyplývaly vyšší ceny, delší dodací lhůty a vyšší míra dopravy. Tento bod nemá žádnou platnost se zvláštním ohledem na to, že k poskytnutí informací a popsaným dopadům nedošlo se v posuzovaném období. Tento bod proto nelze uznat. Poskytnutí dodatečných konečných informací ve skutečnosti naznačuje nižší cla, a tudíž ještě nižší dopad na dovozce a uživatele, pokud jde o zájem Unie, než v případě scénáře EU-28.

10.   KONEČNÁ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

(365)

Vzhledem k závěrům, k nimž se dospělo ohledně dumpingu, újmy, příčinné souvislosti a zájmu Unie a v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení, by měla být uložena konečná antidumpingová opatření za účelem zamezení další újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie dumpingovým dovozem dotčeného výrobku.

(366)

Úroveň pro odstranění újmy Komise určila na základě porovnání vážené průměrné dovozní ceny spolupracujících vyvážejících výrobců, jež byla stanovena pro účely výpočtů v souvislosti s cenovým podbízením, s váženou průměrnou cenou obdobného výrobku prodávaného v období šetření na trhu Unie (EU-27) výrobci v Unii zařazenými do vzorku, která nepůsobí újmu. Rozdíly, jež byly výsledkem tohoto porovnání, pak byly vyjádřeny jako procento vážené průměrné hodnoty dovozu zahrnující CIF.

(367)

Pokud jde o zbytkové rozpětí, Komise hodlá stanovit zbytkové rozpětí prodeje pod cenou na úrovni 56,1 %. Toto rozpětí bylo nastaveno na úrovni nejvyššího rozpětí prodeje pod cenou stanoveného pro druh výrobku prodávaný v reprezentativních množstvích v EU-27 na základě údajů spolupracujících vyvážejících výrobců.

(368)

Jeden uživatel poznamenal, že 16 % cílový zisk je v odvětví výlisků nerealistický, avšak sdružení European Aluminium předložilo důkazy o tom, že ziskové rozpětí použité pro výpočet cen, které nepůsobí újmu, v 339. bodě odůvodnění prozatímního nařízení je neadekvátní, a uvedlo, že 16 % je pro přežití odvětví nezbytných. Aniž by Komise zpochybňovala přiměřenost tohoto argumentu, uvedla, že použití vyššího cílového zisku by bylo irelevantní, protože clo je již nastaveno na úroveň dumpingových rozpětí. Proto není nutné úrovně pro odstranění újmy upravovat.

(369)

Na základě výše uvedených skutečností jsou sazby cel, která budou uložena, stanoveny takto:

Společnost

Dumpingové rozpětí (v %)

Úroveň pro odstranění újmy (v %)

Antidumpingové clo (v %)

Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd.

21,2

29,8

21,2

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd.

21,2

29,8

21,2

Press Metal International Ltd.

25,0

52,7

25,0

Press Metal International Technology Ltd.

25,0

52,7

25,0

Další spolupracující podniky

22,1

35,1

22,1

Všechny ostatní společnosti

32,1

56,1

32,1

(370)

Individuální sazby antidumpingového cla uvedené v tomto nařízení byly pro dotčené společnosti stanoveny na základě zjištění vyplývajících z tohoto šetření. Odrážejí tedy stav zjištěný během šetření, pokud jde o tyto společnosti. Tyto celní sazby jsou tedy výlučně použitelné na dovoz výrobku, který je předmětem šetření, pocházejícího z dotčené země a vyráběného uvedenými právnickými osobami. Dovoz dotčeného výrobku vyráběného kteroukoli jinou společností, která nebyla konkrétně uvedena v normativní části tohoto nařízení, včetně subjektů, které jsou s uvedenými společnostmi ve spojení, nemůže využívat těchto sazeb a měl by podléhat celním sazbám vztahujícím se na „všechny ostatní společnosti“.

(371)

Pokud společnost následně změní název svého subjektu, může požádat o použití své individuální antidumpingové celní sazby. Tato žádost musí být zaslána Komisi (40). Žádost musí obsahovat veškeré relevantní informace s cílem prokázat, že změna neovlivní právo společnosti využívat celní sazby, která se na ni vztahuje.

(372)

Aby se minimalizovalo riziko obcházení těchto opatření, které existuje vzhledem k rozdílu mezi celními sazbami, je nutno přijmout zvláštní opatření, která umožní zajistit řádné uplatňování individuálních sazeb antidumpingového cla. Společnosti, na něž se vztahují individuální sazby antidumpingového cla, musí celním orgánům členských států předložit platnou obchodní fakturu. Tato faktura musí vyhovovat požadavkům uvedeným v čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení. Na dovoz, k němuž není přiložena taková faktura, by se mělo vztahovat antidumpingové clo platné pro „všechny ostatní společnosti“.

(373)

I když je předložení této faktury celním orgánům členských států nezbytné pro uplatnění individuálních sazeb antidumpingového cla na dovoz, tato faktura není jediným prvkem, který celní orgány zohledňují. Celní orgány členských států by totiž měly i v případě, že je jim předložena faktura splňující všechny požadavky stanovené v čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení, provést své obvyklé kontroly a mohou si stejně jako ve všech ostatních případech vyžádat i další doklady (přepravní doklady atd.) pro účely ověření správnosti údajů uvedených v celním prohlášení a pro zajištění toho, že bude následné použití celní sazby odůvodněné v souladu s celními předpisy.

(374)

Pokud by se zejména po uložení dotčených opatření podstatně zvýšil objem vývozu některé ze společností využívajících nižší individuální celní sazby, lze takovéto zvýšení objemu považovat samo o sobě za změnu obchodních toků v důsledku uložených opatření ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení. Za takových okolností a za předpokladu, že jsou splněny příslušné podmínky, lze zahájit šetření obcházení antidumpingových opatření. V rámci takového šetření lze mimo jiné prověřit potřebu zrušit individuální celní sazbu (sazby) a následně uložit celostátní clo.

(375)

Aby bylo zajištěno řádné vymáhání antidumpingových cel, mělo by se antidumpingové clo pro všechny ostatní společnosti vztahovat nejen na vyvážející výrobce, kteří při tomto šetření nespolupracovali, nýbrž také na výrobce, kteří v období šetření neuskutečnili žádný vývoz do Unie.

(376)

Jak je uvedeno ve 202. bodě odůvodnění, na povahu výrobků deklarovaných pod kódem KN 7610 90 90 jsou protichůdné názory. Proto je zde riziko, že provozovatelé prohlásí dotčený výrobek za podsestavu nebo soupravu konečných výrobků pod kódem KN 7610 90 90, aby tato opatření obešli. Proto Komise považovala za vhodné monitorovat dovoz podsestav a souprav konečných výrobků, aby toto riziko minimalizovala.

(377)

Po poskytnutí konečných informací podpořilo sdružení European Aluminium potřebu takového monitorování a prosazování.

10.1.   Konečný výběr prozatímního cla

(378)

Vzhledem ke zjištěným dumpingovým rozpětím a s ohledem na míru újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie by se částky zajištěné prostřednictvím prozatímního antidumpingového cla zavedeného prozatímním nařízením měly s konečnou platností vybrat ve výši stanovené tímto nařízením.

10.2.   Zpětná působnost

(379)

Jak je uvedeno v oddíle 1.2, Komise na základě žádosti žadatele podrobila dovoz hliníkových výlisků celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

(380)

Během konečné fáze šetření byly údaje shromážděné v souvislosti s celní evidencí vyhodnoceny. Komise analyzovala, zda byla splněna kritéria podle čl. 10 odst. 4 základního nařízení pro výběr konečného cla se zpětnou působností.

(381)

Z analýzy Komise vyplývá, že ve srovnání s obdobím šetření poklesl dovoz z dotčené země v období od března do října 2020 o 22 %, a to každý měsíc. Údaje získané z výrobního odvětví Unie naznačují, že i když jeho výroba a prodej na trhu Unie v tomto období také poklesly, neztratilo podíl na trhu a podíl čínského dovozu na trhu se v měsících po zahájení tohoto šetření dále podstatně nezvýšil.

(382)

Z toho důvodu tedy podmínka podle čl. 10 odst. 4 písm. d základního nařízení není splněna ani z absolutního, ani z relativního hlediska.

(383)

Komise na tomto základě dospěla k závěru, že výběr konečného cla se zpětnou působností za období, během nějž byl dovoz evidován, není v tomto případě odůvodněný.

11.   ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

(384)

S ohledem na článek 109 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (41), pokud má být částka vrácena na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie, měla by být pro zaplacení úroku použita sazba, kterou uplatňuje Evropská centrální banka na své hlavní refinanční operace, uveřejněná v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a platná první kalendářní den každého měsíce.

(385)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo se ukládá na dovoz tyčí, prutů, profilů (též dutých), trub, trubek, nesmontovaných, též připravených pro použití v konstrukcích (např. stříhaných na délku, vrtaných, ohýbaných, zkosených, se závitem), vyrobených z hliníku, též ve slitině, obsahujících nejvýše 99,3 % hliníku, kromě:

1)

výrobků připojených (např. svařením nebo spojovacími prostředky) tak, aby tvořily podsestavy;

2)

svařovaných trub a trubek;

3)

výrobků v zabalených soupravách s nezbytnými součástmi pro sestavení konečného výrobku bez dalšího dokončování nebo opracovávání součástí („souprava konečných výrobků“);

v současnosti kódů KN ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 a ex 7610 90 90 (kódy TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010) a pocházejících z Čínské lidové republiky.

2.   Sazba konečného antidumpingového cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením, je pro výrobky popsané v odstavci 1 a vyrobené níže uvedenými společnostmi stanovena takto:

Společnost

Celní sazba (%)

Doplňkový kód TARIC

Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.

21,2

C562

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.

21,2

C563

Press Metal International Ltd.

25,0

C564

Press Metal International Technology Ltd.

25,0

C565

Ostatní spolupracující společnosti uvedené v příloze

22,1

 

Všechny ostatní společnosti

32,1

C999

3.   Použití individuálních celních sazeb stanovených pro společnosti uvedené v odstavci 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury celním orgánům členských států, která musí obsahovat datované prohlášení podepsané zástupcem subjektu, který obchodní fakturu vystavil, s uvedením jména a funkce, v tomto znění: „Já, níže podepsaný, potvrzuji, že (objem) (dotčeného výrobku) prodaného na vývoz do Evropské unie, na který se vztahuje tato faktura, byl vyroben (název a adresa společnosti) (doplňkový kód TARIC) v [dotyčné zemi]. Prohlašuji, že informace uvedené v této faktuře jsou úplné a správné.“ Pokud taková faktura nebude předložena, použije se clo platné pro všechny ostatní společnosti.

4.   Komise věnuje zvláštní pozornost potenciálnímu obcházení těchto opatření a zejména monitoruje dovoz výrobků připojených (např. svařením nebo spojovacími prostředky) tak, aby tvořily podsestavy, uvedených v odstavci 1 bodě 1 výše a souprav konečných výrobků uvedených v odstavci 1 v bodě 3 výše podle kódů TARIC 7610909091, resp. 7610909092.

5.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Částky zajištěné prostřednictvím prozatímního antidumpingového cla podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1428 se vyberou s konečnou platností. Zajištěné částky, které převyšují konečnou sazbu antidumpingových cel, se uvolní.

Článek 3

Na evidovaný dovoz se konečné antidumpingové clo nepoužije se zpětnou účinností. Údaje shromážděné podle článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2020/1215 nebudou dále uchovávány.

Článek 4

Ustanovení čl. 1 odst. 2 může být změněno tak, aby mohli být přidáni noví vyvážející výrobci z Čínské lidové republiky a aby podléhali přiměřené vážené průměrné sazbě antidumpingového cla pro spolupracující společnosti, které nebyly zahrnuty do vzorku. Nový vyvážející výrobce předloží důkazy o tom, že:

a)

během období šetření (tj. od 1. července 2018 do 30. června 2019) nevyvážel zboží popsané v čl. 1 odst. 1 pocházející z Čínské lidové republiky;

b)

není ve spojení s žádným vývozcem ani výrobcem, na něž se vztahují opatření uložená tímto nařízením, a

c)

po skončení období šetření buď skutečně vyvezl dotčený výrobek do Unie, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství dotčeného zboží do Unie.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21, ve znění pozdějších předpisů.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1215 ze dne 21. srpna 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu hliníkových výlisků pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 275, 24.8.2020, s. 16).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/1428 ze dne 12. října 2020 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz hliníkových výlisků pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 336, 13.10.2020, s. 8).

(4)  Nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385).

(5)  Viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 13. července 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV a další v. Evropská komise, věci T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 a T-154/07, ECLI:EU:T:2011:364, bod 86. Viz rovněž článek 2 nařízení č. 1/1958.

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1173 ze dne 4. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, pokud jde o délku období předběžného poskytování informací (Úř. věst. L 259, 10.8.2020, s. 1).

(7)  Rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv ve věci 924/2020/TE ze dne 20. října 2020.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1480 ze dne 16. srpna 2017, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých výrobků z litiny pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 211, 17.8.2017, s. 14).

(10)  Viz Oznámení o zahájení v Úř. věst. C 268, 14.8.2020, s. 5.

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 553/2006 ze dne 23. března 2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu (Úř. věst. L 98, 6.4.2006, s. 3). Nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 ze dne 5. října 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 275, 6.10.2006, s. 1).

(12)  Viz rozsudek ze dne 13. září 2010 ve věci T-314/06, Whirlpool Europe Srl v. Rada, ECR 2010 II-05005, bod 138.

(13)  Viz např. rozsudek ze dne 28. února 2018 ve věci C-301/16 P, Komise v. Xinyi PV Products (Anhui), ECLI:EU:C:2018:132, bod 56.

(14)  Viz webové stránky společnosti Haomei popisující soutěž o budování strany v prosinci 2019: http://www.haomei-alu.com/Newsview.aspx?i=1179 (naposledy vyhledáno dne 17. listopadu 2020).

(15)  Viz webové stránky Asociace průmyslu hliníkových profilů Foshan Nanhai popisující akci v rámci budování strany, která se konala v září 2020: http://www.napa.org.cn/news_detail.php?id=1878 (naposledy vyhledáno dne 17. listopadu 2020).

(16)  Obecné zásady práva Evropské unie (viz rozsudek ze dne 3. prosince 1998 ve věci C-381/97, Belgocodex S.A, ECLI:EU:C:1998:589 a rozsudek ze dne 26. dubna 2005 ve věci C-376/02, Stichting „Goed Wonen“, ECLI:EU:C:2005:251).

(17)  Viz oznámení IPO společnosti Haomei v provincii Kuang-tung (březen 2019): http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201904121318887721_1.pdf (naposledy vyhledáno dne 17. listopadu 2020).

(18)  Viz webové stránky správy města Čching-jüan, http://www.gdqy.gov.cn/gdqy/zxzx/bmdt/content/post_1171116.html (naposledy vyhledáno dne 17. listopadu 2020).

(19)  Viz webové stránky NDRC, společnost Haomei New Materials uvedená pod číslem 1197 v oficiálním seznamu podniků se statusem národní technologické centrum pro podnikání: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202001/P020200109540064113144.pdf.

(20)  Podle IPO společnosti Haomei: „[Haomei] byla uznána za národní technologické centrum pro podnikání a ukázkovou základnu v provincii Kuang-tung pro inovace a industrializaci MSP a získala národní podporu i podporu místní samosprávy“. Dostupné na http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201910/P020191015564364143717.pdf.

(21)  Viz webové stránky NDRC https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202001/t20200109_1218736.html.

(22)  Viz Správní opatření pro uznání za národní technologické centrum pro podnikání. K dispozici na adrese http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/24/5057350/files/3d4f511db7454c06a20ece567157662a.pdf (naposledy vyhledáno dne 23. listopadu 2020).

(23)  Pracovní dokument útvarů Komise o podstatných zkresleních v ekonomice Čínské lidové republiky pro účely šetření na ochranu obchodu, 20. prosince 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(24)  www.turkstat.gov.tr

(25)  Objemy dovozu z dotčené země byly předběžně určeny následujícím způsobem. Byly posuzovány všechny objemy u kódů KN 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, 7608 20 81, 7608 20 89, protože všechny výrobky těchto kódů spadají do dotčeného výrobku; za výrobek, který je předmětem šetření, bylo považováno také 95 % objemů s kódem KN 7610 90 90, a to pouze u dotčené země; dovoz dotčeného výrobku pod kódem KN ex 7604 10 10, 7604 10 90 a 7608 10 00 byl pokládán za zanedbatelný.

(26)  Údaje vycházejí z dovozů udávaných osmi členskými státy, které přestavují 84 % dovozu během období šetření. Objemy extrapolované na dovoz všech členských států.

(27)  Ceny dotčeného výrobku v období šetření byly získány z údajů vnitrostátních celních orgánů. Tyto ceny byly o 14 % vyšší než cena u pěti kódů KN. Tento rozdíl byl použit ke stanovení ceny za roky 2016 až 2018.

(28)  Těmito osmi kódy KN jsou kódy: ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81 a 7608 20 89.

(29)  Těmito osmi kódy KN jsou kódy: ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81 a 7608 20 89.

(30)  Údaje Eurostatu byly získány v listopadu 2020, a proto obsahují nepatrné rozdíly oproti údajům uvedeným v prozatímním nařízení.

(31)  Údaje vycházejí z dovozů udávaných sedmi členskými státy, které přestavují 83 % dovozu během období šetření. Objemy extrapolované na dovoz všech členských států.

(32)  Ceny dotčeného výrobku v období šetření byly získány z údajů vnitrostátních celních orgánů. Tyto ceny byly o 11 % vyšší než cena u 5 kódů KN. Tento rozdíl byl použit ke stanovení ceny za roky 2016 až 2018.

(33)  Těmito osmi kódy KN jsou kódy: ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81 a 7608 20 89.

(34)  Stejné jako výše.

(*1)  vzhledem k nízkému dopadu prodeje do Spojeného království – jak je popsáno níže – je spotřeba v Unii částečně založena na údajích z EU-28, které jsou považovány za reprezentativní pro EU-27

(*2)  vzhledem k nízkému dopadu prodeje do Spojeného království – jak je popsáno níže – je podíl výrobního odvětví Unie na trhu částečně založen na údajích z EU-28, které jsou považovány za reprezentativní pro EU-27

(35)  Údaje Eurostatu byly získány v listopadu 2020, a proto obsahují nepatrné rozdíly oproti údajům uvedeným v prozatímním nařízení.

(36)  OECD (2019), „Měření zkreslení na vnitřních trzích: hodnotový řetězec hliníku“ OECD Trade Policy Papers, č. 218, OECD Publishing, Paříž. (dostupné na: http://dx.doi.org/10.1787/c82911ab-en).

(37)  Sdělení Komise „Zelená dohoda pro Evropu“, COM(2019) 640 final.

(38)  Viz nařízení Rady (EU) 2019/2220 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 333, 27.12.2019, s. 33), kterým se otvírají dvě autonomní celní kvóty (i) 2 000 tun na tyče ze slitin hliníku o průměru 200 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 300 mm, a (ii) 1 000 tun na tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm.

(39)  Viz nařízení Rady (EU) 2019/2197 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 335, 27.12.2019, s. 1) a následující.

(40)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

(41)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014, a rozhodnutí č. 541/2014/EU a o zrušení nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

Spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku

Název

Doplňkový kód TARIC

Foshan Guangcheng Aluminium Co Ltd

C566

Foshan Modern Copper & Aluminum Extrusion Co.,Ltd.

C567

Foshan City Nanhai Yongfeng Aluminium Co., Ltd

C568

Foshan QianYang aluminium Co.,Ltd

C569

Foshan Sanshui Fenglu Aluminium Co., Ltd

C570

Foshan Sanshui Match Hardware Products Co., Ltd.

C571

Skupina Fuyao:

Fujian Fuyao Automotive Aluminium System Co.,Ltd

Jiangsu Fuyao Automotive Trim System Co., Ltd.

C572

Giant Light Metal Technology Co., Ltd.

C573

Goomax Metal Co., Ltd. Fujian

C574

Guangdong Huachang Aluminium Factory Co Ltd

C575

Guangdong Jiangsheng Aluminium Co., Ltd.

C599

Guangdong Jihua Aluminium Co., Ltd.

C576

Guangdong Nanhai Light Industrial Products Imp. & Exp. Co Ltd

C577

Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.

C578

Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd

C579

Guangya Aluminium Industries Co., Ltd

C580

Skupina HOSHION:

Zhongshan Hoshion Smart Home Accessories Co., Ltd.

Cyma Precision Aluminium Co., Ltd.

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co. Ltd.

C581

Jiangmen Cosco Shipping Aluminium Co., Ltd

C582

Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd

C583

Jilin Qixing Aluminium Industries Co., Ltd

C584

Skupina JMA:

Foshan Jma Aluminium Co., Ltd

Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd.

C585

PanAsia Aluminium (China) Limited

C586

Pingguo Jianfeng Aluminium Co., Ltd.

C587

Qingyuan Time Aluminum Co., Ltd.

C588

Shandong Huajian Aluminium Group:

Shandong Huajian Aluminium Group Co., Ltd

Shandong Huajian Aluminium Technology Co., Ltd

C589

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd

C590

Shandong Nollvetec Lightweight Equipment Co.Ltd

C591

Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd.

C592

Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering Co., Ltd.

C593

Sihui Shi Guoyao Aluminum Co., Ltd

C594

Tai Shan City Kam Kiu Aluminium Extrusion Co., Ltd

C595

Tianjin Jinpeng Aluminium Profiles Manufacture Co., Ltd.

C607

Tongcheng Metal Material Co., Ltd

C596

Skupina Xinhe:

Guangdong Xinhe Aluminum Co., Ltd.

Guangdong Yaoyinshan Aluminium Co., Ltd.

Guangdong Xinhe Aluminium Xinxing Co., Ltd

C597

Yingkou Liaohe Aluminum Products Co., Ltd.

C598


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU