(EU) 2021/532Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/532 ze dne 22. března 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 106, 26.3.2021, s. 57-59 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/57


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/532

ze dne 22. března 2021

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2021.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Přístroj (tzv. „kamerový systém“ nebo „videorekordér all-in-one“) je předkládán v jednom pouzdře o rozměrech přibližně 33 × 23 × 8 cm a sestává z těchto komponent:

pasivních a aktivních prvků,

procesoru,

grafické karty,

vnitřní paměti (jednotky pevného disku).

Přístroj nemá televizní tuner.

Přístroj je vybaven těmito rozhraními: RJ45, USB, VGA, SPF a HDMI a osmi porty integrovaného přepínače s možností napájení typu PoE (Power over Ethernet).

Je vybaven operačním systémem pro standardní zařízení pro automatizované zpracování dat. Rovněž obsahuje předem nakonfigurovaný a nainstalovaný software pro správu kamer a zahrnuje licence pro osm kanálů.

Přístroj je zkonstruován k příjmu audio a video dat prostřednictvím telekomunikačního rozhraní (a internetového protokolu (IP)) až z osmi bezpečnostních kamer (IP kamer). Data mohou být zaznamenávána na vnitřní pevný disk, na vnější paměť (prostřednictvím rozhraní USB) nebo může přístroj odesílat data prostřednictvím telekomunikačních sítí na jinou IP adresu (například na server, přepínač, mobilní telefon nebo zařízení pro automatizované zpracování dat).

Přístroj může být připojen k monitoru nebo displeji a k ovládací klávesnici. Předkládá se k použití v rámci bezpečnostního a monitorovacího systému.

8521 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 ke třídě XVI, na poznámce 5 E) ke kapitole 84 a na znění kódů KN 8521 a 8521 90 00 .

Vzhledem ke svým objektivním vlastnostem je přístroj určen k provozování společně s až osmi kamerami pro účely videomonitorování. Zařízení, které pro tyto účely zaznamenává signály z kamer a může je buď posílat na jinou IP adresu, nebo je reprodukovat na displeji nebo monitoru, vykonává specifickou funkci jinou než zpracování dat ve smyslu poznámky 5 E) ke kapitole 84. (Viz také rozsudek Soudního dvora ze dne 17. března 2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). Zařazení do čísla 8471 jakožto zařízení pro automatizované zpracování dat je proto vyloučeno.

Přístroj je zkonstruován k vykonávání dvou nebo více funkcí, které se vzájemně doplňují ve smyslu poznámky 3 ke třídě XVI, a to vysílání a přijímání dat čísla 8517 a videofonní záznam a jeho reprodukce čísla 8521 .

Na základě objektivních vlastností přístroje je hlavní funkcí videofonní záznam v rámci bezpečnostního a monitorovacího systému. Přenos a příjem dat je pouze pomocnou funkcí, jejímž cílem je zlepšit fungování systému, v němž je přístroj zabudován. Zařazení do čísla 8517 je tedy vyloučeno. (Viz také rozsudek Soudního dvora ze dne 25. února 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, body 55 až 57).

Přístroj je proto třeba zařadit jako ostatní přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem, do kódu KN 8521 90 00 .


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU