(EU) 2021/519Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/519 ze dne 24. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o testování na přítomnost trichinel u lichokopytníků a odchylku od testování na přítomnost trichinel u domácích prasat pro Velkou Británii (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 104, 25.3.2021, s. 36-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. března 2021 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 104/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/519

ze dne 24. března 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o testování na přítomnost trichinel u lichokopytníků a odchylku od testování na přítomnost trichinel u domácích prasat pro Velkou Británii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 18 odst. 8 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s výrobou produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

(2)

Trichinely jsou parazit, který se může nacházet v mase vnímavých druhů, např. prasat a koní, a požití takto napadeného masa způsobuje u lidí onemocnění vyvolané původcem v potravinách. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 (2) stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, včetně podmínek pro odchylku od testování na přítomnost trichinel při vstupu masa domácích prasat do Unie.

(3)

Dne 6. června 2013 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin vědecké stanovisko o nebezpečích pro lidské zdraví, která mají být zohledněna při prohlídce masa (lichokopytníků) (3). Dotčené stanovisko doporučuje kontrolu trichinel u všech lichokopytníků (nejenom u koňů, ale také u oslů a mul) s tím, že jde o vysokou prioritu. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 (4) tedy stanoví povinné testování na přítomnost trichinel u jatečně upravených těl všech lichokopytníků. Prováděcí nařízení (EU) 2015/1375 stanoví povinné testování koňů a ostatních vnímavých druhů. Aby se zajistil soulad a zabránilo nejednoznačnosti, mělo by se také v prováděcím nařízení (EU) 2015/1375 místo na koně odkazovat na lichokopytníky.

(4)

Nařízením Komise (EU) č. 206/2010 (5) se povoluje vstup masa domácích prasat ze Spojeného království do Unie. V dotčeném nařízení je Spojené království uvedeno jako země uplatňující odchylku od testování na přítomnost trichinel u jatečně upravených těl a masa neodstavených domácích prasat mladších pěti týdnů v souladu s čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/1375.

(5)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (6) se s účinkem ode dne 21. dubna 2021 zrušuje nařízení (EU) č. 206/2010. Vzhledem k tomuto zrušení se prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1478 (7) s účinkem ode dne 21. dubna 2021 doplňuje v nařízení (EU) 2015/1375 příloha VII, která obsahuje seznam třetích zemí, jež uplatňují odchylku od testování na přítomnost trichinel podle čl. 13 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/1375.

(6)

Dne 12. ledna 2021 Spojené království poskytlo informace, že historické údaje o průběžném testování prováděném u poražené populace domácích prasat poskytují přinejmenším 95 % jistotu, že prevalence trichinel není vyšší než 1 v milionu uvedené populace v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2015/1375. Spojené království dále informovalo Komisi o svém záměru uplatnit odchylku od testování na přítomnost trichinel u jatečně upravených těl a masa domácích prasat, kdy zvířata pocházejí z hospodářství úředně uznaného za hospodářství uplatňující řízené podmínky ustájení v souladu s přílohou IV uvedeného prováděcího nařízení.

(7)

Spojené království by proto mělo být zařazeno na seznam v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2015/1375, aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu.

(8)

Příloha VII prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 by měla být změněna tak, aby odrážela uplatnění odchylek stanovených v čl. 3 odst. 2 a 3 uvedeného prováděcího nařízení Spojeným královstvím.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1375 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 206/2010 se zrušuje s účinkem ode dne 21. dubna 2021 a s účinkem od uvedeného dne se prováděcím nařízením (EU) 2020/1478 doplňuje příloha VII v prováděcím nařízení (EU) 2015/1375, mělo by se zařazení Spojeného království na seznam v dotčené příloze použít od téhož data.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1375 se mění takto:

1)

článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Z jatečně upravených těl lichokopytníků, divokých prasat a jiných farmových a volně žijících druhů vnímavých k nákaze trichinelami se systematicky odebírají vzorky na jatkách nebo v zařízeních na zpracování zvěře v rámci vyšetření po porážce.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Do doby, než budou známy výsledky vyšetření na přítomnost trichinel, a za podmínky, že provozovatel potravinářského podniku zajistí plnou sledovatelnost, lze jatečně upravená těla domácích prasat a lichokopytníků rozdělit nejvýše na šest dílů, a to na jatkách nebo v bourárně nacházející se ve stejných prostorách.“;

2)

v příloze III se návětí a písmena a) a b) nahrazují tímto:

„Maso lichokopytníků, maso volně žijící zvěře a jiné maso, které může obsahovat parazity Trichinella, musí být vyšetřeno v souladu s jednou z trávicích metod specifikovaných v kapitole I nebo II přílohy I, s těmito změnami:

a)

vzorky o váze nejméně 10 g se odebírají ze svalu jazyka nebo ze žvýkacího svalstva u lichokopytníků a z přední nohy, jazyka nebo bránice u divokých prasat;

b)

pokud u lichokopytníků tyto svaly chybí, odebere se velký vzorek z bráničního pilíře u přechodu do šlachovité části. Sval musí být očištěn od spojovací tkáně a tuku;“;

3)

v příloze IV kapitole II se bod b) nahrazuje tímto:

„b)

Počet testů a výsledky testování na přítomnost trichinel u domácích prasat, divokých prasat, lichokopytníků, zvěře a všech ostatních vnímavých zvířat se předloží v souladu s přílohou IV směrnice 2003/99/ES. Údaje týkající se domácích prasat poskytují konkrétní informace přinejmenším o:

i)

testování zvířat, která byla chována v řízených podmínkách ustájení;

ii)

testování chovných prasnic, kanců a prasat na výkrm.“;

4)

příloha VII se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VII

Třetí země nebo regiony třetích zemí uplatňující odchylky uvedené v čl. 13 odst. 2

Kód ISO země

Třetí země nebo regiony třetích zemí

Poznámky

GB

Spojené království (*1)

Uplatnění odchylek stanovených v čl. 3 odst. 2 a 3

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 4 se použije ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (Úř. věst. L 212, 11.8.2015, s. 7).

(3)  EFSA Journal 2013;11(6):3263.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 51).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1478 ze dne 14. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o odběr vzorků, referenční metodu zjišťování a podmínky dovozu v souvislosti s kontrolami trichinel (Úř. věst. L 338, 15.10.2020, s. 7).

(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU