(EU) 2021/181Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/181, ze dne 15. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 53, 16.2.2021, s. 99-102 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/99


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/181,

ze dne 15. února 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 a odst. 3 písm. a), čl. 21 odst. 2 a čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 42 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2) umožňuje v případě nedostatku ekologicky chovaných kuřic do 31. prosince 2020 za určitých podmínek přivést do jednotky živočišné ekologické produkce kuřice určené k produkci vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů.

(2)

Ekologicky chovaných kuřic určených k produkci vajec není na trhu Unie z kvalitativního ani kvantitativního hlediska dostatek, aby byly splněny potřeby zemědělců chovajících nosnice. Z důvodu vypuknutí pandemie COVID-19 a související krize v oblasti veřejného zdraví odložilo mezitím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 (3) datum použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (4) společně s dalšími souvisejícími daty uvedenými v nařízení (EU) 2018/848 o jeden rok. V důsledku toho bude datum vstupu v platnost prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/464 (5), kterým se stanoví mimo jiné podrobnější pravidla pro ekologickou produkci kuřic, odloženo také na 1. ledna 2022. V rámci poskytnutí více času na to, aby mohla být rozvinuta produkce kuřic z ekologických chovů určených k produkci vajec a zajištěna kontinuita ekologické produkce vajec do nových dat vstupu v platnost nařízení (EU) 2018/848 a prováděcího nařízení (EU) 2020/464, by mělo tedy být období použitelnosti výjimečných pravidel produkce, která umožňují využít k produkci vajec kuřice mladší 18 týdnů chované mimo ekologický chov, prodlouženo do 31. prosince 2021.

(3)

Pokud zemědělci nejsou schopni získávat proteinová krmiva výhradně z ekologické produkce, mohou podle článku 43 nařízení (ES) č. 889/2008 použít u prasat a drůbeže nejvýše 5 % jiných než ekologických proteinových krmiv na období 12 měsíců v kalendářních letech 2018, 2019 a 2020.

(4)

Zásobování proteinovými krmivy z ekologické produkce není na trhu Unie z kvalitativního ani kvantitativního hlediska dostatečné na to, aby byly splněny požadavky na výživu prasat a drůbeže chovaných v ekologických hospodářstvích. Produkce ekologických proteinových krmných plodin stále zaostává za poptávkou. Je proto vhodné prodloužit možnost používání omezeného podílu jiných než ekologických proteinových krmiv o další kalendářní rok až do nového data vstupu v platnost nařízení (EU) 2018/848, zejména pro účely ustanovení o výživě prasat a drůbeže uvedených v příloze II části II bodu 1.9.3.1 písm. c) a bodu 1.9.4.2 písm. c) uvedeného nařízení.

(5)

V souladu s čl. 16 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007 předložilo několik členských států Komisi a ostatním členským státům dokumentaci týkající se některých látek, které mají být povoleny a zařazeny do příloh V a VIII nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Dokumentaci přezkoumala skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP) a Komise.

(6)

Ve svých doporučeních týkajících se krmných surovin a doplňkových látek (6) dospěla skupina EGTOP k závěru, že „dihydrogenfosforečnan amonný (monoamonium fosfát) (dihydrogenorthofosforečnan amonný)“ používaný jako minerální krmivo splňuje cíle a zásady ekologické akvakultury. Tato látka by tudíž měla být zařazena do oddílu 1 přílohy V nařízení (ES) č. 889/2008, ale pouze pro akvakulturu. Tabulka v tomto oddíle by měla být z důvodu srozumitelnosti nahrazena v celém rozsahu.

(7)

Skupina EGTOP dospěla ve svých doporučeních týkajících se potravinářských přídatných látek a potravinářských pomocných látek (7) k závěru, že „alginát sodný“ používaný jako přídatná látka pro výrobu obalu masných uzenin, „chlorid vápenatý“ používaný jako pomocná látka pro výrobu obalu masných uzenin a „aktivní uhlí“ používané jako pomocná látka pro výrobu potravin živočišného původu splňují cíle a zásady ekologické produkce. Tyto látky by tudíž měly být zařazeny do přílohy VIII nařízení (ES) č. 889/2008.

(8)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by být použito od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V čl. 42 písm. b) se datum „31. prosince 2020“ nahrazuje datem „31. prosince 2021“;

2)

V článku 43 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Nejvyšší procentní podíl jiných než ekologických proteinových krmiv povolených na období 12 měsíců pro uvedené druhy v kalendářních letech 2018, 2019, 2020 a 2021 činí 5 %.“

3)

Přílohy V a VIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení (Úř. věst. L 381, 13.11.2020, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/464 ze dne 26. března 2020, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat (Úř. věst. L 98, 31.3.2020, s. 2).

(6)  Závěrečná zpráva o potravinách VI a o krmivech IV:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(7)  Závěrečná zpráva o potravinách VI a o krmivech IV:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.


PŘÍLOHA

Přílohy V a VIII nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V oddíle 1 přílohy V se tabulka nahrazuje tímto:

 

„Povolení

 

Látka

 

Podmínky použití

A

Mořské lastury zvápenatělé

 

A

Maërl

 

A

Lithothamnium [lithothamn]

 

A

Glukonan vápenatý

 

A

Uhličitan vápenatý

 

A

Defluorizovaný monokalciumfosfát

 

A

Defluorizovaný dikalciumfosfát

 

A

Oxid hořečnatý (bezvodý)

 

A

Síran hořečnatý

 

A

Chlorid hořečnatý

 

A

Uhličitan hořečnatý

 

A

Fosforečnan hořečnato-vápenatý

 

A

Fosforečnan hořečnatý

 

A

Dihydrogenfosforečnan sodný

 

A

Fosforečnan sodno-vápenatý

 

A

Dihydrogenfosforečnan amonný (monoamonium-fosfát) (dihydrogenorthofosforečnan amonný)

Pouze pro akvakulturu“

A

Chlorid sodný

 

A

Hydrogenuhličitan sodný

 

A

Uhličitan sodný

 

A

Síran sodný

 

A

Chlorid draselný

 

2)

Příloha VIII se mění takto:

a)

v tabulce v oddíle A se k položce týkající se „E 401 alginátu sodného“ doplňují do posledního sloupce tato slova: „a uzeniny z masa“;

b)

tabulka v oddíle B se mění takto:

i)

k položce týkající se „chloridu vápenatého“ se do třetího sloupce vkládá X a do posledního sloupce se doplňují tato slova: „S ohledem na potraviny živočišného původu: uzeniny z masa“;

ii)

k položce týkající se „aktivního uhlí“ se do třetího sloupce vkládá X.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU