(EU) 2021/461Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/461 ze dne 16. března 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum pro přijímání žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti v rámci opatření pro dovoz ekologických produktů na základě nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 91, 17.3.2021, s. 14-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. března 2021 Nabývá účinnosti: 18. března 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/461

ze dne 16. března 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o datum pro přijímání žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti v rámci opatření pro dovoz ekologických produktů na základě nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (2) stanoví, že režim kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných Komisí na základě čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 pro provádění kontrol a vystavování potvrzení ve třetích zemích pro účely dovozu produktů poskytujících rovnocenné záruky bude nahrazen režimem kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných Komisí pro účely dovozu vyhovujících produktů.

(2)

V důsledku vypuknutí pandemie COVID-19 a související krize v oblasti veřejného zdraví bylo datum použitelnosti nařízení (EU) 2018/848 a některá další data uvedená v daném nařízení odložena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 o jeden rok (3). Nařízení (EU) 2018/848 se proto použije ode dne 1. ledna 2022.

(3)

Aby byly k dispozici nezbytné správní kapacity pro zajištění včasného uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v rámci nového režimu, byl čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (4) změněn prováděcím nařízením (EU) 2020/25 (5) s cílem zavést konečné datum pro přijímání nových žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti v rámci starého režimu. Tímto konečným datem je 30. červen 2020.

(4)

Je proto nezbytné znovu změnit čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1235/2008 s cílem sladit datum přijímání nových žádostí o uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti v rámci starého dovozního režimu s datem zavedení nového dovozního režimu v nařízení (EU) 2018/848.

(5)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Aby měly příslušné kontrolní orgány a kontrolní subjekty možnost plně využít období zbývající do 30. června 2021 po opětovné aktivaci příslušného IT nástroje, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1235/2008 se datum „30. června 2020“ nahrazuje datem „30. června 2021“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o datum použitelnosti a některá další data uvedená v daném nařízení (Úř. věst. L 381, 13.11.2020, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/25 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 8, 14.1.2020, s. 18).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU