(EU) 2021/254Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/254 ze dne 18. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988 a nařízení (ES) č. 218/2007 a (ES) č. 1518/2007, pokud jde o dovoz produktů pocházejících ze Spojeného království, a kterým se tyto produkty vylučují z celních kvót s probíhajícími obdobími platnosti

Publikováno: Úř. věst. L 58, 19.2.2021, s. 17-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. února 2021 Nabývá účinnosti: 20. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 218/2007; (ES) č. 1518/2007; (EU) 2020/761; (EU) 2020/1988;

Provádí předpisy

(EU) č. 1306/2013; (EU) č. 1308/2013; (EU) č. 510/2014;

Oblasti

Věcný rejstřík


19.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/254

ze dne 18. února 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988 a nařízení (ES) č. 218/2007 a (ES) č. 1518/2007, pokud jde o dovoz produktů pocházejících ze Spojeného království, a kterým se tyto produkty vylučují z celních kvót s probíhajícími obdobími platnosti

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008(2) (2), a zejména na čl. 66 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (3), a zejména na čl. 9 první pododstavec písm. a) až d) a čl. 16 odst. 1 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 (4) stanoví pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních a vývozních licencí, a nahrazuje a zrušuje určitý počet aktů, které tyto kvóty otevřely, a stanoví zvláštní pravidla.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1988 (5) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro režim správy dovozních celních kvót, které mají být používány chronologicky podle data přijetí celních prohlášení (zásada „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“).

(3)

Nařízením Komise (ES) č. 218/2007 (6) se otevírají některé celní kvóty pro víno a zajišťuje se správa těchto celních kvót.

(4)

Nařízením Komise (ES) č. 1518/2007 (7) se otevírají celní kvóty pro vermut a zajišťuje se správa těchto celních kvót.

(5)

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (dále jen „dohoda“) (8) stanoví, že produkty pocházející ze Spojeného království nejsou způsobilé k dovozu do Unie v rámci stávajících celních kvót WTO ve smyslu článku GOODS.18 dohody. Uvedený článek odkazuje na celní kvóty rozdělené mezi strany podle článku XXVIII jednání GATT zahájených Evropskou unií v dokumentu WTO G/SECRET/42/Add.2 (9) a Spojeným královstvím v dokumentu WTO G/SECRET/44 (10) a jak je stanoveno v příslušných vnitrostátních právních předpisech každé strany. Uvedený článek stanoví, že status původu produktů se určuje na základě nepreferenčních pravidel původu platných v dovážející straně.

(6)

Stávající celní kvóty WTO definované v článku GOODS.18 dohody odkazují na koncese WTO Unie, zahrnuté do návrhu listiny koncesí a závazků EU-28 v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu WTO z roku 1994 předložené WTO v dokumentu G/MA/TAR/RS/506 (11) ve znění dokumentů G/MA/TAR/RS/506/Add.1 a G/MA/TAR/RS/506/Add.2 (12).

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988 a nařízení (ES) č. 218/2007 a (ES) č. 1518/2007 by proto měla být změněna tak, aby byla v souladu s článkem GOODS.18 dohody s cílem vyloučit produkty pocházející ze Spojeného království ze stávajících celních kvót WTO.

(8)

Jelikož se prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988 vztahují pouze na celní kvóty s kvótovými obdobími začínajícími dnem 1. ledna 2021, mělo by být Spojené království rovněž vyloučeno pro účely stejných celních kvót, jejichž kvótová období začala před 1. lednem 2021 (kvótová období probíhající ke dni 1. ledna 2021) a u nichž k dovozu dochází od 1. ledna 2021. Již vydané licence nejsou pro dovoz produktů pocházejících ze Spojeného království potřebné z důvodu možnosti dovážet v rámci dohody bezcelně a bez kvót. V případě, že tyto licence byly vydány před 1. lednem 2021, měly by být příslušné složené jistoty uvolněny na žádost dotčených hospodářských subjektů. Od 1. ledna 2021 by se na uvedené celní kvóty v případě produktů pocházejících ze Spojeného království neměly licence vydávat.

(9)

S cílem zajistit soulad s článkem GOODS.18 dohody by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se používat od 1. ledna 2021.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/761

Prováděcí nařízení (EU) 2020/761 se mění takto:

1)

příloha II se mění takto:

a)

kolonka „Původ“ tabulek týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4131, 09.4133, 09.4120, 09.4121 a 09.4122 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království“

b)

kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4125 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojených států amerických, Kanady a Spojeného království“

2)

příloha III se mění takto:

a)

kolonka „Původ“ tabulek týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4138, 09.4148, 09.4166 a 09.4168 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království“

b)

kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4119 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Indie, Pákistánu, Thajska, Spojených států amerických a Spojeného království“

c)

kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4130 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Austrálie, Thajska, Spojených států amerických a Spojeného království“

d)

kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4154 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Austrálie, Guyany, Thajska, Spojených států amerických a Spojeného království“

3)

v příloze IV se kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4320 nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království“

4)

v příloze VI se kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4287 nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Číny, Argentiny a Spojeného království“

5)

v příloze VII se kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4286 nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Číny a Spojeného království“

6)

v příloze VIII se kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4003 nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království“

7)

v příloze IX se kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4595 nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království“

8)

v příloze X se kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4038 nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království“

9)

v příloze XI se kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovými čísly 09.4401 a 09.4402 nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království“

10)

příloha XII se mění takto:

a)

kolonka „Původ“ tabulek týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070 a 09.4422 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království“

b)

tabulky týkající se celních kvót s pořadovými čísly 09.4213, 09.4216, 09.4260 a 09.4412 se mění takto:

i)

kolonka „Původ“ se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Brazílie, Thajska a Spojeného království“

ii)

kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ se nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

Do kolonky 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející z Brazílie, Thajska a Spojeného království.“

c)

tabulka týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4218 se mění takto:

i)

kolonka „Původ“ se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Brazílie a Spojeného království“

ii)

kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ se nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

Do kolonky 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející z Brazílie a Spojeného království.“

d)

tabulky týkající se celních kvót s pořadovými čísly 09.4263, 09.4264 a 09.4265 se mění takto:

i)

kolonka „Původ“ se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Thajska a Spojeného království“

ii)

kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ se nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

Do kolonky 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející z Thajska a Spojeného království.“

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/1988

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2020/1988 se mění takto:

1)

kolonka „Původ“ tabulek týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.0138, 09.0132, 09.0135, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076, 09.0089, 09.0070, 09.0043, 09.0083, 09.0139, 09.0056, 09.0057, 09.0041, 09.0039, 09.0058, 09.0094, 09.0059, 09.0060, 09.0061, 09.0062, 09.0063, 09.0040, 09.0025, 09.0027, 09.0033, 09.0092, 09.0093, 09.0035, 09.0144, 09.0161 (dílčí celní kvóta 09.0144), 09.0162 (dílčí celní kvóta 09.0144), 09.0145, 09.0163 (dílčí celní kvóta 09.0145), 09.0164 (dílčí celní kvóta 09.0145), 09.0113, 09.0114, 09.0115, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0153, 09.0159 (dílčí celní kvóta 09.0153), 09.0160 (dílčí celní kvóta 09.0153), 09.0118, 09.0119, 09.0120, 09.0121, 09.0122, 09.0123, 09.2178, 09.2179, 09.2016, 09.2181, 09.2019, 09.0154 a 09.0055 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království“

2)

kolonka „Původ“ tabulky týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.0128 se nahrazuje tímto:

Původ

Třetí země, které jsou členy WTO, s výjimkou Číny, Thajska, Indonésie a Spojeného království“

3)

kolonka „Původ“ tabulky týkající se celních kvót s pořadovým číslem 09.0131 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Číny a Spojeného království“

4)

kolonka „Původ“ tabulky týkající se celních kvót s pořadovým číslem 09.0142 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Argentiny a Spojeného království“

5)

kolonka „Původ“ tabulek týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.2171, 09.2175 a 09.2015 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny členské státy WTO s výjimkou Argentiny, Austrálie, Nového Zélandu, Uruguaye, Chile, Grónska, Islandu a Spojeného království“

6)

kolonka „Původ“ tabulek týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.0156 a 09.0158 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Brazílie a Spojeného království“

7)

kolonka „Původ“ tabulky týkající se celních kvót s pořadovým číslem 09.0157 se nahrazuje tímto:

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Brazílie, Thajska a Spojeného království“

Článek 3

Změny nařízení (ES) č. 218/2007

Článek 1 nařízení (ES) č. 218/2007 se mění takto:

1)

v písmeni a) se slova „(erga omnes)“ nahrazují slovy „(všechny třetí země s výjimkou Spojeného království)“;

2)

v písmeni b) se slova „(erga omnes)“ nahrazují slovy „(všechny třetí země s výjimkou Spojeného království)“;

Článek 4

Změna nařízení (ES) č. 1518/2007

V článku 1 nařízení (ES) č. 1518/2007 se slova „(erga omnes)“ nahrazují slovy „(všechny třetí země s výjimkou Spojeného království)“;

Článek 5

Celní kvóty pro probíhající kvótová období

1.   Od 1. ledna 2021 se nevydávají licence pro produkty pocházející ze Spojeného království v rámci celních kvót uvedených v článku 1, jejichž kvótové období probíhá ke dni 1. ledna 2021. Od téhož data se produkty pocházející ze Spojeného království nesmějí uvádět v rámci celních kvót uvedených v článku 2.

2.   Pokud jde o dovoz produktů do Unie ze Spojeného království na základě licencí v rámci celních kvót uvedených v článku 1 vydaných před 1. lednem 2021, které zahrnují Spojené království jako zemi původu a jejichž kvótové období probíhá k 1. lednu 2021, přičemž členské státy tyto produkty nepropouštějí do volného oběhu v souladu s dohodou, uvolní se příslušné složené jistoty na žádost dotčených hospodářských subjektů.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót s licencemi (Úř. věst. L 185, 12.6.2020, s. 24).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1988 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ (Úř. věst. L 422, 14.12.2020, s. 4).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 218/2007 ze dne 28. února 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vína (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 22).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 1518/2007 ze dne 19. prosince 2007 o otevření a správě celní kvóty pro vermut (Úř. věst. L 335, 20.12.2007, s. 14).

(8)  Úř. věst. L 444, 31.12.2020, s. 14.

(9)  https://docs.wto.org

(10)  https://docs.wto.org

(11)  https://docs.wto.org

(12)  https://docs.wto.org


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU