(EU) 2021/466Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/466 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvu proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek týkající se zdraví a kvality života (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 96, 19.3.2021, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.19.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 96/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/466

ze dne 17. listopadu 2020,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvu proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek týkající se zdraví a kvality života

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly pokryty potřeby zjištěné v příslušných dílčích tématech, měla by Komise upřesnit počet a název proměnných pro soubor údajů v oblasti životních podmínek (EU-SILC).

(2)

Šetření pro statistiku EU v oblasti příjmů a životních podmínek (šetření EU-SILC) je klíčovým nástrojem pro poskytování informací, které jsou požadovány v rámci evropského semestru a evropského pilíře sociálních práv, zejména pokud jde o rozdělení příjmů, chudobu a sociální vyloučení. Rovněž poskytuje rovněž informace o zdravotní péči, zdravotních determinantech, zdravotním stavu a zdravotním postižení z modulu o zdraví prováděného každé tři roky a údaje o životní pohodě a účasti na společenském a kulturním životě z modulu o kvalitě života prováděného každých šest let.

(3)

Počet proměnných, které mají být shromažďovány, nepřekročí o více než 5 % počet proměnných shromažďovaných pro oblast životních podmínek v době vstupu nařízení (EU) 2019/1700 v platnost dne 3. listopadu 2019.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počet a název proměnných pro modul o zdraví prováděný každé tři roky a pro modul o kvalitě života prováděný každých šest let v oblasti životních podmínek jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Počet a názvy proměnných pro modul o zdraví prováděný každé tři roky a modul o kvalitě života prováděný každých šest let v oblasti příjmů a životních podmínek.

Modul

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné

Zdraví

Zdravotní péče

(6 sbíraných proměnných)

HS200

Finanční zátěž zdravotní péče (kromě léků)

HS210

Finanční zátěž zubní péče

HS220

Finanční zátěž výdajů za léky

PH090

Počet návštěv praktického nebo rodinného lékaře za posledních 12 měsíců

PH080

Počet návštěv zubaře, ortodontisty nebo jiných specialistů v oblasti zubní péče za posledních 12 měsíců

PH100

Počet návštěv lékaře specialisty (kromě zubaře, ortodontisty nebo jiných specialistů v oblasti zubní péče) za posledních 12 měsíců

Zdravotní determinanty

(8 sbíraných proměnných)

PH110A

BMI 1 Váha

PH110B

BMI 2 Výška

PH122

Druh pohybové aktivity při výkonu zaměstnání

PH132

Frekvence pohybových aktivit (mimo práci)

PH142

Četnost konzumace ovoce (s výjimkou ovocných šťáv)

PH152

Četnost konzumace zeleniny nebo salátu (s výjimkou zeleninových šťáv)

PH171

Četnost užívání tabáku (včetně elektronických cigaret nebo podobných elektronických zařízení)

PH180

Četnost konzumace alkoholických nápojů jakéhokoli druhu

Podrobné údaje o zdravotním stavu a zdravotním postižení

(6 sbíraných proměnných)

PH101

Zrakové potíže i přes používání dioptrických brýlí či kontaktních čoček

PH111

Potíže slyšet i přes použití sluchových pomůcek

PH121

Potíže při chůzi nebo při chůzi do schodů

PH131

Potíže s pamětí nebo soustředěním

PH141

Potíže s (péčí o vlastní osobu, např.) umytím celého těla nebo oblékáním

PH151

Potíže při komunikaci (používání obvyklého jazyka, například porozumět ostatním nebo být pochopen ostatními)

Kvalita života

Životní pohoda

(7 sbíraných proměnných)

PW241

Pociťované opomíjení

PW030

Spokojenost s finanční situací

PW160

Spokojenost s osobními vztahy

PW120

Spokojenost s využitím času (množstvím volného času)

PW230

Pocit osamělosti

PW090

Šťastný/á

PW180

Pomoc od druhých

Účast na společenském a kulturním životě

(13 sbíraných proměnných)

PS010

Počet návštěv kin

PS020

Počet návštěv vystoupení (divadelní, koncertní, operní, baletní a taneční představení)

PS030

Počet návštěv kulturních památek

PS040

Počet návštěv sportovních akcí

PS041

Provozování umělecké činnosti

PS042

Četba knih (včetně elektronických knih či audioknih, v průběhu roku)

PS050

Frekvence scházení se s rodinou (příbuznými)

PS060

Frekvence scházení se s přáteli

PS070

Frekvence kontaktu s rodinou (příbuznými)

PS080

Frekvence kontaktu s přáteli

PS110

Účast na formálních dobrovolných činnostech

PS111

Účast na neformálních dobrovolných činnostech

PS102

Aktivní občanství


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU