(EU) 2021/530Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/530 ze dne 22. března 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 106, 26.3.2021, s. 51-53 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/51


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/530

ze dne 22. března 2021

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2021.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Přenosný ruční elektromechanický přístroj pro péči o pleť. Přístroj má oválný tvar a rozměry přibližně 75 × 80 × 30 mm. Je vybaven vodotěsným krytem a vestavěným elektrickým motorem, který je zdrojem vibrací (tzv. sonická pulzace).

Vnější povrch přístroje je vyroben ze silikonu, s hypoalergenními silikonovými kartáčky na obou stranách. Povrch přístroje je rozdělen do tří zón, z nichž každá má silikonové nopky s odlišnou tloušťkou. Na přední straně je tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje a tlačítko pro zvýšení/snížení intenzity pulzace.

Přístroj je určen k vyčištění pleti obličeje pomocí přípravku na čištění pleti a vibračních kartáčků. Při čištění pleti dochází navíc v důsledku pulzace k masáži obličeje.

Přístroj je určen k použití v domácím prostředí, jakož i na cestách apod.

8509 80 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámce 3 ke třídě XVI ve spojení s poznámkou 3 ke kapitole 90, poznámce 4 b) ke kapitole 85 a na znění kódů KN 8509 a 8509 80 00 .

Přístroj plní funkci domácího čištění pleti obličeje (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8509 , první odstavec), jakož i funkci masážní, která je ovšem pouze doplňková. Na základě poznámky 3 ke třídě XVI se stroje konstruované k vykonávání dvou nebo více funkcí, které se navzájem doplňují, zařazují na základě hlavní funkce. Zařazení do čísla 9019 jako masážní přístroj je proto vyloučeno.

Přístroj je proto třeba zařadit do kódu KN 8509 80 00 jako elektromechanický přístroj pro domácnost, s vestavěným elektrickým motorem.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU