(EU) 2021/384Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/384 ze dne 3. března 2021 o vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny a o zrušení nařízení (ES) č. 637/2009 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 74, 4.3.2021, s. 27-34 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. března 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/384

ze dne 3. března 2021

o vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny a o zrušení nařízení (ES) č. 637/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 9 odst. 6 druhý pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména na čl. 9 odst. 6 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/53/ES a 2002/55/ES stanoví obecná pravidla týkající se vhodnosti názvů odrůd odkazem na článek 63 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 (3).

(2)

Aby mohla být odrůda rostliny schválena, musí Odrůdový úřad Společenství (CPVO) v souladu s článkem 63 nařízení (ES) č. 2100/94 shledat název odrůdy jako vhodný. Název odrůdy je vhodný, pokud neexistuje překážka podle odstavců 3 nebo 4 uvedeného článku.

(3)

Pro účely použití čl. 9 odst. 6 prvního pododstavce směrnice 2002/53/ES a čl. 9 odst. 6 prvního pododstavce směrnice 2002/55/ES stanoví nařízení Komise (ES) č. 637/2009 (4) podrobná pravidla pro uplatňování určitých kritérií stanovených v článku 63 nařízení (ES) č. 2100/94, která se týkají vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny.

(4)

Odrůdový úřad Společenství a členské státy zřídily expertní skupinu, která vypracovala a pozměnila pokyny k vhodnosti názvů podle článku 63 nařízení (ES) č. 2100/94 (dále jen „pokyny k názvům odrůd (5)“). V zájmu zajištění soudržnosti, pokud jde o uplatňování kritérií stanovených v článku 63 nařízení (ES) č. 2100/94, je vhodné poskytnout další vysvětlení vyplývající z pokynů k názvům odrůd.

(5)

Nařízení (ES) č. 637/2009 bylo několikrát změněno. Vzhledem k potřebě změnit stávající pravidla a v zájmu právní jistoty by uvedené nařízení mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(6)

Název odrůdy se má schválit, pokud není nevhodný z důvodu překážek. Podle článku 63 nařízení (ES) č. 2100/94 je použití názvu odrůdy vyloučeno v případě práva přednosti třetí strany, v případě těžkostí název odrůdy poznat nebo reprodukovat, v případě názvů shodných s názvem odrůdy téhož nebo úzce příbuzného druhu, v případě označení běžně používaných pro uvádění zboží na trh, pokud může název v některém z členských států způsobit pohoršení nebo narušovat veřejný pořádek, pokud může název způsobit záměnu z důvodu vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti nebo v případě zavádějícího obsahu.

(7)

Aby měly příslušné orgány na uplatnění nových pravidel dostatek času, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2022.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pro účely čl. 9 odst. 6 prvního pododstavce směrnice 2002/53/ES a čl. 9 odst. 6 prvního pododstavce směrnice 2002/55/ES podrobná pravidla pro uplatňování kritérií stanovených v článku 63 nařízení (ES) č. 2100/94, která se týkají vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny.

Článek 2

Vhodnost názvů odrůd

1.   Název odrůdy je vhodný, pokud neexistuje překážka související s jeho označením.

2.   Překážka související s označením názvu odrůdy existuje v těchto případech:

a)

použití názvu odrůdy na území Unie je vyloučeno z důvodu vyhovění námitce třetí strany, která je držitelem práva přednosti, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1;

b)

název odrůdy koliduje se zeměpisnými označeními, označeními původu nebo zaručenými tradičními specialitami, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2;

c)

uživatelé mohou mít těžkosti název odrůdy poznat nebo reprodukovat, jak je stanoveno v článku 4;

d)

název odrůdy je shodný nebo může být zaměněn s názvem odrůdy, pod kterým je jiná odrůda téhož nebo úzce příbuzného druhu zapsána v úředním registru odrůd nebo pod kterým byl na trh uveden materiál z jiné odrůdy, jak je stanoveno v článku 5;

e)

název odrůdy by mohl způsobit záměnu z důvodu své vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti s názvem odrůdy téhož nebo úzce příbuzného druhu, jak je stanoveno v článku 5;

f)

název odrůdy je shodný nebo může být zaměněn s označeními, která jsou běžně používána pro uvádění zboží na trh nebo která se považují podle jiných právních předpisů za označení volná, jak je stanoveno v článku 6;

g)

název odrůdy může uvádět v omyl nebo způsobit záměnu, jak je stanoveno v článku 7.

Článek 3

Právo přednosti třetí strany

1.   Překážka z důvodu práva přednosti třetí strany existuje, pokud některý příslušný orgán vyhověl námitce třetí strany, která je držitelem ochranné známky, proti označení názvu odrůdy na území Unie. Uvedená překážka se týká ochranných známek, které:

a)

byly zapsány v jednom nebo více členských státech nebo v Unii před zápisem názvu odrůdy;

b)

jsou shodné s názvem odrůdy nebo jemu podobné a

c)

jsou zapsány v souvislosti se zbožím sestávajícím z téhož nebo úzce příbuzného druhu dotčené odrůdy.

2.   V případě zeměpisných označení, označení původu nebo zaručených tradičních specialit pro zemědělské produkty a potraviny, lihoviny, aromatizovaná vína a vinné výrobky představujících právo přednosti třetí strany je na území Unie vyloučen název odrůdy, který by porušoval:

a)

článek 13 nebo 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (6);

b)

článek 103 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (7);

c)

článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 (8);

d)

čl. 21 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (9).

3.   Překážka vhodnosti názvu z důvodu práva přednosti uvedeného v odstavci 1 přestává existovat, pokud byl získán písemný souhlas držitele práva přednosti k používání názvu v souvislosti s dotčenou odrůdou, a to za předpokladu, že takový souhlas nemůže uvést veřejnost v omyl ohledně skutečného původu produktu.

4.   Disponuje-li žadatel právem přednosti k celému navrhovanému názvu odrůdy nebo jeho části, použije se přiměřeně čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 2100/94.

Článek 4

Těžkosti s poznáním nebo reprodukcí názvu odrůdy

1.   Překážka z důvodu těžkostí název odrůdy poznat nebo reprodukovat existuje, pokud název odrůdy způsobuje svým uživatelům těžkosti s jeho poznáním nebo reprodukcí.

2.   Má se za to, že název odrůdy způsobuje svým uživatelům těžkosti, s jeho poznáním nebo reprodukcí v těchto případech:

a)

sestává z komparativ nebo superlativ nebo je obsahuje;

b)

sestává z botanických názvů druhu ze skupiny druhů zemědělských rostlin nebo druhů zeleniny, k němuž odrůda náleží, nebo takové názvy obsahuje;

c)

sestává z pěstitelských a technických výrazů nebo je obsahuje, ledaže by jejich použití v kombinaci s jinými výrazy nebránilo poznání názvu odrůdy jako takového;

d)

sestává výlučně ze zeměpisného názvu, který získal pro dotčené druhy dobré jméno;

e)

sestává pouze z jednoho písmene nebo číslice nebo pouze z číslic, ledaže jde o zavedenou praxi pro označování určitých odrůd;

f)

sestává z příliš mnoha slov či prvků, nebo je obsahuje, ledaže je díky takové formulaci snadno poznatelný;

g)

obsahuje interpunkční znaménko nebo jiný symbol, směsici velkých a malých písmen (s výjimkou případu, kdy první písmeno je velké a zbytek názvu se skládá z malých písmen), index, exponent nebo kresbu nebo obrazový prvek (s výjimkou apostrofu (‘), čárky (,), až dvou nesousedících vykřičníků (!), tečky (.), spojovníku (-), lomítka (/) nebo zpětného lomítka (\));

h)

obsahuje index, exponent nebo kresbu, logo nebo obrazový prvek nebo se z nich skládá.

Článek 5

Název, který je shodný nebo může být zaměněn s názvem jiné odrůdy

1.   Překážka pro označení názvu odrůdy existuje, pokud je název shodný nebo může být zaměněn s:

a)

názvem odrůdy, pod kterým je jiná odrůda téhož nebo úzce příbuzného druhu zapsána v úředním registru odrůd, nebo

b)

názvem odrůdy, pod kterým je materiál jiné odrůdy uváděn na trh v členském státě nebo na území smluvní strany Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (dále jen „UPOV“),

ledaže již tato jiná odrůda neexistuje a její název nezískal žádný zvláštní význam.

2.   Za účelem zjištění, zda se jedná o záměnu ve smyslu odstavce 1, provede příslušný orgán nejprve analýzu každého vzhledového, fonetického a pojmového hlediska zvlášť a poté provede celkové posouzení také s přihlédnutím k názvům odrůd téhož nebo úzce příbuzného druhu, za předpokladu, že dotčené odrůdy uvedené v tomto odstavci a v odstavci 1 jsou buď předmětem odrůdového práva nebo jeho uplatnění, nebo byly úředně povoleny pro uvedení na trh na území:

a)

Unie;

b)

Evropského hospodářského prostoru;

c)

smluvní strany UPOV;

d)

člena Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

3.   Pro účely tohoto článku se rozumí:

a)

„úzce příbuznými druhy“ druhy uvedené v příloze;

b)

„úředním registrem odrůd“ Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin uvedený v článku 17 směrnice 2002/53/ES nebo v článku 17 směrnice 2002/55/ES nebo Listina odrůd OECD nebo registr odrůd rostlin člena UPOV;

c)

„odrůdou, která již neexistuje“ odrůda, jejíž materiál již neexistuje;

d)

slovy „název nezískal žádný zvláštní význam“ situace, kdy se má za to, že název odrůdy zapsaný do úředního registru odrůd ztratil po uplynutí deseti let od výmazu z uvedeného registru zvláštní význam, ledaže nastanou výjimečné okolnosti.

Článek 6

Označení běžně používaná pro uvádění zboží na trh

1.   Překážka pro označení názvu odrůdy existuje, pokud je název odrůdy shodný nebo může být zaměněn s označeními, která jsou běžně používána pro uvádění zboží na trh nebo která se považují podle jiných právních předpisů za označení volná.

2.   Označeními, která jsou běžně používána pro uvádění zboží na trh nebo která se považují podle jiných právních předpisů za označení volná, se rozumějí:

a)

názvy měn;

b)

výrazy související s váhami a mírami;

c)

výrazy a pojmy, které se nesmějí použít pro jiné účely než pro ty, které jsou uvedeny v právních předpisech Unie nebo členského státu.

Článek 7

Zavádějící obsah

1.   Překážka pro označení názvu odrůdy existuje, pokud by název mohl uvádět v omyl nebo způsobit záměnu týkající se vlastností, hodnoty či identity odrůdy nebo totožnosti šlechtitele či jakéhokoliv jiného účastníka řízení.

2.   Má se za to, že název odrůdy by mohl uvádět v omyl nebo způsobit záměnu, pokud:

a)

vyvolává mylnou představu, že odrůda je příbuzná s jinou určitou odrůdou nebo že z ní pochází;

b)

vyvolává mylnou představu, že odrůda má určitou vlastnost nebo hodnotu;

c)

odkazuje na určitou vlastnost nebo hodnotu způsobem, který vyvolává mylnou představu, že uvedenou určitou vlastnost nebo hodnotu má pouze uvedená odrůda, přestože i jiné odrůdy téhož druhu mohou mít stejnou vlastnost nebo hodnotu;

d)

je podobný známému obchodnímu názvu, který není zapsanou ochrannou známkou nebo názvem odrůdy;

e)

vyvolává představu, že se jedná o jinou odrůdu;

f)

vyvolává mylnou představu o totožnosti žadatele, osoby odpovědné za udržování odrůdy nebo šlechtitele;

g)

sestává z následujících výrazů nebo je obsahuje:

i)

komparativa nebo superlativa, která mohou být zavádějící, pokud jde o vlastnosti odrůdy;

ii)

botanické nebo obecné názvy druhu ze skupiny druhů zemědělských rostlin nebo druhů zeleniny, k němuž odrůda náleží;

iii)

jméno fyzické nebo právnické osoby nebo odkaz na ně, které vyvolává mylnou představu o totožnosti žadatele, osoby odpovědné za udržování odrůdy nebo šlechtitele;

h)

obsahuje zeměpisný název, který může uživatele klamat o vlastnostech nebo užitné hodnotě odrůdy.

Článek 8

Zrušení nařízení (ES) č. 637/2009

Nařízení (ES) č. 637/2009 se zrušuje.

Použije se však nadále na názvy odrůd, které byly žadatelem u příslušného orgánu navrženy ke schválení přede dnem 1. ledna 2022.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 637/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 10).

(5)  Pokyny CPVO k názvům odrůd, první zasedání správní rady (2018), DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).


PŘÍLOHA

Vymezení úzce příbuzných druhů ve smyslu čl. 5 odst. 3

Pro účely vymezení termínu „úzce příbuzný druh“ uvedeného v čl. 5 odst. 3 se použije následující:

a)

jestliže se v rámci jednoho rodu rozlišuje více než jedna třída, pak se použije seznam tříd v části I;

b)

jestliže třídy zahrnují více než jeden rod, pak se použije seznam tříd v části II;

c)

pro rody a druhy neuvedené v seznamu tříd v částech I a II platí obecná zásada, že rod je považován za třídu.

ČÁST I

TŘÍDY V RÁMCI JEDNOHO RODU

Třídy

Botanické názvy

Třída 1.1:

Brassica oleracea

Třída 1.2:

Brassica kromě Brassica oleracea

Třída 2.1:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Třída 2.2:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris

Třída 2.3:

Beta kromě třídy 2.1 a 2.2

Třída 3.1:

Cucumis sativus

Třída 3.2:

Cucumis melo

Třída 3.3:

Cucumis kromě třídy 3.1 a 3.2

Třída 4.1:

Solanum tuberosum L.

Třída 4.2:

Rajčata a podnože rajčat:

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C. M. Rick et al.) D. M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S. C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.) (Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter)

Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy)

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)

Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon racemigerum Lange)

a hybridy mezi uvedenými druhy

Třída 4.3:

Solanum melongena L.

Třída 4.4:

Solanum kromě třídy 4.1, 4.2 a 4.3

ČÁST II

TŘÍDY ZAHRNUJÍCÍ VÍCE NEŽ JEDEN ROD

Třídy

Botanické názvy

Třída 201:

Secale, Triticosecale, Triticum

Třída 203 (*):

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, PhleumPoa

Třída 204 (*):

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Třída 205:

Cichorium, Lactuca


(*)  Třídy 203 a 204 nejsou zavedeny výlučně z hlediska úzce příbuzných druhů.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU