(EU) 2021/253Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/253 ze dne 17. února 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe

Publikováno: Úř. věst. L 58, 19.2.2021, s. 15-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. února 2021 Nabývá účinnosti: 20. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 314/2004;

Provádí předpisy

(ES) č. 314/2004;

Oblasti

Věcný rejstřík


19.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/253

ze dne 17. února 2021,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP (2) určuje osoby a subjekty, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v článcích 4 a 5 uvedeného rozhodnutí.

(2)

Nařízení (ES) č. 314/2004 naplňuje toto rozhodnutí, pokud je vyžadováno opatření na úrovni Unie. Zejména příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 obsahuje seznam osob a subjektů, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(3)

Dne 18. února 2021 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2021/258 (3), kterým se na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, mění položky týkající se dvou osob a jedna osoba se z tohoto seznamu vyjímá.

(4)

Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 17. února 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP ze dne 15. února 2011 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 42, 16.2.2011, s. 6).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/258 ze dne 18. února 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe (viz strana 51 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Příloha III, oddíl I nařízení Rady (ES) č. 314/2004 se mění takto:

1)

Položky týkající se níže uvedených osob se nahrazují tímto:

„5)

CHIWENGA, Constantine

místopředseda,

bývalý velitel ozbrojených sil Zimbabwe, generál ve výslužbě, narozen 25.8.1956,

cestovní pas č. AD000263,

osobní průkaz č. 63-327568M80

Místopředseda a bývalý velitel ozbrojených sil Zimbabwe. Člen společného velení operací s podílem na vytváření nebo řízení represivní politiky státu. Použil armádu pro zabírání zemědělských hospodářství. V průběhu roku 2008 byl hlavním strůjcem násilí spojeného s prezidentskými volbami.“

„7)

SIBANDA, Phillip Valerio (také znám jako Valentine)

velitel ozbrojených sil Zimbabwe,

bývalý velitel národní armády Zimbabwe, generál, narozen 25.8.1956 nebo 24.12.1954,

osobní průkaz č. 63-357671H26

Velitel ozbrojených sil Zimbabwe a bývalý velitel národní armády Zimbabwe. Vysoký armádní představitel s vazbami na vládu, který se podílí na vytváření nebo řízení represivní politiky státu.“

2)

Zrušuje se tato položka:

„6)

Shiri, Perence (také znám jako Bigboy) Samson Chikerema

armádní generál (vzdušných sil),

narozen 1.11.1955,

osobní průkaz č. 29-098876M18

Vyšší vojenský důstojník a člen společného operačního velení ZANU-PF, podílející se na vytváření nebo řízení represivní politiky státu. Zapojen do politického násilí, mimo jiné v provincii Mashonaland West v Chiadzwě během voleb v roce 2008.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU