(EU) 2021/428Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/428 ze dne 10. března 2021, kterým se přijímají standardní datové formáty pro předkládání žádostí o schválení nebo změnu podmínek schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 84, 11.3.2021, s. 25-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. března 2021 Nabývá účinnosti: 27. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/428

ze dne 10. března 2021,

kterým se přijímají standardní datové formáty pro předkládání žádostí o schválení nebo změnu podmínek schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 39f odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 (2) bylo změněno mimo jiné nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3) s cílem posílit transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany Unie ve všech oblastech potravinového řetězce, v nichž Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) provádí vědecké hodnocení rizika.

(2)

V čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 se stanoví, že žádost o schválení účinné látky nebo o změnu podmínek schválení se podává v souladu se standardními datovými formáty.

(3)

Návrh těchto standardních datových formátů pro účely žádostí o schválení a změnu podmínek schválení účinných látek, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1107/2009 a v příslušných žádostech o vědecký výstup, vypracoval úřad na základě softwarového balíčku IUCLID.

(4)

Aby se zajistila vysoká úroveň transparentnosti, pokud jde o činnosti úřadu, je vhodné umožnit úřadu účinně zpracovávat žádosti za účelem vědeckého výstupu a umožnit předkládání, vyhledávání, kopírování a tisk dokumentů a zároveň zajistit soulad s regulačními požadavky stanovenými v právu Unie. Standardní datové formáty pro předkládání žádostí ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto měly být přijaty.

(5)

Jelikož toto nařízení provádí ustanovení nařízení (ES) č. 178/2002, která se použijí ode dne 27. března 2021, mělo by se použít od stejného data.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se v souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 přijímají standardní datové formáty pro předkládání žádostí o schválení nebo změnu podmínek schválení účinných látek ve smyslu uvedeného nařízení.

2.   Použije se na žádosti uvedené v odstavci 1 podané dne 27. března 2021 nebo později.

Článek 2

Přijetí standardních datových formátů

Přijímají se standardní datové formáty pro schvalování účinné látky a formáty pro změnu podmínek takového schválení, jak je navrženo úřadem, jež jsou založeny na softwarovém balíčku IUCLID a propojené s centrálním systémem pro předkládání žádostí, který má být zřízen v souladu s čl. 7 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1740 (4).

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 27. března 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 231, 6.9.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1740 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (Úř. věst. L 392, 23.11.2020, s. 20).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU