(EU) 2021/529Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/529 ze dne 18. prosince 2020, kterým se stanoví regulační technické normy, kterými se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o úpravu prahových hodnot likvidity a obchodních percentilů používaných k určení konkrétního objemu pro daný nástroj použitelného pro určité nekapitálové nástroje (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 106, 26.3.2021, s. 49-50 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 18. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/49


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/529

ze dne 18. prosince 2020,

kterým se stanoví regulační technické normy, kterými se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o úpravu prahových hodnot likvidity a obchodních percentilů používaných k určení konkrétního objemu pro daný nástroj použitelného pro určité nekapitálové nástroje

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (2) stanoví požadavky na transparentnost vztahující se na dluhopisy, strukturované finanční produkty, emisní povolenky a deriváty. V zájmu zajištění hladkého provádění těchto požadavků zavedlo toto nařízení v přenesené pravomoci každoroční postupné zavádění některých prahových hodnot transparentnosti v průběhu čtyř let počínaje rokem 2019. Toto postupné zavádění umožňuje postupné rozšiřování uplatňování odpovídajících povinností týkajících se transparentnosti. To se týká zejména kritéria „průměrného denního počtu obchodů“, které se používá pro určení dluhopisů, pro něž existuje likvidní trh, a obchodních percentilů používaných k určení objemu specifického pro daný nástroj, který umožňuje výjimky z povinností týkajících se předobchodní transparentnosti.

(2)

V rámci tohoto postupného zavádění není přechod do další fáze automatický. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) je povinen předložit Komisi své každoroční posouzení vhodnosti přechodu do další fáze. Posouzení orgánu ESMA musí analyzovat vývoj objemů obchodů s dotčenými finančními nástroji v současné fázi a předjímat možný dopad, který by přechod do další fáze mohl mít jak na disponibilní likviditu, tak na účastníky trhu. V odůvodněných případech je orgán ESMA povinen spolu se svou zprávou předložit přepracovanou regulační normu za účelem přechodu do další fáze.

(3)

Orgán ESMA předložil své posouzení a přepracované regulační normy Komisi dne 23. července 2020. Orgán ESMA dospěl k závěru, že 0,15 % až 0,31 % dluhopisů obchodovaných mezi čtvrtým čtvrtletím 2018 a třetím čtvrtletím roku 2019 bylo považováno za likvidní podle kritérií platných ve fázi S1. Přechod do fáze S2 znamená zvýšení přibližně o 50 %. Pokud jde o konkrétní objem pro daný nástroj, orgán ESMA dospěl k závěru, že 16 % pomyslného objemu obchodování se státními dluhopisy a 6 % ostatních dluhopisů se uskutečnilo v rámci výjimky týkající se objemu specifického pro daný nástroj ve fázi S1. Přechod do stadia S2 by měl zajistit, aby pro tuto výjimku bylo způsobilých méně obchodů s dluhopisy.

(4)

S ohledem na posouzení provedené orgánem ESMA je vhodné přejít do stadia S2 pro určení dluhopisů, pro něž existuje likvidní trh, a pro určení konkrétního objemu pro daný nástroj pro dluhopisy. Přechod do stadia S2 by měl zvýšit úroveň transparentnosti na trhu s dluhopisy, aniž by to mělo negativní dopad na likviditu. Avšak vzhledem k tomu, že u jiných nekapitálových nástrojů, než jsou dluhopisy, byly první roční výpočty transparentnosti orgánu ESMA zveřejněny až v tomto roce, nebyly k dispozici dostatečné důkazy pro přechod jiných kategorií finančních nástrojů do stádia S2.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předloženém Komisi orgánem ESMA.

(7)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583

Článek 17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pro určení dluhopisů, pro které neexistuje likvidní trh pro účely článku 6, a v souladu s metodikou stanovenou v čl. 13 odst. 1 písm. b), se pro kritérium likvidity „průměrný denní počet obchodů“ použije „průměrný denní počet obchodů“ odpovídající stadiu S2 (10 denních obchodů).“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pro určení konkrétního objemu pro daný finanční nástroj pro účely článku 5 a v souladu s metodikou stanovenou v čl. 13 odst. 2 písm. b) bodu i) se jako příslušný obchodní percentil použije obchodní percentil odpovídající stadiu S2 (40. percentil).

Pro určení konkrétního objemu pro daný finanční nástroj pro účely článku 5 a v souladu s metodikou stanovenou v čl. 13 odst. 2 písm. b) bodech ii), iii) a iv) se jako příslušný obchodní percentil použije obchodní percentil odpovídající stadiu S1 (30. percentil).“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU