(EU) 2021/251Nařízení Rady (EU) 2021/251 ze dne 18. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe

Publikováno: Úř. věst. L 58, 19.2.2021, s. 9-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. února 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. února 2021 Nabývá účinnosti: 20. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 314/2004;

Provádí předpisy

12016E215; (SZBP) 2021/258;

Oblasti

Věcný rejstřík


19.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/9


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/251

ze dne 18. února 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/258 ze dne 18. února 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 314/2004 (2) uvádí v účinnost několik opatření stanovených rozhodnutím Rady 2011/101/SZBP (3), včetně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů označených osob a subjektů vzhledem k situaci v Zimbabwe.

(2)

Dne 18. února 2021 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2021/258, kterým se na seznamech osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, stanovených v přílohách I a II rozhodnutí 2011/101/SZBP, mění položky týkající se dvou osob a jedna osoba se z těchto seznamů vyjímá.

(3)

Dne 17. února 2021 změnilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/253 (4) odpovídajícím způsobem přílohu III nařízení (ES) č. 314/2004. Vyjmutí osoby ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, rovněž vyžaduje vyjmutí této osoby z přílohy IV nařízení (ES) č. 314/2004, která uvádí osoby a subjekty, ve vztahu ke kterým se podle čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení omezující opatření pozastavují.

(4)

Příloha IV nařízení (ES) č. 314/2004 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 314/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Viz strana 51 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP ze dne 15. února 2011 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 42, 16.2.2011, s. 6).

(4)  Viz strana 15 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

V příloze IV nařízení (ES) č. 314/2004 se zrušuje tato položka:

„4.

Shiri, Perence (také znám jako Bigboy) Samson Chikerema“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU