(EU) 2021/526Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/526 ze dne 23. října 2020, kterým se opravuje české znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 106, 26.3.2021, s. 29-31 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 23. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/29


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/526

ze dne 23. října 2020,

kterým se opravuje české znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 111 odst. 1 písm. c), článek 234, čl. 241 písm. a) a c), čl. 245 odst. 4, čl. 248 odst. 7 a čl. 260 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

České znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2) obsahuje chyby v čl. 182 odst. 1, čl. 190 odst. 1 a 2, čl. 331 odst. 1 písm. a), čl. 332 odst. 1 úvodní větě a písm. a), čl. 333 odst. 1 úvodní větě a písm. a), čl. 335 odst. 1 písm. a), b) a d), čl. 343 odst. 5 písm. a) bodě iv), čl. 346 odst. 1 písm. a), čl. 350 odst. 1 písm. a), čl. 351 odst. 1, čl. 351 odst. 2 písm. c), čl. 352 odst. 2, čl. 355 odst. 4 písm. b), čl. 377 odst. 1 a v čl. 380 písm. b) bodě i), které mění smysl textu.

(2)

České znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se opravuje takto:

1.

V článku 182 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Kapitálový požadavek ke koncentraci tržních rizik se vypočte na základě expozic vůči jediné protistraně. Pro tento účel se s expozicemi vůči podnikům, které patří do stejné skupiny společností, zachází jako s expozicí vůči jediné protistraně. Stejně tak nemovitosti, které se nacházejí ve stejné budově, se považují za jedinou nemovitost.“;

2.

V článku 190 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.

Kapitálový požadavek k riziku selhání protistrany se vypočte na základě expozic vůči jediné protistraně. Za tímto účelem se s expozicemi vůči podnikům, které patří do stejné skupiny společností, zachází jako s expozicí vůči jediné protistraně.

2.

Pojišťovna nebo zajišťovna může považovat expozice, které patří různým členům stejné právní nebo smluvní skupiny, za různé expozice vůči jediné protistraně, pokud je pravděpodobnost selhání expozice vůči jediné protistraně vypočtena v souladu s článkem 199 a ztráta ze selhání je vypočtena v souladu s článkem 193, jedná-li se o souhrnnou expozici typu A, v souladu s článkem 194, jedná-li se o souhrnnou expozici typu B, a v souladu s článkem 195, jedná-li se o souhrnnou expozici typu C. Alternativně se s expozicemi vůči pojišťovnám a zajišťovnám, které patří do stejné skupiny, zachází jako s expozicí vůči jediné protistraně.“;

3.

V čl. 331 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

podniky splňují požadavky stanovené v článcích 71, 73 a 77 tohoto nařízení;“;

4.

V čl. 332 odst. 1 se úvodní věta a písmeno a) nahrazují tímto:

„1.

Pokud položku kapitálu emitovala přidružená pojišťovna nebo zajišťovna ze třetí země, klasifikuje podnik držící účast položku kapitálu pomocí kritérií pro klasifikaci stanovených v hlavě I kapitole IV oddíle 2, pokud jsou splněny všechny následující další požadavky:

a)

podniky splňují požadavky stanovené v článcích 71, 73 a 77 tohoto nařízení;“;

5.

V čl. 333 odst. 1 se úvodní věta a písmeno a) nahrazují tímto:

„1.

Pokud položku kapitálu emitovala pojišťovací holdingová společnost, zprostředkující smíšená finanční holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost, zprostředkovatelská smíšená finanční holdingová společnost nebo dceřiná společnost s doplňkovými službami, zatřídí podnik držící účast položku kapitálu pomocí kritérií pro klasifikaci stanovených v hlavě I kapitole IV oddíle 2, pokud jsou splněny všechny následující požadavky:

a)

podniky splňují požadavky stanovené v článcích 71, 73 a 77 tohoto nařízení;“;

6.

V článku 335 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

plnou konsolidaci údajů všech pojišťoven nebo zajišťoven, pojišťoven nebo zajišťoven ze třetí země, pojišťovacích holdingových společností, smíšených finančních holdingových společností a společností s doplňkovými službami, které jsou dceřinými společnostmi mateřského podniku;

b)

plnou konsolidaci údajů zvláštních účelových jednotek, na které podnik držící účast nebo jedna z jeho dceřiných společností převedly riziko a které nejsou vyloučeny z rozsahu výpočtu skupinové solventnosti podle čl. 329 odst. 3;“;

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

na základě upravené kapitálové metody v souladu s čl. 13 odst. 3 údaje všech účastí v přidružených pojišťovnách nebo zajišťovnách, pojišťovnách nebo zajišťovnách ze třetí země, pojišťovacích holdingových společnostech, smíšených finančních holdingových společnostech, které nejsou dceřiné společnosti mateřského podniku a na které se nevztahují ustanovení písmen a) a c);“;

7.

V čl. 343 odst. 5 písm. a) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

pro každý přidružený podnik zahrnutý do rozsahu interního modelu pro výpočet konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku odůvodnění příčin, proč interní model zahrnuje přidružený podnik pro výpočet konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku, ale nepoužívá se k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku tohoto přidruženého podniku; za tímto účelem a pro odůvodnění, že žádost není podána v souladu s postupem stanoveným v článku 231 směrnice 2009/138/ES, žádost též vysvětluje, jak se interní model použitý k výpočtu konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku liší od interního modelu použitého k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku kterékoli přidružené pojišťovny nebo zajišťovny, původně schváleného orgánem dohledu, který nad ní vykonává dohled, a jaký je mezi nimi vztah; podnik držící účast poskytuje informace o jakýchkoli budoucích plánech s cílem rozšířit použití interního modelu na výpočet solventnostního kapitálového požadavku jakékoli přidružené pojišťovny nebo zajišťovny;“;

8.

V čl. 346 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

podnik držící účast, který konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek vypočítává na základě interního modelu;“;

9.

V čl. 350 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

podnik držící účast, který vypočítává konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek na základě skupinového interního modelu, v souvislosti s výstupem interního modelu na úrovni skupiny a v případě pojišťovny nebo zajišťovny držící účast navíc v souvislosti s výstupem interního modelu na úrovni tohoto podniku;“;

10.

Článek 351 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Při posuzování, zda procesy řízení rizik a mechanismy vnitřní kontroly mateřského podniku zahrnují v souladu s čl. 236 písm. b) směrnice 2009/138/ES dceřinou společnost, zvažují orgán dohledu nad společností a ostatní příslušné orgány dohledu, zda jsou splněna všechna následující kritéria:

a)

v souvislosti s dceřinou společností vykonává funkci řízení rizik ve smyslu čl. 44 odst. 4 směrnice 2009/138/ES ve významné míře mateřský podnik takovým způsobem, že mateřský podnik plní většinu úkolů funkce řízení rizik uvedených v článku 269 tohoto nařízení;

b)

v souvislosti s dceřinou společností vykonává funkci zajišťování shody s předpisy ve smyslu článku 46 směrnice 2009/138/ES ve významné míře mateřský podnik takovým způsobem, že mateřský podnik plní většinu úkolů funkce zajišťování shody s předpisy uvedenými v článku 270;

c)

dceřiná společnost plní požadavky v oblasti externího zajišťování služeb stanovené v článku 49 směrnice 2009/138/ES v souvislosti s řízením rizik a činnostmi týkajícími se zajišťování shody s předpisy, které vykonává mateřský podnik.“;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

řídící a kontrolní systém dceřiné společnosti ve smyslu článku 41 směrnice 2009/138/ES není zhoršen funkcí řízení rizik ani funkcí zajišťování shody s předpisy mateřského podniku, do něhož je zahrnuta daná dceřiná společnost.“;

11.

V článku 352 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Pokud se mateřský podnik rozhodne, že podá současně žádosti týkající se několika dceřiných společností, posuzuje orgán dohledu nad skupinou a ostatní příslušné orgány dohledu tyto žádosti v souladu s článkem 237 směrnice 2009/138/ES společně.“;

12.

V čl. 355 odst. 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

identifikace podniků ve skupině, které jsou dotčeny mimořádnou situací podle písmena a), s příslušnými informacemi o jejich finanční situaci;“;

13.

V článku 377 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti považují za významné operace uvnitř skupiny ty operace uvnitř skupiny, které podstatně ovlivňují solventnost nebo likviditu skupiny nebo jednoho z podniků zapojených do těchto operací.“;

14.

V čl. 380 písm. b) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

určit, které podniky spadají do působnosti dohledu na úrovni skupiny;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU