(EU) 2021/453Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/453 ze dne 15. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na podávání zpráv pro tržní riziko (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 89, 16.3.2021, s. 3-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 5. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/453

ze dne 15. března 2021,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na podávání zpráv pro tržní riziko

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 430b odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2019 Basilejský výbor pro bankovní dohled zveřejnil revidovaný dokument „Minimální kapitálové požadavky k tržnímu riziku“, který se zabýval nedostatky v obezřetnostním zacházení s činnostmi v rámci obchodního portfolia bank a zavedl mimo jiné požadavek na standardizovaný přístup k tržnímu riziku citlivý na rizika, který je navržen a nastaven tak, aby sloužil jako spolehlivá záloha přístupu založeného na interních modelech.

(2)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 (2) bylo změněno nařízení (EU) č. 575/2013 a do obezřetnostního rámce Unie byl zaveden požadavek, aby instituce vykazovaly informace o kapitálových požadavcích podle tohoto alternativního standardizovaného přístupu citlivého na rizika.

(3)

V souvislosti s podáváním zpráv příslušným orgánům v souladu s článkem 430b nařízení (EU) č. 575/2013 a v souladu s aktem v přenesené pravomoci uvedeným v článku 461a téhož nařízení by měly být stanoveny jednotné požadavky na podávání zpráv o kapitálu podle tohoto alternativního standardizovaného přístupu.

(4)

Podle čl. 430b odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 by se zvláštní požadavky na podávání zpráv pro tržní riziko stanovené v uvedeném článku měly použít ode dne použitelnosti aktu v přenesené pravomoci uvedeného v článku 461a téhož nařízení. Je proto vhodné, aby datum použitelnosti tohoto nařízení bylo sladěno s datem použitelnosti uvedeného aktu v přenesené pravomoci.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA).

(6)

Orgán EBA uskutečnil k návrhům prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Referenční data a data vykazování

1.   Instituce podávají příslušným orgánům informace uvedené v článku 430b, čl. 94 odst. 1 a čl. 325a odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 čtvrtletně podle stavu k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci.

2.   Instituce podávají informace uvedené v odstavci 1 do konce pracovní doby v těchto dnech: 12. května, 11. srpna, 11. listopadu a 11. února.

3.   Pokud den uvedený v odstavci 2 není v členském státě příslušného orgánu, kterému mají být informace podány, pracovním dnem nebo je sobotou či nedělí, musí být informace podány do konce pracovní doby následujícího pracovního dne.

4.   Veškeré případné opravy vykázaných informací podají instituce příslušným orgánům bez zbytečného odkladu.

Článek 2

Podávání zpráv o prahových hodnotách stanovených v čl. 94 odst. 1 a čl. 325a odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013

Instituce vykazují informace o objemu svých rozvahových a podrozvahových položek vystavených tržnímu riziku a o objemu svého obchodního portfolia na individuálním základě nebo v příslušných případech na konsolidovaném základě za použití šablony č. 90 v příloze I a v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II oddílu 1 tohoto nařízení.

Článek 3

Podávání zpráv o alternativním standardizovaném přístupu

Instituce podávají zprávy o výsledcích výpočtů založených na alternativním standardizovaném přístupu na individuálním základě nebo v příslušných případech na konsolidovaném základě, jak je uvedeno v čl. 430b odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, za použití šablony č. 91 v příloze I tohoto nařízení a v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II oddílu 2 tohoto nařízení.

Článek 4

Formáty pro výměnu údajů a informace související s předkládáním zpráv

1.   Instituce předkládají informace uvedené v článcích 2 a 3 tohoto nařízení ve formátech pro výměnu údajů a ve výkazech stanovených jejich příslušným orgánem a řídí se definicí datových bodů z modelu datových bodů a pravidly pro ověřování stanovenými v příloze III.

2.   Součástí předkládaných údajů nejsou informace, které nejsou vyžadovány nebo jsou v daném případě bezpředmětné.

3.   Číselné hodnoty se předkládají takto:

a)

datové body s údaji typu „měna“ se vykazují s minimální přesností odpovídající tisícům jednotek;

b)

datové body s údaji typu „procento“ se pro každou jednotku vyjádří s minimální přesností odpovídající čtyřem desetinným místům;

c)

datové body s údaji typu „celé číslo“ se vykazují s přesností odpovídající jednotkám bez desetinných míst.

4.   Instituce jsou identifikovány výhradně pomocí jejich identifikačního kódu právnické osoby (LEI). Právnické osoby a protistrany jiné než instituce jsou identifikovány pomocí jejich LEI, je-li k dispozici.

5.   K předkládaným údajům uvádějí instituce následující informace:

a)

referenční datum vykazování a referenční období;

b)

vykazovací měnu;

c)

účetní standard;

d)

identifikační kód právnické osoby (LEI) vykazující instituce;

e)

rozsah konsolidace.

Článek 5

Vstup v platnost a datum použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 5. října 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne dne 15. března 2021

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 150, 7.6.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA I

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PODÁVÁNÍ ZPRÁV PRO TRŽNÍ RIZIKO

ŠABLONY COREP

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

Krátký název

 

 

Prahové hodnoty

 

90

C 90.00

PRAHOVÉ HODNOTY PRO OBCHODNÍ PORTFOLIO A TRŽNÍ RIZIKO

TBT

 

 

Alternativní standardizovaný přístup k tržnímu riziku

 

91

C 91.00

KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY

MKR ASA SUM

C 90.00 – Prahové hodnoty pro obchodní portfolio a tržní riziko (TBT)

 

 

 

 

Rozvahové a podrozvahové položky vystavené tržnímu riziku

Celková aktiva

 

Členění podle regulatorního portfolia

V % celkových aktiv

 

 

Obchodní portfolio

Investiční portfolio

 

 

z toho: obchodní portfolio pro účely článku 94 CRR

Pozice vystavené měnovému riziku

Pozice vystavené komoditnímu riziku

 

 

Celkem

V % celkových aktiv

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Měsíc 3

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Měsíc 2

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Měsíc 1

 

 

 

 

 

 

 

 

C 91.00 – Alternativní standardizovaný přístup: souhrn (MKR ASA SUM)

 

Pozice, na něž se uplatňuje metoda založená na citlivostech

Nevážené delta citlivosti

Kapitálové požadavky podle různých scénářů

Scénář nízké korelace

Scénář střední korelace

Scénář vysoké korelace

Kladné

Záporné

Čisté citlivosti podle rizikové třídy

Riziko delta

Riziko vega

Riziko zakřivení

Celkem

Riziko delta

Riziko vega

Riziko zakřivení

Celkem

Riziko delta

Riziko vega

Riziko zakřivení

Celkem

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0010

Celkem (alternativní standardizovaný přístup)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Metoda založená na citlivostech

Obecné úrokové riziko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Riziko úvěrového rozpětí pro nesekuritizaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci mimo alternativní portfolio obchodování s korelací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Akciové riziko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Komoditní riziko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Měnové riziko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Riziko selhání

Nesekuritizované expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Sekuritizace mimo alternativní portfolio obchodování s korelací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Sekuritizace v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Zbytkové riziko

Exotické podklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Jiná zbytková rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pozice vystavené riziku selhání

Pozice vystavené zbytkovému riziku

Kapitálové požadavky

Celkový objem rizikové expozice

Hrubé výše rizika náhlého selhání (JTD)

Hrubá pomyslná hodnota

Dlouhé

Krátké

0160

0170

0180

0190

0200

0010

Celkem (alternativní standardizovaný přístup)

 

 

 

 

 

0020

Metoda založená na citlivostech

Obecné úrokové riziko

 

 

 

 

 

0030

Riziko úvěrového rozpětí pro nesekuritizaci

 

 

 

 

 

0040

Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci mimo alternativní portfolio obchodování s korelací

 

 

 

 

 

0050

Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací

 

 

 

 

 

0060

Akciové riziko

 

 

 

 

 

0070

Komoditní riziko

 

 

 

 

 

0080

Měnové riziko

 

 

 

 

 

0090

Riziko selhání

Nesekuritizované expozice

 

 

 

 

 

0100

Sekuritizace mimo alternativní portfolio obchodování s korelací

 

 

 

 

 

0110

Sekuritizace v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací

 

 

 

 

 

0120

Zbytkové riziko

Exotické podklady

 

 

 

 

 

0130

Jiná zbytková rizika

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ ŠABLON V PŘÍLOZE I TÝKAJÍCÍCH SE ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PODÁVÁNÍ ZPRÁV PRO TRŽNÍ RIZIKO

ČÁST I: OBECNÉ POKYNY

1.   Struktura a konvence

1.1.   Struktura

1.

Pro účely podávání zpráv v souladu s tímto prováděcím nařízením vyplňují instituce dvě samostatné šablony:

a)

šablonu pro podávání zpráv o prahových hodnotách stanovených v článcích 94 a 325a nařízení (EU) č. 575/2013 a

b)

šablonu pro podávání zpráv o souhrnu pozic a teoretických kapitálových požadavcích na základě alternativního standardizovaného přístupu.

1.2.   Konvence v oblasti číslování

2.

K odkazování na sloupce, řádky a buňky šablon v těchto pokynech a pravidlech pro ověřování vykázaných informací se používají tyto konvence:

a)

v pokynech se používá tento obecný zápis: {šablona;řádek;sloupec};

b)

v případě odkazů nebo pravidel pro ověřování v rámci šablony, kdy se odkazuje pouze na údaje z dané šablony nebo se používají pouze údaje z dané šablony, se šablona neuvádí: {řádek;sloupec};

c)

má-li šablona pouze jeden sloupec, odkazuje se pouze na řádky: {šablona;řádek};

d)

k vyjádření, že odkaz nebo pravidlo pro ověřování platí pro řádky nebo sloupce uvedené výše, se používá hvězdička.

1.3.   Konvence v oblasti znamének

3.

Jakákoli částka, která zvyšuje kapitál nebo kapitálové požadavky, se zapisuje jako kladné číslo. Jakákoli částka, která snižuje kapitál nebo kapitálové požadavky, se zapisuje jako záporné číslo. Je-li před označením položky uvedeno záporné znaménko (–), předpokládá se, že u této položky nebude uvedeno žádné kladné číslo.

1.4.   Zkratky

Pro účely této přílohy se na nařízení (EU) č. 575/2013 odkazuje pomocí zkratky „CRR“.

ČÁST II: POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ ŠABLON

1.   C 90.00 – Prahové hodnoty pro obchodní portfolio a tržní riziko

1.1.   Obecné poznámky

4.

Informace uvedené v této šabloně odrážejí výsledek výpočtu uvedeného v článku 94 CRR (výjimka pro malá obchodní portfolia) a objem rozvahových a podrozvahových položek instituce vystavených tržnímu riziku vypočtený v souladu s článkem 325a CRR. Tyto informace určují, zda se na instituci vztahuje povinnost podat zprávu o alternativním standardizovaném přístupu nebo o přístupu založeném na alternativních interních modelech, jak je uvedeno v článku 430 CRR.

1.2.   Pokyny pro konkrétní pozice

5.

Výsledek výpočtu uvedeného v článku 94 CRR a informace o objemu rozvahových a podrozvahových položek instituce vystavených tržnímu riziku vypočteném v souladu s článkem 325a CRR se vykazují zvlášť ke konci každého měsíce čtvrtletí, jehož se zpráva týká, v řádcích 0010 až 0030.

Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Měsíc 3

Údaje ke konci třetího měsíce čtvrtletí, jehož se zpráva týká

0020

Měsíc 2

Údaje ke konci druhého měsíce čtvrtletí, jehož se zpráva týká

0030

Měsíc 1

Údaje ke konci prvního měsíce čtvrtletí, jehož se zpráva týká

Sloupec

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Rozvahové a podrozvahové položky vystavené tržnímu riziku

Čl. 325a odst. 2 CRR

Instituce vykazují absolutní částku objemu svých rozvahových a podrozvahových položek vystavených tržnímu riziku vypočítaného v souladu s čl. 325a odst. 2 CRR.

0020 – 0060

Členění podle regulatorního portfolia

Rozvahové a podrozvahové položky vystavené tržnímu riziku jsou rozděleny podle obchodního a investičního portfolia.

0020

Obchodní portfolio

Čl. 325a odst. 2 písm. a), c) a f) CRR

0030 – 0040

z toho: obchodní portfolio pro účely článku 94 CRR

Čl. 94 odst. 3 CRR

Jak vyžaduje čl. 94 odst. 3 písm. b) CRR, instituce vykazují tržní hodnoty k poslednímu dni v měsíci; nejsou-li tržní hodnoty k dispozici, vykazují instituce reálné hodnoty k témuž datu, nebo nejsou-li k danému datu k dispozici ani tržní, ani reálné hodnoty, vykazují poslední dostupnou tržní nebo reálnou hodnotu.

0030

Celkem

Čl. 94 odst. 3 CRR

Absolutní hodnota dlouhých a krátkých pozic se sečte podle požadavku čl. 94 odst. 3 písm. c) CRR.

0040

V % celkových aktiv

Čl. 94 odst. 1 písm. a) CRR

Objem obchodního portfolia pro účely článku 94 CRR se vyjádří jako procentní podíl celkových aktiv.

0050 – 0060

Investiční portfolio

Čl. 325a odst. 2 písm. d), e) a f) CRR

Pozice v investičním portfoliu vystavené tržnímu riziku se vykazují v členění na pozice vystavené měnovému riziku a pozice vystavené komoditnímu riziku.

Příslušné částky se určí v souladu s čl. 325a odst. 2 písm. d) a e) CRR.

0070

V % celkových aktiv

Čl. 325a odst. 1 písm. a) CRR

Objem rozvahových a podrozvahových položek vystavených tržnímu riziku se vyjádří jako procentní podíl celkových aktiv.

0080

Celková aktiva

Čl. 94 odst. 1 písm. a) CRR

Čl. 325a odst. 1 písm. a) CRR

2.   C 91.00 – Tržní riziko: Alternativní standardizovaný přístup – souhrn (MKR ASA SUM)

2.1.   Obecné poznámky

6.

Tato šablona poskytuje souhrnné informace o výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku podle alternativního standardizovaného přístupu (ASA) stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a CRR.

7.

Podle alternativního standardizovaného přístupu vypočítají instituce kapitálové požadavky k tržnímu riziku pro pozice v obchodním portfoliu nebo pozice v investičním portfoliu vystavené měnovému nebo komoditnímu riziku jako součet těchto tří složek:

a)

kapitálového požadavku podle metody založené na citlivostech stanovené v části třetí hlavě IV kapitole 1a oddílu 2 CRR;

b)

kapitálového požadavku k riziku selhání stanoveného podle části třetí hlavy IV kapitoly 1a oddílu 5 CRR pro pozice v obchodním portfoliu;

c)

kapitálových požadavků ke zbytkovým rizikům stanovených podle části třetí hlavy IV kapitoly 1a oddílu 4 CRR pro pozice v obchodním portfoliu.

2.2.   Pokyny pro konkrétní pozice

Sloupec

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010 – 0150

Pozice, na něž se uplatňuje metoda založená na citlivostech

Kapitálové požadavky k riziku delta, vega a k riziku zakřivení vypočítané podle metody založené na citlivostech pro nástroje s opčním prvkem nebo pro nástroje bez opčního prvku se v šabloně vykazují samostatně a v úhrnu.

Postup výpočtu kapitálových požadavků pro jednotlivé rizikové třídy se provádí v rámci tří různých scénářů pro každou rizikovou třídu a uvádí se v samostatných oddílech šablony:

scénář nízké korelace ve sloupcích 0040 až 0070;

scénář střední korelace ve sloupcích 0080 až 0110;

scénář vysoké korelace ve sloupcích 0120 až 0150;

0010 – 0030

Nevážené delta citlivosti

0010

Nevážené delta citlivosti – kladné

Čl. 325f odst. 3 a článek 325r CRR

Instituce vypočítají citlivost svého portfolia na každý faktor rizika v rámci rizikové třídy v souladu s čl. 325f odst. 3 CRR. Vykazují součet všech kladných citlivostí na faktory rizika delta v rámci rizikové třídy.

0020

Nevážené delta citlivosti – záporné

Čl. 325f odst. 3 a článek 325r CRR

Instituce vypočítají citlivost svého portfolia na každý faktor rizika v rámci rizikové třídy v souladu s čl. 325f odst. 3 CRR. Vykazují součet všech záporných citlivostí na faktory rizika delta v rámci rizikové třídy.

0030

Nevážené delta citlivosti – čisté citlivosti podle rizikové třídy

Instituce vykazují čistý součet všech kladných a všech záporných citlivostí na různé faktory rizika delta v rámci rizikové třídy.

0040, 0080, 0120

Riziko delta

Čl. 325e odst. 1 písm. a) a článek 325f CRR

Instituce vykazují kapitálový požadavek k riziku delta pro danou rizikovou třídu podle příslušného scénáře v souladu s čl. 325f odst. 8 CRR.

0050, 0090, 0130

Riziko vega

Čl. 325e odst. 1 písm. b) a článek 325f CRR

Instituce vykazují kapitálový požadavek k riziku vega pro danou rizikovou třídu podle příslušného scénáře v souladu s čl. 325f odst. 8 CRR.

0060, 0100, 0140

Riziko zakřivení

Čl. 325e odst. 1 písm. c) a článek 325 g CRR

0070, 0110, 0150

Celkem

Čl. 325h odst. 3 CRR

Instituce vykazují součet kapitálových požadavků k riziku delta, vega a riziku zakřivení pro jednotlivé rizikové třídy pro každý scénář.

0160 – 0170

Pozice vystavené riziku selhání – hrubé výše rizika náhlého selhání (JTD)

Instituce vykazují hrubé výše rizika náhlého selhání, které vypočtou pro expozice vůči nesekuritizovaným nástrojům v souladu s článkem 325w CRR, pro sekuritizace nezahrnuté do ACTP v souladu s článkem 325z CRR a pro sekuritizované expozice a nesekuritizované expozice zahrnuté do ACTP v souladu s článkem 325ac CRR, a to v členění na dlouhé a krátké expozice.

0160

Dlouhé

0170

Krátké

0180

Pozice vystavené zbytkovému riziku – hrubá pomyslná hodnota

Článek 325u CRR

Instituce vykazují hrubé pomyslné hodnoty podle čl. 325u odst. 3 CRR u nástrojů uvedených v čl. 325u odst. 2 CRR, které podléhají kapitálovému požadavku ke zbytkovým rizikům uvedenému v čl. 325u odst. 1 a 4 CRR.

0190

Kapitálové požadavky

Čl. 325h odst. 4, články 325w až 325ad a článek 325u CRR

Kapitálový požadavek stanovený podle části třetí hlavy IV kapitoly 1a CRR pro pozice, na něž se uplatňuje alternativní standardizovaný přístup.

0200

Celkový objem rizikové expozice

Čl. 92 odst. 3 písm. b) a čl. 92 odst. 4 CRR


Řádek

Odkazy na právní předpisy a pokyny

0010

Celkem (alternativní standardizovaný přístup)

0020 – 0080

Metoda založená na citlivostech

Část třetí hlava IV kapitola 1a oddíl 2 CRR

0020

Obecné úrokové riziko

Čl. 325d odst. 1 bod i) CRR

0030

Riziko úvěrového rozpětí pro nesekuritizaci

Čl. 325d odst. 1 bod ii) CRR

0040

Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci mimo alternativní portfolio obchodování s korelací

Čl. 325d odst. 1 bod iii) CRR

0050

Riziko úvěrového rozpětí pro sekuritizaci v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací

Čl. 325d odst. 1 bod iv) CRR

0060

Akciové riziko

Čl. 325d odst. 1 bod v) CRR

0070

Komoditní riziko

Čl. 325d odst. 1 bod vi) CRR

0080

Měnové riziko

Čl. 325d odst. 1 bod vii) CRR

0090 – 0110

Riziko selhání

Část třetí hlava IV kapitola 1a oddíl 5 CRR

0090

Nesekuritizované expozice

Část třetí hlava IV kapitola 1a oddíl 5 pododdíl 1 CRR

0100

Sekuritizace mimo alternativní portfolio obchodování s korelací

Část třetí hlava IV kapitola 1a oddíl 5 pododdíl 2 CRR

0110

Sekuritizace v rámci alternativního portfolia obchodování s korelací

Část třetí hlava IV kapitola 1a oddíl 5 pododdíl 3 CRR

0120 – 0130

Zbytkové riziko

Část třetí hlava IV kapitola 1a oddíl 4 CRR

0120

Exotické podklady

Čl. 325u odst. 2 písm. a) CRR

0130

Jiná zbytková rizika

Čl. 325u odst. 2 písm. b) CRR


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU