(EU) 2021/365Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/365 ze dne 26. února 2021, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 70, 1.3.2021, s. 9-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. března 2021 Nabývá účinnosti: 21. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 70/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/365

ze dne 26. února 2021,

kterým se schvaluje aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2007 obdržel příslušný orgán Slovenska (dále jen „hodnotící příslušný orgán“) v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) žádost o zařazení účinné látky aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné do přílohy I uvedené směrnice pro použití v biocidních přípravcích typu 1, osobní hygiena, podle definice v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá přípravku typu 1, jak je definován v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

Dne 19. listopadu 2010 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnotící zprávu a své závěry Komisi.

(3)

Dne 16. června 2020 přijal Výbor pro biocidní přípravky stanovisko Evropské agentury pro chemické látky (3) (dále jen „agentura“) a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(4)

Podle zmíněného stanoviska lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 1, v nichž je použit aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné, budou splňovat požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, budou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.

(5)

S přihlédnutím ke stanovisku agentury je vhodné schválit aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné jako účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích typu 1 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(6)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky týkající se žádosti o schválení účinné látky aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné, typ přípravku: 1, ECHA/BPC/255, přijaté dne 16. června 2020.


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky  (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Aktivní chlor uvolněný z kyseliny chlorné

Název podle IUPAC: Kyselina chlorná

Číslo ES: 232-232-5

Číslo CAS: 7790-92-3

Specifikace pro kyselinu chlornou (jako sušina min. 90,87 % hmotnostních) uvolňující aktivní chlor.

Kyselina chlorná je převažující formou při pH 3,0–7,4.

1. července 2021

30. června 2031

1

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU