(EU) 2021/527Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/527 ze dne 15. prosince 2020, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o prahové hodnoty pro týdenní podávání zpráv o pozicích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 106, 26.3.2021, s. 32-33 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 15. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. března 2021 Nabývá účinnosti: 29. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/32


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/527

ze dne 15. prosince 2020,

kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o prahové hodnoty pro týdenní podávání zpráv o pozicích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 58 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 (2) stanoví v článku 83 minimální prahové hodnoty uvedené v čl. 58 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU, při jejichž překročení jsou obchodní systémy povinny zveřejňovat týdenní zprávy podle čl. 58 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice.

(2)

Minimální prahová hodnota týkající se velikosti otevřených pozic by měla být změněna tak, aby zajistila transparentnost pro zúčastněné strany, pokud jde o širší rozsah komoditních derivátů. Zveřejňování týdenních zpráv o pozicích by již nemělo záviset na velikosti otevřených pozic ve srovnání s velikostí dodatelného množství, ale mělo by být založeno na jednodušších kritériích, konkrétně na velikosti otevřených pozic v daném komoditním derivátu.

(3)

Pokud jde o prahovou hodnotu otevřených pozic, týdenní zprávy o pozicích by měly být zveřejňovány v případě, že se celkové množství otevřených pozic ve spotových kontraktech a dalších měsíčních kontraktech rovná 10 000 množstevních jednotek (lotů) nebo je vyšší, s cílem zajistit, že o komoditní derivát je dostatečný zájem na to, aby se odůvodňoval zveřejňování týdenních zpráv o pozicích.

(4)

S cílem snížit riziko porušení důvěrnosti ve vztahu k držitelům pozic v případě smluv, kde je v kategorii osob méně než pět aktivních držitelů pozic, by zveřejňovaná týdenní zpráva neměla obsahovat žádné informace týkající se této kategorie osob.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 83 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 se mění takto:

1.

odstavec 1 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

absolutní objem hrubých dlouhých nebo krátkých celkových otevřených pozic vyjádřený jako počet množstevních jednotek (lotů) příslušného komoditního derivátu činí 10 000 množstevních jednotek (lotů) nebo více.“;

b)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Písmeno b) se nepoužije u povolenek na emise a jejich derivátů.“;

2.

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   U smluv, kde je v určité kategorii osob méně než pět držitelů pozic, se souhrnné dlouhé a krátké pozice, jejich změny oproti předchozí zprávě, procentní podíl celkových otevřených pozic v dané kategorii a počet držitelů v této kategorii nezveřejňuje.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU