(EU) 2021/403Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24 března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 113, 31.3.2021, s. 1-935 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.31.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/403

ze dne 24 března 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 146 odst. 2, čl. 156 odst. 2 první pododstavec písm. a) a čl. 162 odst. 5, čl. 238 odst. 3 a čl. 239 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 90 první pododstavec písm. a) a c) a čl. 126 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro nákazy zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, včetně požadavků na úřední veterinární certifikaci pro různé typy přemísťování suchozemských zvířat a produktů z nich získaných. Uvedené nařízení rovněž zmocňuje Komisi k přijímání prováděcích aktů, kterými se stanoví pravidla pro vzory veterinárních osvědčení a prohlášení, jakož i pravidla týkající se informací, které mají být obsaženy v některých dokladech a prohlášeních požadovaných pro vstup zásilek zvířat a zárodečných produktů do Unie. Uvedené nařízení navíc zmocňuje Komisi ke stanovení zvláštních pravidel týkajících se vzorů veterinárních osvědčení, prohlášení a jiných dokladů pro určité kategorie zvířat a zárodečných produktů. Nařízení (EU) 2016/429 rovněž stanoví, že veterinární osvědčení mohou obsahovat jiné informace požadované na základě jiných právních předpisů Unie.

(2)

V souladu s čl. 146 odst. 2, jakož i s čl. 156 odst. 2 prvním pododstavcem písm. a) a čl. 162 odst. 5 nařízení (EU) 2016/429 navíc uvedené nařízení zmocňuje Komisi k přijímání prováděcích aktů, kterými se stanoví pravidla pro vzory veterinárních osvědčení pro přemísťování určitých suchozemských zvířat a zárodečných produktů těchto suchozemských zvířat do jiného členského státu.

(3)

Za účelem jednotného provádění pravidel stanovených v nařízení (EU) 2016/429 by proto v tomto nařízení měly být stanoveny vzory veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení obsahujících veterinární požadavky na přemísťování určitých suchozemských zvířat a zárodečných produktů těchto suchozemských zvířat mezi členskými státy a na jejich vstup do Unie.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (3) stanoví doplňující pravidla, pokud jde o registrovaná a schválená zařízení zacházející se zárodečnými produkty a sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých suchozemských zvířat v rámci Unie. Příloha IV uvedeného nařízení stanoví doplňující pravidla týkající se informací, které mají být obsaženy ve veterinárním osvědčení pro zárodečné produkty skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých a dalších zvířat uvedených ve zmíněném nařízení, jež jsou přemísťovány mezi členskými státy. V souladu s uvedeným nařízením by tato veterinární osvědčení měla obsahovat mimo jiné příslušné informace o nákazové situaci. Doplňující pravidla a požadavky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 by proto měly být zohledněny v tomto nařízení a ve vzorech osvědčení stanovených v tomto nařízení.

(5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (4) stanoví doplňující pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, stanovená v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie. Uvedené nařízení stanoví zvláštní požadavky na toto přemísťování a doplňující pravidla pro veterinární certifikaci, zejména pravidla týkající se informací, které mají být obsaženy ve veterinárních osvědčeních pro určitá suchozemská zvířata a násadová vejce přemísťovaná do jiného členského státu. Toto nařízení a vzorová osvědčení v něm stanovená by proto měly zohlednit doplňující pravidla stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

(6)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (5) stanoví doplňující veterinární požadavky mimo jiné na vstup určitých suchozemských zvířat a zárodečných produktů druhů a kategorií chovaných suchozemských zvířat uvedených na seznamu ve zmíněném nařízení do Unie. Konkrétně musí být v souladu s uvedeným nařízením tyto zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením a, pokud je tak stanoveno v uvedeném nařízení, prohlášeními nebo dalšími doklady. Příslušné záruky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měly být ve vzorových osvědčeních stanovených v tomto nařízení zohledněny.

(7)

Kromě toho stanoví nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 konkrétní definice mimo jiné pro určité zárodečné produkty a zařízení zacházející se zárodečnými produkty. Pro účely uvedeného nařízení v přenesené pravomoci stanoví i nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 zvláštní definice mimo jiné pro určitá suchozemská zvířata a definuje „vejce prostá specifikovaných patogenních původců“ a „jedinečné číslo schválení“. Toto nařízení by proto mělo rovněž zohlednit určité definice stanovené v nařízeních v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 a (EU) 2020/692.

(8)

Vzorová osvědčení, která jsou nezbytná z důvodů zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a z důvodů veřejného zdraví, jsou v současné době stanovena v různých právních aktech. Pro účely jasnosti a právní jistoty, jakož i pro účely snadného přístupu příslušných orgánů, příslušných provozovatelů a veřejnosti, je vhodné vzorová osvědčení pro přemísťování zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy a pro jejich vstup do Unie sloučit do jediného právního aktu.

(9)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 (6) stanoví vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování zásilek zvířat a produktů v rámci Unie nebo mezi členskými státy a stanoví slučitelnost těchto osvědčení s obchodním řídicím a expertním systémem (TRACES) a usnadnění systému certifikace v Unii. Vzorová veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy stanovená v tomto nařízení by proto měla být vyhotovena na základě vzorového veterinárního osvědčení a vzorového veterinárního/úředního osvědčení pro přemísťování mezi členskými státy, jak je stanoveno v příloze I kapitole 1 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

(10)

Kromě toho by v zájmu zajištění soudržnosti a zlepšení účinnosti certifikace měla být vzorová veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie stanovená v tomto nařízení vyhotovena na základě vzorového veterinárního osvědčení a na základě vzorového veterinárního/úředního osvědčení pro vstup do Unie, jak je stanoveno v příloze I kapitole 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

(11)

V čl. 237 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 se stanoví, že členské státy povolí vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie, pokud jsou doprovázeny veterinárním osvědčením, pokud není v čl. 237 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení stanovena odchylka. V čl. 126 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 se stanoví požadavek, aby zásilky určitých zvířat a zboží vstupující do Unie doprovázelo úřední osvědčení, úřední potvrzení nebo jakékoliv jiné důkazy, že zásilky splňují příslušné požadavky stanovené pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 zmíněného nařízení. Aby se předešlo nesrovnalostem a usnadnily se úřední kontroly při vstupu zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie, mělo by toto nařízení stanovit vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro takové zásilky vstupující do Unie.

(12)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných příslušnými orgány členských států s cílem zajistit dodržování pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 zmíněného nařízení, která zahrnují mimo jiné pravidla týkající se bezpečnosti potravin ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce a požadavky týkající se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Uvedené nařízení stanoví některá pravidla pro úřední osvědčování, pokud pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení vyžadují vydání úředních osvědčení. Uvedené nařízení zejména zmocňuje Komisi k přijímání prováděcích aktů, kterými se stanoví pravidla týkající se vzorových úředních osvědčení a vydávání a nahrazování těchto osvědčení. Vzhledem k tomu, že v nařízení (EU) 2016/429 nejsou stanovena konkrétnější pravidla, použijí se na veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení stanovená v tomto nařízení příslušná pravidla týkající se úřední certifikace.

(13)

Pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 zahrnují požadavky týkající se zdraví zvířat, ale mimo jiné i pravidla v oblasti bezpečnosti potravin a dobrých životních podmínek zvířat. V zájmu právní jasnosti a s cílem minimalizovat administrativní zátěž při vydávání osvědčení by toto nařízení mělo zahrnovat veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení, která má podepsat úřední veterinární lékař. Aby se usnadnilo provádění úředních kontrol při vstupu zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a v rámci Unie a snížila se administrativní zátěž, měla by být vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení stanovená v tomto nařízení v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a s nařízením (EU) 2017/625.

(14)

Aby se usnadnily úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, měly by požadavky na osvědčení pro vstup do Unie zahrnovat jazykové požadavky.

(15)

Cílem nařízení (EU) 2016/429 je snížit administrativní zátěž v souvislosti s certifikací a oznamováním díky používání informačních technologií pro více účelů v co největším měřítku. Kromě toho uvedené nařízení stanoví určitá pravidla týkající se možnosti, aby místo tištěných veterinárních osvědčení byly určité zásilky doprovázeny elektronickými veterinárními osvědčeními. Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že systém pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) umožňuje vytváření, zpracovávání a předávání úředních osvědčení, a to i v elektronické podobě. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 (7) stanoví, že systém TRACES je složkou systému IMSOC, která umožňuje, aby osvědčení mohla být vytvořena elektronicky, a tím se zabránilo možným podvodným nebo klamavým praktikám v souvislosti s veterinárními osvědčeními nebo veterinárními/úředními osvědčeními. V zájmu zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti elektronických prostředků certifikace a s ohledem na cíl harmonizovat proces certifikace by proto vzorová osvědčení stanovená v tomto nařízení měla být slučitelná se systémem TRACES.

(16)

Ustanovení čl. 90 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) 2017/625 zmocňuje Komisi k přijímání prováděcích aktů, kterými se stanoví pravidla týkající se postupů pro vydávání náhradních osvědčení. Je proto vhodné stanovit společné požadavky, pokud jde o nahrazování osvědčení, které by se měly vztahovat na veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení, která má podepsat úřední veterinární lékař, a tyto společné požadavky by měly být stanoveny v tomto nařízení.

(17)

Aby se zabránilo nesprávnému používání a zneužívání, je důležité stanovit pravidla týkající se případů, kdy může být náhradní osvědčení vydáno, a požadavky, které musí tato osvědčení splňovat. Tyto případy by se měly omezit na administrativní chyby a na případy, kdy bylo původní osvědčení poškozeno nebo ztraceno.

(18)

Vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů by měla obsahovat podrobnosti o zásilce a konkrétní informace o zdraví zvířat a zdravotní nezávadnosti a v případě potřeby i informace o dobrých životních podmínkách zvířat osvědčené úředním veterinárním lékařem. V případě přemísťování mezi členskými státy by měla vzorová veterinární osvědčení i veterinární/úřední osvědčení obsahovat část určenou k vyhotovení záznamu o úředních kontrolách prováděných během tohoto přemísťování a v místě určení, jakož o výsledcích uvedených úředních kontrol.

(19)

Rozhodnutí Komise 2010/470/EU (8) stanoví vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat, a sice s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS (9). Směrnice 92/65/EHS však byla s účinkem ode dne 21. dubna 2021 zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/429. Kromě toho byly nařízením (EU) 2016/429 a dalšími právními předpisy Unie zrušeny některé další akty uvedené ve vzorových osvědčeních stanovených v uvedeném rozhodnutí. Z důvodu harmonizace a jasnosti a s cílem zabránit zdvojování pravidel by proto vzorová osvědčení stanovená v rozhodnutí 2010/470/EU měla být nahrazena vzorovými osvědčeními stanovenými v tomto nařízení a rozhodnutí 2010/470/EU by mělo být zrušeno.

(20)

Je vhodné zavést přechodné období, aby se zohlednila zvláštní situace příslušných orgánů ve třetích zemích, které potřebují přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu s tímto nařízením, a zvláštní situace přepravy zásilek suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů doprovázených osvědčeními vydanými v souladu s nařízením Komise (ES) č. 798/2008 (10) a (EU) č. 206/2010 (11), prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 139/2013 (12) a (EU) 2018/659 (13), rozhodnutími Komise 2006/168/ES (14), 2010/470/EU a 2010/472/EU (15), jakož i osvědčeními vydanými v souladu s prováděcími rozhodnutími Komise 2011/630/EU (16), 2012/137/EU (17) a (EU) 2019/294 (18) před datem použitelnosti tohoto nařízení.

(21)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/429 je použitelné s účinkem ode dne 21. dubna 2021, toto nařízení by se mělo rovněž použít od uvedeného dne.

(22)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se stanoví pravidla, pokud jde o veterinární osvědčení stanovená v nařízení (EU) 2016/429 a veterinární/úřední osvědčení vycházející z nařízení (EU) 2016/429 a nařízení (EU) 2017/625 a pokud jde o vydávání a nahrazování uvedených osvědčení požadovaných pro vstup určitých zásilek suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie (19) a jejich přemísťování v rámci Unie a mezi členskými státy (dále společně jen „osvědčení“).

2.   Tímto nařízením se stanoví vzorová osvědčení ve formě veterinárních osvědčení nebo veterinárních/úředních osvědčení:

a)

pro přemísťování zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy (příloha I) a

b)

pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie (příloha II).

3.   Tímto nařízením se stanoví vzorová prohlášení doprovázející veterinární osvědčení nebo veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování určitých kategorií suchozemských zvířat v rámci Unie a pro jejich vstup do Unie (příloha III).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„registrovaným zařízením zacházejícím se zárodečnými produkty“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty podle definice v čl. 2 bodě 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

2)

„schváleným zařízením zacházejícím se zárodečnými produkty“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty podle definice v čl. 2 bodě 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

3)

„spermatem“ se rozumí sperma podle definice v čl. 2 bodě 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

4)

„oocyty“ se rozumějí oocyty podle definice v čl. 2 bodě 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

5)

„embryem“ se rozumí embryo podle definice v čl. 2 bodě 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

6)

„střediskem pro odběr spermatu“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty podle definice v čl. 2 bodě 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

7)

„týmem pro odběr embryí“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty podle definice v čl. 2 bodě 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

8)

„týmem pro produkci embryí“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty podle definice v čl. 2 bodě 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

9)

„zařízením pro zpracování zárodečných produktů“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

10)

„střediskem pro skladování zárodečných produktů“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty podle definice v čl. 2 bodě 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

11)

„skotem“ se rozumí skot podle definice v čl. 2 bodě 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

12)

„ovcí“ se rozumí ovce podle definice v čl. 2 bodě 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

13)

„kozou“ se rozumí koza podle definice v čl. 2 bodě 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

14)

„koňovitým“ se rozumí koňovitý podle definice v čl. 2 bodě 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

15)

„velbloudovitým“ se rozumí velbloudovitý podle definice v čl. 2 bodě 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

16)

„jelenovitým“ se rozumí jelenovitý podle definice v čl. 2 bodě 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

17)

„evidovaným koňovitým“ se rozumí evidovaný koňovitý podle definice v čl. 2 bodě 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

18)

„jednodenními kuřaty“ se rozumějí jednodenní kuřata podle definice v čl. 2 bodě 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

19)

„vejci prostými specifikovaných patogenních původců“ se rozumějí násadová vejce podle definice v čl. 2 bodě 26 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

20)

„včelou“ se rozumí zvíře podle definice v čl. 2 bodě 20 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

21)

„čmelákem“ se rozumí zvíře podle definice v čl. 2 bodě 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

22)

„jedinečným číslem schválení“ se rozumí číslo podle definice v čl. 2 bodě 25 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

Článek 3

Vyplňování veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení pro zásilky suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů

1.   Osvědčení pro přemísťování zásilek suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy stanovená v příloze I tohoto nařízení řádně vyplní a podepíše úřední veterinární lékař v souladu s vysvětlivkami uvedenými v příloze I kapitole 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

2.   Osvědčení pro vstup zásilek suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie stanovená v příloze II tohoto nařízení řádně vyplní a podepíše úřední veterinární lékař v souladu s vysvětlivkami uvedenými v příloze I kapitole 4 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235.

3.   Provozovatelé odpovědní za zásilky uvedené v odstavcích 1 a 2 poskytnou příslušnému orgánu informace o popisu těchto zásilek, jak je uveden v části I vzorových osvědčení stanovených v příloze I, resp. II.

Článek 4

Požadavky na osvědčení pro suchozemská zvířata a zárodečné produkty

1.   Úřední veterinární lékař vyplní osvědčení pro zásilky suchozemských zvířat a zárodečných produktů v souladu s těmito požadavky:

a)

osvědčení musí být opatřeno podpisem úředního veterinárního lékaře a úředním razítkem; barva podpisu a razítka, jiného než reliéfního nebo vodoznaku, musí být jiná než barva tisku;

b)

pokud osvědčení obsahuje několik prohlášení nebo alternativní prohlášení, musí úřední veterinární lékař prohlášení, která nejsou relevantní, proškrtnout, parafovat a orazítkovat nebo je z osvědčení zcela odstranit;

c)

osvědčení musí sestávat z:

i)

jednoho listu papíru;

ii)

několika listů papíru, přičemž všechny listy tvoří jeden nedělitelný celek;

iii)

řady po sobě jdoucích očíslovaných stran tak, aby bylo zjevné, že jde o určitou stranu konečného počtu;

d)

pokud osvědčení sestává z řady po sobě jdoucích stran, jak je uvedeno v písm. c) bodě iii) tohoto odstavce, na každé straně musí být uveden jedinečný kód podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 a podpis úředního veterinárního lékaře a úřední razítko;

e)

v případě osvědčení pro přemísťování zásilek mezi členskými státy musí osvědčení doprovázet zásilku až do okamžiku, kdy dosáhne místa určení v Unii;

f)

v případě osvědčení pro vstup zásilek do Unie se musí osvědčení předložit příslušnému orgánu stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, kde je zásilka podrobena úředním kontrolám;

g)

osvědčení musí být vydáno dříve, než zásilka, k níž se vztahuje, přestane být pod kontrolou příslušného orgánu vydávajícího osvědčení;

h)

v případě osvědčení pro vstup do Unie se musí osvědčení vyhotovit v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž se nachází stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. h) může členský stát souhlasit s tím, aby byla osvědčení vyhotovena v jiném úředním jazyce Unie a, je-li to nezbytné, opatřena ověřeným překladem.

3.   Ustanovení odst. 1 písm. a) až e) se nepoužijí na elektronická osvědčení vydaná v souladu s požadavky čl. 39 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/1715.

4.   Ustanovení odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužijí na osvědčení vydaná v tištěné podobě a vyplněná v systému TRACES a z tohoto systému vytištěná.

Článek 5

Nahrazování osvědčení pro suchozemská zvířata a zárodečné produkty

1.   Příslušné orgány vydají náhradní osvědčení pro zásilky suchozemských zvířat a zárodečných produktů pouze v případě administrativních chyb v původním osvědčení nebo v případě, že původní osvědčení bylo poškozeno nebo ztraceno.

2.   V náhradním osvědčení nesmí příslušný orgán měnit informace obsažené v původním osvědčení týkající se identifikace zásilky, její vysledovatelnosti a záruk stanovených v původním osvědčení pro zásilku.

3.   V náhradním osvědčení musí příslušný orgán:

a)

uvést jasný odkaz na jedinečný kód podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 a datum vydání původního osvědčení a jasně uvést, že toto osvědčení nahrazuje původní osvědčení;

b)

uvést nové číslo osvědčení, které se liší od čísla původního osvědčení;

c)

uvést datum, kdy bylo toto osvědčení vydáno, které se liší od data vydání původního osvědčení;

d)

vystavit originální dokument vydaný v tištěné podobě, s výjimkou elektronických náhradních osvědčení předkládaných v systému TRACES.

4.   V případě vstupu zásilek do Unie může příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie upustit od požadavku, aby provozovatel odpovědný za zásilku poskytl náhradní osvědčení, pokud se změní informace týkající se příjemce, dovozce, stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie nebo dopravního prostředku poté, co bylo osvědčení vydáno, a provozovatel odpovědný za zásilku tyto nové informace poskytl.

Článek 6

Vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování určitých kategorií kopytníků mezi členskými státy

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a), která mají být použita pro přemísťování určitých kategorií kopytníků mezi členskými státy, musí v závislosti na dotčeném druhu odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor BOV-INTRA-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 1 pro skot neurčený k porážce;

b)

vzor BOV-INTRA-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 2 pro skot určený k porážce;

c)

vzor POR-INTRA-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 3 pro prasata neurčená k porážce;

d)

vzor POR-INTRA-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 4 pro prasata určená k porážce;

e)

vzor OV/CAP-INTRA-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 5 pro ovce a kozy neurčené k porážce;

f)

vzor OV/CAP-INTRA-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 6 pro ovce a kozy určené k porážce;

g)

vzor EQUI-INTRA-IND vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 7 pro konkrétního koňovitého neurčeného k porážce;

h)

vzor EQUI-INTRA-CON vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 8 pro zásilku koňovitých;

i)

vzor CAM-INTRA-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 9 pro velbloudovité neurčené k porážce;

j)

vzor CAM-INTRA-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 10 pro velbloudovité určené k porážce;

k)

vzor CER-INTRA-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 11 pro jelenovité neurčené k porážce;

l)

vzor CER-INTRA-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 12 pro jelenovité určené k porážce;

m)

vzor OTHER-UNGULATES-INTRA-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 13 pro chované kopytníky, jiné než skot, ovce, kozy, prasata, koňovité, velbloudovité a jelenovité, neurčené k porážce;

n)

vzor OTHER-UNGULATES-INTRA-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 14 pro chované kopytníky, jiné než skot, ovce, kozy, prasata, koňovité, velbloudovité a jelenovité, určené k porážce.

Článek 7

Vzorová veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování určitých kategorií ptáků a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy

Veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a), která mají být použita pro přemísťování určitých kategorií ptáků a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy, musí v závislosti na kategoriích ptáků a dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor POU-INTRA-HEP vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 15 pro násadová vejce drůbeže;

b)

vzor POU-INTRA-DOC vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 16 pro jednodenní kuřata;

c)

vzor POU-INTRA-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 17 pro plemennou drůbež nebo užitkovou drůbež;

d)

vzor POU-INTRA-LT20 vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 18 pro méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci nebo méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci;

e)

vzor POU-INTRA-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 19 pro drůbež určenou k porážce;

f)

vzor POU-INTRA-SPF vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 20 pro vejce prostá specifikovaných patogenních původců;

g)

vzor CAPTIVE-BIRDS-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 21 pro ptáky chované v zajetí;

h)

vzor HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 22 pro násadová vejce ptáků chovaných v zajetí.

Článek 8

Vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování určitých typů zárodečných produktů skotu mezi členskými státy

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a), která mají být použita pro přemísťování určitých typů zárodečných produktů skotu mezi členskými státy, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor BOV-SEM-A-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 23 pro zásilku spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, která byla odeslána ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor BOV-SEM-B-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 24 pro zásilku zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS (20) ve znění směrnice Rady 2003/43/ES (21), která byla odeslána po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor BOV-SEM-C-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 25 pro zásilky zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

d)

vzor BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 26 pro zásilku oocytů a embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, která byla odeslána týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

e)

vzor BOV-EMB-B-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 27 pro zásilku zásob embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS (22), která byla odeslána po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který embrya odebral nebo vyprodukoval;

f)

vzor BOV-GP-PROCESSING-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 28 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS,

oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021;

g)

vzor BOV-GP-STORAGE-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 29 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů:

sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS,

oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021.

Článek 9

Vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování určitých typů zárodečných produktů ovcí a koz mezi členskými státy

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a), která mají být použita pro přemísťování určitých typů zárodečných produktů ovcí a koz mezi členskými státy, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor OV/CAP-SEM-A-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 30 pro zásilky spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor OV/CAP-SEM-B-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 31 pro zásilky zásob spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor OV/CAP-SEM-C-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 32 pro zásilky zásob spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

d)

vzor OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 33 pro zásilky oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

e)

vzor OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 34 pro zásilky zásob oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

f)

vzor OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 35 pro zásilky zásob oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

g)

vzor OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 36 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010,

oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010;

h)

vzor OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 37 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů:

sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010,

oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010.

Článek 10

Vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování určitých typů zárodečných produktů prasat mezi členskými státy

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a), která mají být použita pro přemísťování určitých typů zárodečných produktů prasat mezi členskými státy, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor POR-SEM-A-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 38 pro zásilky spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor POR-SEM-B-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 39 pro zásilky zásob spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 90/429/EHS (23) před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 40 pro zásilky oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

d)

vzor POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 41 pro zásilky zásob oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

e)

vzor POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 42 pro zásilky zásob oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

f)

vzor POR-GP-PROCESSING-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 43 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010;

g)

vzor POR-GP-STORAGE-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 44 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů:

sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010.

Článek 11

Vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování určitých typů zárodečných produktů koňovitých mezi členskými státy

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a), která mají být použita pro přemísťování určitých typů zárodečných produktů koňovitých mezi členskými státy, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor EQUI-SEM-A-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 45 pro zásilky spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor EQUI-SEM-B-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 46 pro zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor EQUI-SEM-C-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 47 pro zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

d)

vzor EQUI-SEM-D-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 48 pro zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

e)

vzor EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 49 pro zásilky oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

f)

vzor EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 50 pro zásilky zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

g)

vzor EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 51 pro zásilky zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

h)

vzor EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 52 pro zásilky zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

i)

vzor EQUI-GP-PROCESSING-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 53 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,

oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010;

j)

vzor EQUI-GP-STORAGE-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 54 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,

oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010.

Článek 12

Vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování určitých kategorií včel mezi členskými státy

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a), která mají být použita pro přemísťování určitých kategorií včel mezi členskými státy, musí v závislosti na dotčeném druhu odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor HBEE-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 55 pro včely;

b)

vzor QUE-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 56 pro včelí matky na základě odchylky;

c)

vzor BBEE-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 57 pro čmeláky.

Článek 13

Vzorová veterinární osvědčení a prohlášení pro přemísťování určitých kategorií suchozemských zvířat a určitých zárodečných produktů mezi členskými státy

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) a prohlášení uvedená v čl. 1 odst. 3, která mají být použita pro přemísťování určitých kategorií suchozemských zvířat a určitých zárodečných produktů uvedených zvířat mezi členskými státy, musí v závislosti na druhu a kategoriích dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor CONFINED-LIVE-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 58 pro suchozemská zvířata přemísťovaná mezi uzavřenými zařízeními;

b)

vzor CONFINED-PRIMATE-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 59 pro primáty přemísťované do uzavřeného zařízení;

c)

vzor GP-CONFINED-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 60 pro zásilku spermatu, oocytů a embryí suchozemských zvířat držených v uzavřeném zařízení, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

d)

vzor CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 61 pro psy, kočky a fretky;

e)

vzor GP-CANIS-FELIS-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 62 pro zásilku spermatu, oocytů a embryí psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus), které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

f)

vzor OTHCARN-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 63 pro jiné masožravce;

g)

vzor WILD-ANIMALS-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 64 pro volně žijící suchozemská zvířata;

h)

vzor GP-CAM-CER-INTRA vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze I kapitole 65 pro zásilky spermatu, oocytů a embryí zvířat čeledí CamelidaeCervidae, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.

Článek 14

Vzorová veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro vstup určitých kategorií kopytníků do Unie

Veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých kategorií kopytníků do Unie, musí v závislosti na dotčeném druhu odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor BOV-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 1 pro skot;

b)

vzor BOV-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 2 pro skot určený k porážce;

c)

vzor BOV-X-TRANSIT-RU vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 3 pro skot určený pro tranzit z Kaliningradské oblasti do jiných oblastí Ruska přes území Litvy;

d)

vzor OV/CAP-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 4 pro ovce a kozy;

e)

vzor OV/CAP-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 5 pro ovce a kozy určené k porážce;

f)

vzor SUI-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 6 pro prasata a zvířata čeledi Tayassuidae;

g)

vzor SUI-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 7 pro prasata určená k porážce;

h)

vzor RUM vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 8 pro zvířata čeledí Antilocapridae, Bovidae (jiná než skot, ovce a kozy), Giraffidae, MoschidaeTragulidae;

i)

vzor RHINO vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 9 pro zvířata čeledí Tapiridae, RhinocerotidaeElephantidae;

j)

vzor HIPPO vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 10 pro zvířata čeledi Hippopotamidae;

k)

vzor CAM-CER vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 11 pro velbloudovité a jelenovité.

Článek 15

Vzorová veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a prohlášení pro vstup určitých kategorií koňovitých do Unie

Veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) a prohlášení doprovázející veterinární osvědčení nebo veterinární/úřední osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 3, která mají být použita pro vstup určitých kategorií koňovitých do Unie nebo pro jejich tranzit přes území Unie, musí v závislosti na dotčeném typu přemístění odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor EQUI-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 12 pro vstup koňovitých neurčených k porážce do Unie;

b)

vzor EQUI-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 13 pro vstup koňovitých určených k porážce do Unie;

c)

vzor EQUI-TRANSIT-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 14 pro tranzit koňovitých neurčených k porážce přes území Unie;

d)

vzor EQUI-TRANSIT-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 15 pro tranzit koňovitých určených k porážce přes území Unie;

e)

vzor EQUI-RE-ENTRY-30 vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 16 pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 30 dnů;

f)

vzor EQUI-RE-ENTRY-90-COMP vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 17 pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale – FEI);

g)

vzor EQUI-RE-ENTRY-90-RACE vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 18 pro zpětný dovoz evidovaných dostihových koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na specifických dostizích v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech nebo Kataru.

Článek 16

Vzorová veterinární osvědčení pro vstup kopytníků určených pro uzavřené zařízení do Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup kopytníků určených pro uzavřené zařízení do Unie, musí v závislosti na dotčeném druhu odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor CONFINED-RUM vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 19 oddíle 2 pro zvířata uvedená v oddíle 1 zmíněné kapitoly, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena;

b)

vzor CONFINED-SUI vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 20 oddíle 2 pro zvířata uvedená v oddíle 1 zmíněné kapitoly, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena;

c)

vzor CONFINED-TRE vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 21 oddíle 2 pro zvířata uvedená v oddíle 1 zmíněné kapitoly, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena;

d)

vzor CONFINED-HIPPO vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 22 pro zvířata čeledi Hippopotamidae, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena.

Článek 17

Vzorová veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro vstup určitých kategorií ptáků a jejich zárodečných produktů do Unie

Veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých kategorií ptáků a jejich zárodečných produktů do Unie, musí v závislosti na dotčených kategoriích ptáků a jejich zárodečných produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor BPP vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 23 pro plemennou drůbež jinou než ptáci nadřádu běžci a užitkovou drůbež jinou než ptáci nadřádu běžci;

b)

vzor BPR vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 24 pro plemenné ptáky nadřádu běžci nebo užitkové ptáky nadřádu běžci;

c)

vzor DOC vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 25 pro jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci;

d)

vzor DOR vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 26 pro jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci;

e)

vzor HEP vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 27 pro násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci;

f)

vzor HER vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 28 pro násadová vejce ptáků nadřádu běžci;

g)

vzor SPF vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 29 pro vejce prostá specifikovaných patogenních původců;

h)

vzor SP vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 30 pro drůbež určenou k porážce jinou než ptáci nadřádu běžci;

i)

vzor SR vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 31 pro ptáky nadřádu běžci určené k porážce;

j)

vzor POU-LT20 vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 32 pro méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci;

k)

vzor HE-LT20 vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 33 pro méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci;

l)

vzor CAPTIVE-BIRDS vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 34 pro ptáky chované v zajetí;

m)

vzor HE-CAPTIVE-BIRDS vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 35 pro násadová vejce ptáků chovaných v zajetí.

Článek 18

Vzorová veterinární osvědčení pro vstup určitých kategorií včel do Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých kategorií včel do Unie, musí v závislosti na dotčeném druhu odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor QUE vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 36 pro včelí matky;

b)

vzor BBEE vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 37 pro čmeláky.

Článek 19

Vzorové veterinární osvědčení pro vstup psů, koček a fretek do Unie

Veterinární osvědčení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b), které má být použito pro vstup psů, koček a fretek do Unie, musí odpovídat vzoru CANIS-FELIS-FERRETS vyhotovenému v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 38.

Článek 20

Vzorová veterinární osvědčení pro vstup určitých typů zárodečných produktů skotu do Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých typů zárodečných produktů skotu do Unie, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor BOV-SEM-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 39 pro zásilky spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor BOV-SEM-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 40 pro zásilky zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného po 31. prosinci 2004 a před 20. dubnem 2021 v souladu se směrnicí 88/407/EHS ve znění směrnice 2003/43/ES, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor BOV-SEM-C-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 41 pro zásilky zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

d)

vzor BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 42 pro zásilky oocytů a embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

e)

vzor BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 43 pro zásilky zásob embryí skotu získaných in vivo odebraných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr embryí, který embrya odebral;

f)

vzor BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 44 pro zásilky zásob embryí skotu vyprodukovaných in vitro vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice Rady 88/407/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro produkci embryí, který embrya vyprodukoval;

g)

vzor BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 45 pro zásilky zásob embryí skotu vyprodukovaných in vitro vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro produkci embryí, který embrya vyprodukoval;

h)

vzor BOV-GP-PROCESSING-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 46 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice 93/60/EHS,

oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby embryí skotu získaných in vivo odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice 88/407/EHS,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země;

i)

vzor BOV-GP-STORAGE-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 47 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů:

sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS,

oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby embryí skotu získaných in vivo odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice 88/407/EHS,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země.

Článek 21

Vzorová veterinární osvědčení pro vstup určitých typů zárodečných produktů ovcí a koz do Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých typů zárodečných produktů ovcí a koz do Unie, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor OV/CAP-SEM-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 48 pro zásilky spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor OV/CAP-SEM-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 49 pro zásilky zásob spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 50 pro zásilky oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

d)

vzor OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 51 pro zásilky oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

e)

vzor OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 52 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021;

f)

vzor OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 53 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů:

sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021.

Článek 22

Vzorová veterinární osvědčení pro vstup určitých typů zárodečných produktů prasat do Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých typů zárodečných produktů prasat do Unie, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor POR-SEM-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 54 pro zásilky spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor POR-SEM-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 55 pro zásilky zásob spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 90/429/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor POR-OOCYTES-EMB-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 56 pro zásilky oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

d)

vzor POR-GP-PROCESSING-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 57 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021;

e)

vzor POR-GP-STORAGE-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 58 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů:

sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021.

Článek 23

Vzorová veterinární osvědčení pro vstup určitých typů zárodečných produktů koňovitých do Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých typů zárodečných produktů koňovitých do Unie, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor EQUI-SEM-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 59 pro zásilky spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor EQUI-SEM-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 60 pro zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor EQUI-SEM-C-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 61 pro zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

d)

vzor EQUI-SEM-D-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 62 pro zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

e)

vzor EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 63 pro zásilky oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

f)

vzor EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 64 pro zásilky zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

g)

vzor EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 65 pro zásilky zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

h)

vzor EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 66 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,

oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014;

i)

vzor EQUI-GP-STORAGE-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 67 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů:

sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,

oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014.

Článek 24

Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zárodečných produktů určitých kategorií suchozemských zvířat do Unie

Veterinární osvědčení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b), které má být použito pro vstup zásilek spermatu, oocytů a embryí suchozemských zvířat držených v uzavřeném zařízení, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie, musí odpovídat vzoru GP-CONFINED-ENTRY vyhotovenému v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 68.

Článek 25

Vzorová úřední prohlášení pro vstup určitých kategorií suchozemských zvířat do Unie

1.   Prohlášení uvedené v čl. 1 odst. 3, které má být použito pro přepravu suchozemských zvířat vstupujících do Unie po moři, musí odpovídat vzorovému dodatku AT-TERRE-SEA vyhotovenému v souladu se vzorem stanoveným v příloze III kapitole 1 a vyplní je velitel plavidla.

2.   Prohlášení uvedené v čl. 1 odst. 3, které má být použito pro překládku koňovitých za účelem splnění požadavků stanovených v čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2018/659, musí odpovídat vzoru EQUI-TRANS vyhotovenému v souladu se vzorem stanoveným v příloze III kapitole 2 tohoto nařízení.

3.   Prohlášení uvedená v odstavcích 1 a 2 se připojí k příslušným veterinárním osvědčením nebo veterinárním/úředním osvědčením.

Článek 26

Zrušení

1.   Rozhodnutí 2010/470/EU se zrušuje s účinkem ode dne 21. dubna 2021.

2.   Odkazy na uvedené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 27

Přechodná ustanovení

Zásilky suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů doprovázené příslušným osvědčením vydaným v souladu s nařízeními Komise (ES) č. 798/2008 a (EU) č. 206/2010, prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 139/2013 a (EU) 2018/659, rozhodnutími Komise 2006/168/ES a 2010/472/EU, jakož i osvědčeními vydanými v souladu s prováděcími rozhodnutími Komise 2011/630/EU, 2012/137/EU a (EU) 2019/294 před datem použitelnosti tohoto nařízení se ke vstupu do Unie přijmou do 20. října 2021, pokud bylo dané osvědčení podepsáno osobou oprávněnou podepsat osvědčení v souladu s uvedenými nařízeními a rozhodnutími před 21. srpnem 2021.

Článek 28

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24 března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).

(8)  Rozhodnutí Komise 2010/470/EU ze dne 26. srpna 2010, kterým se stanoví vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 15).

(9)  Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(11)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013 ze dne 7. ledna 2013, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie a jeho karanténní podmínky (Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 1).

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Úř. věst. L 110, 30.4.2018, s. 1).

(14)  Rozhodnutí Komise 2006/168/ES ze dne 4. ledna 2006, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství a kterým se ruší rozhodnutí 2005/217/ES (Úř. věst. L 57, 28.2.2006, s. 19).

(15)  Rozhodnutí Komise 2010/472/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 74).

(16)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/630/EU ze dne 20. září 2011 o dovozu spermatu skotu do Unie (Úř. věst. L 247, 24.9.2011, s. 32).

(17)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/137/EU ze dne 1. března 2012 o dovozu spermatu prasat do Unie (Úř. věst. L 64, 3.3.2012, s. 29).

(18)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/294 ze dne 18. února 2019, kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek do Unie, a vzorové veterinární osvědčení pro tento dovoz (Úř. věst. L 48, 20.2.2019, s. 41).

(19)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely tohoto nařízení odkazy na „Unii“ i Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

(20)  Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10).

(21)  Směrnice Rady 2003/43/ES ze dne 26. května 2003, kterou se mění směrnice 88/407/EHS o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 143, 11.6.2003, s. 23).

(22)  Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1).

(23)  Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU