(EU) 2021/538Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/538 ze dne 26. března 2021, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Publikováno: Úř. věst. L 108, 29.3.2021, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. března 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 3. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 108/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/538

ze dne 26. března 2021,

kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měla být ze seznamu vypuštěna položka týkající se jedné osoby.

(3)

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. března 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

Z nařízení (EU) 2016/44, přílohy III (Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 2) části A (Osoby) se vypouští položka 18 (týkající se osoby GHWELL, Khalifa).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU