(EU) 2021/520Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 104, 25.3.2021, s. 39-51 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 104/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/520

ze dne 24. března 2021,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 120 odst. 1 a čl. 120 odst. 2 písm. c), d) a f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví požadavky na vysledovatelnost chovaných suchozemských zvířat a zárodečných produktů a zmocňuje Komisi k přijímání prováděcích aktů v tomto ohledu.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 (2) doplňuje nařízení (EU) 2016/429 stanovením podrobných pravidel týkajících se vysledovatelnosti chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec.

(3)

Aby se v Unii zajistilo jednotné uplatňování pravidel vysledovatelnosti stanovených v nařízení (EU) 2016/429 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, měla by být prostřednictvím tohoto nařízení přijata určitá pravidla.

(4)

Články 112, 113 a 115 nařízení (EU) 2016/429 stanoví povinnosti provozovatelů chovajících skot, ovce, kozy a prasata předávat informace týkající se jejich zvířat do počítačových databází zřízených v souladu s čl. 109 odst. 1 uvedeného nařízení. Aby se zajistilo pravidelné předávání všech aktualizací do uvedených databází, je nezbytné v tomto nařízení stanovit lhůty pro předání uvedených informací.

(5)

Navíc by provozovatelé chovající skot, ovce, kozy a prasata měli mít po předání uvedených informací přístup k informacím týkajícím se jejich zvířat a jejich zařízení. V tomto nařízení by proto měla být stanovena pravidla pro jednotný přístup k údajům obsaženým v počítačových databázích zřízených v souladu s čl. 109 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429.

(6)

Kromě toho by v tomto nařízení měly být rovněž stanoveny některé další technické a provozní podrobnosti a formáty počítačových databází pro chovaný skot, ovce, kozy a prasata, aby byla zajištěna srovnatelná kvalita databází v celé Unii.

(7)

Za podmínek stanovených v čl. 110 odst. 1 písm. b) a v čl. 112 písm. b) nařízení (EU) 2016/429 může výměna elektronických údajů mezi členskými státy nahradit vydávání identifikačních dokladů pro skot při přemísťování uvedených zvířat mezi členskými státy. Pro výměnu elektronických údajů mezi počítačovými databázemi členských států, pokud jde o skot, je určen protokol BOVEX vypracovaný Komisí. Komise by měla uznat plnou funkčnost uvedených výměn elektronických údajů mezi počítačovými databázemi členských států podle tohoto protokolu.

(8)

Zatímco identifikační značky, které mají být použity pro různé druhy suchozemských zvířat, zejména chovaný skot, ovce, kozy, prasata, velbloudovité, jelenovité a papouškovité, jsou stanoveny nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, technické specifikace pro tyto identifikační značky by měly být stanoveny v tomto nařízení.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 stanoví požadavky na elektronickou identifikaci chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých, jelenovitých a papouškovitých. Tyto elektronické identifikátory by měly být schváleny příslušným orgánem členského státu, v němž jsou zvířata chována. Aby byla zajištěna čitelnost uvedených elektronických identifikátorů při přemísťování zvířat mezi členskými státy, měla by být v tomto nařízení stanovena pravidla a podmínky, za nichž může příslušný orgán tyto elektronické identifikátory schválit. Uvedená schválení by měla rovněž zohledňovat příslušné normy ISO/IEC.

(10)

Aby se zajistilo jednotné uplatňování identifikace a vysledovatelnosti v celé Unii, měly by být v tomto nařízení stanoveny lhůty pro aplikaci identifikačních značek u chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých, jelenovitých a papouškovitých.

(11)

Do data použitelnosti nařízení (EU) 2016/429 obsahují pravidla Unie týkající se vysledovatelnosti různé výjimky ze systému identifikace a evidence, pokud jde o některé kategorie zvířat, jako jsou zvířata chovaná v extenzivních podmínkách. Je vhodné uvedená pravidla přezkoumat a uplatnit k výjimkám ze systému identifikace a evidence vyvážený a harmonizovaný přístup s přihlédnutím k příslušným rizikům na jedné straně a k přiměřenosti a účinnosti opatření na straně druhé. V tomto nařízení by proto měla být stanovena nová pravidla odrážející tento přístup.

(12)

Je nezbytné zachovat plnou vysledovatelnost chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých, jelenovitých a papouškovitých v každém okamžiku a neprovádět žádné činnosti, které by mohly vysledovatelnost ohrozit. Činnostmi, které by mohly vysledovatelnost ohrozit, jsou odstranění, pozměnění a nahrazení identifikačních značek. Uvedené činnosti se proto mají provést až poté, co k nim příslušný orgán udělí provozovatelům povolení. Některá pravidla týkající se odstranění, pozměnění a nahrazení jsou stanovena v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035. K řešení specifických aspektů, včetně lhůt pro uvedené činnosti, jsou pro uvedené činnosti zapotřebí doplňková ustanovení, která by měla být stanovena v tomto nařízení.

(13)

V zájmu zajištění hladkého přechodu na nový právní rámec by provozovatelé v členských státech měli mít po přechodné období nepřesahující dva roky od data použitelnosti tohoto nařízení možnost nadále používat identifikační značky schválené před 21. dubna 2021 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (3), nařízením Rady (ES) č. 21/2004 (4) a směrnicí Rady 2008/71/ES (5) a s akty přijatými na základě uvedených nařízení a uvedené směrnice.

(14)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/429 je použitelné s účinkem ode dne 21. dubna 2021, mělo by se toto nařízení použít rovněž od uvedeného data.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro:

1.

lhůty pro předání informací ze strany provozovatelů za účelem evidence chovaného skotu, ovcí, koz a prasat v počítačových databázích;

2.

jednotný přístup k údajům o chovaném skotu, ovcích, kozách a prasatech obsaženým v počítačových databázích a technické specifikace a provozní pravidla těchto databází;

3.

technické podmínky a způsoby výměny elektronických údajů o chovaném skotu mezi počítačovými databázemi členských států a uznání plné funkčnosti systému výměny údajů;

4.

technické specifikace, formáty a koncepci identifikačních značek chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých;

5.

technické požadavky na identifikační značky chovaných papouškovitých;

6.

lhůty pro aplikaci identifikačních značek chovanému skotu, ovcím, kozám, prasatům, velbloudovitým a jelenovitým narozeným v Unii nebo po vstupu uvedených zvířat do Unie;

7.

konfiguraci identifikačního kódu chovaného skotu, ovcí, koz, velbloudovitých a jelenovitých;

8.

odstranění, pozměnění a nahrazení identifikačních značek chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých a lhůty pro tyto činnosti;

9.

přechodná opatření týkající se schválení identifikačních značek.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.

KAPITOLA 2

POČÍTAČOVÁ DATABÁZE

Článek 3

Lhůty a postupy pro předání informací ze strany provozovatelů za účelem evidence chovaného skotu, ovcí, koz a prasat

1.   Provozovatelé chovající skot, ovce, kozy a prasata předají informace o přemístěních, narozeních a úhynech uvedených v čl. 112 písm. d) nařízení (EU) 2016/429 a o přemístěních uvedených v čl. 113 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení a čl. 56 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 za účelem evidence v počítačových databázích zřízených pro uvedené druhy ve lhůtě pro předání, kterou určí členské státy. Maximální lhůta pro předání informací nepřesáhne sedm dnů po přemístění, narození nebo popřípadě úhynu zvířat.

2.   V případě narození mohou členské státy při určení maximální lhůty pro předání informací použít jako počátek dotčené lhůty datum, kdy je zvířeti aplikována identifikační značka, za předpokladu, že neexistuje riziko záměny mezi tímto datem a datem narození zvířete.

3.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán maximální lhůtu pro předání informací o přemístěních uvedených v odstavci 1 prodloužit až na čtrnáct dnů po přemístění skotu v rámci téhož členského státu ze zařízení původu do registrovaných pastevních zařízení nacházejících se v horských oblastech za účelem pastvy. Příslušný orgán může rozhodnout, že od provozovatelů uvedených zařízení přijme seznamy skotu přemísťovaného do registrovaných pastevních zařízení. Uvedené seznamy musí obsahovat:

a)

jedinečné registrační číslo registrovaného pastevního zařízení;

b)

identifikační kód zvířat;

c)

jedinečné registrační číslo zařízení původu;

d)

datum příchodu zvířat do registrovaného pastevního zařízení;

e)

předpokládané datum odchodu zvířat z registrovaného pastevního zařízení.

Článek 4

Jednotný přístup k údajům obsaženým v počítačových databázích chovaného skotu, ovcí, koz a prasat

Členské státy zajistí, aby provozovatelé chovající skot, ovce, kozy a prasata měli na požádání a bezplatně přístup v režimu alespoň „pouze pro čtení“ k minimálním informacím týkajícím se jejich zařízení, které jsou obsaženy v počítačových databázích uvedených v čl. 109 odst. 1 písm. a) až c) nařízení (EU) 2016/429.

Článek 5

Technické specifikace pro počítačové databáze chovaného skotu, ovcí, koz a prasat

Členské státy zajistí, aby počítačové databáze chovaného skotu, ovcí, koz a prasat uvedené v čl. 109 odst. 1 písm. a) až c) nařízení (EU) 2016/429 byly koncipovány tak, aby bylo možné vyměňovat informace zaznamenané v uvedených databázích mezi počítačovými databázemi členských států ve formátu stanoveném ve třetím sloupci tabulky v příloze I tohoto nařízení.

Článek 6

Provozní pravidla pro počítačové databáze chovaného skotu, ovcí, koz a prasat

Členské státy zavedou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily, že počítačové databáze chovaného skotu, ovcí, koz a prasat uvedené v čl. 109 odst. 1 písm. a) až c) nařízení (EU) 2016/429 budou v případě narušení i nadále fungovat. Uvedená opatření musí rovněž zaručit bezpečnost, integritu a autenticitu informací zaznamenaných v těchto databázích.

Článek 7

Technické podmínky a způsoby elektronické výměny údajů z identifikačních dokladů chovaného skotu mezi počítačovými databázemi členských států

1.   Pokud si členské státy mezi sebou elektronicky vyměňují údaje z identifikačních dokladů chovaného skotu, které jsou uvedeny v čl. 44 písm. a) až c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, vyměňují se uvedené údaje ve formátu XML Schema Definition, který Komise poskytne příslušnému orgánu.

2.   Příslušný orgán v členském státě původu chovaného skotu určeného k přemístění zajistí, aby údaje z identifikačních dokladů byly elektronicky předány členskému státu určení před odchodem zvířat a aby bylo každé předání opatřeno časovým razítkem.

Článek 8

Uznání plné funkčnosti systému elektronické výměny údajů z identifikačních dokladů chovaného skotu mezi počítačovými databázemi členských států

1.   Členské státy, které si elektronicky vyměňují údaje z identifikačních dokladů prostřednictvím systému zřízeného Komisí a určeného pro výměnu údajů o chovaném skotu mezi počítačovými databázemi členských států, se uznávají jako státy, jejichž systém je plně funkční.

2.   Komise vypracuje a zveřejní na svých internetových stránkách seznam členských států, které si prostřednictvím uvedeného systému vyměňují údaje z identifikačních dokladů.

KAPITOLA 3

IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKY

Článek 9

Technické specifikace, formáty a koncepce identifikačních značek chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých

1.   Příslušný orgán schválí používání konvenčních ušních známek nebo konvenčních spěnkových pásek uvedených v příloze III písm. a) a b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 jako identifikačních značek chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých, pouze pokud uvedené identifikační značky splňují technickou specifikaci stanovenou v příloze II části 1 tohoto nařízení.

2.   Příslušný orgán schválí používání tetování uvedených v příloze III písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 jako identifikačních značek chovaných ovcí, koz, prasat a jelenovitých, jak jsou stanovena v čl. 46 odst. 2 a 3, čl. 52 odst. 1 písm. b), čl. 73 odst. 2 písm. c) a čl. 76 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, pouze pokud uvedená tetování zajišťují nesmazatelné označení a správné čtení.

3.   Příslušný orgán schválí používání elektronických identifikátorů uvedených v příloze III písm. c) až f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 jako identifikačních značek chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých, pouze pokud uvedené identifikační značky splňují technické specifikace stanovené v příloze II části 2 tohoto nařízení. Elektronické identifikátory uvedené v příloze III písm. c) až f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 musí navíc splňovat technickou specifikaci stanovenou v příloze II části 1 tohoto nařízení.

4.   Odchylně od odstavce 3 může příslušný orgán schválit používání elektronických ušních známek jako identifikačních značek chovaných prasat, pokud uvedené identifikační značky splňují technické specifikace stanovené členským státem, v němž jsou prasata chována, a viditelně, čitelně a nesmazatelně uvádějí jedinečné registrační číslo:

a)

zařízení narození zvířat nebo

b)

poslední zařízení dodavatelského řetězce uvedeného v článku 53 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, pokud jsou uvedená zvířata přemísťována do zařízení mimo uvedený dodavatelský řetězec.

Článek 10

Technické specifikace, formáty a koncepce identifikačních značek chovaných papouškovitých

1.   Provozovatelé chovající papouškovité zajistí, aby:

a)

nožní kroužek uvedený v čl. 76 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 splňoval technické specifikace stanovené v příloze II části 1 tohoto nařízení;

b)

tetování uvedené v čl. 76 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 zajišťovalo nesmazatelné označení a správné čtení.

2.   Příslušný orgán schválí používání injekčně zaváděných odpovídačů uvedených v čl. 76 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 jako identifikačních značek chovaných papouškovitých, pouze pokud uvedené identifikační značky splňují technické specifikace stanovené v příloze II části 2 bodě 2 tohoto nařízení.

Článek 11

Provozní pravidla pro schvalování elektronických identifikátorů chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých, jelenovitých a papouškovitých

1.   Při udělování schválení elektronických identifikátorů uvedených v příloze III písm. c) až f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 pro chovaný skot, ovce, kozy, prasata, velbloudovité, jelenovité a papouškovité příslušný orgán zajistí, aby výrobci elektronických identifikátorů poskytli důkaz o tom, že zkoušky shody a výkonnosti uvedené v příloze II části 2 bodě 4 tohoto nařízení byly provedeny ve zkušebních centrech akreditovaných v souladu s normou ISO/IEC 17025 „Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří“.

2.   Při udělování schválení elektronických identifikátorů uvedených v odstavci 1 může příslušný orgán požadovat, aby výrobci elektronických identifikátorů provedli doplňkové zkoušky odolnosti a životnosti s cílem zajistit jejich funkčnost za specifických zeměpisných nebo klimatických podmínek dotčeného členského státu v souladu s normami stanovenými uvedeným členským státem.

Článek 12

Konfigurace identifikačního kódu chovaného skotu, ovcí, koz, velbloudovitých a jelenovitých

Identifikační kód chovaného skotu, ovcí, koz, velbloudovitých a jelenovitých musí být následující:

a)

prvním prvkem identifikačního kódu musí být kód země členského státu, v němž byla zvířatům poprvé aplikována identifikační značka, ve formátu buď:

i)

dvoupísmenného kódu v souladu s normou ISO 3166-1 alpha-2, s výjimkou Řecka, pro které se použije dvoupísmenný kód „EL“, nebo

ii)

trojciferný kód země v souladu s normou ISO 3166-1 numeric;

b)

druhým prvkem identifikačního kódu musí být jedinečný kód pro každé zvíře, který nesmí přesáhnout 12 číselných znaků.

Článek 13

Lhůty pro aplikaci identifikačních značek chovanému skotu

1.   Provozovatelé zajistí, aby identifikační značky uvedené v čl. 112 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 byly chovanému skotu aplikovány před uplynutím maximální lhůty po narození, kterou určí členský stát, v němž se zvířata narodila. Maximální lhůta se počítá od data narození zvířat a nesmí překročit dvacet dnů.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy provozovatelům povolit prodloužení maximální lhůty pro aplikaci druhé identifikační značky až na 60 dnů od data narození zvířat z důvodů souvisejících s fyziologickým vývojem zvířat, pokud je druhou identifikační značkou bachorový bolusový odpovídač.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy provozovatelům povolit prodloužení maximální lhůty uvedené v odstavci 1 až na devět měsíců za těchto podmínek:

a)

zvířata:

i)

jsou chována v extenzivních podmínkách, přičemž telata zůstávají u svých matek;

ii)

nejsou zvyklá na pravidelný kontakt s lidmi;

b)

oblast, v níž jsou zvířata chována, zajišťuje vysoký stupeň izolace zvířat;

c)

prodloužením není ohrožena vysledovatelnost zvířat.

Členské státy mohou omezit povolení uvedené v prvním pododstavci na určité zeměpisné oblasti nebo specifické druhy nebo plemena chovaného skotu.

4.   Provozovatelé zajistí, aby chovaný skot neopustil zařízení svého narození, pokud uvedeným zvířatům nebyla aplikována identifikační značka uvedená v čl. 112 písm. a) nařízení (EU) 2016/429.

Článek 14

Lhůty pro aplikaci identifikačních značek chovaným ovcím a kozám

1.   Provozovatelé zajistí, aby identifikační značky uvedené v čl. 113 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 byly chovaným ovcím a kozám aplikovány před uplynutím maximální lhůty po narození, kterou určí členský stát, v němž se zvířata narodila. Maximální lhůta se počítá od data narození zvířat a nesmí překročit devět měsíců.

2.   Provozovatelé zajistí, aby chované ovce nebo kozy neopustily zařízení svého narození, pokud uvedeným zvířatům nebyla aplikována identifikační značka uvedená v čl. 113 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429.

Článek 15

Lhůty pro aplikaci identifikačních značek chovaným prasatům

1.   Provozovatelé zajistí, aby identifikační značky uvedené v čl. 115 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 byly chovaným prasatům aplikovány před uplynutím maximální lhůty po narození, kterou určí členský stát, v němž se zvířata narodila. Maximální lhůta se počítá od data narození zvířat a nesmí překročit devět měsíců.

2.   Provozovatelé zajistí, aby chovaná prasata neopustila zařízení svého narození nebo dodavatelský řetězec, pokud uvedeným zvířatům nebyla aplikována identifikační značka uvedená v čl. 115 písm. a) nařízení (EU) 2016/429.

Článek 16

Lhůty pro aplikaci identifikačních značek chovaným velbloudovitým a jelenovitým

1.   Provozovatelé zajistí, aby identifikační značky uvedené v čl. 73 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 byly chovaným velbloudovitým a jelenovitým aplikovány před uplynutím maximální lhůty po narození, kterou určí členský stát, v němž se zvířata narodila. Maximální lhůta se počítá od data narození zvířat a nesmí překročit devět měsíců.

2.   Provozovatelé zajistí, aby chovaní velbloudovití nebo jelenovití neopustili zařízení svého narození nebo zařízení prvního vstupu, pokud byla uvedená zvířata přemístěna do uvedeného zařízení ze stanoviště, kde pobývala jako volně žijící zvířata, ledaže byla uvedeným zvířatům aplikována identifikační značka uvedená v čl. 73 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.

3.   Příslušný orgán může z požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2 vyjmout provozovatele chovající soby za předpokladu, že tato výjimka neohrozí vysledovatelnost zvířat.

4.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy z požadavků uvedených v odstavci 1 vyjmout provozovatele chovající jelenovité za těchto podmínek:

a)

zvířata:

i)

jsou chována v extenzivních podmínkách;

ii)

nejsou zvyklá na pravidelný kontakt s lidmi;

b)

oblast, v níž jsou zvířata chována, zajišťuje vysoký stupeň izolace zvířat;

c)

výjimkou není ohrožena vysledovatelnost zvířat.

Článek 17

Lhůty pro aplikaci identifikačních značek chovanému skotu, ovcím, kozám, prasatům, velbloudovitým a jelenovitým po jejich vstupu do Unie

1.   Po vstupu chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých do Unie, pokud uvedená zvířata zůstanou v Unii, provozovatelé zajistí, aby byly uvedeným zvířatům aplikovány identifikační značky uvedené v článku 81 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 do dvaceti dnů od jejich příchodu do zařízení prvního vstupu.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy prvního vstupu provozovatelům povolit prodloužení maximální lhůty pro aplikaci druhé identifikační značky až na 60 dnů od data narození zvířat z důvodů souvisejících s fyziologickým vývojem zvířat, pokud je druhou identifikační značkou bachorový bolusový odpovídač.

3.   Provozovatelé zajistí, aby chovaný skot, ovce, kozy, prasata, velbloudovití nebo jelenovití neopustili zařízení prvního vstupu, pokud uvedeným zvířatům nebyla aplikována identifikační značka uvedená v článku 81 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.

Článek 18

Odstranění a pozměnění identifikačních značek chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých

Příslušný orgán může provozovatelům povolit, aby odstranili nebo pozměnili identifikační značky chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých, pouze pokud toto odstranění nebo pozměnění neohrozí vysledovatelnost zvířat, včetně vysledovatelnosti zařízení, v němž se narodila, a pokud je v příslušném případě i nadále možná individuální identifikace zvířat.

Článek 19

Nahrazení identifikačních značek chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých a lhůty pro tyto činnosti

1.   Příslušný orgán může provozovatelům povolit, aby nahradili identifikační značky chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých, pouze pokud toto nahrazení neohrozí vysledovatelnost zvířat, včetně vysledovatelnosti zařízení, v němž se narodila, a pokud je v příslušném případě i nadále možná individuální identifikace zvířat.

2.   Nahrazení uvedené v odstavci 1 lze povolit za těchto podmínek:

a)

pokud byla zvířata identifikována dvěma identifikačními značkami a jedna z uvedených identifikačních značek se stala nečitelnou nebo se ztratila, za předpokladu, že identifikační kód zvířat zůstává nezměněn a nadále odpovídá kódu na zbývající identifikační značce;

b)

pokud byla zvířata identifikována jednou nebo dvěma identifikačními značkami uvádějícími identifikační kód zvířat a uvedené identifikační značky se staly nečitelnými nebo se ztratily, za předpokladu, že je i nadále možné s přiměřenou jistotou určit identifikační kód zvířat a identifikační kód zvířat zůstává nezměněn;

c)

pokud byly chované ovce, kozy nebo prasata identifikovány identifikační značkou uvádějící jedinečné registrační číslo zařízení a uvedená identifikační značka se stala nečitelnou nebo se ztratila, za předpokladu, že je i nadále možné s přiměřenou jistotou určit zařízení narození zvířat nebo v příslušném případě poslední zařízení dodavatelského řetězce a že nahrazená identifikační značka uvádí jedinečné registrační číslo uvedeného zařízení nebo v příslušném případě uvedeného posledního zařízení.

d)

v případě chovaných ovcí a koz může být povoleno nahrazení identifikačních značek uvedených v písmenech a) a b) novými identifikačními značkami uvádějícími nový identifikační kód za předpokladu, že není ohrožena vysledovatelnost.

3.   Nahrazení identifikačních značek uvedených v odstavci 1 se provede co nejdříve a před uplynutím maximální lhůty, kterou určí členský stát, jehož příslušný orgán povolil provozovatelům nahradit identifikační značky, a před přemístěním zvířat do jiného zařízení.

4.   Pokud identifikační kód chovaného skotu, ovcí, koz a prasat uvedený na identifikačních značkách uvedených v příloze III písm. a) a b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 nelze z důvodu technických omezení reprodukovat na elektronickém identifikátoru, povolí příslušný orgán aplikovat uvedeným zvířatům nový elektronický identifikátor uvádějící nový identifikační kód, pouze pokud jsou oba identifikační kódy zaznamenány v počítačových databázích uvedených v čl. 109 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429.

KAPITOLA 4

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Přechodná opatření týkající se schválení identifikačních značek

Odchylně od článků 9, 10 a 11 tohoto nařízení mohou členské státy po přechodné období, které skončí 20. dubna 2023, nadále používat identifikační značky schválené před 21. dubna 2021 v souladu s nařízeními (ES) č. 1760/2000 a (ES) č. 21/2004 a se směrnicí 2008/71/ES a s akty přijatými na základě uvedených nařízení a uvedené směrnice.

Článek 21

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 115).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

(5)  Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat (Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 31).


PŘÍLOHA I

Technické specifikace pro formáty informací v počítačových databázích chovaného skotu, ovcí, koz a prasat

Druh informace

Popis

Formát

Identifikační kód zvířete

Kód země

Jedna z těchto možností:

Písmenný kód: kód podle ISO 3166-1 alpha-2 (1)

Číselný kód: kód podle ISO 3166-1 numeric

Jedinečný kód každého zvířete

12 numerických znaků

Elektronický identifikátor (nepovinné)

 

Jedna z těchto možností:

elektronická ušní známka,

bachorový bolusový odpovídač,

injekčně zaváděný odpovídač,

elektronická spěnková páska

Jedinečné registrační číslo zařízení

 

Kód země následovaný 12 alfanumerickými znaky

Název provozovatele zařízení

 

140 alfanumerických znaků

Adresa provozovatele zařízení

Název ulice a číslo domu

140 alfanumerických znaků

Poštovní směrovací číslo

10 alfanumerických znaků

Obec

35 alfanumerických znaků

Datum

 

Datum (RRRR-MM-DD)

Celkový počet zvířat

 

15 numerických znaků


(1)  S výjimkou Řecka, pro které se použije dvoupísmenný kód „EL“.


PŘÍLOHA II

ČÁST 1

Technické specifikace identifikačních značek chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých, jelenovitých a papouškovitých

1.

Identifikační značky uvedené v příloze III písm. a), b), c), f) a h) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 u chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých, jelenovitých a papouškovitých musí být:

a)

na jedno použití;

b)

z odolného materiálu;

c)

nepadělatelné;

d)

snadno čitelné po celou délku života zvířete;

e)

navrženy tak, aby mohly být na zvířatech trvale bezpečně připevněny, aniž by jim způsobovaly újmu;

f)

snadno odstranitelné z potravního řetězce.

2.

Identifikační značky uvedené v bodě 1 musí viditelně, čitelně a nesmazatelně uvádět:

a)

první a druhý prvek identifikačního kódu zvířat v souladu s článkem 12;

b)

jedinečné registrační číslo zařízení zvířat uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 nebo

c)

alfanumerický identifikační kód uvedený v čl. 76 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.

3.

Identifikační značky uvedené v bodě 1 mohou obsahovat další informace, pokud to povolí příslušný orgán a pokud identifikační značky splňují požadavky bodu 2.

ČÁST 2

Technické specifikace elektronických identifikátorů chovaného skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých

1.

Elektronické identifikátory uvedené v příloze III písm. c) až f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 musí uvádět první prvek identifikačního kódu zvířat ve formě trojciferného kódu země a druhý prvek identifikačního kódu zvířat v souladu s článkem 12.

2.

Elektronické identifikátory uvedené v bodě 1 musí být:

a)

pasivní odpovídače pouze pro čtení používající technologii HDX nebo FDX-B, splňující normy ISO 11784 a 11785 a

b)

čitelné pomocí zařízení splňujících normu ISO 11785 a schopné načítat odpovídače HDX a FDX-B.

3.

Elektronické identifikátory uvedené v bodě 1 musí být čitelné v minimální čtecí vzdálenosti takto:

a)

u chovaného skotu:

i)

12 centimetrů u ušních značek při čtení pomocí přenosných čtecích zařízení;

ii)

15 centimetrů u injekčně zaváděných odpovídačů při čtení pomocí přenosných čtecích zařízení;

iii)

25 centimetrů u bachorových bolusových odpovídačů při čtení pomocí přenosných čtecích zařízení;

iv)

80 centimetrů u všech elektronických identifikátorů při čtení pomocí nepřenosných čtecích zařízení;

b)

u chovaných ovcí a koz:

i)

12 centimetrů u ušních značek a spěnkových pásek při čtení pomocí přenosných čtecích zařízení;

ii)

20 cm u bachorových bolusových odpovídačů a injekčně zaváděných odpovídačů při čtení pomocí přenosných čtecích zařízení;

iii)

50 centimetrů u všech elektronických identifikátorů při čtení pomocí nepřenosných čtecích zařízení.

4.

Elektronické identifikátory uvedené v bodě 1 musí být podrobeny zkouškám s příznivými výsledky, pokud jde o:

a)

shodu s normami ISO 11784 a 11785 v souladu s metodou uvedenou v bodě 7 normy ISO 24631-1 a

b)

minimální výkonnost při čtecích vzdálenostech uvedených v bodě 3 této části v souladu s metodou uvedenou v bodě 7 normy ISO 24631-3.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU