(EU) 2021/238Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/238 ze dne 16. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/532, pokud jde o odchylku od prováděcích nařízení (EU) č. 180/2014 a (EU) č. 181/2014 pro kontroly zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a menších ostrovů v Egejském moři

Publikováno: Úř. věst. L 56, 17.2.2021, s. 10-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. února 2021 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2020/532;

Provádí předpisy

(EU) č. 228/2013; (EU) č. 229/2013; (EU) č. 1306/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík


17.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 56/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/238

ze dne 16. února 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/532, pokud jde o odchylku od prováděcích nařízení (EU) č. 180/2014 a (EU) č. 181/2014 pro kontroly zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a menších ostrovů v Egejském moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 62 odst. 2 první pododstavec písm. a) a b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (2), a zejména na článek 8 a čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (3), a zejména na článek 7, čl. 11 odst. 3 a čl. 14 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku pandemie COVID-19 a rozsáhlého omezení pohybu, jež zavedly členské státy, vyvstaly ve všech členských státech mimořádné administrativní obtíže při plánování a provádění včasných kontrol na místě a jejich provádění v požadovaném počtu.

(2)

S ohledem na tyto bezprecedentní okolnosti bylo nezbytné zmírnit uvedené obtíže tím, že se stanoví odchylky od různých prováděcích nařízení použitelných v oblasti společné zemědělské politiky, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/532 (4) obsahuje odchylky mimo jiné od prováděcích nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (5), (EU) č. 180/2014 (6) a (EU) č. 181/2014 (7).

(4)

Článek 22 prováděcího nařízení (EU) č. 180/2014 a článek 20 prováděcího nařízení (EU) č. 181/2014 stanoví, že dotčené členské státy při provádění kontrol zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a menších ostrovů v Egejském moři ve všech vhodných případech použijí integrovaný administrativní a kontrolní systém. Odchylky uvedené v kapitole I prováděcího nařízení (EU) 2020/532 týkající se kontrol prováděných v integrovaném administrativním a kontrolním systému, pokud jde o přímé platby a podmíněnost, se proto použijí obdobně i na tyto kontroly.

(5)

Jelikož se však některé kontroly na místě týkající se zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a menších ostrovů v Egejském moři provádějí mimo integrovaný administrativní a kontrolní systém, nestačily odchylky stanovené v kapitole II prováděcího nařízení (EU) 2020/532 podle všeho k vyřešení obtíží s přesným prováděním kontrol na místě a jejich prováděním ve stanovené lhůtě, zejména s ohledem na zeměpisnou odlehlost nejvzdálenějších regionů.

(6)

Je proto vhodné rozšířit odchylky uvedené v kapitole II prováděcího nařízení (EU) 2020/532 tak, aby zahrnovaly použití alternativních důkazů a/nebo upraveného časového rámce, pokud bude možné jejich prostřednictvím ověřit správné provádění opatření a současně zachovat přiměřenou úroveň jistoty.

(7)

Jelikož toto nařízení stanoví v důsledku pandemie COVID-19 další odchylku od prováděcích nařízení (EU) č. 180/2014 a (EU) č. 181/2014 s ohledem na rok podání žádosti 2020, mělo by vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a být použitelné zpětně od téhož dne jako prováděcí nařízení (EU) 2020/532.

(8)

Ustanovení čl. 59 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 stanoví, že členské státy zajistí minimální úroveň kontrol na místě nezbytných pro účinné řízení rizik a uvedenou minimální úroveň případně zvýší. Vzhledem k povaze těchto povinností a přiměřenosti úsilí v oblasti kontroly během pandemie COVID-19 by členským státům, které využijí odchylky stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2020/532, mělo být umožněno, aby výsledky provedených kontrol nezohledňovaly pro následující rok podání žádosti. Zvýšení míry kontrol, které se mělo použít na rok žádosti 2020, by však mělo být uplatněno prostřednictvím odpovídajícího zvýšení v roce podání žádosti 2021.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/532 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2020/532 se mění takto:

1)

V článku 12 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„5.   Nejsou-li členské státy v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 schopny provádět kontroly na místě, pokud jde o zvláštní opatření ve prospěch nejvzdálenějších regionů, v souladu s pravidly stanovenými v čl. 16 odst. 2 a článku 22 prováděcího nařízení (EU) č. 180/2014, mohou se odchylně od uvedených článků rozhodnout, že:

a)

nahradí kontroly na místě využitím nových technologií, včetně fotografií s geografickými metadaty, fotografií opatřených datem, zpráv o dohledu z bezpilotních vzdušných prostředků (dronů) opatřených datem, videokonferencí s příjemci nebo jakýchkoli relevantních listinných důkazů, o které by se mohlo opřít ověřování správného provádění opatření;

b)

uvedené kontroly v souvislosti s rokem podání žádosti 2020 provedou kdykoli v průběhu roku, a to i po vyplacení konečné platby, pokud tyto kontroly ovšem stále umožňují kontrolu podmínek způsobilosti.

Členské státy, které využijí odchylky stanovené v prvním pododstavci, a zejména změní načasování kontrol nebo sníží jejich počet, stanoví postupy k používání alternativní metodiky s cílem zachovat odpovídající úroveň záruky legality a správnosti výdajů a dodržování požadavků a norem podmíněnosti.

6.   Výsledky kontrol provedených v souladu s odstavci 2 a 4 tohoto článku se pro účely čl. 59 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 v následujícím roce podání žádosti neberou v úvahu. Zvýšení míry kontrol, které se mělo v souladu s čl. 59 odst. 5 uvedeného nařízení použít na rok žádosti 2020, se však uplatní prostřednictvím odpovídajícího zvýšení v roce podání žádosti 2021.“

2)

V článku 13 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„5.   Není-li Řecko v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 schopno provádět kontroly na místě, pokud jde o zvláštní opatření ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři, v souladu s pravidly stanovenými v čl. 13 odst. 2 a článku 20 prováděcího nařízení (EU) č. 181/2014, může se odchylně od uvedených článků rozhodnout, že:

a)

nahradí kontroly na místě využitím nových technologií, včetně fotografií s geografickými metadaty, fotografií opatřených datem, zpráv o dohledu z bezpilotních vzdušných prostředků (dronů) opatřených datem, videokonferencí s příjemci nebo jakýchkoli relevantních listinných důkazů, o které by se mohlo opřít ověřování správného provádění opatření;

b)

uvedené kontroly v souvislosti s rokem podání žádosti 2020 provede kdykoli v průběhu roku, a to i po vyplacení konečné platby, pokud tyto kontroly ovšem stále umožňují kontrolu podmínek způsobilosti.

Využije-li odchylky stanovené v prvním pododstavci, a zejména změní-li načasování kontrol nebo sníží-li jejich počet, stanoví Řecko postupy k používání alternativní metodiky s cílem zachovat odpovídající úroveň záruky legality a správnosti výdajů a dodržování požadavků a norem podmíněnosti.

6.   Výsledky kontrol provedených v souladu s odstavci 2 a 4 tohoto článku se v následujícím roce podání žádosti pro účely čl. 59 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 neberou v úvahu. Zvýšení míry kontrol, které se mělo v souladu s uvedeným ustanovením použít na rok žádosti 2020, se však uplatní prostřednictvím odpovídajícího zvýšení v roce podání žádosti 2021.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 20. dubna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/532 ze dne 16. dubna 2020, kterým se s ohledem na rok 2020 stanoví odchylky od prováděcích nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014 (EU), (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 a (EU) 2016/1240, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 119, 17.4.2020, s. 3).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 180/2014 ze dne 20. února 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 63, 4.3.2014, s. 13).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 181/2014 ze dne 20. února 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (Úř. věst. L 63, 4.3.2014, s. 53).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU