(EU) 2021/407Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/407 ze dne 3. listopadu 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení kyseliny citronové jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 81, 9.3.2021, s. 15-17 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 3. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. března 2021 Nabývá účinnosti: 29. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/15


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/407

ze dne 3. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení kyseliny citronové jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kyselina citronová byla posouzena jako stávající účinná látka v rámci programu přezkumu stanoveného v čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 a zřízeného nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2).

(2)

V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 přijal Výbor pro biocidní přípravky dne 16. února 2016 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „agentura“) (3) a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán. Uvedené stanovisko dospělo k závěru, že je možné předpokládat, že biocidní přípravky typu 2 obsahující kyselinu citronovou splňují požadavky článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (4), tj. požadavky vztahující se na přezkum žádosti o schválení kyseliny citronové v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Kyselina citronová byla proto schválena jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1938 (5).

(4)

Stanovisko agentury rovněž dospělo k závěru, že kyselina citronová nevzbuzuje obavy a je způsobilá pro zařazení do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012.

(5)

S přihlédnutím ke stanovisku agentury je proto vhodné zařadit kyselinu citronovou do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012. Jelikož kyselina citronová byla posouzena na základě dokumentace týkající se účinné látky vyhovující požadavkům stanoveným v čl. 11 odst. 1 směrnice 98/8/ES, měla by být kyselina citronová zařazena do kategorie 6 přílohy I uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 528/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky týkající se žádosti o schválení účinné látky: kyselina citronová, typ přípravku: 2, ECHA/BPC/088/2016, přijaté dne 16. února 2016.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1938 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje kyselina citronová jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 (Úř. věst. L 299, 5.11.2016, s. 54).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 528/2012 se v kategorii 6 seznamu účinných látek uvedených v čl. 25 písm. a) doplňuje nová položka, která zní:

Číslo ES

Název/skupina

Omezení

Poznámka

„201-069-1

kyselina citronová

Minimální stupeň čistoty účinné látky (*1): 995 g/kg

CAS 77-92-9


(*1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU