(EU) 2021/464Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/464 ze dne 17. března 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje extrakt z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, jako základní látka (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 94, 18.3.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 7. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 94/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/464

ze dne 17. března 2021,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje extrakt z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, jako základní látka

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. března 2018 Komise obdržela od společnosti Bio Natural Protect žádost o schválení extraktu z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, jako základní látky pro použití v repelentech proti savcům a ptákům živícím se semeny. Dne 23. května 2019 Komise obdržela revidovanou žádost, ke které byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Komise si vyžádala vědeckou pomoc od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Úřad Komisi dne 31. března 2020 předložil technickou zprávu o extraktu z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum (2). Úřad dospěl k závěru, že specifikace navrhovaného extraktu z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, včetně jeho hlavní účinné složky kapsaicinu, nejsou jasně definovány. Podle úřadu také existuje nejistota ohledně rozpadu a chování některých možných složek extraktu, včetně kapsaicinu, v životním prostředí a jsou zapotřebí další studie toxicity pro všechny necílové druhy. Úřad také uvedl, že společnosti poskytly Evropské agentuře pro chemické látky důkazy, že složky extraktu z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, bude možná nutné klasifikovat jako zdraví škodlivé při požití a způsobující vážné poškození očí a podráždění kůže.

(3)

Vědecký výbor pro potraviny navíc zjistil, že kapsaicin má genotoxický potenciál (3).

(4)

Nebylo k dispozici žádné relevantní hodnocení provedené v souladu s jinými právními předpisy Unie, jak je uvedeno v čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(5)

Dne 17. července 2020 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu (4) a předlohu tohoto nařízení o neschválení extraktu z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum.

(6)

Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky k technické zprávě úřadu a k návrhu zprávy o přezkumu. Připomínky, které žadatel předložil, byly důkladně přezkoumány.

(7)

Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nelze obavy týkající se dané látky vyvrátit.

(8)

Nebylo tedy prokázáno, jak je stanoveno ve zprávě Komise o přezkumu, že jsou splněny požadavky uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009. Proto je vhodné extrakt z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, jako základní látku neschválit.

(9)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení extraktu z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, jako základní látky v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Extrakt z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, se neschvaluje jako základní látka.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2020. Technická zpráva o výsledku konzultace s členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin ohledně žádosti o schválení extraktu z kajenského pepře, Capsicum annuum L. var. annuum, skupina longum, jako základní látky pro použití na ochranu rostlin v repelentech proti savcům a ptákům živícím se semeny. EFSA supporting publication 2020:EN-1838. 77 s. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1838.

(3)  Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o kapsaicinu (přijaté dne 26. února 2002); https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_flavourings-out120.pdf.

(4)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db_en.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU