(EU) 2021/517Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/517 ze dne 11. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361, pokud jde o způsoby placení příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí

Publikováno: Úř. věst. L 104, 25.3.2021, s. 30-33 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 11. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. března 2021 Nabývá účinnosti: 26. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 104/30


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/517

ze dne 11. února 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361, pokud jde o způsoby placení příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (1), zejména na čl. 65 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Při výpočtu individuálních ročních příspěvků uvedených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 (2) se Jednotný výbor pro řešení krizí (dále jen „výbor“) spoléhá zejména na údaje o celkových aktivech a celkových rizikových expozicích, které Evropská centrální banka (ECB) shromažďuje od subjektů, na něž se vztahuje jednotný mechanismus pro řešení krizí, pro účely výpočtu poplatků za dohled v souladu s nařízením Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 (3). Za tímto účelem a podle článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 ECB každoročně předává výboru údaje o každém plátci příspěvku, které ECB v daném roce shromáždila. Tyto údaje je třeba předat do pěti pracovních dnů od vydání výzvy k zaplacení poplatku ze strany ECB a v každém případě nejpozději do 31. prosince roku, za který jsou výzvy k zaplacení poplatku vydány.

(2)

Nařízení (EU) č. 1163/2014 bylo změněno nařízením Evropské centrální banky (EU) 2019/2155 (4), mimo jiné za účelem změny systému, jímž ECB shromažďuje údaje pro stanovení poplatků za dohled. Před touto změnou stanovilo nařízení (EU) č. 1163/2014 zálohu na roční poplatky za dohled ECB. V návaznosti na tuto změnu stanoví nařízení (EU) č. 1163/2014 odvod poplatků za dohled až po skončení příslušného období placení poplatku, jakmile budou stanoveny skutečné roční výdaje, a požaduje, aby ECB každoročně vydala výzvu k zaplacení poplatku každému plátci do šesti měsíců od začátku následujícího období placení poplatku.

(3)

Protože ECB nyní vybírá poplatky za dohled až po začátku rozpočtového roku výboru, může výboru předávat nejnovější údaje až následně. V důsledku toho lhůty stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 pro předávání údajů z ECB výboru již neumožňují výboru vypočítat a předem vybírat roční příspěvky splatné za daný rozpočtový rok. Lhůty pro předávání údajů a pro vydávání oznámení o příspěvcích podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 je třeba změnit, aby byl zachován soulad mezi systémem výboru pro výběr příspěvků předem a novým režimem ECB a aby výbor mohl i nadále vypočítávat a vybírat roční příspěvky předem. Vzhledem k tomu, že termín, do kdy má ECB fakturovat poplatky za dohled, je stanoven na konec června každého roku, měl by být výbor oprávněn vybírat zálohy na příspěvky, aby pokryl výdaje za část rozpočtového roku, který tomuto termínu předchází. V zájmu minimalizace administrativní zátěže pro dotčené subjekty a skupiny i pro výbor samotný by splátky měly být vybírány pouze od subjektů a skupin, které spadají do přímé odpovědnosti výboru.

(4)

Zkušenosti s uplatňováním nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 ukázaly, že je důležité, aby se změny ve složení skupiny subjektů, které spadající do oblasti působnosti článku 2 nařízení (EU) č. 806/2014, a tudíž jsou povinny přispívat na správní výdaje výboru, včas odrazily v ročním výpočtu správních příspěvků. Výbor by proto měl využívat nejnovější informace o složení skupiny těchto subjektů. ECB, vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize a vnitrostátní příslušné orgány by proto měly výboru napomáhat se všemi relevantními informacemi s cílem posoudit, zda má určitý subjekt povinnost přispívat na správní výdaje výboru. Dále je nezbytné vyjasnit způsob, jakým má výbor přistupovat k případům, kdy ke vstupu do skupiny subjektů, které jsou povinny přispívat na správní výdaje výboru, dojde v období roku, kdy ECB již příslušné údaje nestanovuje.

(5)

Z provozních důvodů je nezbytné, aby měl výbor k dispozici jasné datum uzávěrky pro určení složení skupiny subjektů, které se mají stát předmětem výpočtu ročních příspěvků v kterémkoli daném roce. Výbor by měl tento výpočet v následujícím roce revidovat, aby zohlednil veškeré změny, k nimž mohlo po uvedeném datu uzávěrky dojít.

(6)

ECB přešla od systému vydávání výzev k poplatkům ex-ante k systému pro vydávání výzev k poplatkům ex-post, z čehož vznikla časová prodleva v předání údajů z ECB do výboru pro období od prosince 2019 do června 2021. Aby se zajistilo, že výbor může získat zdroje na pokrytí svých správních výdajů za rok 2021 na základě údajů, které má k dispozici již na začátku uvedeného roku, jsou pro rozpočtový rok 2021 nezbytná přechodná opatření. Výbor by měl tyto příspěvky v roce 2022 přepočítat na základě novějších údajů, které mezitím dostane k dispozici, aby lépe odrážely situaci přispívajících subjektů v rozpočtovém roce 2021. Rozdíl mezi výší individuálního ročního příspěvku splatného za rozpočtový rok 2021 přepočteného v roce 2022 a částkou tohoto příspěvku vypočtenou v roce 2021 by měl být přičten k částce nebo odečten od částky individuálního ročního příspěvku, který je splatný za rozpočtový rok 2022.

(7)

Protože výbor musí uplatnit přechodná opatření s cílem vybrat příspěvky na své správní výdaje za rozpočtový rok 2021 co nejdříve po začátku roku, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost v první den po vyhlášení. Takový brzký vstup v platnost nemá dopad na subjekty, na něž se příspěvky vztahují, neboť čl. 6 odst. 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 již stanoví, že výbor může pro výpočet příspěvků použít poslední dostupné údaje, pokud ECB neposkytla nejnovější údaje včas. Z tohoto důvodu není vyžadována žádná příprava ze strany dotčených subjektů.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 4a, který zní:

„Článek 4a

Zálohy na individuální roční příspěvky

1.   V každém rozpočtovém roce může výbor před obdržením údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 vybírat zálohy na jednotlivé roční příspěvky, a to až do výše 75 % částky ročních příspěvků uvedené v čl. 3 odst. 1 od subjektů a skupin uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) pro daný rozpočtový rok. Zálohová platba každého subjektu nebo skupiny se vypočítá poměrným způsobem vůči individuálním ročním příspěvkům vypočteným pro tento subjekt nebo skupinu v bezprostředně předcházejícím rozpočtovém roce.

2.   Výbor odečte platbu zálohy od individuálního ročního příspěvku subjektu nebo skupiny za tento rozpočtový rok.“

2)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Každý rok do pěti pracovních dnů poté, co ECB vydá oznámení o poplatcích v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 1163/2014, a v každém případě nejpozději do 7. července roku, v němž jsou výzvy k zaplacení poplatku vydány, poskytne ECB výboru údaje o každém plátci příspěvku, které ECB v daném roce použila ke stanovení poplatků za dohled v souladu s nařízením (EU) č. 1163/2014.“;

b)

doplňuje se nový odstavec 2a, který zní:

„2a.   Pokud je subjekt plátce příspěvku založen v daném rozpočtovém roce a není dohlíženým subjektem nebo dohlíženou skupinou uvedenými v čl. 10 odst. 3 písm. bc) nařízení (EU) č. 1163/2014, jeho individuální roční příspěvky splatné za daný rozpočtový rok a za následující rozpočtový rok se vypočítají tak, že se faktory pro výpočet poplatku stanoví na nulu. Ve třetím rozpočtovém roce, za který má plátce příspěvku hradit individuální roční příspěvek, se individuální správní příspěvek splatný za předchozí dva rozpočtové roky přepočte na základě faktorů pro výpočet poplatku použitých pro daný rozpočtový rok a rozdíl se tak vyrovná.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Jestliže pro účely tohoto nařízení výbor potřebuje určit, zda je subjekt součástí skupiny, která daného plátce příspěvku jmenovala, nebo ověřit, zda má určitý subjekt povinnost přispívat na správní výdaje výboru, ECB, vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize a vnitrostátní příslušné orgány pomohou výboru se všemi relevantními informacemi.“;

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Pro výpočet individuálních ročních příspěvků splatných za daný rozpočtový rok použije výbor údaje, které ECB v daném rozpočtovém roce použila ke stanovení poplatků za dohled za předchozí rok v souladu s nařízením (EU) č. 1163/2014 a které byly poskytnuty výboru v souladu s tímto článkem.“

3)

Článek 7 se mění takto:

a)

doplňuje se nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Pro účely výpočtu individuálních ročních příspěvků splatných za daný rozpočtový rok výbor zohlední v následujícím rozpočtovém roce veškeré změny uvedené v odstavcích 1, 2 a 3, k nimž dojde k datu 1. ledna příštího rozpočtového roku.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   S výjimkou toho, co stanoví čl. 6 odst. 2a, se individuální roční příspěvky subjektů nebo skupin, které nepodléhají změnám podle odstavců 1, 2 nebo 3 tohoto článku, nijak neupravují.“

4)

v článku 8 se odstavce 3 až 8 nahrazují tímto:

„3.   V oznámení o příspěvku se uvede výše individuálního ročního příspěvku nebo zálohy uvedené v článku 4a a způsob, jakým se roční příspěvek nebo záloha platí. Oznámení o příspěvku musí být řádně odůvodněno s ohledem na skutkové a právní aspekty rozhodnutí o individuálním příspěvku nebo o zálohové splátce.

4.   Výbor adresuje plátci příspěvku veškerá další sdělení týkající se individuálního ročního příspěvku, včetně rozhodnutí o vypořádání přijatého podle čl. 10 odst. 8 a případně s ohledem na zálohovou splátku.

5.   Individuální roční příspěvek nebo záloha jsou splatné v eurech.

6.   Plátce příspěvku zaplatí částku individuálního ročního příspěvku nebo zálohy do 35 kalendářních dní ode dne vydání výzvy k zaplacení příspěvku. Plátce příspěvku je povinen splnit požadavky týkající se placení individuálního ročního příspěvku, které jsou ve výzvě k zaplacení příspěvku uvedeny. Datem úhrady je datum, kdy dojde k přisání částky na účet výboru.

7.   Individuální roční příspěvek a případně záloha splatná subjekty uvedenými v článku 2 nařízení (EU) č. 806/2014, jež jsou členy stejné skupiny, se vybírají od plátce příspěvku této skupiny.

8.   Aniž je dotčen jakýkoli jiný nápravný prostředek, který má výbor k dispozici, nabíhá v případě částečného placení, neplacení či nedodržení podmínek placení uvedených ve výzvě k zaplacení příspěvku každodenní úrok z dlužné částky individuálního ročního příspěvku a případně zálohy, přičemž úroková sazba je výši hlavní refinanční sazby ECB plus 8 procentních bodů, a to ode dne splatnosti příslušné platby.“

5)

Článek 9 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Platby splatných individuálních ročních příspěvků a záloh a jakékoli úroky z prodlení podle čl. 8 odst. 8 jsou vymahatelné.“

6)

Vkládá se nový článek 14a, který zní:

„Článek 14a

Přechodná opatření pro rozpočtový rok 2021

V roce 2021 výbor vypočítá individuální roční příspěvky splatné za rozpočtový rok 2021 na základě údajů, které poskytla ECB výboru v roce 2019, a veškerých jejich následných aktualizací v souladu s článkem 6. V roce 2022 výbor přepočítá individuální roční příspěvky splatné za rozpočtový rok 2021 na základě údajů, které mu ECB poskytne v roce 2021 v souladu s článkem 6. Jakýkoli rozdíl mezi částkou původně vypočtenou pro rozpočtový rok 2021 a přepočítanou částkou se vyrovná při výpočtu jednotlivých ročních příspěvků splatných za rozpočtový rok 2022.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 ze dne 14. září 2017 o konečném systému příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí (Úř. věst. L 337, 19.12.2017, s. 6).

(3)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 23).

(4)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled (ECB/2019/37) (Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 70).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU