(EU) 2021/171Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/171, ze dne 12. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek hmyzu na území Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 50, 15.2.2021, s. 4-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. února 2021 Nabývá účinnosti: 18. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/626;

Provádí předpisy

(EU) 2017/625;

Oblasti

Věcný rejstřík


15.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 50/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/171,

ze dne 12. února 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek hmyzu na území Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 127 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie mimo jiné v oblasti bezpečnosti potravin ve všech fázích procesu produkce, zpracování a distribuce. Zejména stanoví, že určitá zvířata a zboží mohou vstupovat na území Unie pouze ze třetí země nebo regionu třetí země, které jsou uvedeny na seznamu vypracovaném za tímto účelem Komisí.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2017/625. Konkrétně článek 3 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci stanoví pravidla týkající se určitých zvířat a zboží, kterým je povolen vstup do Unie pouze ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu pro tato zvířata a zboží stanoveném v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/626 (3) [z nichž je povolen vstup zásilek některých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie].

(3)

Článek 20 prováděcího nařízení (EU) 2019/626 stanoví, že zásilky hmyzu určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud tyto potraviny pocházejí a jsou zasílány ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze IIIa uvedeného prováděcího nařízení. Vstup zásilek hmyzu do Unie by měl být povolen pouze z třetích zemí a regionů třetích zemí, které poskytnou vhodné důkazy a záruky, že splňují požadavky stanovené v čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, a pouze tyto třetí země a regiony třetích zemí by měly být náležitě uvedeny v seznamu.

(4)

Dne 15. září 2020 poskytl Vietnam Komisi dostatečné důkazy a záruky, aby mohl být zařazen na seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek hmyzu do Unie. Vietnam by proto měl být zařazen na seznam stanovený v příloze IIIa prováděcího nařízení (EU) 2019/626 a uvedená příloha by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IIIa prováděcího nařízení (EU) 2019/626 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 ze dne 5. března 2019 o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 31).


PŘÍLOHA

V příloze IIIa prováděcího nařízení (EU) 2019/626 se za položku pro Thajsko doplňuje nová položka, která zní:

„VN

Vietnam“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU