(EU) 2021/237Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/237 ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízeních v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o den, kdy u určitých druhů smluv nabývá účinnosti povinnost clearingu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 56, 17.2.2021, s. 6-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. února 2021 Nabývá účinnosti: 18. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2015/2205; (EU) 2016/592; (EU) 2016/1178;

Provádí předpisy

(EU) č. 648/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

64;

17.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 56/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/237

ze dne 21. prosince 2020,

kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízeních v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o den, kdy u určitých druhů smluv nabývá účinnosti povinnost clearingu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 (2), (EU) 2016/592 (3) a (EU) 2016/1178 (4) stanoví mimo jiné data, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti u smluv týkajících se kategorií OTC derivátů stanovených v přílohách uvedených nařízení. Uvedená nařízení stanovila pozdější datum uplatňování povinnosti clearingu u OTC derivátových smluv uzavřených mezi smluvními stranami, jež jsou součástí téže skupiny, přičemž jedna smluvní strana je usazena ve třetí zemi a druhá smluvní strana je usazena v Unii. Tato pozdější data byla nezbytná, aby se zajistilo, že tyto OTC derivátové smlouvy nebudou podléhat povinnosti clearingu před přijetím prováděcího aktu podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012.

(2)

Od roku 2018 nebyl ve vztahu k povinnosti clearingu přijat žádný prováděcí akt podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012. Uplatňování povinnosti clearingu u OTC derivátových smluv uzavřených mezi smluvními stranami, jež jsou součástí stejné skupiny, kdy je jedna smluvní strana usazena ve třetí zemi a druhá smluvní strana je usazena v Unii, bylo proto nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/667 (5) odloženo, a to buď do 21. prosince 2020, nebo do doby přijetí těchto prováděcích aktů. Navzdory úsilí vynaloženému na analýzu jurisdikcí třetích zemí, s ohledem na něž by takovýto prováděcí akt mohl být opodstatněný, nebyl dosud ve vztahu k povinnosti clearingu přijat žádný prováděcí akt podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012. Uplatňování povinnosti clearingu u těchto smluv by proto mělo být dále odloženo, aby se zamezilo nechtěnému škodlivému hospodářskému dopadu na podniky v Unii.

(3)

Spojené království se dne 1. února 2020 stalo třetí zemí a právo Unie přestane pro Spojené království a ve Spojeném království platit dne 31. prosince 2020. Povinnost clearingu stanovená v nařízení (EU) č. 648/2012 však nezohledňuje možnost vystoupení členského státu z Unie. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178 stanoví data, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti u smluv týkajících se určitých kategorií OTC derivátů. V závislosti na kategorii smluvní strany těchto smluv navíc uvedená nařízení stanoví různá data. Smluvní strany nemohou předvídat, jaký by mohl být do budoucna status smluvní strany usazené ve Spojeném království nebo nakolik by tato smluvní strana mohla smluvním stranám usazeným v Unii nadále poskytovat určité služby. Komplikace vyplývající pro strany OTC derivátové smlouvy, jejichž smluvní strany jsou usazeny ve Spojeném království, jsou proto přímým důsledkem události, která je mimo jejich kontrolu a může je znevýhodnit oproti jiným smluvním stranám v Unii.

(4)

Smluvní strany se mohou rozhodnout tuto situaci vyřešit obnovením smlouvy (novací), kdy smluvní stranu usazenou ve Spojeném království nahradí smluvní stranou v členském státě. Je-li z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie rozhodnuto o nahrazení smluvní strany usazené ve Spojeném království novou smluvní stranou, která je usazena v Unii, může v důsledku tohoto nahrazení vzniknout povinnost clearingu, pokud k němu dojde v den, kdy u daného druhu smlouvy nabývá povinnost clearingu účinnosti, nebo později. V případě takové smlouvy pak strany musí případně provést clearing u ústřední protistrany, která má pro tyto účely povolení nebo je uznána. Vzhledem k tomu, že na smlouvy, u nichž se provádí centrální clearing, se vztahuje jiný režim zajištění než na smlouvy, u nichž se centrální clearing neprovádí, mohou být vznikem povinnosti clearingu některé smluvní strany přinuceny k tomu, aby své obchody ukončily, v důsledku čehož by některá rizika zůstala nezajištěna. V zájmu zajištění hladkého fungování trhu a rovných podmínek mezi smluvními stranami usazenými v Unii by smluvní strany měly mít možnost nahradit smluvní strany usazené ve Spojeném království smluvními stranami, které jsou usazeny v členském státě, aniž by vznikla povinnost clearingu.

(5)

Smluvním stranám by měl být mimoto poskytnut dostatek času na nahrazení svých smluvních stran, které jsou usazeny ve Spojeném království. Datum, k němuž může vzniknout povinnost clearingu v případě obnovení těchto smluv, by proto mělo být odloženo.

(6)

Nařízení (EU) č. 648/2012 bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 (6). V důsledku této změny se již nevyžaduje clearing u určitých OTC derivátových smluv, jež byly uzavřeny před tím, než povinnost clearingu nabyla účinnosti. Rovněž se již nevyžaduje stanovení minimální zbytkové splatnosti OTC derivátových smluv podle článku 4 nařízení (EU) č. 648/2012. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178 by již proto neměla stanovit minimální zbytkové splatnosti.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(9)

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178 představují omezené úpravy stávajícího regulačního rámce. Vzhledem k omezenému rozsahu změn a naléhavosti dané věci by bylo značně nepřiměřené, kdyby orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace nebo provedl analýzy možných souvisejících nákladů a přínosů. Z téhož důvodu orgán ESMA nekonzultoval skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (7), o čemž byla skupina náležitě informována.

(10)

Je nutné poskytnout účastníkům trhu co nejrychleji právní jistotu, aby se mohli náležitě připravit na plnění požadavků nařízení (EU) č. 648/2012, jejichž uplatňování bude dotčeno tímto nařízením, zejména co se týká požadavků, u nichž se rychle blíží stávající platná lhůta. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odst. 2 prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

30. června 2022, pokud v souvislosti s příslušnou třetí zemí nebylo přijato žádné rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení;“;

b)

doplňuje se nový odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá odchylně od odstavců 1 a 2 povinnost clearingu účinnosti ode dne 18. února 2022, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

povinnost clearingu nevznikla do 18. února 2021;

b)

jediným účelem obnovení těchto smluv je nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království smluvní stranou usazenou v členském státě.“

2)

Článek 4 se zrušuje.

Článek 2

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odst. 2 prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

30. června 2022, pokud v souvislosti s příslušnou třetí zemí nebylo přijato žádné rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení;“;

b)

doplňuje se nový odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá odchylně od odstavců 1 a 2 povinnost clearingu účinnosti ode dne 18. února 2022, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

povinnost clearingu nevznikla do 18. února 2021;

b)

jediným účelem obnovení těchto smluv je nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království smluvní stranou usazenou v členském státě.“

2)

Článek 4 se zrušuje.

Článek 3

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odst. 2 prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

30. června 2022, pokud v souvislosti s příslušnou třetí zemí nebylo přijato žádné rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení;“;

b)

doplňuje se nový odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá odchylně od odstavců 1 a 2 povinnost clearingu účinnosti ode dne 18. února 2022, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

povinnost clearingu nevznikla do 18. února 2021;

b)

jediným účelem obnovení těchto smluv je nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království smluvní stranou usazenou v členském státě.“

2)

Článek 4 se zrušuje.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 13).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 5).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ze dne 10. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 3).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/667 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv (Úř. věst. L 113, 29.4.2019, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 42).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU