(EU) 2021/405Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 118-150 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.31.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 114/118


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/405

ze dne 24. března 2021,

kterým se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 127 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie mimo jiné v oblasti bezpečnosti potravin ve všech fázích procesu produkce, zpracování a distribuce. Uvedené nařízení zejména stanoví, aby zásilky určitých zvířat a zboží vstupovaly na území Unie pouze ze třetí země nebo regionu třetí země, které jsou uvedeny na seznamu vypracovaném za tímto účelem Komisí.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky pro vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie, aby se zajistil soulad těchto zásilek s příslušnými požadavky stanovenými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 (bezpečnost potravin) nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším rovnocenné. Uvedené nařízení konkrétně identifikuje zvířata a zboží určené k lidské spotřebě, na něž se vztahuje požadavek původu ze třetí země nebo regionu třetí země uvedených na seznamu podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zvířat a zboží identifikovaných v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 do Unie.

(4)

V souladu s článkem 127 nařízení (EU) 2017/625 zahrnují tyto seznamy pouze třetí země nebo regiony třetích zemí, které předložily náležité důkazy a záruky, že daná zvířata a zboží splňují požadavky právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti potravin.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (4) stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků dovážející produkty živočišného původu ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí musí zajistit, že třetí země, z níž jsou produkty odesílány, je uvedena na seznamu třetích zemí, z nichž je dovoz těchto produktů povolen.

(6)

Kromě souladu s právními předpisy Unie v oblasti potravin a bezpečnosti potravin musí být zvířata a zboží ze třetích zemí vstupující do Unie v souladu s právními předpisy Unie v oblasti zdraví zvířat. Za tímto účelem stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (5), že členské státy povolí vstup určitých zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu ze třetích zemí nebo území do Unie pouze tehdy, pokud uvedené zboží pochází ze třetí země nebo území uvedených na seznamu za tímto účelem.

(7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (6) stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží do Unie, pokud jde o veterinární požadavky, v souladu s kritérii stanovenými v čl. 230 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 a s příslušnými veterinárními požadavky stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (7).

(8)

Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se s účinkem ode dne 21. dubna 2021 zrušuje řada aktů Komise, kterými se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie. Ze zmíněných seznamů by seznamy sestavené s ohledem na požadavky na bezpečnost potravin měly být stanoveny v tomto nařízení s účinkem ode dne 21. dubna 2021.

(9)

Třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých zvířat a zboží do Unie, již poskytly náležité důkazy a záruky, které mají zajistit, že zvířata a zboží, jejichž vstup do Unie je povolen, splňují požadavky stanovené v čl. 4 písm. a) až e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625. Opětovné posouzení souladu s těmito požadavky proto není nutné.

(10)

V čl. 4 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 se stanoví, že předpokladem pro zařazení třetích zemí nebo regionů třetích zemí na seznam uvedený v čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 je v příslušných případech existence plánu sledování reziduí schváleného Komisí, jeho provádění a sdělování. Rozhodnutí Komise 2011/163/EU (8) stanoví seznam třetích zemí, jejichž plán sledování reziduí byl schválen Komisí.

(11)

Některé země jsou v současnosti uvedeny na seznamu v prováděcím nařízení (EU) 2019/626 pro zvířata a zboží, pro něž nejsou uvedeny na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU, a proto z nich není povolen vstup těchto zvířat nebo tohoto zboží do Unie. Jelikož tyto země nesplňují požadavky čl. 4 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, neměly by být uvedeny na seznamu v tomto nařízení.

(12)

Vzhledem k velkému počtu nutných změn by mělo být prováděcí nařízení (EU) 2019/626 zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(13)

Vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 a prováděcí nařízení (EU) 2021/404 se použijí ode dne 21. dubna 2021, toto nařízení by se mělo rovněž použít od uvedeného dne.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„čerstvým masem“ se rozumí čerstvé maso podle definice v příloze I bodě 1.10 nařízení (ES) č. 853/2004;

2)

„masnými polotovary“ se rozumějí masné polotovary podle definice v příloze I bodě 1.15 nařízení (ES) č. 853/2004;

3)

„domácími lichokopytníky“ se rozumějí zvířata druhů Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženci;

4)

„volně žijícími lichokopytníky“ se rozumějí zvířata podrodu Hippotigris;

5)

„droby“ se rozumějí droby podle definice v příloze I bodě 1.11 nařízení (ES) č. 853/2004;

6)

„masem“ se rozumí maso podle definice v příloze I bodě 1.1 nařízení (ES) č. 853/2004;

7)

„mletým masem“ se rozumí mleté maso podle definice v příloze I bodě 1.13 nařízení (ES) č. 853/2004;

8)

„drůbeží“ se rozumí drůbež podle definice v příloze I bodě 1.3 nařízení (ES) č. 853/2004;

9)

„volně žijícími zajícovitými“ se rozumějí králíci a zajíci, kteří nejsou chováni lidmi;

10)

„volně žijící zvěří“ se rozumí volně žijící zvěř podle definice v příloze I bodě 1.5 nařízení (ES) č. 853/2004;

11)

„farmovou zvěří“ se rozumí farmová zvěř podle definice v příloze I bodě 1.6 nařízení (ES) č. 853/2004;

12)

„vejci“ se rozumějí vejce podle definice v příloze I bodě 5.1 nařízení (ES) č. 853/2004;

13)

„vaječnými výrobky“ se rozumějí vaječné výrobky podle definice v příloze I bodě 7.3 nařízení (ES) č. 853/2004;

14)

„masnými výrobky“ se rozumějí masné výrobky podle definice v příloze I bodě 7.1 nařízení (ES) č. 853/2004;

15)

„opracovanými žaludky, močovými měchýři a střevy“ se rozumějí opracované žaludky, močové měchýře a střeva podle definice v příloze I bodě 7.9 nařízení (ES) č. 853/2004;

16)

„střívky“ se rozumějí střívka podle definice v čl. 2 druhém pododstavci bodě 45 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

17)

„taveným nebo škvařeným živočišným tukem“ se rozumí tavený nebo škvařený živočišný tuk podle definice v příloze I bodě 7.5 nařízení (ES) č. 853/2004;

18)

„škvarky“ se rozumějí škvarky podle definice v příloze I bodě 7.6 nařízení (ES) č. 853/2004;

19)

„mlži“ se rozumějí mlži podle definice v příloze I bodě 2.1 nařízení (ES) č. 853/2004;

20)

„produkty rybolovu“ se rozumějí produkty rybolovu podle definice v příloze I bodě 3.1 nařízení (ES) č. 853/2004;

21)

„syrovým mlékem“ se rozumí syrové mléko podle definice v příloze I bodě 4.1 nařízení (ES) č. 853/2004;

22)

„mléčnými výrobky“ se rozumějí mléčné výrobky podle definice v příloze I bodě 7.2 nařízení (ES) č. 853/2004;

23)

„mlezivem“ se rozumí mlezivo podle definice v příloze III oddíle IX bodě 1 nařízení (ES) č. 853/2004;

24)

„výrobky z mleziva“ se rozumějí výrobky z mleziva podle definice v příloze III oddíle IX bodě 2 nařízení (ES) č. 853/2004;

25)

„žabími stehýnky“ se rozumějí žabí stehýnka podle definice v příloze I bodě 6.1 nařízení (ES) č. 853/2004 a všechna ostatní žabí stehýnka rodu Pelophylax čeledi Ranidae a rodů Limnonectes, FejervaryaHoplobatrachus čeledi Dicroglossidae;

26)

„hlemýždi“ se rozumějí hlemýždi podle definice v příloze I bodě 6.2 nařízení (ES) č. 853/2004 a všichni ostatní hlemýždi čeledí Helicidae, Hygromiidae nebo Sphincterochilidae;

27)

„želatinou“ se rozumí želatina podle definice v příloze I bodě 7.7 nařízení (ES) č. 853/2004;

28)

„kolagenem“ se rozumí kolagen podle definice v příloze I bodě 7.8 nařízení (ES) č. 853/2004;

29)

„medem“ se rozumí med podle definice v příloze II části IX bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (9);

30)

„včelařskými produkty“ se rozumějí včelařské produkty podle definice v příloze II části IX bodě 2 nařízení (EU) č. 1308/2013;

31)

„masem plazů“ se rozumí maso plazů podle definice v čl. 2 bodě 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625;

32)

„hmyzem“ se rozumí hmyz podle definice v čl. 2 bodě 17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625;

33)

„jednodenními kuřaty“ se rozumějí jednodenní kuřata podle definice v čl. 2 bodě 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

34)

„násadovými vejci“ se rozumějí násadová vejce podle definice v čl. 4 bodě 44 nařízení (EU) 2016/429;

35)

„plemennou drůbeží“ se rozumí plemenná drůbež podle definice v čl. 2 bodě 17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

36)

„užitkovou drůbeží“ se rozumí užitková drůbež podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

37)

„zvířaty určenými na porážku“ se rozumějí zvířata určená na porážku podle definice v čl. 2 bodě 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

Článek 3

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa a masných polotovarů z kopytníků jiných než lichokopytníků do Unie

Zásilky čerstvého masa a masných polotovarů z kopytníků jiných než lichokopytníků, které jsou určeny k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je vstup takových zásilek do Unie povolen v souladu s přílohou XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 a které jsou uvedeny na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU.

Článek 4

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa, s výjimkou mletého masa, a masných polotovarů z domácích lichokopytníků do Unie

Zásilky čerstvého masa, s výjimkou mletého masa, a masných polotovarů z domácích lichokopytníků, které jsou určeny k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I.

Článek 5

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa, s výjimkou drobů a mletého masa, a masných polotovarů z volně žijících lichokopytníků do Unie

Zásilky čerstvého masa, s výjimkou drobů a mletého masa, a masných polotovarů z volně žijících lichokopytníků, které jsou určeny k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

Článek 6

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře a masných polotovarů z drůbeže do Unie

Zásilky čerstvého masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře a masných polotovarů z drůbeže, které jsou určeny k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je vstup takových zásilek do Unie povolen v souladu s přílohou XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 a které jsou uvedeny na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU.

Zásilky čerstvého masa volně žijící pernaté zvěře určené k lidské spotřebě, která je neoškubaná a nevyvrhnutá a pochází ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze III, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, jsou-li přepravovány letecky.

Článek 7

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek vajec a vaječných výrobků do Unie

Zásilky vajec a vaječných výrobků, které jsou určeny k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je vstup takových zásilek do Unie povolen v souladu s přílohou XIX prováděcího nařízení (EU) 2021/404 a které jsou uvedeny na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU pro „vejce“.

Zásilky vajec určených k uvedení na trh jako vejce třídy A v souladu s článkem 2 nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (10) se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze IV za účelem splnění požadavků na tlumení salmonel v souladu s čl. 10 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (11).

Článek 8

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa králíků ve farmovém chovu a čerstvého masa volně žijících zajícovitých, které neobsahuje droby, kromě nestažených a nevyvržených volně žijících zajícovitých, do Unie

Zásilky čerstvého masa králíků ve farmovém chovu a čerstvého masa volně žijících zajícovitých, které neobsahuje droby, kromě nestažených a nevyvržených volně žijících zajícovitých, které je určeno k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze V.

Článek 9

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití, které neobsahuje droby, do Unie

Zásilky čerstvého masa volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití, které neobsahuje droby a je určeno k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze VI.

Článek 10

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek masných výrobků, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků, škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, s výjimkou střívek, do Unie

Zásilky masných výrobků, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků, škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, s výjimkou střívek, ze zajícovitých, lichokopytníků a volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití, které jsou určeny k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze VII.

Zásilky masných výrobků, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků, škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, s výjimkou střívek, z druhů jiných, než jsou druhy uvedené v prvním pododstavci, které jsou určeny k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je vstup takových zásilek do Unie povolen v souladu s přílohou XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 a které jsou uvedeny na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU.

Článek 11

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek střívek do Unie

Zásilky střívek, která jsou určena k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je vstup takových zásilek do Unie povolen v souladu s přílohou XVI prováděcího nařízení (EU) 2021/404 a které jsou uvedeny na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU pro „střívka“.

Článek 12

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů do Unie

Zásilky živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, kteří jsou určeni k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze VIII. Vstup přitahovacích svalů hřebenatkovitých (Pectinidae) nepocházejících z akvakultury, jež jsou zcela odděleny od vnitřností a pohlavních žláz a jsou určeny k lidské spotřebě, do Unie se však povolí i ze třetích zemí, které nejsou na zmíněném seznamu uvedeny.

Článek 13

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých produktů rybolovu do Unie

Zásilky produktů rybolovu určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze IX. To se nevztahuje na zásilky živočichů a zboží, na něž se použije článek 12.

Článek 14

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek syrového mléka, mleziva, výrobků z mleziva a mléčných výrobků z lichokopytníků do Unie

Zásilky syrového mléka, mleziva, výrobků z mleziva a mléčných výrobků z lichokopytníků, které jsou určeny k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze X.

Článek 15

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek syrového mléka, mleziva, výrobků z mleziva a mléčných výrobků, u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie

Zásilky syrového mléka, mleziva, výrobků z mleziva a mléčných výrobků, u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, a které jsou určeny k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je vstup takových zásilek do Unie povolen v souladu s přílohou XVII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 a které jsou uvedeny na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU pro „mléko“.

Článek 16

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie

Zásilky mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, a které jsou určeny k lidské spotřebě, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je vstup takových zásilek do Unie povolen v souladu s přílohou XVIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 a které jsou uvedeny na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU pro „mléko“.

Článek 17

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie

Zásilky žabích stehýnek a hlemýžďů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze XI.

Článek 18

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek želatiny a kolagenu do Unie

1.   Zásilky želatiny a kolagenu získaných ze skotu, ovcí, koz, prasat a lichokopytníků a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze XII.

2.   Zásilky želatiny a kolagenu získaných z drůbeže a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze XIII.

3.   Zásilky želatiny a kolagenu získaných z produktů rybolovu a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze IX.

4.   Zásilky želatiny a kolagenu získaných ze zajícovitých a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze V.

5.   Zásilky želatiny a kolagenu získaných z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze VI.

Článek 19

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek surovin pro výrobu želatiny a kolagenu do Unie

1.   Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu získaných ze skotu, ovcí, koz a prasat a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa příslušných kopytníků do Unie v souladu s přílohou XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

2.   Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu získaných z lichokopytníků a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I pro domácí lichokopytníky nebo v příloze II pro volně žijící lichokopytníky.

3.   Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu získaných z drůbeže a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa příslušných druhů do Unie v souladu s přílohou XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

4.   Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu získaných z produktů rybolovu a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze IX.

5.   Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu získaných ze zajícovitých a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze V.

6.   Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu získaných z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze VI.

Článek 20

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu do Unie

1.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu získaných ze skotu, ovcí, koz, prasat a lichokopytníků a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze XII.

2.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu získaných z drůbeže a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze XIII.

3.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu získaných z produktů rybolovu a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze IX.

4.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu získaných ze zajícovitých a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze V.

5.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu získaných z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze VI.

6.   Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu uvedených v příloze III oddíle XIV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodě iii) nařízení (ES) č. 853/2004 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek ošetřených surovin získaných z uvedených komodit do Unie v souladu článkem 19 tohoto nařízení.

Článek 21

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek medu a jiných včelařských produktů do Unie

Zásilky medu a jiných včelařských produktů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU pro „med“.

Článek 22

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých vysoce rafinovaných produktů do Unie

Zásilky těchto vysoce rafinovaných produktů: chondroitin-sulfátu, kyseliny hyaluronové, jiných hydrolyzovaných výrobků z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z těchto třetích zemí nebo regionů třetích zemí:

a)

pokud jde o vysoce rafinované produkty získané z kopytníků, třetí země nebo regiony třetích zemí uvedené na seznamu v příloze XII;

b)

pokud jde o vysoce rafinované produkty získané z produktů rybolovu, třetí země nebo regiony třetích zemí uvedené na seznamu v příloze IX;

c)

pokud jde o vysoce rafinované produkty získané z drůbeže, třetí země uvedené na seznamu v příloze XIII.

Článek 23

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek masa plazů do Unie

Zásilky masa plazů určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze XIV.

Článek 24

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek hmyzu do Unie

Zásilky hmyzu určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud tyto potraviny pocházejí a jsou zasílány ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze XV.

Článek 25

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek jiných produktů živočišného původu do Unie

Zásilky produktů živočišného původu jiných, než jsou produkty uvedené v článcích 3 až 24, a určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z těchto třetích zemí nebo regionů třetích zemí:

a)

pokud byly získány z domácích kopytníků jiných než domácích lichokopytníků, třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa domácích kopytníků do Unie v souladu s přílohou XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, které jsou v příslušných případech uvedeny na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU;

b)

pokud byly získány z domácích lichokopytníků, třetí země uvedené na seznamu v příloze I;

c)

pokud byly získány z drůbeže, třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa drůbeže do Unie v souladu s přílohou XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, které jsou v příslušných případech uvedeny na seznamu v rozhodnutí 2011/163/EU;

d)

pokud byly získány z produktů rybolovu, třetí země nebo regiony třetích zemí uvedené na seznamu v příloze IX;

e)

pokud byly získány ze zajícovitých, třetí země uvedené na seznamu v příloze V;

f)

pokud byly získány z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití, třetí země uvedené na seznamu v příloze VI;

g)

pokud byly získány z více než jednoho druhu, třetí země nebo regiony třetích zemí uvedené na seznamu pro každý druh, z nějž byly tyto produkty získány, v souladu s písmeny a) až e).

Článek 26

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek živé drůbeže a násadových vajec druhu Gallus gallus, živých krůt a násadových vajec krůt do Unie

Aniž jsou dotčeny seznamy vypracované s ohledem na veterinární požadavky v příloze V prováděcího nařízení (EU) 2021/404, zásilky živé drůbeže a násadových vajec druhu Gallus gallus, živých krůt a násadových vajec krůt se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze XVI.

Požadavky na zařazení na seznam stanovené v prvním pododstavci tohoto článku se nepoužijí na jednotlivé zásilky obsahující méně než 20 jednotek živé drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, násadových vajec a jednodenních kuřat uvedené drůbeže, pokud jsou určeny pro primární produkci živé drůbeže pro soukromé domácí užití nebo pokud producent přímo dodává malá množství primárních produktů, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 2160/2003.

Článek 27

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2019/626 se zrušuje.

Odkazy na zrušené prováděcí nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XVII.

Článek 28

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 ze dne 5. března 2019 o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 31).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(8)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa, s výjimkou mletého masa, a masných polotovarů z domácích lichokopytníků do Unie, podle článku 4, čl. 19 odst. 2 a čl. 25 písm. b)

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

BR

Brazílie

 

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (1)

 

NZ

Nový Zéland

 

UY

Uruguay

 


(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).


PŘÍLOHA II

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa, s výjimkou drobů a mletého masa, a masných polotovarů z volně žijících lichokopytníků do Unie, podle článku 5 a čl. 19 odst. 2

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

ZA

Jižní Afrika

Pouze volně žijící zvěř


PŘÍLOHA III

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup neoškubané a nevyvrhnuté volně žijící pernaté zvěře určené k lidské spotřebě do Unie pouze tehdy, je-li přepravována letecky, podle čl. 6 druhého pododstavce

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

AR

Argentina

 

BR

Brazílie

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

IL

Izrael (1)

 

NZ

Nový Zéland

 

TH

Thajsko

 

TN

Tunisko

 

US

Spojené státy

 


(1)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.


PŘÍLOHA IV

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek vajec určených k uvedení na trh jako vejce třídy A do Unie, podle čl. 7 druhého pododstavce

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

CH

Švýcarsko (1)

 

JP

Japonsko

 

MK

Severní Makedonie

 

UA

Ukrajina

 


(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).


PŘÍLOHA V

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa králíků ve farmovém chovu a čerstvého masa volně žijících zajícovitých, které neobsahuje droby, kromě nestažených a nevyvržených volně žijících zajícovitých, do Unie, podle článku 8, čl. 18 odst. 4, čl. 19 odst. 5, čl. 20 odst. 4 a čl. 25 písm. e)

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

Pouze volně žijící zajícovití

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (1)

 

CL

Chile

Pouze volně žijící zajícovití

CN

Čína

Pouze králíci ve farmovém chovu

MK

Severní Makedonie

Pouze volně žijící zajícovití

NZ

Nový Zéland

Pouze volně žijící zajícovití

RS

Srbsko

Pouze volně žijící zajícovití

SG

Singapur (2)

Pouze volně žijící zajícovití

TN

Tunisko

Pouze volně žijící zajícovití

UA

Ukrajina

Pouze králíci ve farmovém chovu

US

Spojené státy

 

UY

Uruguay

Pouze volně žijící zajícovití

ZA

Jižní Afrika

Pouze volně žijící zajícovití


(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Pouze pro zásilky čerstvého masa pocházejícího z Nového Zélandu, které jsou určeny pro Unii a jsou během tranzitu přes Singapur vykládány, též včetně uskladnění, v Singapuru a znovu nakládány ve schváleném zařízení.


PŘÍLOHA VI

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití, které neobsahuje droby, do Unie, podle článku 9, čl. 18 odst. 5, čl. 19 odst. 6, čl. 20 odst. 5 a čl. 25 písm. f)

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

AU

Austrálie

 

CA

Kanada

 

GL

Grónsko

Pouze farmová zvěř

NZ

Nový Zéland

 


PŘÍLOHA VII

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek masných výrobků, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků, škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, s výjimkou střívek, zajícovitých, lichokopytníků a volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití do Unie, podle čl. 10 prvního pododstavce

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

DOMÁCÍ LICHOKOPYTNÍCI

KRÁLÍCI VE FARMOVÉM CHOVU

VOLNĚ ŽIJÍCÍ LICHOKOPYTNÍCI

VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZAJÍCOVITÍ (KRÁLÍCI A ZAJÍCI)

VOLNĚ ŽIJÍCÍ SUCHOZEMŠTÍ SAVCI (JINÍ NEŽ KOPYTNÍCI A ZAJÍCOVITÍ)

AR

Argentina

A

A

NA

A

NA

AU

Austrálie

A

NA

NA

A

A

BR

Brazílie

A

NA

NA

NA

NA

CA

Kanada

A

A

NA

A

A

CH

Švýcarsko (1)

 

CL

Chile

NA

NA

NA

A

NA

CN

Čína

NA

A

NA

NA

NA

GL

Grónsko

NA

NA

NA

NA

A (pouze farmová zvěř)

MK

Severní Makedonie

NA

NA

NA

A

NA

NZ

Nový Zéland

A

NA

NA

A

A

RS

Srbsko

NA

NA

NA

A

NA

TN

Tunisko

NA

NA

NA

A

NA

UA

Ukrajina

NA

A

NA

NA

NA

US

Spojené státy

NA

A

NA

A

NA

UY

Uruguay

A

NA

NA

A

NA

ZA

Jižní Afrika

NA

NA

A (pouze volně žijící zvěř)

A

NA

Vysvětlení kódů použitých v tabulce

A (= bez zvláštního ošetření)

Vstup povolen. Zvláštní ošetření se nevyžaduje. Maso obsažené v těchto masných výrobcích však musí být podrobeno takovému ošetření, aby z řezné plochy bylo zřejmé, že tento masný výrobek již nemá charakteristiky čerstvého masa, a použité čerstvé maso musí též splňovat veterinární pravidla, která se vztahují na vstup čerstvého masa do Unie.

NA

Vstup nepovolen


(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).


PŘÍLOHA VIII

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů do Unie, podle článku 12

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

POZNÁMKY

AU

Austrálie

 

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (1)

 

CL

Chile

 

GL

Grónsko

Pouze úlovky z volné přírody

JM

Jamajka

Pouze mořští plži z úlovků z volné přírody

JP

Japonsko

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

KR

Jižní Korea

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

MA

Maroko

Zpracovaní mlži druhu Acanthocardia tuberculatum musí být doprovázeni: a) doplňkovým potvrzením o zdravotní nezávadnosti v souladu se vzorem MOL-AT stanoveným v příloze III kapitole 32 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235 (2) a b) analytickými výsledky testu prokazujícími, že měkkýši neobsahují paralytický toxin (PSP) v množství zjistitelném biologickou testovací metodou.

NZ

Nový Zéland

 

PE

Peru

Pouze vykuchaní Pectinidae (hřebenatkovití) pocházející z akvakultury

TH

Thajsko

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

US

Spojené státy

Státy Washington a Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži


(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).


PŘÍLOHA IX

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých produktů rybolovu do Unie, podle článku 13, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 3, čl. 22 písm. b) a čl. 25 písm. d)

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

POZNÁMKY

AE

Spojené arabské emiráty

Akvakultura: pouze surovina pocházející buď z členských států, nebo z jiných třetích zemí schválených pro vstup této suroviny do Unie

AG

Antigua a Barbuda

Pouze živí humři z úlovků z volné přírody

AL

Albánie

Akvakultura: pouze ryby

AM

Arménie

Pouze živí volně žijící raci, tepelně upravení nefarmoví raci a zmrazení nefarmoví raci

AO

Angola

Pouze úlovky z volné přírody

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

AZ

Ázerbájdžán

Pouze kaviár z úlovků z volné přírody

BA

Bosna a Hercegovina

Akvakultura: pouze ryby

BD

Bangladéš

 

BJ

Benin

Pouze úlovky z volné přírody

BN

Brunej

Pouze produkty akvakultury

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Pouze úlovky z volné přírody

BR

Brazílie

 

BS

Bahamy

Pouze úlovky z volné přírody

BY

Bělorusko

Pouze úlovky z volné přírody

BZ

Belize

Pouze úlovky z volné přírody

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Pouze produkty rybolovu z úlovků z volné přírody, které byly uloveny, zmrazeny a zabaleny do konečného obalu na moři

CH

Švýcarsko (1)

 

CI

Pobřeží slonoviny

Pouze úlovky z volné přírody

CL

Chile

 

CN

Čína

 

CO

Kolumbie

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kapverdy

Pouze úlovky z volné přírody

CW

Curaçao

Pouze úlovky z volné přírody

DZ

Alžírsko

Pouze úlovky z volné přírody

EC

Ekvádor

 

EG

Egypt

Pouze úlovky z volné přírody

ER

Eritrea

Pouze úlovky z volné přírody

FJ

Fidži

Pouze úlovky z volné přírody

FK

Falklandské ostrovy

 

GA

Gabon

Pouze úlovky z volné přírody

GD

Grenada

Pouze úlovky z volné přírody

GE

Gruzie

Pouze úlovky z volné přírody

GH

Ghana

Pouze úlovky z volné přírody

GL

Grónsko

Pouze úlovky z volné přírody

GM

Gambie

Pouze úlovky z volné přírody

GN

Guinea

Pouze úlovky z volné přírody. Pouze ryby, které nebyly podrobeny jiné přípravě nebo zpracování, než je oddělení hlavy od těla, vykuchání, chlazení nebo zmrazení

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

Pouze úlovky z volné přírody

HK

Hongkong

Pouze úlovky z volné přírody

HN

Honduras

 

ID

Indonésie

 

IL

Izrael (2)

 

IN

Indie

 

IR

Írán

Akvakultura: pouze korýši

JM

Jamajka

Pouze úlovky z volné přírody

JP

Japonsko

 

KE

Keňa

 

KI

Kiribati

Pouze úlovky z volné přírody

KR

Jižní Korea

 

KZ

Kazachstán

Pouze úlovky z volné přírody

LK

Šrí Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldavsko

Pouze kaviár

ME

Černá Hora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Severní Makedonie

 

MM

Myanmar/Barma

 

MR

Mauritánie

Pouze úlovky z volné přírody

MU

Mauricius

 

MV

Maledivy

Pouze úlovky z volné přírody

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

 

MZ

Mosambik

 

NA

Namibie

Pouze úlovky z volné přírody

NC

Nová Kaledonie

Akvakultura: pouze korýši

NG

Nigérie

Pouze úlovky z volné přírody

NI

Nikaragua

 

NZ

Nový Zéland

 

OM

Omán

Pouze úlovky z volné přírody

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francouzská Polynésie

Pouze úlovky z volné přírody

PG

Papua-Nová Guinea

Pouze úlovky z volné přírody

PH

Filipíny

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

Pouze úlovky z volné přírody

PK

Pákistán

Pouze úlovky z volné přírody

RS

Srbsko

 

RU

Rusko

Pouze úlovky z volné přírody

SA

Saúdská Arábie

 

SB

Šalomounovy ostrovy

Pouze úlovky z volné přírody

SC

Seychely

Pouze úlovky z volné přírody

SG

Singapur

 

SH

Svatá Helena

(Nezahrnuje ostrovy Tristan da Cunha a Ascension)

Pouze úlovky z volné přírody

Tristan da Cunha

(Nezahrnuje ostrovy Svatá Helena a Ascension)

Pouze humři (čerství nebo zmrazení) z úlovků z volné přírody

SN

Senegal

Pouze úlovky z volné přírody

SR

Surinam

Pouze úlovky z volné přírody

SV

Salvador

Pouze úlovky z volné přírody

SX

Sint Maarten

Pouze úlovky z volné přírody

TH

Thajsko

 

TN

Tunisko

Akvakultura: pouze ryby

TR

Turecko

 

TW

Tchaj-wan

 

TZ

Tanzanie

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Spojené státy

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

Pouze úlovky z volné přírody

ZA

Jižní Afrika

Pouze úlovky z volné přírody

ZW

Zimbabwe

Pouze úlovky z volné přírody


(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.


PŘÍLOHA X

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek syrového mléka, mleziva, výrobků z mleziva a mléčných výrobků z lichokopytníků do Unie, podle článku 14

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

AU

Austrálie

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (1)

 

JP

Japonsko

 

ME

Černá Hora

 

NZ

Nový Zéland

 

US

Spojené státy

 


(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).


PŘÍLOHA XI

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie, podle článku 17

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

POZNÁMKY

AL

Albánie

 

AU

Austrálie

 

BA

Bosna a Hercegovina

Pouze hlemýždi

BR

Brazílie

Pouze žabí stehýnka

BY

Bělorusko

Pouze hlemýždi

CA

Kanada

Pouze hlemýždi

CH

Švýcarsko (1)

 

CI

Pobřeží slonoviny

Pouze hlemýždi

CL

Chile

Pouze hlemýždi

CN

Čína

 

DZ

Alžírsko

Pouze hlemýždi

EG

Egypt

Pouze žabí stehýnka

GH

Ghana

Pouze hlemýždi

ID

Indonésie

 

IN

Indie

Pouze žabí stehýnka

MA

Maroko

Pouze hlemýždi

MD

Moldavsko

Pouze hlemýždi

MK

Severní Makedonie

Pouze hlemýždi

NG

Nigérie

Pouze hlemýždi

NZ

Nový Zéland

Pouze hlemýždi

PE

Peru

Pouze hlemýždi

RS

Srbsko

Pouze hlemýždi

TH

Thajsko

Pouze hlemýždi

TN

Tunisko

Pouze hlemýždi

TR

Turecko

 

UA

Ukrajina

Pouze hlemýždi

US

Spojené státy

Pouze hlemýždi

VN

Vietnam

 

ZA

Jižní Afrika

Pouze hlemýždi


(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).


PŘÍLOHA XII

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek želatiny a kolagenu získaných ze skotu, ovcí, koz, prasat a lichokopytníků do Unie, podle čl. 18 odst. 1, čl. 20 odst. 1 a čl. 22 písm. a)

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

POZNÁMKY

AL

Albánie

 

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BH

Bahrajn

 

BR

Brazílie

 

BW

Botswana

 

BY

Bělorusko

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (1)

 

CL

Chile

 

CN

Čína

 

CO

Kolumbie

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

DZ

Alžírsko

 

ET

Etiopie

 

FK

Falklandské ostrovy

 

GL

Grónsko

 

GT

Guatemala

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

IL

Izrael (2)

 

IN

Indie

 

JP

Japonsko

 

KE

Keňa

 

KR

Jižní Korea

 

MA

Maroko

 

ME

Černá Hora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Severní Makedonie

 

MU

Mauricius

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

 

NA

Namibie

 

NC

Nová Kaledonie

 

NI

Nikaragua

 

NZ

Nový Zéland

 

PA

Panama

 

PK

Pákistán

 

PY

Paraguay

 

RS

Srbsko

 

RU

Rusko

 

SG

Singapur

 

SV

Salvador

 

SZ

Svazijsko

 

TH

Thajsko

 

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

TW

Tchaj-wan

 

UA

Ukrajina

 

US

Spojené státy

 

UY

Uruguay

 

ZA

Jižní Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.


PŘÍLOHA XIII

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek želatiny a kolagenu získaných z drůbeže do Unie, podle čl. 18 odst. 2, čl. 20 odst. 2 a čl. 22 písm. c)

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

AL

Albánie

 

AR

Argentina

 

AU

Austrálie

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BR

Brazílie

 

BW

Botswana

 

BY

Bělorusko

 

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (1)

 

CL

Chile

 

CN

Čína

 

GL

Grónsko

 

HK

Hongkong

 

IL

Izrael (2)

 

IN

Indie

 

JP

Japonsko

 

KR

Jižní Korea

 

MD

Moldavsko

 

ME

Černá Hora

 

MG

Madagaskar

 

MY

Malajsie

 

MK

Severní Makedonie

 

MX

Mexiko

 

NA

Namibie

 

NC

Nová Kaledonie

 

NZ

Nový Zéland

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

RS

Srbsko

 

RU

Rusko

 

SG

Singapur

 

TH

Thajsko

 

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

 

TW

Tchaj-wan

 

UA

Ukrajina

 

US

Spojené státy

 

UY

Uruguay

 

ZA

Jižní Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.


PŘÍLOHA XIV

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek masa plazů do Unie, podle článku 23

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

CH

Švýcarsko

 

BW

Botswana

 

VN

Vietnam

 

ZA

Jižní Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 


PŘÍLOHA XV

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek hmyzu do Unie, podle článku 24

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko

 

KR

Jižní Korea

 

TH

Thajsko

 

VN

Vietnam

 


PŘÍLOHA XVI

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek živé drůbeže a násadových vajec druhu Gallus gallus, živých krůt a násadových vajec krůt do Unie, podle čl. 26 prvního pododstavce

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

PRODUKTY, PRO KTERÉ JE DANÁ TŘETÍ ZEMĚ UVEDENA NA SEZNAMU

 

 

Gallus gallus

Krůty

BR

Brazílie

DOC, HEP

CA

Kanada

BPP (*1), DOC (*1), HEP

BPP (*1), DOC, HEP

CH

Švýcarsko (1)

 

IL

Izrael (2)

DOC, HEP

DOC, HEP

US

Spojené státy

BPP (*1), DOC, HEP

DOC, HEP


(*1)  pouze pro chov

BPP: plemenná nebo užitková drůbež

DOC: jednodenní kuřata

HEP: násadová vejce

(1)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.


PŘÍLOHA XVII

Srovnávací tabulka podle čl. 27 druhého pododstavce

Nařízení (EU) 2019/626

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Články 3, 4 a 5

Článek 4

Články 6 a 7

Článek 5

Články 8 a 9

Článek 6

Článek 10

Článek 7

Článek 11

Článek 8

Článek 12

Článek 9

Článek 13

Článek 10

Články 15 a 16

Článek 11

Článek 17

Článek 12

Článek 17

Článek 13

Článek 10

Článek 14

Článek 18

Článek 15

Článek 19

Článek 16

Článek 20

Článek 17

Článek 21

Článek 18

Článek 22

Článek 19

Článek 23

Článek 20

Článek 24

Článek 21

Článek 25

Článek 22

Článek 23

Článek 27

Článek 24

Článek 25

Článek 28

Příloha I

Příloha VIII

Příloha II

Příloha IX

Příloha III

Příloha XI

Příloha IIIa

Příloha XV

Příloha IV


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU