(EU) 2021/252Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/252 ze dne 29. ledna 2021, kterým se provádí odpočet z portugalské rybolovné kvóty, jež byla k dispozici pro sardel obecnou, z důvodu přečerpání kvóty v předchozím roce

Publikováno: Úř. věst. L 58, 19.2.2021, s. 12-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. ledna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. února 2021 Nabývá účinnosti: 26. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 1224/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík


19.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/252

ze dne 29. ledna 2021,

kterým se provádí odpočet z portugalské rybolovné kvóty, jež byla k dispozici pro sardel obecnou, z důvodu přečerpání kvóty v předchozím roce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovné kvóty pro sardel obecnou (Engraulis encrasicolus) v oblastech Mezinárodní rady pro průzkum moří („ICES“) 9 a 10 a ve vodách Unie v oblasti Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku („CECAF“) 34.1.1 (ANE/9/3411) byly na období od 1. července 2019 do 30. června 2020 stanoveny nařízením Rady (EU) 2019/124 (2).

(2)

Rybolovné kvóty pro sardel obecnou (Engraulis encrasicolus) v oblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie v oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411) byly na období od 1. července 2020 do 30. června 2021 stanoveny nařízením Rady (EU) 2020/123 (3).

(3)

Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.

(4)

Podle čl. 105 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 se tyto odpočty provedou v následujícím roce nebo letech pomocí příslušných násobících koeficientů, jež jsou v uvedeném článku stanoveny.

(5)

Portugalsko překročilo svou rybolovnou kvótu přidělenou pro sardel obecnou (Engraulis encrasicolus) v oblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie v oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411) na období od 1. července 2019 do 30. června 2020.

(6)

Za nadměrný odlov populace je proto vhodné provést odpočet z rybolovné kvóty, která byla Portugalsku přidělena na období od 1. července 2020 do 30. června 2021, případně na roky následující,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovná kvóta přidělená Portugalsku pro sardel obecnou (Engraulis encrasicolus) v oblastech Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) 9 a 10 a ve vodách Unie v oblasti Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) 34.1.1 (ANE/9/3411), která byla na období od 1. července 2020 do 30. června 2021 stanovena nařízením Rady (EU) 2020/123, se snižuje tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 25, 30.1.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Původní kvóta na období od 1. července 2019 do 30. června 2020 (v kilogramech)

Povolené vykládky na období od 1. července 2019 do 30. června 2020 (celkové upravené množství v kilogramech)  (1)

Celkové úlovky na období od 1. července 2019 do 30. června 2020 (množství v kilogramech)

Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám (v %)

Přečerpání v poměru k povoleným vykládkám (množství v kilogramech)

Násobící koeficient  (2)

Dodatečný násobící koeficient  (3) ,  (4)

Zatím neprovedené odpočty z předchozích let (5) (množství v kilogramech)

Odpočty, které se mají použít v období od 1. července 2020 do 30. června 2021 (množství v kilogramech)

PT

ANE

9/3411

Sardel obecná

Oblasti ICES 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1.

5 343 000

3 779 330

3 858 005

102,08

78 675

/

/

/

78 675


(1)  Kvóty, které má členský stát k dispozici podle nařízení 2019/124 po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2018 do roku 2019 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3) a s čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání, které se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.

(3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že rozsah přečerpání překročí 10 %.

(4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, protože členský stát opakovaně přečerpal svou kvótu během předchozích dvou let. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.

(5)  Zbývající množství z předchozího roku/předchozích let.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU