(EU) 2021/166Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/166, ze dne 10. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1368, pokud jde o prodloužení vnitrostátních programů v odvětví včelařství

Publikováno: Úř. věst. L 48, 11.2.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. února 2021 Nabývá účinnosti: 18. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 48/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/166,

ze dne 10. února 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1368, pokud jde o prodloužení vnitrostátních programů v odvětví včelařství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 57 první pododstavec písm. c) a čl. 223 odst. 3 druhý první pododstavec písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 (2) stanoví pravidla pro oznamování, schvalování a změny vnitrostátních včelařských programů.

(2)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 (3) se vnitrostátní programy vypracované na období od 1. srpna 2019 do 31. července 2022 mají prodloužit do 31. prosince 2022.

(3)

Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 (4) stanoví roční strop pro Evropský zemědělský záruční fond (dále jen „EZZF“). V rámci tohoto stropu bude z tohoto fondu s účinností od roku 2021 financován příspěvek Unie na včelařské programy. Celková částka stanovená ve víceletém finančním rámci pro EZZF zahrnuje zvýšení na 60 milionů EUR ročně na včelařské programy.

(4)

Členské státy by měly upravit své vnitrostátní programy tak, aby zohledňovaly prodloužení a navýšení rozpočtu pro odvětví včelařství. Pozměněné programy, které vyžadují schválení, by měly Komisi oznámit do 15. března 2021.

(5)

V zájmu zajištění kontinuity plateb by platby související s opatřeními prováděnými od 1. srpna 2022 do 31. prosince 2022 měly být příjemcům vyplaceny v období od 16. října 2022 do 15. října 2023.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1368 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1368 se mění takto:

1)

V článku 3 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Členské státy Komisi do 15. března 2021 oznámí změnu svých vnitrostátních programů v souladu s čl. 55 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1308/2013. Tato změna zohlední zvýšený příspěvek Unie od roku 2021.“;

2)

v čl. 5 odst. 1 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Změny včelařských programů v souladu s čl. 3 druhým pododstavcem schválí Komise podle čl. 57 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 do 15. června 2021.“;

3)

v článku 7 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:

„Odchylně od druhého pododstavce se platby související s opatřeními prováděnými od 1. srpna 2022 do 31. prosince 2022 provedou mezi 16. říjnem 2022 a 15. říjnem 2023.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství (Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 9).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 ze dne 23. prosince 2020, kterým se stanoví určitá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory v letech 2021 a 2022 (Úř. věst. L 437, 28.12.2020, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 11).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU