(EU) 2021/424Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/424 ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o alternativní standardizovaný přístup k tržnímu riziku (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 84, 11.3.2021, s. 1-15 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. března 2021 Nabývá účinnosti: 30. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/424

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o alternativní standardizovaný přístup k tržnímu riziku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na článek 461a uvedeného nařízení,

(1)

V roce 2019 zveřejnil Basilejský výbor pro bankovní dohled (dále jen „Basilejský výbor“) revidované „minimální kapitálové požadavky k tržnímu riziku“, které se zabývaly nedostatky v obezřetnostním zacházení s činnostmi bank týkajícími se obchodního portfolia (2).

(2)

U alternativního standardizovaného přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013 v současnosti chybí technické specifikace potřebné k tomu, aby byl tento přístup plně funkční. Tyto specifikace by měly být v souladu s minimálními kapitálovými požadavky Basilejského výboru k tržnímu riziku.

(3)

Minimální kapitálové požadavky Basilejského výboru k tržnímu riziku upřesňují výpočet kapitálových požadavků k riziku zakřivení u nástrojů s opčním prvkem. Tento výpočet zahrnuje řadu kroků, včetně způsobu, jak na rizikové faktory použít otřesy a jak určit souhrnné riziko zakřivení pro všechny rizikové faktory. Pokud jde o faktory měnového rizika, výpočet je třeba upravit tak, aby se předešlo dvojímu započtení rizik zakřivení. Bez této úpravy může k takovému dvojímu započtení dojít, neboť ve výpočtu podle minimálních kapitálových požadavků Basilejského výboru k tržnímu riziku jsou faktory měnového rizika vyjádřeny pomocí vykazovací měny instituce.

(4)

Nástroje bez opčního prvku by měly podléhat pouze kapitálovým požadavkům k riziku delta u jiných než exotických podkladů nástrojů, a nikoli požadavkům k riziku zakřivení. Minimální kapitálové požadavky Basilejského výboru k tržnímu riziku však institucím nabízejí možnost podrobit všechny nástroje, a to včetně nástrojů bez opčního prvku, kapitálovým požadavkům k riziku zakřivení. Tato možnost může být užitečná pro instituce, které řídí a zajišťují pozice s opčním prvkem a bez opčního prvku společně. Aby se však zabránilo tomu, že tato možnost bude využívána především pro účely snížení kapitálových požadavků, měla by být instituce, která ji chce využít, povinna oznámit záměr využít této možnosti svému příslušnému orgánu, který by měl mít právo využití uvedené možnosti zamítnout. Totéž by mělo platit v případě, že instituce si již nepřeje tuto možnost využívat.

(5)

Pokud jde o zacházení s pozicemi v subjektech kolektivního investování, je nejpřesnější metodou výpočtu kapitálových požadavků pro tyto pozice průhledový přístup, neboť vychází ze skutečné skladby subjektů kolektivního investování, a nikoli ze zástupné skladby. Možnost využití průhledového přístupu však vyžaduje splnění určitých přísných podmínek. Instituce by proto měly mít možnost používat jiné metody za předpokladu, že jsou si vědomy obsahu oprávnění subjektu kolektivního investování a mohou získat denní cenové kotace. V takovém případě mohou instituce vytvořit hypotetické portfolio pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku pozice v subjektu kolektivního investování. Tyto instituce by rovněž měly mít možnost vypočítat kapitálové požadavky k riziku úvěrových úprav v ocenění derivátových pozic zahrnutých v subjektu kolektivního investování za použití zjednodušeného přístupu, pokud neexistuje dostatek informací pro výpočet kapitálových požadavků k riziku úvěrové úpravy v ocenění na základě stávajících přístupů. Tato možnost by měla být sladěna se zjednodušeným přístupem použitelným na derivátové pozice zahrnuté v subjektech kolektivního investování zařazených do investičního portfolia. Vzhledem k počtu předpokladů, které musí instituce při používání tohoto přístupu učinit, by použití přístupu mělo podléhat schválení příslušným orgánem na úrovni každého jednotlivého subjektu kolektivního investování.

(6)

Kromě toho by instituce měly mít možnost zacházet pro účely výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku s pozicí v subjektu kolektivního investování, která sleduje index, jako s přímou pozicí v daném indexu. Tento přístup by měl být povolen, pokud rozdíl v anualizovaných výnosech mezi subjektem kolektivního investování a indexem, který sleduje, zůstává v období dvanácti měsíců nižší než 1 %. Pokud jsou k dispozici údaje za dobu kratší než dvanáct měsíců, měly by instituce požádat svůj příslušný orgán o povolení používat tento přístup.

(7)

Ve všech ostatních případech by měly být pozice v subjektech kolektivního investování zařazeny do investičního portfolia a pro účely výpočtu kapitálových požadavků u těchto pozic by se s nimi mělo zacházet odpovídajícím způsobem.

(8)

Minimální kapitálové požadavky Basilejského výboru k tržnímu riziku navrhují metodu založenou na „základní měně“ jako další přístup pro účely kapitálových požadavků k riziku delta a k riziku zakřivení u faktorů měnového rizika. V souladu s tímto přístupem by instituce měly mít při výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku možnost zvolit k vyjádření faktorů měnového rizika jinou než svou vykazovací měnu. Tento přístup by měl být povolen, pokud instituce splňuje řadu podmínek týkajících se řízení měnového rizika instituce, a měl by podléhat schválení ze strany orgánů dohledu.

(9)

Minimální kapitálové požadavky Basilejského výboru k tržnímu riziku určují rizikové váhy, které se použijí na citlivosti na rizikové faktory bezrizikových měr, na faktory inflačního rizika a na faktory křížového měnového bazického rizika, na faktory rizika úvěrového rozpětí u nesekuritizovaných expozic u koše 11 v tabulce 4 v článku 325ah nařízení (EU) č. 575/2013, na rizikové faktory krytých dluhopisů vydaných úvěrovými institucemi ve třetích zemích, faktory rizika úvěrového rozpětí u sekuritizací zahrnutých do alternativního portfolia obchodování s korelací (ACTP), faktory rizika úvěrového rozpětí u sekuritizací nezahrnutých do ACTP, faktory akciového rizika a faktory komoditního rizika. Rizikové váhy použitelné na citlivosti na tyto rizikové faktory u alternativního standardizovaného přístupu by měly být v souladu s minimálními kapitálovými požadavky Basilejského výboru k tržnímu riziku.

(10)

Minimální kapitálové požadavky Basilejského výboru k tržnímu riziku určují korelace v rámci koše pro rizikové faktory krytých dluhopisů vydaných úvěrovými institucemi ve třetích zemích, korelace v rámci koše pro akciové riziko a korelace mezi koši pro akciové riziko. Korelace použitelné v alternativním standardizovaném přístupu by měly být v souladu s minimálními kapitálovými požadavky Basilejského výboru k tržnímu riziku.

(11)

Nařízení (EU) č. 575/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Institucím by měla být poskytnuta dostatečná doba na provedení změn alternativního standardizovaného přístupu k tržnímu riziku zavedených tímto nařízením v přenesené pravomoci. Použití tohoto nařízení v přenesené pravomoci by proto mělo být odloženo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 575/2013 se mění takto:

1)

článek 325e se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

všechny pozice nástrojů s opčním prvkem podléhají kapitálovým požadavkům podle odst. 1 písm. a), b) a c) pro rizika jiná než exotické podklady nástrojů podle čl. 325u odst. 2 písm. a);

b)

všechny pozice nástrojů bez opčního prvku podléhají kapitálovým požadavkům podle odst. 1 písm. a) pro rizika jiná než exotické podklady nástrojů podle čl. 325u odst. 2 písm. a).“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Odchylně od odst. 2 písm. b) se může instituce rozhodnout, že podrobí všechny pozice nástrojů bez opčního prvku kapitálovým požadavkům uvedeným v odst. 1 písm. a) a c).

Instituce, která se rozhodne použít přístup uvedený v prvním pododstavci, oznámí tuto skutečnost svému příslušnému orgánu nejméně tři měsíce před prvním použitím přístupu. Po uplynutí těchto tří měsíců a za předpokladu, že příslušný orgán nevznesl námitku, může instituce tento přístup používat, dokud příslušný orgán instituci neinformuje, že k tomu již není oprávněna.

Instituce, která chce přestat používat přístup uvedený v prvním pododstavci, oznámí tuto skutečnost svému příslušnému orgánu nejméně tři měsíce předtím, než přístup přestane používat. Instituce může tento přístup přestat používat, pokud proti tomu příslušný orgán v dané lhůtě tří měsíců nevznese námitku.“;

2)

článek 325 g se nahrazuje tímto:

„Článek 325 g

Kapitálové požadavky k riziku zakřivení

1.   Instituce provedou výpočty stanovené v odstavci 2 pro každý rizikový faktor nástrojů, na něž se vztahuje kapitálový požadavek k riziku zakřivení, s výjimkou rizikových faktorů uvedených v odstavci 3.

Pro daný rizikový faktor provedou instituce tyto výpočty na čistém základě pro všechny pozice nástrojů, na něž se vztahuje kapitálový požadavek k riziku zakřivení a které obsahují tento rizikový faktor.

2.   Pro daný rizikový faktor k, který je obsažen v jednom nebo více nástrojích uvedených v odstavci 1, vypočítají instituce čistou pozici tohoto rizikového faktoru v riziku zakřivení směrem nahoru () a čistou pozici tohoto rizikového faktoru v riziku zakřivení směrem dolů () takto:

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

kde:

i

=

index označující všechny pozice nástrojů uvedených v odstavci 1 a zahrnujících rizikový faktor k;

xk

=

současná hodnota rizikového faktoru k;

Vi (xk )

=

hodnota nástroje i stanovená odhadem v modelu oceňování instituce na základě současné hodnoty rizikového faktoru k;

Image 5

=

hodnota nástroje i stanovená odhadem v modelu oceňování instituce na základě posunu hodnoty rizikového faktoru k směrem nahoru;

Image 6

=

hodnota nástroje i stanovená odhadem v modelu oceňování instituce na základě posunu hodnoty rizikového faktoru k směrem dolů;

Image 7

=

riziková váha použitelná na rizikový faktor k určená v souladu s oddílem 6;

sik

=

delta citlivost nástroje i vůči rizikovému faktoru k vypočtená v souladu s článkem 325r.

3.   Odchylně od odstavce 2 provedou instituce pro křivky rizikových faktorů, které patří do tříd obecného úrokového rizika (GIRR), rizika úvěrového rozpětí (CSR) a komoditního rizika, výpočty podle odstavce 6 na úrovni celé křivky, a nikoli na úrovni každého rizikového faktoru, který ke křivce přísluší.

Pro účely výpočtu uvedeného v odstavci 2, kde xk je křivka rizikových faktorů zařazených do tříd obecného úrokového rizika, rizika úvěrového rozpětí a komoditního rizika, je sik součtem delta citlivostí na rizikový faktor křivky ve všech splatnostech křivky.

4.   Pro stanovení kapitálového požadavku k riziku zakřivení na úrovni koše musí instituce podle následujícího vzorce sečíst čisté pozice v riziku zakřivení směrem nahoru a dolů, vypočtené v souladu s odstavcem 2, pro všechny rizikové faktory zařazené do tohoto koše v souladu s oddílem 3 pododdílem 1:

Image 8

kde:

b

=

index označující koš dané rizikové třídy;

Kb

=

kapitálové požadavky k riziku zakřivení pro koš b;

;

;

;

pkl

=

korelace v rámci koše mezi rizikovými faktory k a l podle oddílu 6;

k, l

=

indexy označující všechny rizikové faktory nástrojů podle odstavce 1 zařazené do koše b;

(

Image 9

)

=

čistá pozice v riziku zakřivení směrem nahoru;

(

Image 10

)

=

čistá pozice v riziku zakřivení směrem dolů.

5.   Odchylně od odstavce 4 se pro kapitálové požadavky k riziku zakřivení na úrovni koše u koše č. 18 dle článku 325ah, koše č. 18 dle článku 325ak, koše č. 25 dle článku 325am a koše č. 11 dle článku 325ap použije tento vzorec:

Image 11

6.   Instituce vypočítají kapitálové požadavky k riziku zakřivení pro rizikovou třídu (RCCR) sečtením všech kapitálových požadavků k riziku zakřivení na úrovni koše v rámci dané rizikové třídy takto:

Image 12

kde:

b, c

=

indexy označující všechny koše dané rizikové třídy odpovídající nástrojům uvedeným v odstavci 1;

Kb

=

kapitálové požadavky k riziku zakřivení pro koš b;

;

;

γbc

=

korelace mezi koši bc podle oddílu 6.

7.   Kapitálový požadavek k riziku zakřivení je součtem kapitálových požadavků k riziku zakřivení pro rizikovou třídu vypočítaných v souladu s odstavcem 6 pro všechny rizikové třídy, do nichž náleží alespoň jeden rizikový faktor nástrojů uvedených v odstavci 1.“;

3)

v čl. 325h odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

scénář nízkých korelací, v němž se korelační parametry ρkl a γbc stanovené v oddíle 6 nahradí parametry

Image 13

, resp.

Image 14

.“;

4)

články 325i a 325j se nahrazují tímto:

„Článek 325i

Zacházení s indexovými nástroji a s ostatními vícepodkladovými nástroji

1.   Instituce použijí pro indexové a další vícepodkladové nástroje průhledový přístup v souladu s následujícími ustanoveními:

a)

pro účely výpočtu kapitálových požadavků k riziku delta a k riziku zakřivení instituce předpokládají, že drží jednotlivé pozice přímo v podkladových složkách indexových nebo jiných vícepodkladových nástrojů, s výjimkou pozice v indexu, který je zahrnut do ACTP, pro který vypočítají jedinou citlivost na index;

b)

instituce mohou citlivosti na rizikový faktor dané složky indexového nástroje nebo jiného vícepodkladového nástroje započíst proti citlivostem na tentýž rizikový faktor téže složky nástrojů na jedno jméno, s výjimkou pozic zahrnutých do ACTP;

c)

pro účely výpočtu kapitálových požadavků k riziku vega mohou instituce buď předpokládat, že drží individuální pozice přímo v podkladových složkách indexového nebo jiného vícepodkladového nástroje, nebo vypočítat jedinou citlivost na podklad daného nástroje. Ve druhém uvedeném případě instituce přiřadí jedinou citlivost příslušnému koši, jak je stanoveno v oddíle 6 pododdíle 1, a to takto:

i)

pokud by při zohlednění vah indexu bylo více než 75 % složek v tomto indexu zařazeno do téhož koše, instituce přiřadí citlivost tomuto koši a považují ji za citlivost na jedno jméno v tomto koši;

ii)

ve všech ostatních případech instituce přiřadí citlivost k příslušnému koši indexu.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. a) mohou instituce pro účely výpočtu kapitálových požadavků k riziku delta a k riziku zakřivení vypočítat jedinou citlivost na pozici v kotovaném akciovém nebo úvěrovém indexu za předpokladu, že kotovaný akciový nebo úvěrový index splňuje podmínky stanovené v odstavci 3. V takovém případě instituce přiřadí jedinou citlivost příslušnému koši, jak je stanoveno v oddíle 6 pododdíle 1, a to takto:

a)

pokud by při zohlednění vah kotovaného indexu bylo více než 75 % složek v tomto kotovaném indexu zařazeno do téhož koše, bude citlivost přiřazena tomuto koši a považována za citlivost na jedno jméno v tomto koši;

b)

ve všech ostatních případech instituce přiřadí citlivost k příslušnému koši kotovaného indexu.

3.   Instituce mohou použít přístup stanovený v odstavci 2 pro nástroje odkazující na kotovaný akciový nebo úvěrový index, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

jsou známy složky kotovaného indexu a jejich příslušné váhy v tomto indexu;

b)

kotovaný index obsahuje nejméně 20 složek;

c)

žádná jednotlivá složka obsažená v kotovaném indexu nepředstavuje více než 25 % celkové tržní kapitalizace tohoto indexu;

d)

žádný soubor obsahující jednu desetinu z celkového počtu složek kotovaného indexu v zaokrouhlení na nejbližší celé číslo nepředstavuje více než 60 % celkové tržní kapitalizace tohoto indexu;

e)

celková tržní kapitalizace všech složek kotovaného indexu činí nejméně 40 miliard EUR.

4.   Instituce musí pro všechny nástroje, které odkazují na kotovaný akciový nebo úvěrový index splňující podmínky stanovené v odstavci 3, v průběhu času jednotně používat pouze přístup stanovený v odstavci 1, nebo přístup stanovený v odstavci 2. Před přechodem z jednoho přístupu na druhý si instituce předem vyžádá svolení příslušného orgánu.

5.   Pro indexový nebo jiný vícepodkladový nástroj musí být údaje o citlivosti pro výpočet rizika delta a rizika zakřivení konzistentní, a to bez ohledu na přístupy použité pro tento nástroj.

6.   Indexové nebo vícepodkladové nástroje, které nesou jiná zbytková rizika ve smyslu čl. 325u odst. 5, podléhají navýšení pro zbytkové riziko uvedenému v oddíle 4.

Článek 325j

Zacházení se subjekty kolektivního investování

1.   Instituce vypočítá kapitálové požadavky k tržnímu riziku u pozice v subjektu kolektivního investování pomocí jednoho z těchto přístupů:

a)

pokud je instituce schopna získat dostatečné informace o jednotlivých podkladových expozicích subjektu kolektivního investování, vypočítá instituce kapitálové požadavky k tržnímu riziku pozice v tomto subjektu kolektivního investování pomocí výpočtu pro podkladové pozice subjektu kolektivního investování, jako by tyto pozice byly přímo drženy institucí;

b)

pokud instituce není schopna získat dostatečné informace o jednotlivých podkladových expozicích subjektu kolektivního investování, avšak zná obsah oprávnění subjektu kolektivního investování a lze získat denní cenové kotace pro daný subjekt kolektivního investování, vypočítá kapitálové požadavky k tržnímu riziku pozice v tomto subjektu kolektivního investování pomocí jednoho z těchto přístupů:

i)

instituce může považovat pozici v subjektu kolektivního investování za jedinou akciovou pozici, která je přiřazena ke koši „jiné odvětví“ v čl. 325ap odst. 1 tabulce 8;

ii)

na základě povolení svého příslušného orgánu může instituce vypočítat kapitálové požadavky k tržnímu riziku subjektu kolektivního investování v souladu s limity stanovenými v oprávnění tohoto subjektu kolektivního investování a v příslušných právních předpisech;

c)

pokud instituce nesplňuje žádnou z podmínek uvedených v písmenech a) a b), zařadí subjekt kolektivního investování do investičního portfolia.

Instituce, která používá jeden z přístupů uvedených v písmenu b), použije kapitálový požadavek k riziku selhání stanovený v oddíle 5 této kapitoly a navýšení pro zbytkové riziko stanovené v oddíle 4 této kapitoly, pokud z oprávnění subjektu kolektivního investování vyplývá, že některé expozice v subjektu kolektivního investování mají daným kapitálovým požadavkům podléhat.

Instituce, která používá přístup uvedený v písm. b) bodě ii), může vypočítat kapitálové požadavky k úvěrovému riziku protistrany a kapitálové požadavky k riziku úvěrové úpravy v ocenění derivátových pozic subjektu kolektivního investování pomocí zjednodušeného přístupu uvedeného v čl. 132a odst. 3.

2.   Odchylně od odstavce 1 platí, že pokud má instituce v subjektu kolektivního investování pozici, která sleduje referenční index, a rozdíl v anualizovaných výnosech mezi subjektem kolektivního investování a sledovaným referenčním indexem zůstává v období posledních dvanácti měsíců v absolutním vyjádření nižší než 1 %, bez poplatků a provizí, může instituce s touto pozicí zacházet jako s pozicí ve sledovaném referenčním indexu. Instituce ověří splnění této podmínky v okamžiku, kdy tuto pozici otevře, a poté alespoň jednou ročně.

Nejsou-li však údaje za posledních dvanáct měsíců plně k dispozici, může instituce s výhradou povolení od svého příslušného orgánu použít údaje o rozdílu v anualizovaných výnosech z období kratšího než dvanáct měsíců.

3.   Instituce může pro své pozice v subjektech kolektivního investování použít kombinaci přístupů uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c). Pro všechny pozice v témže subjektu kolektivního investování však instituce použije pouze jeden z těchto přístupů.

4.   Pro účely odst. 1 písm. b) provádí instituce výpočty dle těchto pravidel:

a)

pro účely výpočtu kapitálového požadavku podle metody založené na citlivostech stanovené v oddíle 2 této kapitoly subjekt kolektivního investování nejprve zaujme pozici, která je v maximálním rozsahu povolena podle jeho oprávnění nebo příslušných právních předpisů, v expozicích, na něž se vztahují nejvyšší kapitálové požadavky stanovené v daném oddíle, a poté pokračuje v zaujímání pozic v sestupném pořadí až do dosažení maximálního limitu celkových ztrát;

b)

pro účely kapitálových požadavků k riziku selhání stanovenému v oddíle 5 této kapitoly subjekt kolektivního investování nejprve zaujme pozici, která je v maximálním rozsahu povolena podle jeho oprávnění nebo příslušných právních předpisů, v expozicích, na něž se vztahují nejvyšší kapitálové požadavky stanovené v daném oddíle, a poté pokračuje v zaujímání pozic v sestupném pořadí až do dosažení maximálního limitu celkových ztrát;

c)

subjekt kolektivního investování uplatňuje případný pákový efekt v maximálním rozsahu povoleném podle jeho oprávnění nebo příslušných právních předpisů.

Kapitálové požadavky pro všechny pozice v témže subjektu kolektivního investování, pro které se použijí výpočty podle prvního pododstavce, se vypočítají samostatně jako samostatné portfolio pomocí přístupu stanoveného v této kapitole.

5.   Instituce může použít přístupy uvedené v odst. 1 písm. a) nebo b), pouze pokud subjekt kolektivního investování splňuje všechny podmínky stanovené v čl. 132 odst. 3 a čl. 132 odst. 4 písm. a).“;

5)

článek 325q se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Faktory měnového rizika delta, které mají instituce používat pro nástroje citlivé na cizí měny, jsou všechny spotové směnné kurzy mezi měnou, ve které je nástroj denominován, a vykazovací měnou instituce nebo základní měnou instituce, pokud instituce používá základní měnu v souladu s odstavcem 7. Pro každý měnový pár existuje jeden koš obsahující jeden rizikový faktor a jednu čistou citlivost.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Faktory měnového rizika zakřivení, které mají instituce používat pro nástroje s podklady, jež jsou citlivé na cizí měny, jsou faktory měnového rizika delta uvedené v odstavci 1.“;

c)

doplňují se nové odstavce 5, 6 a 7, které znějí:

„5.   Pokud měnový kurz, který je podkladem nástroje i, který podléhá kapitálovým požadavkům k riziku zakřivení, neodkazuje ani na vykazovací měnu instituce, ani na základní měnu instituce, může instituce dělit číslem 1,5 odpovídající složky stanovené v čl. 325 g odst. 2, u nichž je xk faktorem měnového rizika mezi jednou ze dvou měn podkladu a vykazovací měnou, resp. základní měnou instituce.

6.   S výhradou povolení od příslušného orgánu může instituce dělit číslem 1,5 složky stanovené v čl. 325 g odst. 2 konzistentně pro všechny faktory měnového rizika nástrojů týkajících se cizí měny, na které se vztahuje kapitálový požadavek k riziku zakřivení, za předpokladu, že se na všechny faktory měnového rizika vycházející z vykazovací, resp. základní měny instituce, které jsou zahrnuty do výpočtu těchto složek, uplatní posun současně.

7.   Odchylně od odstavců 1 a 3 může instituce s výhradou povolení od příslušného orgánu ve všech spotových směnných kurzech nahradit svou vykazovací měnu jinou měnou („základní měna“), aby vyjádřila faktory měnového rizika delta a zakřivení, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

instituce používá pouze jednu základní měnu;

b)

instituce uplatňuje základní měnu konzistentně na všechny své pozice v obchodním a investičním portfoliu;

c)

instituce ke spokojenosti příslušného orgánu prokázala, že:

i)

používání zvolené základní měny zajišťuje přiměřené zastoupení rizik pro pozice instituce podléhající měnovým rizikům;

ii)

volba základní měny je slučitelná se způsobem, jakým instituce interně řídí tato měnová rizika;

iii)

volba základní měny není v první řadě motivována úmyslem snížit kapitálové požadavky instituce;

d)

instituce bere v úvahu riziko převodu mezi vykazovací měnou a základní měnou.

Instituce, která získala povolení používat základní měnu podle prvního pododstavce, převádí výsledné kapitálové požadavky k měnovému riziku na vykazovací měnu pomocí platného spotového směnného kurzu mezi základní měnou a vykazovací měnou.“;

6)

v článku 325ae se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Pro měny, které nejsou zahrnuty v podkategorii nejlikvidnějších měn podle čl. 325bd odst. 7 písm. b), jsou rizikové váhy citlivostí na rizikové faktory bezrizikových měr tyto:

Tabulka 3

Koš

Splatnost

Riziková váha

1

0,25 roku

1,7 %

2

0,5 roku

1,7 %

3

1 rok

1,6 %

4

2 roky

1,3 %

5

3 roky

1,2 %

6

5 let

1,1 %

7

10 let

1,1 %

8

15 let

1,1 %

9

20 let

1,1 %

10

30 let

1,1 %

2.   Instituce uplatní rizikovou váhu ve výši 1,6 % na všechny citlivosti na faktory inflačního rizika a křížového měnového bazického rizika.“;

7)

v čl. 325ah odst. 1 se tabulka 4 nahrazuje tímto:

„Tabulka 4

Číslo koše

Úvěrová kvalita

Odvětví

Riziková váha

1

Všechny

Ústřední vláda členského státu včetně centrálních bank

0,5 %

2

Stupeň úvěrové kvality 1 až 3

Ústřední vláda třetí země včetně centrálních bank, multilaterální rozvojové banky a mezinárodní organizace odkazované v čl. 117 odst. 2 nebo článku 118

0,5 %

3

Regionální nebo místní orgány a subjekty veřejného sektoru

1,0 %

4

Subjekty finančního sektoru, včetně úvěrových institucí zapsaných nebo založených ústřední vládou, regionální vládou nebo místním orgánem a podpůrnými věřiteli

5,0 %

5

Základní materiály, energetika, průmyslové podniky, zemědělství, zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání

3,0 %

6

Spotřebitelské zboží a služby, doprava a skladování, činnost administrativních a podpůrných služeb

3,0 %

7

Technologie, telekomunikace

2,0 %

8

Zdravotnictví, veřejné služby, profesionální a technické činnosti

1,5 %

9

 

Kryté dluhopisy vydané úvěrovými institucemi usazenými v členských státech

1,0 %

10

Stupeň úvěrové kvality 1

Kryté dluhopisy vydané úvěrovými institucemi ve třetích zemích

1,5 %

Stupeň úvěrové kvality 2 až 3

2,5 %

11

Stupeň úvěrové kvality 4 až 6 a nehodnoceno

Ústřední vláda třetí země včetně centrálních bank, multilaterální rozvojové banky a mezinárodní organizace odkazované v čl. 117 odst. 2 nebo článku 118

2 %

12

Regionální nebo místní orgány a subjekty veřejného sektoru

4,0 %

13

Subjekty finančního sektoru, včetně úvěrových institucí zapsaných nebo založených ústřední vládou, regionální vládou nebo místním orgánem a podpůrnými věřiteli

12,0 %

14

Základní materiály, energetika, průmyslové podniky, zemědělství, zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání

7,0 %

15

Spotřebitelské zboží a služby, doprava a skladování, činnost administrativních a podpůrných služeb

8,5 %

16

Technologie, telekomunikace

5,5 %

17

Zdravotnictví, veřejné služby, profesionální a technické činnosti

5,0 %

18

Jiné odvětví

12,0 %

19

Kotované úvěrové indexy, u nichž má většina jejich jednotlivých složek investiční stupeň

1,5 %

20

Kotované úvěrové indexy, u nichž má většina jejich jednotlivých složek neinvestiční stupeň nebo je nehodnocena

5 %“

8)

v článku 325aj se tabulka 5 nahrazuje tímto:

„Tabulka 5

Koš

1, 2 a 11

3 a 12

4 a 13

5 a 14

6 a 15

7 a 16

8 a 17

9 a 10

18

19

20

1, 2 a 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 a 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 a 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 a 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 a 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 a 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 a 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 a 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %“

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

v článku 325ak se tabulka 6 nahrazuje tímto:

„Tabulka 6

Číslo koše

Úvěrová kvalita

Odvětví

Riziková váha

1

Všechny

Ústřední vláda členského státu včetně centrálních bank

4,0 %

2

Stupeň úvěrové kvality 1 až 3

Ústřední vláda třetí země včetně centrálních bank, multilaterální rozvojové banky a mezinárodní organizace odkazované v čl. 117 odst. 2 nebo článku 118

4,0 %

3

Regionální nebo místní orgány a subjekty veřejného sektoru

4,0 %

4

Subjekty finančního sektoru, včetně úvěrových institucí zapsaných nebo založených ústřední vládou, regionální vládou nebo místním orgánem a podpůrnými věřiteli

8,0 %

5

Základní materiály, energetika, průmyslové podniky, zemědělství, zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání

5,0 %

6

Spotřebitelské zboží a služby, doprava a skladování, činnost administrativních a podpůrných služeb

4,0 %

7

Technologie, telekomunikace

3,0 %

8

Zdravotnictví, veřejné služby, profesionální a technické činnosti

2,0 %

9

Kryté dluhopisy vydané úvěrovými institucemi usazenými v členských státech

3,0 %

10

Kryté dluhopisy vydané úvěrovými institucemi ve třetích zemích

6,0 %

11

Stupeň úvěrové kvality 4 až 6 a nehodnoceno

Ústřední vláda třetí země včetně centrálních bank, multilaterální rozvojové banky a mezinárodní organizace odkazované v čl. 117 odst. 2 nebo článku 118

13,0 %

12

Regionální nebo místní orgány a subjekty veřejného sektoru

13,0 %

13

Subjekty finančního sektoru, včetně úvěrových institucí zapsaných nebo založených ústřední vládou, regionální vládou nebo místním orgánem a podpůrnými věřiteli

16,0 %

14

Základní materiály, energetika, průmyslové podniky, zemědělství, zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání

10,0 %

15

Spotřebitelské zboží a služby, doprava a skladování, činnost administrativních a podpůrných služeb

12,0 %

16

Technologie, telekomunikace

12,0 %

17

Zdravotnictví, veřejné služby, profesionální a technické činnosti

12,0 %

18

Jiné odvětví

13,0 %“

10)

v čl. 325am odst. 1 se tabulka 7 nahrazuje tímto:

„Tabulka 7

Číslo koše

Úvěrová kvalita

Odvětví

Riziková váha

1

S předností, stupeň úvěrové kvality 1 až 3

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – bonitní

0,9 %

2

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – středně bonitní

1,5 %

3

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – nebonitní

2,0 %

4

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti

2,0 %

5

Cenné papíry zajištěné aktivy – studentské půjčky

0,8 %

6

Cenné papíry zajištěné aktivy – kreditní karty

1,2 %

7

Cenné papíry zajištěné aktivy – automobily

1,2 %

8

Zajištěné úvěrové závazky – mimo ACTP

1,4 %

9

Bez přednosti, stupeň úvěrové kvality 1 až 3

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – bonitní

1,125 %

10

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – středně bonitní

1,875 %

11

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – nebonitní

2,5 %

12

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti

2,5 %

13

Cenné papíry zajištěné aktivy – studentské půjčky

1 %

14

Cenné papíry zajištěné aktivy – kreditní karty

1,5 %

15

Cenné papíry zajištěné aktivy – automobily

1,5 %

16

Zajištěné úvěrové závazky – mimo ACTP

1,75 %

17

Stupeň úvěrové kvality 4 až 6 a nehodnoceno

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – bonitní

1,575 %

18

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – středně bonitní

2,625 %

19

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obytné nemovitosti – nebonitní

3,5 %

20

Cenné papíry zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti

3,5 %

21

Cenné papíry zajištěné aktivy – studentské půjčky

1,4 %

22

Cenné papíry zajištěné aktivy – kreditní karty

2,1 %

23

Cenné papíry zajištěné aktivy – automobily

2,1 %

24

Zajištěné úvěrové závazky – mimo ACTP

2,45 %

25

Jiné odvětví

3,5 %“

11)

v čl. 325ap odst. 1 se tabulka 8 nahrazuje tímto:

„Tabulka 8

Číslo koše

Tržní kapitalizace

Ekonomika

Odvětví

Riziková váha pro akciovou spotovou cenu

Riziková váha pro akciovou repo sazbu

1

Vysoká

Rozvíjející se tržní ekonomika

Spotřebitelské zboží a služby, doprava a skladování, administrativní a podpůrné činnosti, zdravotnictví, veřejné služby

55 %

0,55 %

2

Telekomunikace, průmyslové podniky

60 %

0,60 %

3

Základní materiály, energetika, zemědělství, zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání

45 %

0,45 %

4

Finanční podniky, včetně finančních podniků podporovaných vládou, realitní činnosti, technologie

55 %

0,55 %

5

Rozvinutá ekonomika

Spotřebitelské zboží a služby, doprava a skladování, administrativní a podpůrné činnosti, zdravotnictví, veřejné služby

30 %

0,30 %

6

Telekomunikace, průmyslové podniky

35 %

0,35 %

7

Základní materiály, energetika, zemědělství, zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání

40 %

0,40 %

8

Finanční podniky, včetně finančních podniků podporovaných vládou, realitní činnosti, technologie

50 %

0,50 %

9

Nízká

Rozvíjející se tržní ekonomika

Všechna odvětví popsaná v koších číslo 1, 2, 3 a 4

70 %

0,70 %

10

Rozvinutá ekonomika

Všechna odvětví popsaná v koších číslo 5, 6, 7 a 8

50 %

0,50 %

11

Jiné odvětví

70 %

0,70 %

12

Vysoká tržní kapitalizace, indexy pro rozvinutou ekonomiku

15 %

0,15 %

13

Ostatní indexy

25 %

0,25 %“

12)

článek 325aq se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Korelační parametr rizika delta ρκl mezi dvěma citlivostmi WSk a WSl v rámci téhož koše se stanoví na 99,90 %, pokud jedna citlivost je citlivostí na spotovou cenu akcie a druhá na akciovou repo sazbu a jestliže se obě týkají stejného jména emitenta akcií.“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

80 % mezi dvěma citlivostmi v rámci téhož koše, které spadají do kteréhokoli koše indexů (koš číslo 12 nebo 13).“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Korelační parametr ρkl mezi dvěma citlivostmi WSk WSl na akciovou repo sazbu v rámci téhož koše se stanoví v souladu s odst. 2 písm. a) až d).“;

13)

články 325ar a 325as se nahrazují tímto:

„Článek 325ar

Korelace mezi koši pro akciové riziko

Korelační parametr γbc se vztahuje na agregaci citlivostí mezi různými koši.

Stanoví se pro koše v tabulce 8 v článku 325ap takto:

a)

15 %, pokud oba koše patří mezi koše číslo 1 až 10;

b)

0 %, pokud kterýkoli z obou košů patří ke koši číslo 11;

c)

75 %, pokud oba koše patří mezi koše číslo 12 a 13;

d)

45 % v ostatních případech.

Článek 325as

Rizikové váhy pro komoditní riziko

Rizikové váhy pro citlivosti na faktory komoditního rizika jsou tyto:

Tabulka 9

Číslo koše

Název koše

Riziková váha

1

Energie – tuhá paliva

30 %

2

Energie – tekutá paliva

35 %

3

Energie – elektřina a obchod s uhlíkem

60 %

4

Nákladní doprava

80 %

5

Běžné kovy

40 %

6

Plynná paliva

45 %

7

Drahé kovy (včetně zlata)

20 %

8

Obilniny a olejnatá semena

35 %

9

Chov dobytka a produkce mléka

25 %

10

Netrvanlivé a další zemědělské produkty

35 %

11

Jiné komodity

50 %“

14)

v článku 325av se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Na všechny citlivosti na faktory měnového rizika se použije riziková váha 15 %.“;

15)

v čl. 325ax odst. 3 se tabulka 11 nahrazuje tímto:

„Tabulka 11

Riziková třída

LHriziková třída

Rizikové váhy

GIRR

60

100 %

CSR, bez sekuritizace

120

100 %

CSR, se sekuritizací (ACTP)

120

100 %

CSR, se sekuritizací (mimo ACTP)

120

100 %

Vlastní kapitál (vysoká tržní kapitalizace a indexy)

20

77,78 %

Vlastní kapitál (nízká tržní kapitalizace a jiné odvětví)

60

100 %

Komoditní riziko

120

100 %

FX

40

100 %“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. září 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Basilejský výbor pro bankovní dohled, Minimum capital requirements for market risk (Minimální kapitálové požadavky k tržnímu riziku). Tato publikace je k dispozici na internetových stránkách Banky pro mezinárodní platby (www.bis.org).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU