(EU) 2021/521Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/521 ze dne 24. března 2021 o zavedení zvláštních opatření pro mechanismus, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

Publikováno: Úř. věst. L 104, 25.3.2021, s. 52-54 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. března 2021 Nabývá účinnosti: 26. března 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 7. května 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 104/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/521

ze dne 24. března 2021

o zavedení zvláštních opatření pro mechanismus, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu (1), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. ledna 2021 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2021/111 (2), kterým se vývoz očkovacích látek proti COVID-19, jakož i účinných látek, včetně bank základních a pracovních buněk používaných pro výrobu těchto očkovacích látek, podmiňuje předložením vývozního povolení podle článku 5 nařízení (EU) 2015/479. Po uplynutí šestitýdenního období po dni vstupu těchto opatření v platnost přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2021/442 (3), kterým se do dne 30. června 2021 podmiňuje vývoz týchž produktů předložením vývozního povolení podle článku 6 nařízení (EU) 2015/479.

(2)

Celosvětový nedostatek dodávek očkovacích látek proti COVID-19 přetrvává a vzhledem ke zpoždění ve výrobě se dokonce zvyšuje.

(3)

V souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/442 mají členské státy zamítnout vývozní povolení, pokud dotčený vývoz ohrožuje plnění předběžných dohod o nákupu uzavřených mezi Unií a výrobci očkovacích látek, pokud jde o jejich objem nebo jiné relevantní okolnosti, například objem očkovacích látek dodaných do Unie v době podání žádosti.

(4)

Nedostatečná transparentnost, problémy s výrobou očkovacích látek proti COVID 19 a zpoždění při jejich dodávkách v Unii stále přetrvávají, což může ohrozit zajištění dodávek zboží, na něž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) 2021/442, uvnitř Unie. V rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí vývozního povolení by proto měly být zváženy i další prvky.

(5)

Informace, které Komise shromáždila prostřednictvím mechanismu vývozních povolení zavedeného prováděcím nařízením (EU) 2021/111 a prodlouženého prováděcím nařízením (EU) 2021/442 a prostřednictvím celních údajů, ukázaly, že zboží, na něž se mechanismus udělování povolení vztahuje, lze vyvážet přes země, které jsou od požadavku vývozního povolení zatím osvobozeny, takže nelze zaručit požadovanou úroveň transparentnosti. Tyto výjimky by proto měly být dočasně pozastaveny.

(6)

Výjimka by měla být zachována pro některé země a území uvedené v čl. 1 odst. 9 písm. a) prováděcím nařízení (EU) 2021/442, konkrétně pro ty země a území, které jsou obzvláště závislé na kontinentálních dodavatelských řetězcích členských států, na něž mají vazby, nebo na dodavatelských řetězcích sousedních členských států.

(7)

Z informací uvedených v 5. bodě odůvodnění rovněž vyplývá, že výrobci v Unii vyvážejí velké množství zboží, na něž se vztahuje mechanismus vývozních povolení, do zemí s vlastní velkou výrobní kapacitou, zatímco tyto země omezují svůj vlastní vývoz do Unie, a to buď ze zákona, nebo prostřednictvím smluvních či jiných ujednání uzavřených s výrobci očkovacích látek usazenými na jejich území. Tato nerovnováha vede k nedostatku dodávek v Unii.

(8)

Zmíněné informace dále ukázaly, že výrobci v Unii vyvezli velké množství zboží, na něž se vztahuje mechanismus vývozních povolení, do některých zemí, které sice nemají výrobní kapacitu, vykazují však vyšší proočkovanost než Unie nebo v nich je současná epidemiologická situace méně závažná než v Unii. Vývoz do těchto zemí tak může ohrozit zajištění dodávek v Unii.

(9)

Členské státy by proto měly vývozní povolení zamítat.

(10)

Komise by měla tyto další prvky zohlednit při posuzování návrhu rozhodnutí oznámeného příslušným orgánem členského státu podle čl. 2 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2021/442.

(11)

Vzhledem k naléhavosti situace by opatření stanovená tímto nařízením měla být přijata v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2015/479.

(12)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost okamžitě. S ohledem na čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) 2015/479 by opatření stanovená tímto nařízením měla platit po dobu šesti týdnů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Uplatňování čl. 1 odst. 9 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2021/442 se pozastavuje.

Pozastavení se však nevztahuje na tyto země a území:

Andorra,

Faerské ostrovy,

San Marino,

Vatikán,

zámořské země a území uvedené v příloze II Smlouvy o fungování Evropské unie,

Büsingen,

Helgoland,

Livigno,

Ceuta a Melilla.

Článek 2

1.   Příslušný orgán členského státu vydá vývozní povolení požadované podle prováděcího nařízení (EU) 2021/442, pokud:

a)

vývozní povolení splňuje podmínku stanovenou v čl. 1 odst. 7 prováděcího nařízení (EU) 2021/442;

b)

povolení jinak neohrožuje zajištění dodávek zboží, na něž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) 2021/442, v Unii.

2.   K určení, zda je splněna podmínka uvedená v odst. 1 písm. b), posoudí příslušný orgán členského státu tyto faktory:

a)

zda země určení vývozu, omezuje vlastní vývoz zboží, na něž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) 2021/442, nebo surovin, z nichž bylo vyrobeno, do Unie, a to buď ze zákona, nebo prostřednictvím smluvních či jiných prostředků, mimo jiné uzavřením smluvních ujednání s výrobci tohoto zboží;

b)

relevantní podmínky v zemi určení vývozu, včetně epidemiologické situace, proočkovanosti a stávající dostupnosti zboží, na něž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) 2021/442.

3.   Při posuzování návrhu rozhodnutí oznámeného příslušným orgánem členského státu podle čl. 2 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2021/442 Komise rovněž vyhodnotí, zda je splněna podmínka uvedená v odst. 1 písm. b) tohoto článku s ohledem na faktory uvedené v jeho odstavci 2.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se po dobu šesti týdnů od svého vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/111, ze dne 29. ledna 2021, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení (Úř. věst. L 31 I, 30.1.2021, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/442 ze dne 11. března 2021, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení (Úř. věst. L 85, 12.3.2021, s. 190).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU