(EU) 2021/531Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/531 ze dne 22. března 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 106, 26.3.2021, s. 54-56 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/54


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/531

ze dne 22. března 2021

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2021.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Objímka objektivu vyrobená z kovu a plastu s bajonetovým spojem a rozměry přibližně 92 × 86 × 35,1 mm.

Výrobek je určen k připevnění na přední část digitální videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéru), mezi kamkordér a objektiv.

Je navržen tak, aby na digitální videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry) bylo možné použít objektiv s připojovacím závitem jiné velikosti a mechanické ovládání clony posouváním nastavovače clony.

9002 11 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 m) ke třídě XVI, na poznámce 2 b) ke kapitole 90 a na znění kódů KN 9002 a 9002 11 00 .

Zařazení do čísla 8529 jako části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528 je vyloučeno, protože výrobek není zásadní pro funkci kamkordéru.

Protože výrobek umožňuje použít objektivy na kamkordérech s připojovacím závitem jiné velikosti, rozšiřuje možnosti použití objektivů. Výrobek je proto třeba považovat za příslušenství rozpoznatelné jako vhodné k použití výhradně nebo hlavně s objektivy čísla 9002 (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 16. června 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU: C:2011:402, body 29, 30 a 34). Zařazení do čísla 8479 jako stroj s vlastní individuální funkcí, jinde v kapitole 84 neuvedený ani nezahrnutý, je proto vyloučeno, protože výrobek je konkrétněji zahrnut do čísla jiné kapitoly nomenklatury (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8479 druhý pododstavec písmene b)).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 9002 11 00 jako příslušenství objektivů čísla 9002 .


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU