(EU) 2021/170Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/170 ze dne 9. února 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 50, 15.2.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. března 2021 Nabývá účinnosti: 7. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 952/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík


15.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 50/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/170

ze dne 9. února 2021

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Láhev z mechanicky vyrobeného skla ve tvaru lebky, o výšce přibližně 9,5 cm a jmenovitém objemu 180 ml. Láhev má krátké hrdlo (o délce přibližně 1,5 cm a s otvorem o průměru 2 cm) a netěsnící zátku vyrobenou z korku, která volně zapadá do otvoru láhve.

(Viz obrázek)  (*1)

7013 49 99

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 7013 , 7013 49 a 7013 49 99 .

Na základě svých objektivních vlastností (specifický tvar výrobku, korková zátka volně zapadající do hrdla láhve, netěsnící korkový uzávěr) není výrobek určený k tomu, aby byl běžně komerčně využíván pro přepravu nebo k balení zboží ve smyslu čísla 7010 . Korkový uzávěr není vhodný k zajištění toho, aby obsah během přepravy neunikal nebo se nevylil. Díky vzhledu láhve a volně zapadající zátce se výrobek podobá dekantéru nebo karafě na olej nebo ocet, což jsou výrobky používané jako stolní nebo kuchyňské sklo, jež jsou vyloučené z čísla 7010 (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 7010 , první odstavec a pátý odstavec, vyloučení c) a vysvětlivky k HS k číslu 7013 , první odstavec 1). Zařazení do čísla 7010 jako skleněná láhev používaná pro přepravu nebo k balení zboží je tudíž vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7013 49 99 jako skleněné výrobky používané pro stolní, kuchyňské nebo podobné účely (jiné než účely uvedené pod čísly 7010 nebo 7018 ).

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU