(EU) 2021/414Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/414 ze dne 8. března 2021 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu a uchovávání informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013

Publikováno: Úř. věst. L 81, 9.3.2021, s. 37-64 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. března 2021 Nabývá účinnosti: 29. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/414

ze dne 8. března 2021

o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu a uchovávání informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 písm. b) a článek 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013 (dále jen „kodex“) stanoví, že veškeré výměny informací mezi celními orgány členských států navzájem a mezi hospodářskými subjekty a celními orgány členských států, jako např. celní prohlášení, žádosti nebo rozhodnutí, a uchovávání těchto informací, vyžadované celními předpisy, se uskutečňují prostřednictvím elektronického zpracování dat.

(2)

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/2151 (2) se zavádí pracovní program pro realizaci elektronických systémů vyžadovaných pro použití kodexu, které mají být vyvinuty v rámci projektů uvedených v oddíle II přílohy uvedeného prováděcího rozhodnutí.

(3)

Měly by být stanoveny důležité technické postupy pro zajištění fungování elektronických systémů, jako jsou postupy pro vývoj, testování a uvedení do provozu, jakož i postupy pro údržbu a změny, které mají být do elektronických systémů zavedeny. Měly by být stanoveny další postupy týkající se ochrany údajů, aktualizace údajů, omezení vztahujících se na zpracování údajů a vlastnictví a bezpečnosti systémů.

(4)

V zájmu zajištění ochrany práv a zájmů Unie, členských států a hospodářských subjektů je důležité zavést procesní pravidla a stanovit alternativní řešení, která se použijí v případě dočasného selhání elektronických systémů.

(5)

Obchodní portál EU, zpočátku vyvíjený prostřednictvím projektů oprávněných hospodářských subjektů, evropského systému závazných informací o sazebním zařazení zboží (EBTI) a projektu informačních listů (INF) pro zvláštní režimy (INF SP) podle kodexu, si klade za cíl poskytnout jedinečný přístupový bod pro hospodářské subjekty a jiné osoby a přístup ke každému ze zvláštních obchodních portálů vyvinutých pro jejich související systémy.

(6)

Systém rozhodování celních orgánů, vyvinutý v rámci projektu rozhodování celních orgánů podle kodexu uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151, má za cíl harmonizovat postupy týkající se žádosti o rozhodnutí celních orgánů, rozhodování a řízení rozhodování v celé Unii pouze s využitím metod elektronického zpracování údajů. Je proto nutné stanovit pravidla upravující tento elektronický systém. Působnost systému by měla být stanovena s ohledem na rozhodnutí celních orgánů, o která se má prostřednictvím tohoto systému žádat a která mají být pomocí něj přijímána a řízena. Měla by být stanovena podrobná pravidla pro společné složky systému (obchodní portál EU, centrální systém pro řízení rozhodování celních orgánů a služby informací o zákaznících) a vnitrostátní složky (vnitrostátní obchodní portál a vnitrostátní systém pro řízení rozhodování celních orgánů), a to stanovením jejich funkcí a vzájemné provázanosti.

(7)

Systém jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu, vyvinutý v rámci projektu přímého přístupu obchodníků k evropským informačním systémům (jednotná správa uživatelů a digitální podpis) uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151, má řídit postup identifikace a ověřování přístupu pro hospodářské subjekty a jiné osoby. Je třeba stanovit podrobná pravidla upravující oblast působnosti a charakteristiky systému, a to definováním různých složek (společných a vnitrostátních) systému, jejich funkcí a provázanosti. Nicméně funkce „digitálního podpisu“ v rámci systému jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu dosud není k dispozici. V tomto nařízení tudíž, pokud jde o tuto funkci, nelze stanovit žádná podrobná pravidla.

(8)

Evropský systém závazných informací o sazebním zařazení zboží (EBTI), který byl aktualizován v rámci projektu závazných informací o sazebním zařazení zboží (ZISZ) podle kodexu uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151, má sladit postupy pro podávání žádostí o rozhodnutí o ZISZ, přijímání těchto rozhodnutí a jejich správu s požadavky kodexu za použití pouze elektronického zpracování dat. Je proto nutné stanovit pravidla upravující tento systém. Měla by být stanovena podrobná pravidla pro společné složky systému (obchodní portál EU, centrální evropský systém závazných informací o sazebním zařazení zboží a sledování používání ZISZ) a vnitrostátní složky (vnitrostátní obchodní portál a vnitrostátní systém závazných informací o sazebním zařazení zboží), a to stanovením jejich funkcí a vzájemné provázanosti. Cílem projektu je navíc usnadnit sledování povinného používání ZISZ a monitorování a řízení rozšířeného používání ZISZ.

(9)

Systém registrace a identifikace hospodářských subjektů (EORI), který byl aktualizován v rámci projektu systému registrace a identifikace hospodářských subjektů (EORI 2) podle kodexu, na který se odkazuje v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151, je zaměřen na aktualizaci stávajícího transevropského systému EORI, jenž umožňuje registraci a identifikaci hospodářských subjektů Unie a hospodářských subjektů z třetích zemí, jakož i jiných osob pro účely uplatňování celních předpisů Unie. Je proto nezbytné stanovit pravidla pro systém, a to upřesněním složek (centrální systém EORI a vnitrostátní systémy EORI) a používání systému EORI.

(10)

Systém oprávněných hospodářských subjektů (AEO) aktualizovaný v rámci projektu oprávněných hospodářských subjektů (AEO) podle kodexu uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151 má za cíl zlepšit provozní postupy týkající se žádostí a povolení AEO a jejich řízení. Systém se rovněž zaměřuje na zavedení elektronického formuláře, který se má pro žádosti a rozhodnutí AEO používat, a na zajištění toho, aby hospodářské subjekty s obchodním portálem EU podávaly žádosti o status AEO a přijímaly rozhodnutí o AEO elektronicky. Je třeba stanovit prováděcí pravidla pro společné složky systému.

(11)

Systém kontroly při dovozu 2 (ICS2) vyvinutý v rámci projektu ICS2 uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151, má za cíl posílit bezpečnost a zabezpečení zboží, které vstupuje do Unie. Systém podporuje sběr dat ze vstupních souhrnných celních prohlášení od různých hospodářských subjektů a jiných osob působících v mezinárodních dodavatelských řetězcích pro zboží. Je zaměřen na podporu všech výměn informací souvisejících s plněním požadavků vstupních souhrnných celních prohlášení mezi celními orgány členských států a hospodářskými subjekty a jinými osobami prostřednictvím harmonizovaného obchodního rozhraní vyvinutého buď jako společná, nebo jako vnitrostátní aplikace. Prostřednictvím společného úložiště a souvisejících procesů se zaměřuje také na podporu analýz v oblasti bezpečnosti a zabezpečení, prováděných společně v reálném čase celními úřady prvního vstupu, a výměnu výsledků analýzy rizik mezi celními orgány členských států před výstupem zboží ze třetích zemí nebo před jeho vstupem na celní území Unie. Systém podporuje celní opatření k řešení rizik v oblasti bezpečnosti a zabezpečení zjištěných na základě analýzy rizik, včetně celních kontrol a výměny výsledků kontrol, a v příslušných případech také oznámení hospodářským subjektům a jiným osobám ohledně určitých opatření, která musí přijmout ke zmírnění rizik. Systém podporuje monitorování a hodnocení ze strany Komise a celních orgánů členských států, pokud jde o provádění společných kritérií a norem týkajících se rizik v oblasti bezpečnosti a zabezpečení a kontrolních opatření a prioritních kontrolních oblastí uvedených v kodexu.

(12)

Automatizovaný systém vývozu aktualizovaný v rámci projektu automatizovaného systému vývozu (AES) podle kodexu uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151 má za cíl aktualizovat stávající systém kontroly při vývozu tak, aby byl uveden v soulad s novými obchodními a datovými požadavky stanovenými v kodexu. Cílem systému je také nabízet všechny požadované funkce a zahrnovat nezbytná rozhraní s podpůrnými systémy, konkrétně s novým informatizovaným tranzitním systémem a systémem pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním. Kromě toho AES podporuje ve svých vývozních funkcích také provádění centralizovaného celního řízení. Vzhledem k tomu, že AES je decentralizovaný transevropský systém, je nezbytné stanovit pravidla upřesněním jeho složek a používání.

(13)

Nový informatizovaný tranzitní systém aktualizovaný v rámci projektu nového informatizovaného tranzitního systému (NCTS) podle kodexu uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151 má za cíl aktualizovat stávající NCTS fáze 4 tak, aby byl uveden v soulad s novými obchodními a datovými požadavky stanovenými v kodexu. Cílem systému je také nabízet nové funkce uvedené v kodexu a zahrnovat nezbytná rozhraní s podpůrnými systémy a AES. Vzhledem k tomu, že NCTS je decentralizovaný transevropský systém, je nezbytné stanovit pravidla upřesněním jeho složek a používání.

(14)

Systém INF SP vyvinutý v rámci projektu informačních listů (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151 si klade za cíl vyvinout nový transevropský systém na podporu a zefektivnění procesů správy údajů INF a elektronického zpracování údajů INF v oblasti zvláštních režimů. Měla by být stanovena podrobná pravidla pro upřesnění složek systému a jeho používání.

(15)

Celní systém řízení rizik uvedený v článku 36 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (3) si klade za cíl podporovat výměnu informací o rizicích mezi celními orgány členských států navzájem a mezi nimi a Komisí za účelem podpory provádění společného rámce pro řízení rizik.

(16)

Systém centralizovaného celního řízení pro dovoz vyvinutý v rámci projektu centralizované celní řízení pro dovoz (CCI) podle kodexu uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151 si klade za cíl umožnit propuštění zboží do celního režimu pomocí centralizovaného celního řízení, což hospodářským subjektům umožní centralizovat své podnikání z hlediska celního řízení. Zpracování celního prohlášení a samotné propuštění zboží by mělo být koordinováno zúčastněnými celními úřady. Vzhledem k tomu, že CCI je decentralizovaný transevropský systém, je nezbytné stanovit pravidla upřesněním jeho složek a používání.

(17)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1026 (4) stanoví technické postupy pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu kodexem. Vzhledem k množství změn uvedeného nařízení, které by vyžadovalo zohlednění skutečnosti, že se obchodní portál EU, INF SP, ICS2, AES, NCTS, celní systém řízení rizik a CCI staly nebo stanou funkčními, a z důvodu srozumitelnosti by prováděcí nařízení (EU) 2019/1026 mělo být zrušeno.

(18)

Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů. Kde je pro účely uplatňování celních předpisů Unie nutné zpracovávat osobní údaje v elektronických systémech, musí být tyto údaje zpracovány v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (5) a (EU) 2018/1725 (6). Osobní údaje hospodářských subjektů a jiných osob zpracované elektronickými systémy jsou omezeny na soubor údajů, jak je definován v příloze A hlavě I kapitole 1 skupině 3 – Strany; příloze A hlavě I kapitole 2 skupině 3 – Strany; příloze B hlavě I kapitole 3 skupině 3 – Strany; příloze B hlavě II skupině 3 – Strany; a příloze 12-01 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (7).

(19)

V souladu s článkem 42 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na tyto elektronické systémy, které byly vyvinuty nebo aktualizovány v rámci následujících projektů uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151:

a)

systém rozhodování celních orgánů (CDS) vyvinutý v rámci projektu rozhodování celních orgánů podle kodexu;

b)

systém jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu (UUM&DS) vyvinutý v rámci projektu přímého přístupu obchodníků k evropským informačním systémům (jednotná správa uživatelů a digitální podpis);

c)

evropský systém závazných informací o sazebním zařazení zboží (EBTI) aktualizovaný v rámci projektu závazných informací o sazebním zařazení zboží (ZISZ) podle kodexu;

d)

systém registrace a identifikace hospodářských subjektů (EORI) aktualizovaný v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 952/2013 („kodex“) v rámci projektu EORI 2;

e)

systém oprávněných hospodářských subjektů (AEO) aktualizovaný v souladu s požadavky kodexu v rámci aktualizace projektu AEO;

f)

systém kontroly při dovozu 2 (ICS2) vyvinutý v rámci projektu ICS2;

g)

automatizovaný systém vývozu (AES) vyvinutý v souladu s požadavky kodexu v rámci projektu AES;

h)

nový informatizovaný tranzitní systém (NCTS) aktualizovaný v souladu s požadavky kodexu v rámci aktualizace projektu NCTS;

i)

systém INF SP vyvinutý v rámci projektu informačních listů (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu;

j)

systém centralizovaného celního řízení pro dovoz (CCI) vyvinutý v rámci projektu CCI podle kodexu.

2.   Toto nařízení se použije také na tyto elektronické systémy:

a)

obchodní portál Evropské unie;

b)

celní systém řízení rizik uvedený v článku 36 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice:

1.

„společnou složkou“ se rozumí složka elektronických systémů vyvinutá na úrovni Unie, která je k dispozici všem členským státům nebo kterou Komise z důvodů efektivnosti, bezpečnosti a racionalizace určí jako společnou;

2.

„vnitrostátní složkou“ se rozumí složka elektronických systémů vyvinutá na vnitrostátní úrovni, která je k dispozici v členském státě, který takovou složku vytvořil nebo přispěl k jejímu společnému vytvoření;

3.

„decentralizovaným systémem“ se rozumí transevropský systém, který tvoří společné a vnitrostátní složky vycházející ze společných specifikací;

4.

„transevropským systémem“ se rozumí soubor spolupracujících systémů vyvinutý ve spolupráci s Komisí, ve kterém jsou povinnosti rozdělené mezi vnitrostátní orgány veřejné správy a Komisi.

Článek 3

Kontaktní místa pro elektronické systémy

Komise a členské státy určí kontaktní místa pro jednotlivé elektronické systémy podle článku 1 pro účely výměny informací s cílem zajistit koordinovaný vývoj, provoz a údržbu těchto elektronických systémů.

Podrobnosti o těchto kontaktních místech si navzájem sdělí a neprodleně se informují o jakýchkoli změnách těchto údajů.

KAPITOLA II

OBCHODNÍ PORTÁL EU

Článek 4

Účel a struktura obchodního portálu EU

Obchodní portál EU poskytne hospodářským subjektům a jiným osobám jedinečné vstupní místo pro přístup ke zvláštním obchodním portálům transevropských systémů podle čl. 6 odst. 1.

Článek 5

Identifikace a přístup k obchodnímu portálu EU

1.   Identifikace a ověřování přístupu hospodářských subjektů a jiných osob pro účely přístupu k obchodnímu portálu EU se provádí za využití systému UUM&DS.

Aby byli celní zástupci identifikováni a aby měli přístup k obchodnímu portálu EU, musí být jejich zmocnění jednat v této funkci registrováno v systému UUM&DS nebo v systému správy identity a přístupu zřízeném členským státem podle článku 20.

2.   Identifikace a ověřování přístupu celních orgánů členských států pro účely přístupu k obchodnímu portálu EU se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.

3.   Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu k obchodnímu portálu EU se provádí za použití systému UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.

Článek 6

Používání obchodního portálu EU

1.   Obchodní portál EU poskytuje přístup ke zvláštním obchodním portálům transevropských systémů EBTI, AEO a INF uvedeným v článku 24, článku 38 a článku 67 v uvedeném pořadí a také ke sdílenému obchodnímu rozhraní pro ICS2 uvedenému v článku 45.

2.   Obchodní portál EU se používá k výměnám informací mezi celními orgány členských států a hospodářskými subjekty a jinými osobami o požadavcích, žádostech, povoleních a rozhodnutích souvisejících s EBTI, AEO a INF.

3.   Obchodní portál EU lze použít k výměnám informací mezi celními orgány členských států a hospodářskými subjekty a jinými osobami o vstupních souhrnných celních prohlášeních a případně jejich změnách, vydaných doporučeních a zrušení platnosti souvisejících s ICS2.

KAPITOLA III

SYSTÉM ROZHODOVÁNÍ CELNÍCH ORGÁNŮ (CDS)

Článek 7

Účel a struktura systému CDS

1.   Systém CDS umožňuje komunikaci mezi Komisí, celními orgány členských států, hospodářskými subjekty a jinými osobami pro účely předkládání a zpracovávání žádostí a rozhodnutí uvedených v čl. 8 odst. 1, jakož i řízení rozhodnutí týkajících se povolení, totiž změny, zrušení, zneplatnění a pozastavení.

2.   Systém CDS se skládá z těchto společných složek:

a)

obchodní portál EU;

b)

centrální systém pro řízení rozhodování celních orgánů („centrální CDMS“);

c)

služby informací o zákaznících.

3.   Členské státy mohou vytvořit tyto vnitrostátní složky:

a)

vnitrostátní obchodní portál;

b)

vnitrostátní systém pro řízení rozhodování celních orgánů („vnitrostátní CDMS“).

Článek 8

Používání CDS

1.   CDS se používá pro účely předkládání a zpracovávání žádostí o následující povolení, jakož i pro účely řízení rozhodnutí týkajících se žádostí nebo povolení:

a)

povolení pro zjednodušené stanovení částek, které jsou součástí celní hodnoty zboží, jak je uvedeno v článku 73 kodexu;

b)

povolení k poskytnutí souborné jistoty, včetně jejího možného snížení či zproštění povinnosti jistotu poskytnout, jak je uvedeno v článku 95 kodexu;

c)

povolení odkladu platby splatného cla za podmínky, že povolení není uděleno ve vztahu k jediné operaci, jak je uvedeno v článku 110 kodexu;

d)

povolení k provozování dočasného skladu, jak je uvedeno v článku 148 kodexu;

e)

povolení k zavedení pravidelných linek, jak je uvedeno v článku 120 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

f)

povolení statusu schváleného vydavatele, jak je uvedeno v článku 128 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

g)

povolení pravidelného využívání zjednodušeného celního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 166 odst. 2 kodexu;

h)

povolení centralizovaného celního řízení, jak je uvedeno v článku 179 kodexu;

i)

povolení podat celní prohlášení ve formě zápisu do záznamů deklaranta, a to i pro režim vývozu, jak je uvedeno v článku 182 kodexu;

j)

povolení samoschvalování, jak je uvedeno v článku 185 kodexu;

k)

povolení statusu osoby oprávněné k vážení banánů, jak je uvedeno v článku 155 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

l)

povolení k použití aktivního zušlechťovacího styku, jak je uvedeno v čl. 211 odst. 1 písm. a) kodexu;

m)

povolení k použití pasivního zušlechťovacího styku, jak je uvedeno v čl. 211 odst. 1 písm. a) kodexu;

n)

povolení k použití režimu konečného užití, jak je uvedeno v čl. 211 odst. 1 písm. a) kodexu;

o)

povolení k použití režimu dočasného použití, jak je uvedeno v čl. 211 odst. 1 písm. a) kodexu;

p)

povolení k provozování zařízení pro uskladnění zboží v celním skladu, jak je uvedeno v čl. 211 odst. 1 písm. b) kodexu;

q)

povolení statusu schváleného příjemce pro operace TIR, jak je uvedeno v článku 230 kodexu;

r)

povolení statusu schváleného odesílatele v tranzitním režimu Unie, jak je uvedeno v čl. 233 odst. 4 písm. a) kodexu;

s)

povolení statusu schváleného příjemce v tranzitním režimu Unie, jak je uvedeno v čl. 233 odst. 4 písm. b) kodexu;

t)

povolení k použití zvláštního typu celních závěr, jak je uvedeno v čl. 233 odst. 4 písm. c) kodexu;

u)

povolení k použití tranzitního prohlášení se sníženými požadavky na údaje, jak je uvedeno v čl. 233 odst. 4 písm. d) kodexu;

v)

povolení k použití elektronického přepravního dokladu jakožto celního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 233 odst. 4 písm. e) kodexu.

2.   Společné složky CDS se použijí, pokud jde o žádosti a povolení uvedené v odstavci 1, jakož i řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení, pokud tato povolení nebo rozhodnutí mohou mít důsledky ve více než jednom členském státě.

3.   Členský stát může rozhodnout, že společné složky CDS mohou být použity, pokud jde o žádosti a povolení uvedené v odstavci 1, jakož i řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení, pokud tato povolení nebo rozhodnutí mají důsledky pouze v dotčeném členském státě.

4.   CDS se nepoužije v případě žádostí, povolení nebo rozhodnutí neuvedených v odstavci 1.

Článek 9

Identifikace a přístup k CDS

1.   Identifikace a ověřování přístupu hospodářských subjektů a jiných osob pro účely přístupu ke společným složkám CDS se provádí za využití systému UUM&DS.

Aby byli celní zástupci identifikováni a aby měli přístup ke společným složkám CDS, musí být jejich zmocnění jednat v této funkci registrováno v systému UUM&DS nebo v systému správy identity a přístupu zřízeném členským státem podle článku 20.

2.   Identifikace a ověřování přístupu celních orgánů členských států pro účely přístupu ke společným složkám CDS se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.

3.   Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu ke společným složkám CDS se provádí za použití systému UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.

Článek 10

Obchodní portál EU

1.   Obchodní portál EU představuje vstupní místo k CDS pro hospodářské subjekty a jiné osoby.

2.   Obchodní portál EU je interoperabilní s centrálním CDMS i s vnitrostátním CDMS, byl-li členskými státy vytvořen.

3.   Obchodní portál EU se použije pro žádosti a povolení uvedené v čl. 8 odst. 1, jakož i pro řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení, pokud tato povolení nebo rozhodnutí mohou mít důsledky ve více než jednom členském státě.

4.   Členský stát může rozhodnout, že obchodní portál EU může být využíván pro žádosti a povolení uvedené v čl. 8 odst. 1, jakož i pro řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení, pokud tato povolení nebo rozhodnutí mají důsledky pouze v tomto členském státě.

Přijme-li členský stát rozhodnutí využívat obchodní portál EU pro povolení nebo rozhodnutí, která mají důsledky pouze v tomto členském státě, informuje o této skutečnosti Komisi.

Článek 11

Centrální CDMS

1.   Centrální CDMS je využíván celními orgány členských států ke zpracování žádostí a povolení uvedených v čl. 8 odst. 1, jakož i k řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení za účelem ověření toho, zda jsou splněny podmínky pro přijetí žádostí a přijetí rozhodnutí.

2.   Centrální CDMS je interoperabilní s obchodním portálem EU, službami informací o zákaznících uvedenými v článku 13 a vnitrostátním CDMS, byl-li členskými státy zřízen.

Článek 12

Konzultace mezi celními orgány členských států s využitím CDMS

Celní orgán členského státu využije centrální CDMS, pokud před přijetím rozhodnutí ohledně žádostí nebo povolení dle čl. 8 odst. 1 potřebuje konzultovat celní orgán jiného členského státu.

Článek 13

Služby informací o zákaznících

1.   Služby informací o zákaznících jsou využívány pro centrální uchovávání údajů týkajících se povolení uvedených v čl. 8 odst. 1, jakož i rozhodnutí ohledně těchto povolení, a umožňují konzultaci, replikaci a validaci těchto povolení jinými elektronickými systémy vytvořenými pro účely článku 16 kodexu.

2.   Služby informací o zákaznících se používají k uchovávání údajů ze systému registrovaných vývozců (REX) podle čl. 80 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 a ze systémů EORI a AEO.

Článek 14

Vnitrostátní obchodní portál

1.   Vnitrostátní obchodní portál, byl-li vytvořen, představuje vstupní místo k CDS pro hospodářské subjekty a jiné osoby.

2.   Pokud jde o žádosti a povolení uvedené v čl. 8 odst. 1, jakož i řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení v případech, kdy tato povolení nebo rozhodnutí mohou mít důsledky ve více než jednom členském státě, mohou se hospodářské subjekty a jiné osoby rozhodnout, že použijí vnitrostátní obchodní portál, byl-li vytvořen, nebo obchodní portál EU.

3.   Vnitrostátní obchodní portál je interoperabilní s vnitrostátním CDMS, byl-li vytvořen.

4.   Zřídí-li členský stát vnitrostátní obchodní portál, informuje o této skutečnosti Komisi.

Článek 15

Vnitrostátní CDMS

1.   Vnitrostátní CDMS, byl-li vytvořen, je využíván celním orgánem členského státu, který jej vytvořil, ke zpracování žádostí a povolení uvedených v čl. 8 odst. 1, jakož i k řízení rozhodnutí týkajících se těchto žádostí a povolení za účelem ověření toho, zda jsou splněny podmínky pro přijetí žádostí a přijetí rozhodnutí.

2.   Vnitrostátní CDMS je interoperabilní s centrálním CDMS pro účely konzultace mezi celními orgány členských států, jak je uvedeno v článku 12.

KAPITOLA IV

SYSTÉM JEDNOTNÉ SPRÁVY UŽIVATELŮ A DIGITÁLNÍHO PODPISU (UUM&DS)

Článek 16

Účel a struktura systému UUM&DS

1.   Systém UUM&DS umožňuje komunikaci mezi Komisí a systémy správy identity a přístupu členských států dle článku 20 pro účely zajištění bezpečného oprávněného přístupu k elektronickým systémům pro zaměstnance Komise, hospodářské subjekty a jiné osoby.

2.   Systém UUM&DS se skládá z těchto společných složek:

a)

systém správy přístupu;

b)

systém administrativní správy.

3.   Členský stát vytvoří systém správy identity a přístupu jakožto vnitrostátní složku systému UUM&DS.

Článek 17

Používání systému UUM&DS

Systém UUM&DS je používán k zajištění identifikace a ověřování přístupu:

a)

hospodářských subjektů a jiných osob pro účely získání přístupu k obchodnímu portálu EU, společným složkám CDS, systému EBTI, systému AEO, systému INF SP a ICS2;

b)

zaměstnanců Komise pro účely získání přístupu k obchodnímu portálu EU, společným složkám CDS, systému EBTI, systému EORI a systému AEO, ICS2, AES, NCTS, celnímu systému řízení rizik, CCI a systému INF SP pro účely údržby a správy systému UUM&DS.

Článek 18

Systém správy přístupu

Komise zřídí systém správy přístupu za účelem validace žádostí o přístup předložených hospodářskými subjekty a jinými osobami v rámci systému UUM&DS při zajištění interoperability se systémy správy identity a přístupu členských států dle článku 20.

Článek 19

Systém administrativní správy

Komise zřídí systém administrativní správy s cílem spravovat pravidla týkající se identifikace a povolení pro validaci identifikačních údajů hospodářských subjektů a jiných osob pro účely umožnění přístupu k elektronickým systémům.

Článek 20

Systémy správy identity a přístupu členských států

Členské státy zřídí systém správy identity a přístupu za účelem zajištění:

a)

bezpečné registrace a uchovávání identifikačních údajů hospodářských subjektů a jiných osob;

b)

bezpečné výměny podepsaných a zašifrovaných identifikačních údajů hospodářských subjektů a jiných osob.

KAPITOLA V

EVROPSKÝ SYSTÉM ZÁVAZNÝCH INFORMACÍ O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (EBTI)

Článek 21

Účel a struktura systému EBTI

1.   Systém EBTI musí v souladu s články 33 a 34 kodexu umožňovat:

a)

komunikaci mezi Komisí, celními orgány členských států, hospodářskými subjekty a jinými osobami pro účely předkládání a zpracovávání žádostí a rozhodnutí o ZISZ;

b)

řízení jakékoli následné události, která může mít vliv na původní žádost nebo rozhodnutí;

c)

sledování povinného používání rozhodnutí o ZISZ;

d)

sledování a řízení rozšířeného používání rozhodnutí o ZISZ.

2.   Systém EBTI se skládá z těchto společných složek:

a)

zvláštní obchodní portál EU pro EBTI;

b)

centrální systém EBTI;

c)

schopnost sledovat používání rozhodnutí o ZISZ.

3.   Členské státy mohou jako vnitrostátní složku vytvořit vnitrostátní závazný informační systém o sazebním zařazení zboží (dále jen „vnitrostátní systém ZISZ“) společně s vnitrostátním obchodním portálem.

Článek 22

Používání systému EBTI

1.   Systém EBTI se použije pro podávání, zpracování, výměnu a uchovávání informací týkajících se žádostí a rozhodnutí, jež se týkají ZISZ, nebo jakýchkoli následných událostí, které mohou mít vliv na původní žádost či rozhodnutí, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

2.   Systém EBTI se použije na podporu sledování dodržování povinností vyplývajících ze ZISZ celními orgány členských států v souladu s čl. 21 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

3.   Komise použije systém EBTI s cílem informovat členské státy v souladu s čl. 22 odst. 2 třetím pododstavcem prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, jakmile bylo dosaženo množství zboží, které lze během období prodlouženého používání odbavit.

Článek 23

Identifikace a přístup k systému EBTI

1.   Identifikace a ověřování přístupu hospodářských subjektů a jiných osob pro účely přístupu ke společným složkám systému EBTI se provádí za využití systému UUM&DS.

Aby byli celní zástupci identifikováni a aby měli přístup ke společným složkám systému EBTI, musí být jejich zmocnění jednat v této funkci registrováno v systému UUM&DS nebo v systému správy identity a přístupu zřízeném členským státem podle článku 20.

2.   Identifikace a ověřování přístupu celních orgánů členských států pro účely přístupu ke společným složkám systému EBTI se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.

3.   Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu ke společným složkám systému EBTI se provádí za použití systému UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.

Článek 24

Zvláštní obchodní portál EU pro EBTI

1.   Zvláštní obchodní portál EU pro EBTI komunikuje s obchodním portálem EU, přičemž obchodní portál EU je vstupním místem do systému EBTI pro hospodářské subjekty a jiné osoby.

2.   Zvláštní obchodní portál EU pro EBTI je interoperabilní s centrálním systémem EBTI a nabízí přesměrování na vnitrostátní obchodní portály, kde členské státy vytvořily vnitrostátní systémy ZISZ.

3.   Zvláštní obchodní portál EU pro EBTI se používá k předkládání a výměně informací týkajících se žádostí a rozhodnutí, jež se týkají ZISZ, nebo jakýchkoli následných událostí, které mohou mít vliv na původní žádost či rozhodnutí.

Článek 25

Centrální systém EBTI

1.   Celní orgány členských států použijí centrální systém EBTI ke zpracování, výměně a uchovávání informací týkajících se žádostí a rozhodnutí, jež se týkají ZISZ, nebo jakýchkoli následných událostí, které mohou mít vliv na původní žádost či rozhodnutí, za účelem ověření toho, zda jsou splněny podmínky pro přijetí žádosti a pro přijetí rozhodnutí.

2.   Celní orgány členských států použijí centrální systém EBTI pro účely nahlížení do informací, jejich zpracování, výměny a ukládání podle čl. 16 odst. 4, článku 17 a čl. 21 odst. 2 písm. b) a odst. 5 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

3.   Centrální systém EBTI je interoperabilní se zvláštním obchodním portálem EU pro EBTI a s vnitrostátními systémy ZISZ, jsou-li vytvořeny.

Článek 26

Konzultace mezi celními orgány členských států s využitím centrálního systému EBTI

Celní orgán členského státu použije centrální systém EBTI pro účely konzultace celního orgánu jiného členského státu, aby zajistil soulad s čl. 16 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 27

Sledování používání rozhodnutí o ZISZ

Schopnost sledovat používání rozhodnutí o ZISZ se použije pro účely čl. 21 odst. 3 a čl. 22 odst. 2 třetího pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 28

Vnitrostátní obchodní portál

1.   Pokud členský stát vytvořil vnitrostátní systém ZISZ v souladu s čl. 21 odst. 3, je vnitrostátní obchodní portál hlavním vstupním místem do vnitrostátního systému ZISZ pro hospodářské subjekty a jiné osoby.

2.   Hospodářské subjekty a jiné osoby použijí vnitrostátní obchodní portál, byl-li vytvořen, pokud jde o žádosti a rozhodnutí, jež se týkají ZISZ, nebo jakékoli následné události, které mohou mít vliv na původní žádost či rozhodnutí.

3.   Vnitrostátní obchodní portál je interoperabilní s vnitrostátním systémem ZISZ, byl-li vytvořen.

4.   Vnitrostátní obchodní portál usnadní postupy rovnocenné těm, které jsou usnadněny zvláštním obchodním portálem EU pro EBTI.

5.   Zřídí-li členský stát vnitrostátní obchodní portál, informuje o této skutečnosti Komisi. Komise zajistí přístup k vnitrostátnímu obchodnímu portálu přímo ze zvláštního obchodního portálu EU pro EBTI.

Článek 29

Vnitrostátní systém ZISZ

1.   Vnitrostátní systém ZISZ, byl-li vytvořen, použije celní orgán členského státu, který tento systém vytvořil, ke zpracování, výměně a uchovávání informací týkajících se žádostí a rozhodnutí, jež se týkají ZISZ, nebo jakýchkoli následných událostí, které mohou mít vliv na původní žádost či rozhodnutí, za účelem ověření toho, zda jsou splněny podmínky pro přijetí žádosti nebo pro přijetí rozhodnutí.

2.   Celní orgán členského státu použije svůj vnitrostátní systém ZISZ pro účely nahlížení do informací, jejich zpracování, výměny a ukládání podle čl. 16 odst. 4, článku 17 a čl. 21 odst. 2 písm. b) a odst. 5 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, pokud pro tyto účely nepoužívá centrální systém EBTI.

3.   Centrální systém ZISZ je interoperabilní s vnitrostátním obchodním portálem a s centrálním systémem EBTI.

KAPITOLA VI

SYSTÉM REGISTRACE A IDENTIFIKACE HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ (EORI)

Článek 30

Účel a struktura systému EORI

Systém EORI umožňuje jednotnou registraci a identifikaci hospodářských subjektů a jiných osob na úrovni Unie.

Systém EORI se skládá z těchto společných složek:

a)

centrální systém EORI;

b)

vnitrostátní systémy EORI, jsou-li vytvořeny členskými státy.

Článek 31

Používání systému EORI

1.   Systém EORI se používá pro tyto účely:

a)

obdržení údajů pro registraci hospodářských subjektů a jiných osob podle přílohy 12-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (dále jen „údaje EORI“) poskytnutých členskými státy;

b)

centrálního ukládání údajů EORI týkajících se registrace a identifikace hospodářských subjektů a jiných osob;

c)

poskytování údajů EORI členským státům.

2.   Systém EORI umožňuje celním orgánům členských států on-line přístup k údajům EORI uloženým na úrovni centrálního systému.

3.   Systém EORI je interoperabilní se všemi ostatními elektronickými systémy, kde se používá číslo EORI.

Článek 32

Identifikace a přístup k centrálnímu systému EORI

1.   Identifikace a ověřování přístupu celních orgánů členských států pro účely přístupu ke společným složkám systému EORI se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.

2.   Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu ke společným složkám systému EORI se provádí za použití systému UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.

Článek 33

Centrální systém EORI

1.   Celní orgány členských států použijí centrální systém EORI pro účely článku 7 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

2.   Centrální systém EORI je interoperabilní s vnitrostátními systémy EORI, byly-li vytvořeny.

Článek 34

Vnitrostátní systém EORI

1.   Je-li vytvořen vnitrostátní systém EORI, použije jej celní orgán členského státu, který jej vytvořil, za účelem výměny a uchovávání údajů EORI.

2.   Vnitrostátní systém EORI je interoperabilní s centrálním systém EORI.

KAPITOLA VII

SYSTÉM OPRÁVNĚNÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ (AEO)

Článek 35

Účel a struktura systému AEO

1.   Systém AEO umožňuje komunikaci mezi Komisí, celními orgány členských států, hospodářskými subjekty a jinými osobami za účelem předkládání a zpracování žádostí o AEO a za účelem udělení oprávnění AEO, jakož i řízení jakékoli následné události, která může ovlivnit původní rozhodnutí podle čl. 30 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

2.   Systém AEO se skládá z těchto společných složek:

a)

zvláštní obchodní portál EU pro AEO;

b)

centrální systém AEO.

3.   Členské státy mohou vytvořit tyto vnitrostátní složky:

a)

vnitrostátní obchodní portál;

b)

vnitrostátní systém oprávněných hospodářských subjektů (dále jen „vnitrostátní systém AEO“).

Článek 36

Používání systému AEO

1.   Systém AEO se použije pro podávání, výměnu, zpracování a uchovávání informací týkajících se žádostí a rozhodnutí o AEO nebo jakýchkoli následných událostí, které mohou mít vliv na původní rozhodnutí, jak je uvedeno v čl. 30 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 a 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

2.   Celní orgány členských států použijí systém AEO k plnění svých povinností podle čl. 31 odst. 1 a 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 a k vedení záznamů o příslušných konzultacích.

Článek 37

Identifikace a přístup k centrálnímu systému AEO

1.   Identifikace a ověřování přístupu hospodářských subjektů a jiných osob pro účely přístupu ke společným složkám systému AEO se provádí za využití systému UUM&DS.

Aby byli celní zástupci identifikováni a aby měli přístup ke společným složkám systému AEO, musí být jejich zmocnění jednat v této funkci registrováno v systému UUM&DS nebo v systému správy identity a přístupu zřízeném členským státem podle článku 20.

2.   Identifikace a ověřování přístupu celních orgánů členských států pro účely přístupu ke společným složkám systému AEO se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.

3.   Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu ke společným složkám systému AEO se provádí za použití systému UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.

Článek 38

Zvláštní obchodní portál EU pro AEO

1.   Zvláštní obchodní portál EU pro AEO komunikuje s obchodním portálem EU, přičemž obchodní portál EU je vstupním místem do systému AEO pro hospodářské subjekty a jiné osoby.

2.   Zvláštní obchodní portál EU pro AEO je interoperabilní s centrálním systémem AEO a nabízí přesměrování na vnitrostátní obchodní portál, je-li vytvořen.

3.   Zvláštní obchodní portál EU pro AEO se používá k předkládání a výměně informací týkajících se žádostí a rozhodnutí, jež se týkají AEO, nebo jakýchkoli následných událostí, které mohou mít vliv na původní rozhodnutí.

Článek 39

Centrální systém AEO

1.   Celní orgány členských států použijí centrální systém AEO k výměně a uchovávání informací týkajících se žádostí a rozhodnutí, jež se týkají AEO, nebo jakýchkoli následných událostí, které mohou mít vliv na původní rozhodnutí.

2.   Celní orgány členských států použijí centrální systém AEO pro účely výměny a ukládání informací, konzultací a řízení rozhodnutí, jak je uvedeno v článcích 30 a 31 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

3.   Centrální systém AEO je interoperabilní s obchodním portálem EU a s vnitrostátními systémy AEO, jsou-li vytvořeny.

Článek 40

Vnitrostátní obchodní portál

1.   Vnitrostátní obchodní portál, je-li vytvořen, umožní výměnu informací týkajících se žádostí a rozhodnutí týkající se AEO.

2.   Hospodářské subjekty a jiné osoby použijí vnitrostátní obchodní portál, je-li vytvořen, k výměně informací s celními orgány členských států, pokud jde o žádosti a rozhodnutí týkající se AEO.

3.   Vnitrostátní obchodní portál je interoperabilní s vnitrostátním systémem AEO.

Článek 41

Vnitrostátní systém AEO

1.   Je-li vytvořen vnitrostátní systém AEO, použije jej celní orgán členského státu, který jej vytvořil, k výměně a uchovávání informací týkajících se žádostí a rozhodnutí, jež se týkají AEO, nebo jakýchkoli následných událostí, které mohou mít vliv na původní rozhodnutí.

2.   Vnitrostátní systém AEO je interoperabilní s vnitrostátním obchodním portálem, je-li vytvořen, a s centrálním systémem AEO.

KAPITOLA VIII

SYSTÉM KONTROLY PŘI DOVOZU 2 (ICS2)

Článek 42

Účel a struktura systému ICS2

1.   Systém ICS2 podporuje komunikaci mezi celními orgány členských států navzájem a mezi hospodářskými subjekty a jinými osobami a celními orgány členských států pro tyto účely:

a)

splnění požadavků vstupního souhrnného celního prohlášení;

b)

analýzy rizik prováděné celními orgány členských států především pro účely bezpečnosti a zabezpečení a kvůli celním opatřením zaměřeným na snižování příslušných rizik, včetně celních kontrol;

c)

komunikace mezi celními orgány členských států pro účely splnění požadavků vstupního souhrnného celního prohlášení.

2.   Systém ICS2 se skládá z těchto společných složek:

a)

sdíleného obchodního rozhraní;

b)

společného úložiště.

3.   Každý členský stát vytvoří svůj vnitrostátní vstupní systém jakožto vnitrostátní složku.

4.   Každý členský stát může vytvořit svoje vnitrostátní obchodní rozhraní jakožto vnitrostátní složku.

Článek 43

Používání ICS2

1.   Systém ICS2 se používá pro tyto účely:

a)

předkládání, zpracovávání a ukládání údajů ze vstupních souhrnných celních prohlášení, žádostí o změny a zrušení platnosti uvedených v článcích 127 a 129 kodexu;

b)

přijímání, zpracovávání a ukládání údajů ze vstupních souhrnných celních prohlášení vypsaných z prohlášení podle článku 130 kodexu;

c)

podávání, zpracování a uchovávání informací týkajících se oznámení o příjezdu námořního plavidla nebo letadla podle článku 133 kodexu;

d)

přijímání, zpracovávání a uchovávání informací týkajících se předložení zboží celnímu úřadu podle článku 139 kodexu;

e)

přijímání, zpracovávání a uchovávání informací týkajících se žádostí o analýzu rizik a jejích výsledků, doporučení kontrol, rozhodnutí o kontrolách a výsledků kontrol podle čl. 46 odst. 3 a 5 a čl. 47 odst. 2 kodexu;

f)

přijímání, zpracování, uchovávání a sdělování oznámení a informací hospodářským subjektům nebo jiným osobám podle čl. 186 odst. 2 písm. e) odst. 3, 4, 5 a 6 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 a čl. 24 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446;

g)

přijímání, zpracování a uchovávání informací prováděné hospodářskými subjekty nebo jinými osobami na žádost celních orgánů členských států podle čl. 186 odst. 3 a 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

2.   Systém ICS2 se používá k podpoře monitorování a hodnocení ze strany Komise a členských států, pokud jde o provádění společných kritérií a norem týkajících se rizik v oblasti bezpečnosti a zabezpečení a kontrolních opatření a prioritních kontrolních oblastí uvedených v čl. 46 odst. 3 kodexu.

Článek 44

Identifikace a přístup k ICS2

1.

Identifikace a ověřování přístupu hospodářských subjektů a jiných osob pro účely přístupu ke společným složkám ICS2 se provádí za využití systému UUM&DS.

2.

Identifikace a ověřování přístupu celních orgánů členských států pro účely přístupu ke společným složkám ICS2 se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.

3.

Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu ke společným složkám ICS2 se provádí za použití systému UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.

Článek 45

Sdílené obchodní rozhraní

1.   Sdílené obchodní rozhraní je vstupním místem hospodářských subjektů a jiných osob do systému ICS2 pro účely čl. 182 odst. 1a prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

2.   Sdílené obchodní rozhraní je interoperabilní se společným úložištěm systému ICS2 uvedeným v článku 46.

3.   Sdílené obchodní rozhraní se používá k předkládání podání, žádostí o změny, žádostí o zrušení platnosti, ke zpracování a uchovávání údajů ze vstupních souhrnných celních prohlášení a oznámení o příchodu, jakož i k výměně informací mezi celními orgány členských států a hospodářskými subjekty a jinými osobami.

Článek 46

Společné úložiště ICS2

1.   Společné úložiště ICS2 používají celní orgány členských států ke zpracování údajů ze vstupních souhrnných celních prohlášení, žádostí o změny, žádostí o zrušení platnosti, oznámení o příchodu, informací týkajících se předkládání zboží, informací týkajících se žádostí o analýzu rizik a jejích výsledků, doporučení kontrol, rozhodnutí o kontrolách a výsledků kontrol a informací vyměňovaných s hospodářskými subjekty nebo jinými osobami.

2.   Společné úložiště ICS2 používá Komise a členské státy pro účely statistiky a hodnocení a k výměně informací z vstupních souhrnných celních prohlášení mezi členskými státy.

3.   Společné úložiště ICS2 je interoperabilní se sdíleným obchodním rozhraním, vnitrostátními obchodními rozhraními, byla-li členskými státy zřízena, a s vnitrostátními vstupními systémy.

Článek 47

Výměna informací mezi celními orgány členských států za použití společného úložiště ICS2

Celní orgán členského státu používá společné úložiště ICS2 k výměně informací s celním orgánem jiného členského státu v souladu s čl. 186 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 před dokončením analýzy rizik především pro účely bezpečnosti a zabezpečení.

Celní orgán členského státu rovněž používá společné úložiště ICS2 k výměně informací s celním orgánem jiného členského státu o doporučených kontrolách, rozhodnutích přijatých ohledně doporučených kontrol a o výsledcích celních kontrol v souladu s čl. 186 odst. 7 a 7a prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 48

Vnitrostátní obchodní rozhraní

1.   Vnitrostátní obchodní rozhraní, je-li členskými státy zřízeno, je vstupním místem hospodářských subjektů a jiných osob do ICS2 v souladu s čl. 182 odst. 1a prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, je-li podání adresováno členskému státu, který vnitrostátní obchodní rozhraní provozuje.

2.   Pokud jde o podání, změny, zrušení platnosti, zpracování, uchovávání údajů ze vstupních souhrnných celních prohlášení a oznámení o příchodu, jakož i výměnu informací mezi celními orgány a hospodářskými subjekty a jinými osobami, mohou se hospodářské subjekty a jiné osoby rozhodnout, že použijí vnitrostátní obchodní rozhraní, bylo-li vytvořeno, nebo sdílené obchodní rozhraní.

3.   Vnitrostátní obchodní rozhraní, bylo-li vytvořeno, je interoperabilní se společným úložištěm ICS2.

4.   Zřídí-li členský stát vnitrostátní obchodní rozhraní, informuje o této skutečnosti Komisi.

Článek 49

Vnitrostátní vstupní systém

1.   Vnitrostátní vstupní systém používá celní orgán příslušného členského státu pro tyto účely:

a)

výměna údajů ze vstupních souhrnných celních prohlášení vypsaných z prohlášení uvedených v článku 130 kodexu;

b)

výměna informací a oznámení se společným úložištěm ICS2 v případě informací týkajících se příjezdu námořního plavidla nebo letadla;

c)

výměna informací týkajících se předkládání zboží;

d)

zpracování žádostí o analýzu rizik, výměna a zpracování informací týkajících se výsledků analýzy rizik, výměna a zpracování doporučení kontroly, rozhodnutí o kontrolách a výsledků kontroly.

Používá se také v případech, kdy celní orgán požaduje další informace od hospodářských subjektů a jiných osob a v případech, kdy od nich informace přijímá.

2.   Vnitrostátní vstupní systém je interoperabilní se společným úložištěm ICS2.

3.   Vnitrostátní vstupní systém je interoperabilní se systémy vyvinutými na vnitrostátní úrovni pro účely načítání informací uvedených v odstavci 1.

KAPITOLA IX

AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM VÝVOZU (AES)

Článek 50

Účel a struktura systému AES

1.   Decentralizovaný systém AES umožňuje komunikaci mezi celními orgány členských států navzájem a mezi celními orgány členských států a hospodářskými subjekty a jinými osobami pro účely podávání a zpracování prohlášení o vývozu a zpětném vývozu u zboží opouštějícího celní území Unie. Systém AES může také umožnit komunikaci mezi celními orgány členských států pro účely přenosu údajů výstupních souhrnných celních prohlášení v situacích uvedených v čl. 271 odst. 1 druhém pododstavci kodexu.

2.   Systém AES se skládá z těchto společných složek:

a)

společné komunikační sítě;

b)

centrálních služeb.

3.   Členské státy vytvářejí tyto vnitrostátní složky:

a)

vnitrostátní obchodní portál;

b)

vnitrostátní systém vývozu („vnitrostátní AES“);

c)

společné rozhraní mezi AES a NCTS na vnitrostátní úrovni;

d)

společné rozhraní mezi AES a systémem pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS) na vnitrostátní úrovni.

Článek 51

Používání AES

Systém AES se používá pro níže uvedené účely, pokud zboží opouští celní území Unie nebo se přepravuje do zvláštních daňových území či z nich:

a)

k zajištění provedení formalit při vývozu a výstupu stanovených kodexem;

b)

k podávání a zpracování prohlášení o vývozu a zpětném vývozu;

c)

k vyřízení výměny zpráv mezi celním úřadem vývozu a celním úřadem výstupu a v případě centralizovaného celního řízení při vývozu mezi celním úřadem vykonávajícím dohled a celním úřadem předložení;

d)

k vyřízení výměny zpráv mezi celním úřadem podání a celním úřadem výstupu v situacích uvedených v čl. 271 odst. 1 druhém pododstavci kodexu.

Článek 52

Identifikace a přístup k AES

1.   Hospodářské subjekty a jiné osoby mají přístup pouze k vnitrostátnímu systému AES prostřednictvím vnitrostátního obchodního portálu. Identifikaci a ověřování stanoví členské státy.

2.   Identifikace a ověřování přístupu celních orgánů členských států pro účely přístupu ke společným složkám systému AES se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.

3.   Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu ke společným složkám systému AES se provádí za použití UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.

Článek 53

Společná komunikační síť AES

1.   Společná komunikační síť zajišťuje elektronickou komunikaci mezi vnitrostátními systémy AES členských států.

2.   Celní orgány členských států používají společnou komunikační síť pro výměnu informací, jak je uvedeno v čl. 51 písm. c) a d).

Článek 54

Vnitrostátní obchodní portál

1.   Vnitrostátní obchodní portál umožňuje výměnu informací mezi hospodářskými subjekty nebo jinými osobami a vnitrostátním systémem AES celního orgánu členského státu.

2.   Vnitrostátní obchodní portál je interoperabilní s vnitrostátním systémem AES.

Článek 55

Vnitrostátní systém vývozu

1.   Vnitrostátní systém AES je interoperabilní s vnitrostátním obchodním portálem a celní orgán členského státu jej používá ke zpracování prohlášení o vývozu a zpětném vývozu.

2.   Vnitrostátní systémy AES členských států spolu komunikují elektronicky prostřednictvím společné komunikační sítě a provádějí zpracování informací o vývozu a výstupu, které obdrží z jiných členských států.

3.   Členské státy zajišťují a udržují rozhraní na vnitrostátní úrovni mezi svými vnitrostátními systémy AES a EMCS pro účely článku 280 kodexu a článků 21 a 25 směrnice Rady (EU) 2020/262 (8).

4.   Členské státy zajišťují a udržují rozhraní na vnitrostátní úrovni mezi svými vnitrostátními systémy AES a NCTS pro účely článku 280 kodexu, čl. 329 odst. 5 a 6 a čl. 333 odst. 2 písm. b) a c) prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 56

Proces přechodu v oblasti IT

1.   Komise během rámce pro uvedení do provozu, jak je stanoven v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151, poskytuje členským státům doplňující společné složky, přechodná pravidla a podpůrné mechanismy za účelem zřízení operačního prostředí, kde mohou členské státy, které nový systém doposud nezavedly, být přechodně interoperabilní s členskými státy, které nový systém již zavedly.

2.   Komise nabízí společný prvek ve formě centrálního převaděče pro výměnu zpráv prostřednictvím společné komunikační sítě. Členský stát se může rozhodnout, že jej zavede na vnitrostátní úrovni.

3.   V případě postupné konektivity hospodářských subjektů a jiných osob může členský stát nabídnout vnitrostátní převaděč pro výměnu zpráv mezi hospodářským subjektem a jinými osobami na jedné straně a celním orgánem na straně druhé.

4.   Komise ve spolupráci s členskými státy vypracuje technická pravidla, která se použijí během přechodného období a která jsou obchodní a technické povahy, s cílem umožnit mapování a interoperabilitu mezi požadavky na výměnu informací stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (9) a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 společně s prováděcím nařízením (EU) 2015/2447.

KAPITOLA X

NOVÝ INFORMATIZOVANÝ TRANZITNÍ SYSTÉM (NCTS)

Článek 57

Účel a struktura systému NCTS

1.   Decentralizovaný systém NCTS umožňuje komunikaci mezi celními orgány členských států navzájem a mezi celními orgány členských států a hospodářskými subjekty a jinými osobami pro účely podávání a zpracování celních prohlášení a oznámení u zboží propuštěného do tranzitního režimu.

2.   Systém NCTS se skládá z těchto společných složek:

a)

společné komunikační sítě;

b)

centrálních služeb.

3.   Členské státy vytvářejí tyto vnitrostátní složky:

a)

vnitrostátní obchodní portál;

b)

vnitrostátní tranzitní systém („vnitrostátní NCTS“);

c)

společné rozhraní mezi NCTS a AES na vnitrostátní úrovni.

Článek 58

Používání NCTS

Systém NCTS se používá pro níže uvedené účely, je-li zboží přepravováno v režimu tranzitu:

a)

k zajištění provedení tranzitních formalit stanovených kodexem;

b)

k zajištění formalit Úmluvy o společném tranzitním režimu (10);

c)

k podání a zpracování tranzitních prohlášení;

d)

k podání tranzitních prohlášení obsahujících údaje nezbytné k provedení analýzy rizik pro účely bezpečnosti a zabezpečení v souladu s čl. 263 odst. 4 kodexu;

e)

k podání tranzitního prohlášení místo vstupního souhrnného celního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 130 odst. 1 kodexu.

Článek 59

Identifikace a přístup k NCTS

1.   Hospodářské subjekty mají přístup pouze k vnitrostátnímu tranzitnímu systému prostřednictvím vnitrostátního obchodního portálu. Identifikaci a ověřování stanoví členské státy.

2.   Identifikace a ověřování přístupu celních orgánů členských států pro účely přístupu ke společným složkám NCTS se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.

3.   Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu ke společným složkám NCTS se provádí za použití UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.

Článek 60

Společná komunikační síť NCTS

1.   Společná komunikační síť zajistí elektronickou komunikaci mezi vnitrostátními NCTS členských států a smluvními stranami Úmluvy o společném tranzitním režimu.

2.   Celní orgány členských států používají společnou komunikační síť pro výměnu informací souvisejících s tranzitními formalitami.

Článek 61

Vnitrostátní obchodní portál

1.   Vnitrostátní obchodní portál umožňuje výměnu informací mezi hospodářskými subjekty nebo jinými osobami a vnitrostátním NCTS celních orgánů členských států.

2.   Vnitrostátní obchodní portál je interoperabilní s vnitrostátním NCTS.

Článek 62

Vnitrostátní tranzitní systém

1.   Vnitrostátní NCTS je interoperabilní s vnitrostátním obchodním portálem a celní orgán členského státu nebo stát Úmluvy o společném tranzitním režimu jej používá k podávání a zpracování tranzitního prohlášení.

2.   Vnitrostátní NCTS komunikuje elektronicky prostřednictvím společné komunikační sítě se všemi vnitrostátními tranzitními aplikacemi členských států a smluvních stran Úmluvy o společném tranzitním režimu a provádí zpracování tranzitních informací přijatých od jiných členských států a smluvních stran Úmluvy o společném tranzitním režimu.

3.   Členské státy zajišťují a udržují rozhraní mezi svými vnitrostátními NCTS a AES pro účely čl. 329 odst. 5 a 6 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 63

Proces přechodu v oblasti IT

1.   Komise během přechodného období, jak je stanoveno v prováděcím rozhodnutí (EU) 2019/2151, poskytuje členským státům doplňující společné složky, přechodná pravidla a podpůrné mechanismy ke zřízení operačního prostředí, kde mohou členské státy, které nový systém doposud nezavedly, být přechodně interoperabilní s členskými státy, které nový systém již zavedly.

2.   Komise nabízí společný prvek ve formě centrálního převaděče pro výměnu zpráv prostřednictvím společné komunikační sítě. Členský stát se může rozhodnout, že jej zavede na vnitrostátní úrovni.

3.   V případě postupné konektivity hospodářských subjektů a jiných osob může členský stát nabídnout vnitrostátní převaděč pro výměnu zpráv mezi hospodářským subjektem a jinými osobami na jedné straně a celním orgánem na straně druhé.

4.   Komise ve spolupráci s členskými státy vypracuje technická pravidla, která se použijí během přechodného období a která jsou obchodní a technické povahy, s cílem umožnit mapování a interoperabilitu mezi dřívějšími požadavky na výměnu informací (stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341) a novými požadavky na výměnu informací (tj. stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a společně s prováděcím nařízením (EU) 2015/2447).

KAPITOLA XI

SYSTÉM INF PRO ZVLÁŠTNÍ REŽIMY (INF SP)

Článek 64

Účel a struktura systému INF SP

1.   Systém INF SP umožňuje komunikaci mezi celními orgány členských států a hospodářskými subjekty a jinými osobami pro účely vydávání a řízení údajů INF v oblasti zvláštních režimů.

2.   Systém INF SP se skládá z těchto společných složek:

a)

zvláštní obchodní portál EU pro INF;

b)

centrální systém INF.

Článek 65

Používání systému INF SP

1.   Systém INF SP používají hospodářské subjekty a jiné osoby k podávání žádostí o INF a následnému sledování jejich stavu a celní orgány členských států ke zpracování takových žádostí a řízení informačních listů.

2.   Systém INF SP umožňuje celním orgánům členských států vytvořit INF a v případě potřeby také komunikaci mezi celními orgány členských států.

3.   Systém INF SP umožňuje výpočet částky dovozních cel, který se má provést podle čl. 86 odst. 3 kodexu.

Článek 66

Identifikace a přístup k centrálnímu systému INF SP

1.   Identifikace a ověřování přístupu hospodářských subjektů a jiných osob pro účely přístupu ke společným složkám systému INF SP se provádí za využití systému UUM&DS.

Aby byli celní zástupci identifikováni a aby měli přístup ke společným složkám systému INF SP, musí být jejich zmocnění jednat v této funkci registrováno v systému UUM&DS nebo v systému správy identity a přístupu zřízeném členským státem podle článku 20.

2.   Identifikace a ověřování přístupu celních orgánů členských států pro účely přístupu ke společným složkám systému INF SP se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.

3.   Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu ke společným složkám systému INF SP se provádí za použití systému UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.

Článek 67

Zvláštní obchodní portál EU pro INF

1.   Obchodní portál EU poskytuje přístup ke zvláštnímu obchodnímu portálu EU pro INF, jak je uvedeno v článku 6, přičemž zvláštní obchodní portál EU je vstupním místem k INF SP pro hospodářské subjekty a jiné osoby.

2.   Zvláštní obchodní portál EU pro INF je interoperabilní s centrálním systémem INF SP.

Článek 68

Centrální systém INF SP

1.   Centrální systém INF SP používají celní orgány členských států k výměně a uchovávání informací týkajících se podaných informačních listů.

2.   Centrální systém INF SP je interoperabilní se zvláštním obchodním portálem EU pro INF.

KAPITOLA XII

CELNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK

Článek 69

Účel a struktura celního systému řízení rizik

1.   Celní systém řízení rizik umožňuje komunikaci, uchovávání a výměnu informací o rizicích mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Komisí na podporu provádění společného rámce pro řízení rizik.

2.   Lze používat webovou službu pro vnitrostátní systémy, je-li vytvořena, což umožňuje výměnu dat s vnitrostátními systémy prostřednictvím webového rozhraní. Celní systém řízení rizik je interoperabilní se společnými složkami ICS2.

Článek 70

Používání celního systému řízení rizik

1.   Celní systém řízení rizik se používá v souladu s čl. 46 odst. 3 a 5 kodexu pro tyto účely:

a)

výměna informací o rizicích mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Komisí, jak je uvedeno v čl. 46 odst. 5 kodexu a v čl. 36 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, a uchovávání a zpracování těchto informací;

b)

sdělování informací mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Komisí o provádění společných kritérií týkajících se rizik, prioritních kontrolních opatření, krizového řízení, jak je uvedeno v čl. 36 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, a podávání, zpracování a uchovávání těchto informací, včetně výměny informací o souvisejících rizicích a analýzy výsledků těchto opatření;

c)

umožnit členským státům a Komisi, aby si mohly ze systému v elektronické podobě načítat zprávy o analýze rizik týkající se aktuálních rizik a nových trendů a následně je vkládat do společného rámce pro řízení rizik a vnitrostátního systému řízení rizik.

2.   Je-li možné převod dat z celního systému řízení rizik do vnitrostátních systémů a z vnitrostátních systémů do celního systému řízení rizik zautomatizovat, vnitrostátní systémy se uzpůsobí pro používání webové služby celního systému řízení rizik.

Článek 71

Identifikace a přístup k celnímu systému řízení rizik

1.   Identifikace a ověřování přístupu celních orgánů členských států pro účely přístupu ke společným složkám celního systému řízení rizik se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.

2.   Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu ke společným složkám celního systému řízení rizik se provádí za použití systému UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.

Článek 72

Společná složka celního systému řízení rizik

1.   V celním systému řízení rizik probíhá elektronické vyplňování formulářů pro sdílení rizik a formulářů pro zpětnou vazbu k analýze rizik a výsledkům kontrol, zpracování těchto formulářů pro účely zpráv a jejich uchovávání. Oprávnění uživatelé mohou formuláře načítat a používat pro účely vnitrostátního řízení rizik a kontroly.

2.   Celní systém řízení rizik zajišťuje komunikační mechanismy, které umožňují uživatelům (individuálně nebo v rámci organizační jednotky) poskytovat a vyměňovat si informace o rizicích, odpovídat na konkrétní žádosti od jiných uživatelů a poskytovat Komisi fakta a analýzy výsledků svých opatření v průběhu provádění společných kritérií týkajících se rizik, prioritních kontrolních opatření a krizového řízení.

3.   Celní systém řízení rizik zajišťuje nástroje, které umožňují analýzu a shlukování dat z formulářů pro sdílení rizik uložených v systémech.

4.   Celní systém řízení rizik zajišťuje platformu, kde se ukládají informace důležité pro řízení rizik a kontrolu, včetně příruček, informací a údajů o detekční technologii a odkazů na jiné databáze, a zpřístupňují se oprávněným uživatelům pro účely řízení rizik a kontroly.

KAPITOLA XIII

CENTRALIZOVANÉ CELNÍ ŘÍZENÍ PRO DOVOZ (CCI)

Článek 73

Účel a struktura systému CCI

1.   Decentralizovaný systém CCI umožňuje komunikaci mezi celními orgány členských států navzájem a mezi celními orgány členských států a hospodářskými subjekty pro účely podávání a zpracování celních prohlášení v souvislosti s centralizovaným celním řízením pro dovoz, je-li zapojen více než jeden členský stát.

2.   Systém CCI se skládá z těchto společných složek:

a)

společné komunikační sítě;

b)

centrálních služeb.

3.   Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní systémy pro dovoz komunikovaly prostřednictvím společné komunikační sítě pro CCI s vnitrostátními systémy pro dovoz ostatních členských států a aby zahrnovaly alespoň tyto vnitrostátní složky:

a)

vnitrostátní obchodní portál;

b)

vnitrostátní aplikaci CCI;

c)

rozhraní s EMCS/systémem pro výměnu údajů o spotřebních daních na vnitrostátní úrovni.

Článek 74

Používání CCI

Systém CCI se používá pro tyto účely:

a)

k zajištění formalit centralizovaného celního řízení pro dovoz stanovených v kodexu, je-li zapojen více než jeden členský stát;

b)

k podávání a zpracování standardních celních prohlášení v rámci centralizovaného celního řízení pro dovoz;

c)

k podávání a zpracování zjednodušených celních prohlášení a příslušných doplňkových celních prohlášení v rámci centralizovaného celního řízení pro dovoz;

d)

k podávání a zpracování příslušných celních prohlášení a oznámení o předložení zboží uvedených v rámci centralizovaného celního řízení pro dovoz v povolení zápisu do záznamů deklaranta.

Článek 75

Identifikace a přístup k CCI

1.   Hospodářské subjekty mají přístup pouze k vnitrostátním systémům pro dovoz prostřednictvím příslušného vnitrostátního obchodního portálu vyvinutého členským státem. Identifikaci a ověřování stanoví členské státy.

2.   Identifikace a ověřování přístupu celních orgánů členských států pro účely přístupu ke společným složkám systému CCI se provádí za použití síťových služeb poskytovaných Komisí.

3.   Identifikace a ověřování přístupu zaměstnanců Komise pro účely přístupu ke společným složkám systému CCI se provádí za použití UUM&DS nebo síťových služeb poskytovaných Komisí.

Článek 76

Společná komunikační síť CCI

1.   Společná komunikační síť zajišťuje elektronickou komunikaci mezi vnitrostátními aplikacemi CCI členských států.

2.   Celní orgány členských států používají společnou komunikační síť pro výměnu informací významných pro dovozní formality související s CCI.

Článek 77

Vnitrostátní obchodní portál

1.   Vnitrostátní obchodní portál umožňuje výměnu informací mezi hospodářskými subjekty a vnitrostátními systémy pro dovoz celních orgánů členských států.

2.   Vnitrostátní obchodní portál je interoperabilní s vnitrostátními aplikacemi CCI.

Článek 78

Vnitrostátní systém CCI

1.   Vnitrostátní systém CCI používá celní orgán členského státu, který jej vytvořil pro účely zpracování celních prohlášení v rámci CCI.

2.   Vnitrostátní systémy CCI členských států mezi sebou komunikují elektronicky prostřednictvím společné domény a zpracovávají informace o dovozu přijaté z jiných členských států.

KAPITOLA XIV

FUNGOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ A ŠKOLENÍ V JEJICH POUŽÍVÁNÍ

Článek 79

Vývoj, testování, uvedení do provozu a správa elektronických systémů

1.   Společné složky jsou vyvíjeny, testovány, uváděny do provozu a spravovány Komisí, a je-li třeba, mohou být testovány členskými státy. Vnitrostátní složky jsou vyvíjeny, testovány, uváděny do provozu a spravovány členskými státy.

2.   Členské státy zajistí interoperabilitu vnitrostátních složek se společnými složkami.

3.   Komise v úzké spolupráci s členskými státy navrhuje a udržuje společné specifikace pro decentralizované systémy.

4.   Členské státy vyvíjejí, provozují a udržují rozhraní s cílem zajistit funkčnost decentralizovaných systémů, která je nezbytná pro výměnu informací s hospodářskými subjekty a jinými osobami prostřednictvím vnitrostátních složek a rozhraní a s ostatními členskými státy prostřednictvím společných složek.

Článek 80

Údržba a změny elektronických systémů

1.   Komise provádí údržbu společných složek a členské státy provádějí údržbu svých vnitrostátních složek.

2.   Komise a členské státy zajistí nepřetržitý provoz elektronických systémů.

3.   Komise může společné složky elektronických systémů změnit za účelem nápravy špatného fungování, přidání nových funkcí nebo změny funkcí stávajících.

4.   Komise informuje členské státy o změnách a aktualizacích společných složek.

5.   Členské státy informují Komisi o změnách a aktualizacích vnitrostátních složek, jež mohou mít dopady na fungování společných složek.

6.   Komise a členské státy zveřejní informace o změnách a aktualizacích elektronických systémů podle odstavců 4 a 5.

Článek 81

Dočasné selhání elektronických systémů

1.   V případě dočasného selhání elektronických systémů, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. b) kodexu, předloží hospodářské subjekty a jiné osoby informace za účelem splnění daných formalit způsobem stanoveným členskými státy, včetně způsobů jiných, než jsou techniky elektronického zpracování dat.

2.   Celní orgány členských států zajistí, aby informace předložené v souladu s odstavcem 1 byly dostupné v příslušných elektronických systémech do sedmi dnů od opětovného zpřístupnění příslušných elektronických systémů.

3.   Odchylně od odstavce 1 platí v případě dočasného selhání ICS2, AES, celního systému řízení rizik nebo CCI záložní postup stanovený členskými státy a Komisí.

4.   Odchylně od odstavce 1 platí v případě dočasného selhání systému NCTS záložní postup, jak je uvedeno v příloze 72-04 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

5.   Komise a členské státy se navzájem informují o nedostupnosti elektronických systémů v důsledku dočasného selhání.

Článek 82

Podpora školení zaměřeného na používání společných složek a jejich fungování

Komise podpoří členské státy, pokud jde o používání společných složek elektronických systémů a jejich fungování, tím, že poskytne vhodné školicí materiály.

KAPITOLA XV

OCHRANA ÚDAJŮ, SPRÁVA ÚDAJŮ A VLASTNICTVÍ A BEZPEČNOST ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ

Článek 83

Ochrana osobních údajů

1.   Osobní údaje zaznamenané v elektronických systémech se zpracovávají pro účely provádění celních právních předpisů s ohledem na specifické cíle jednotlivých elektronických systémů stanovených v článku 4, čl. 7 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 21 odst. 1, článku 30, čl. 35 odst. 1, čl. 42 odst. 1, čl. 50 odst. 1, čl. 57 odst. 1, čl. 64 odst. 1, čl. 69 odst. 1 a čl. 73 odst. 1.

2.   Vnitrostátní dozorové úřady v oblasti ochrany osobních údajů a evropský inspektor ochrany údajů spolupracují v souladu s článkem 62 nařízení (EU) 2018/1725 s cílem zajistit koordinovaný dozor nad zpracováním osobních údajů zaznamenaných v elektronických systémech.

Článek 84

Aktualizace údajů v elektronických systémech

1.   Členské státy zajistí, aby se údaje zaznamenané na vnitrostátní úrovni shodovaly s údaji zaznamenanými ve společných složkách a aby byly aktualizovány.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v případě ICS2 zajistí, aby údajům ve společném úložišti ICS2 odpovídaly a byly podle nich průběžně aktualizovány tyto údaje:

a)

údaje zaznamenané na vnitrostátní úrovni a předávané z vnitrostátního vstupního systému do společného úložiště ICS2;

b)

údaje přijaté ze společného úložiště ICS2 do vnitrostátního vstupního systému.

Článek 85

Omezení při přístupu k údajům a zpracování údajů

1.   K údajům zaznamenaným ve společných složkách elektronických systémů členským státem může přistupovat nebo je může zpracovávat tento členský stát. Rovněž k nim může přistupovat a zpracovávat je jiný členský stát, pokud se podílí na zpracovávání žádosti nebo řízení rozhodnutí, k nimž se údaje vztahují.

2.   K údajům zaznamenaným ve společných složkách elektronických systémů hospodářským subjektem nebo jinou osobou může přistupovat nebo je může zpracovávat tento hospodářský subjekt nebo osoba. Rovněž k nim může přistupovat a zpracovávat je členský stát podílející se na zpracovávání žádosti nebo řízení rozhodnutí, k nimž se údaje vztahují.

3.   K údajům ve společné složce systému ICS2 sděleným nebo zaznamenaným ve sdíleném obchodním rozhraní hospodářským subjektem nebo jinou osobou může přistupovat nebo je může zpracovávat tento hospodářský subjekt nebo osoba.

4.   Údaje zaznamenané v centrálním evropském systému závazných informací o sazebním zařazení zboží členským státem může zpracovávat tento členský stát. Rovněž je může zpracovávat jiný členský stát, pokud se podílí na zpracovávání žádosti, k níž se údaje vztahují, mimo jiné formou konzultace v souladu s článkem 26. Mohou k nim mít přístup všechny členské státy v souladu s čl. 25 odst. 2.

5.   K údajům zaznamenaným v centrálním systému EBTI hospodářským subjektem nebo jinou osobou může přistupovat nebo je může zpracovávat tento hospodářský subjekt nebo osoba. Mohou k nim mít přístup všechny členské státy v souladu s čl. 25 odst. 2.

6.   K údajům z ICS2 ve společných složkách:

a)

předaným členskému státu hospodářským subjektem nebo jinou osobou prostřednictvím sdíleného obchodního rozhraní do společného úložiště ICS2 může ve společném úložišti ICS2 přistupovat a zpracovávat je tento členský stát. V případě potřeby může tento členský stát přistupovat také k těmto informacím zaznamenaným ve sdíleném obchodním rozhraní;

b)

předaným do společného úložiště ICS2 nebo v něm zaznamenaným členským státem může přistupovat nebo je zpracovávat tento členský stát;

c)

uvedeným v písmenech a) a b) výše může přistupovat a zpracovávat je také jiný členský stát, je-li zapojen do analýzy rizik anebo procesu kontroly, s nimiž dané údaje souvisí, v souladu s čl. 186 odst. 2 písm. a), b) a d), odst. 5, 7 a 7a a čl. 189 odst. 3 a 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, s výjimkou údajů zaznamenaných v systému celními orgány jiných členských států v souvislosti s informacemi o rizicích v oblasti bezpečnosti a zabezpečení podle čl. 186 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2015/2447;

d)

tyto údaje může zpracovávat Komise ve spolupráci s členskými státy pro účely uvedené v čl. 43 odst. 2 tohoto nařízení a v čl. 182 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. K výsledkům takového zpracování může přistupovat Komise a členské státy.

7.   K údajům ve společné složce ICS2, které jsou zaznamenané ve společném úložišti ICS2 Komisí, může přistupovat a může je zpracovávat Komise a členské státy.

Článek 86

Vlastnictví systému

1.   Vlastníkem systému, pokud jde o společné složky, je Komise.

2.   Vlastníky systému, pokud jde o vnitrostátní složky, jsou členské státy.

Článek 87

Bezpečnost systému

1.   Bezpečnost společných složek zajišťuje Komise. Bezpečnost vnitrostátních složek zajišťují členské státy.

Pro tyto účely Komise a členské státy přijmou alespoň nezbytná opatření s cílem:

a)

zabránit všem nepovolaným osobám v přístupu k zařízení používanému ke zpracování údajů;

b)

zabránit všem nepovolaným osobám v přístupu k zařízení používanému ke zpracování údajů;

c)

odhalovat činnosti uvedené v písmenech a) a b).

2.   Komise a členské státy se navzájem informují o veškerých činnostech, které mohou mít za následek narušení bezpečnosti elektronických systémů nebo podezření na takové narušení.

3.   Komise a členské státy vytvoří pro všechny systémy bezpečnostní plány.

Článek 88

Správce a zpracovatel údajů v systémech

V případě systémů uvedených v článku 1 tohoto nařízení a v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

a)

členské státy jednají jako správci dle definice v čl. 4 bodu 7 nařízení (EU) 2016/679 a dodržují povinnosti dle uvedeného nařízení;

b)

Komise jedná jako zpracovatel dle definice v čl. 3 bodu 12 nařízení (EU) 2018/1725 a dodržuje povinnosti dle uvedeného nařízení;

c)

odchylně od písmene b) jedná Komise jako společný správce společně s členskými státy v ICS2, pokud provádí zpracování údajů pro sledování a hodnocení provádění společných kritérií a norem týkajících se rizik v oblasti bezpečnosti a zabezpečení a kontrolních opatření a prioritních kontrol v souladu s čl. 85 odst. 6, a v celním systému řízení rizik.

KAPITOLA XVI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 89

Posouzení elektronických systémů

Komise a členské státy provádějí posouzení složek, za něž jsou odpovědné, a zejména analyzují bezpečnost a integritu složek a důvěrnost údajů zpracovávaných v rámci těchto složek.

Komise a členské státy se navzájem informují o výsledcích posouzení.

Článek 90

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1026 se zrušuje. Odkazy na uvedené prováděcí nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 91

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 168).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1026 ze dne 21. června 2019 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie (Úř. věst. L 167, 24.6.2019, s. 3).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(8)  Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (Úř. věst. L 58, 27.2.2020, s. 4).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením kodexu, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU