(EU) 2021/269Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/269 ze dne 4. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/427, pokud jde o datum použitelnosti změn určitých podrobných pravidel produkce ekologických produktů uvedených v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 60, 22.2.2021, s. 24-25 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 4. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/24


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/269

ze dne 4. prosince 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/427, pokud jde o datum použitelnosti změn určitých podrobných pravidel produkce ekologických produktů uvedených v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 12 odst. 2 písm. e), čl. 14 odst. 2 písm. c) a čl. 15 odst. 2 písm. a) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku vypuknutí pandemie COVID-19 a související krize v oblasti veřejného zdraví, odložilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 (2) datum použitelnosti nařízení (EU) 2018/848 společně s dalšími souvisejícími daty uvedenými v nařízení (EU) 2018/848 o jeden rok.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/427 (3) bylo změněno nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů. V zájmu právní jistoty by se tato pravidla produkce měla použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848.

(3)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/427 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Jelikož toto nařízení musí být použito co nejdříve, mělo by vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a být použito od 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/427 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. ledna 2022.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení, Úř. věst. L 381, 13.11.2020, s. 1.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/427 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů (Úř. věst. L 87, 23.3.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU