(EU) 2021/540Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/540 ze dne 26. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o některé oznamovací povinnosti, kontroly na místě týkající se žádostí o podporu na hospodářská zvířata a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata a o podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu

Publikováno: Úř. věst. L 108, 29.3.2021, s. 15-18 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 108/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/540

ze dne 26. března 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o některé oznamovací povinnosti, kontroly na místě týkající se žádostí o podporu na hospodářská zvířata a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata a o podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 62 odst. 2 první pododstavec písm. a) a b) a čl. 78 první pododstavec písm. b) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 9 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (2) mají členské státy každoročně do 15. července předat Komisi zprávu týkající se opatření přijatých pro správu a kontrolu dobrovolné podpory vázané na produkci za předchozí kalendářní rok. Zkušenosti ukázaly, že stávající požadavek na každoroční oznamování těchto opatření v současném integrovaném administrativním a kontrolním systému je zastaralý. Z důvodu zjednodušení by měl být tento požadavek vypuštěn.

(2)

Pokud jsou prováděny kontroly prostřednictvím sledování v souladu s článkem 40a prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, získávají členské státy informace, které mohou naznačovat potenciální nesoulad i u režimů podpory a opatření podpory, na něž se vztahují klasické kontroly na místě. Tyto informace by měly být použity k nastolení souladu a ke zlepšení přesnosti údajů v systému řízení a kontroly. Příjemci by navíc měli mít možnost změnit svou jednotnou žádost, žádost o podporu nebo žádost o platbu s cílem opravit nepřesnosti a vyhnout se sankcím. Z důvodů zjednodušení a větší jistoty by to mělo být zohledněno v čl. 11 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.

(3)

Zkušenosti ukazují, že členské státy by měly mít větší flexibilitu při stanovování konečných termínů pro podání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu uvedených v čl. 13 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, aby bylo možné lépe zohlednit jejich specifické podmínky, a zejména měnící se klimatické a povětrnostní podmínky. Tento přístup by se měl vztahovat i na lhůty pro předkládání změn podle čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Pokud členský stát uplatňuje beznárokový systém, příjemci by měli být upozorněni na to, že pro výpočet podpory a uplatnění správních sankcí by měly být vzaty v úvahu případy nesouladu se systémem identifikace a evidence skotu, ovcí a koz u všech potenciálně způsobilých zvířat. Případy nesouladu by však měly být posuzovány s ohledem na zvláštní pravidla stanovená v čl. 30 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 (3)a v souladu s článkem 31 uvedeného nařízení, pokud jde o ukládání správních sankcí.

(5)

Vzhledem k tomu, že následné kontroly požadované podle čl. 33a odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se mohou týkat velmi malých částek a zároveň způsobit nepřiměřenou administrativní zátěž, měly by mít členské státy možnost omezit počet zemědělců, na něž se tyto následné kontroly vztahují. Za tímto účelem by se jako transparentní a nediskriminační referenční hodnota měla v případě nepokračování ve vymáhání plateb použít prahová hodnota stanovená v čl. 54 odst. 3 prvním pododstavci písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013.

(6)

Zkušenosti ukazují, že postupné zavádění kontrol prostřednictvím sledování prováděného podle článku 40a prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 může trvat déle než dva roky v závislosti na velikosti dotčené oblasti nebo složitosti procesu. Členským státům by proto měla být poskytnuta delší doba, aby postupně přikročily k provádění těchto kontrol na celém svém území.

(7)

S cílem pomoci členským státům lépe připravit jejich rozhodnutí o provádění kontrol prostřednictvím sledování je zapotřebí více času na přípravu příslušných oznámení. Lhůta pro předložení těchto oznámení by proto měla být prodloužena, a to jak v souvislosti s kontrolami podmínek způsobilosti, tak v souvislosti s podmíněností.

(8)

Aby byly kontroly na místě u režimů týkajících se zvířat účinné, je nezbytné zajistit, aby v případě, že členský stát neuplatňuje retenční období nebo pokud retenční období nelze stanovit předem, nebo pokud retenční období začíná před podáním žádosti o podporu nebo žádosti o platbu, byly tyto kontroly provedeny během období, v němž mohou mít zvířata nárok na platbu nebo podporu. Dále by mělo být v čl. 42 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 objasněno, že se tato povinnost případně vztahuje i na kontroly na místě prováděné v důsledku zvýšení míry kontrol, jak je stanoveno v článku 35 uvedeného nařízení.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Aby byla zajištěna maximální účinnost pravidel stanovených v tomto nařízení, mělo by se toto nařízení použít na žádosti o podporu a žádosti o platbu podané pro roky podání žádosti nebo prémiová období počínající dnem 1. ledna 2021.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby a Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 se mění takto:

1)

V článku 9 se zrušuje odstavec 3;

2)

v čl. 11 odst. 4 se druhá a třetí věta prvního pododstavce nahrazuje tímto:

„Výsledky se příjemcům oznámí včas s cílem podpořit je při plnění kritérií způsobilosti, závazků a dalších povinností. Členské státy mohou použít předběžné výsledky na úrovni pozemků uvedené v čl. 40a odst. 1 prvním pododstavci písm. d) jako informace důležité pro předběžné kontroly režimů podpory a opatření podpory, které nepodléhají kontrolám prostřednictvím sledování. Pokud se členský stát rozhodne tak učinit, čl. 40a odst. 4 se nepoužije na informace oznámené příjemcům v rámci předběžných kontrol.“;

3)

v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci se zrušuje druhá a třetí věta;

4)

v článku 15 se odstavec 2 mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Změny provedené v souladu s odstavcem 1 se oznámí příslušnému orgánu ve lhůtě stanovené členským státem.“;

b)

v druhém pododstavci se zrušuje první věta;

5)

v čl. 21 odst. 4 třetím pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

příjemce si je vědom toho, že jakákoli potenciálně způsobilá zvířata, která nejsou řádně identifikována nebo evidována v systému pro identifikaci a evidenci zvířat, jsou považována za zvířata, která nebyla určena v souladu s článkem 31 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, ledaže se na ně vztahují zvláštní pravidla stanovená v čl. 30 odst. 4 uvedeného nařízení.“;

6)

v čl. 33a odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členské státy se mohou rozhodnout vyloučit z těchto následných kontrol na místě příjemce, jejichž snížená správní sankce by odpovídala částkám, u nichž se členské státy mohou rozhodnout nepokračovat ve vymáhání plateb v souladu s čl. 54 odst. 3 prvním pododstavcem písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013.“;

7)

v čl. 40a odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Příslušný orgán se může rozhodnout, že u příjemců režimu podpory nebo opatření podpory uplatní kontroly prostřednictvím sledování v oblastech vybraných na základě objektivních a nediskriminačních kritérií. Příslušný orgán tyto plochy v každém následujícím roce podstatně rozšíří.“;

8)

článek 40b se nahrazuje tímto:

„Článek 40b

Oznámení

Členské státy do 1. února každého kalendářního roku oznámí Komisi své rozhodnutí provádět kontroly prostřednictvím sledování v daném kalendářním roce a uvedou všechny režimy nebo opatření nebo typy operací a všechny oblasti podléhající kontrolám prostřednictvím sledování.

Komise předloží do 1. listopadu každého kalendářního roku vzor pro předkládání oznámení s podrobnými údaji, které mají být do tohoto oznámení zahrnuty.“;

9)

v čl. 42 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud členský stát stanovil určité období v souladu s čl. 21 odst. 1 písm. d), na celé toto období pro příslušný režim podpory na zvířata nebo opatření podpory na zvířata se rozloží alespoň 50 % minimální míry kontrol na místě stanovené v článcích 32, 33 a 35. Pokud se však nepoužije retenční období, nelze-li retenční období stanovit předem nebo začíná-li retenční období předtím, než byla podána žádost o podporu nebo žádost o platbu, budou všechny kontroly na místě uvedené v článcích 32, 33 a 35 rozloženy do celého období, během něhož může být zvíře způsobilé pro platbu nebo podporu.“;

10)

článek 70b se nahrazuje tímto:

„Článek 70b

Oznámení

Členské státy Komisi do 1. února kalendářního roku, v němž začnou provádět kontroly prostřednictvím sledování, oznámí své rozhodnutí provádět kontroly prostřednictvím sledování v souladu s článkem 70a.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na žádosti o podporu a žádosti o platbu podané pro roky podání žádosti nebo prémiová období počínající dnem 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 48).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU