(EU) 2021/155Nařízení Komise (EU) 2021/155, ze dne 9. února 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro tetrachlormethan, chlorthalonil, chlorprofam, dimethoát, ethoprofos, fenamidon, methiokarb, omethoát, propikonazol a pymetrozin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 46, 10.2.2021, s. 5-33 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. března 2021 Nabývá účinnosti: 2. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/155,

ze dne 9. února 2021,

kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro tetrachlormethan, chlorthalonil, chlorprofam, dimethoát, ethoprofos, fenamidon, methiokarb, omethoát, propikonazol a pymetrozin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro chlorthalonil, chlorprofam, dimethoát, fenamidon, omethoát, propikonazol a pymetrozin byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Pro tetrachlormethan byly MLR stanoveny v příloze II a v příloze III části B uvedeného nařízení. Pro ethoprofos a methiokarb byly MLR stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/677 nebylo obnoveno schválení účinné látky chlorthalonil (2). Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/989 nebylo obnoveno schválení účinné látky chlorprofam (3). Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1090 nebylo obnoveno schválení účinné látky dimethoát (4). Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/344 nebylo obnoveno schválení účinné látky ethoprofos (5). Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1043 nebylo obnoveno schválení účinné látky fenamidon (6). Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1606 nebylo obnoveno schválení účinné látky methiokarb (7). Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1865 nebylo obnoveno schválení účinné látky propikonazol (8). Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1501 nebylo obnoveno schválení účinné látky pymetrozin (9).

(3)

Účinné látky tetrachlormethan a omethoát nebyly v Unii nikdy schváleny pro použití v přípravcích na ochranu rostlin. Nařízením Komise (ES) č. 149/2008 (10) byly stanoveny dočasné MLR pro tetrachlormethan v obilovinách a nařízením Komise (EU) 2017/1135 (11) pro omethoát v několika produktech.

(4)

Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedené účinné látky byla zrušena. V souladu s článkem 17 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 396/2005 je proto vhodné MLR stanovené pro uvedené látky v přílohách II a III zmíněného nařízení zrušit.

(5)

Komise konzultovala potřebu upravit některé meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie. Uvedené laboratoře dospěly k závěru, že technický vývoj umožňuje u některých produktů stanovit nižší meze stanovitelnosti. Pro účinné látky, u nichž by měly být všechny MLR sníženy na příslušné meze stanovitelnosti, by měly být v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005 uvedeny standardní hodnoty v příloze V.

(6)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost o změnu stávajícího MLR pro brambory spolu s pokusy týkajícími se reziduí a údaji z monitoringu. Žádost byla podána s cílem zohlednit potenciální kontaminaci brambor nad standardní MLR 0,01 mg/kg při skladování v zařízeních s historií použití chlorprofamu. Žadatel tvrdí, že vzhledem ke specifickým vlastnostem chlorprofamu nelze při současném čištění těchto skladovacích zařízení zcela zabránit zbývajícím reziduím. Předložené údaje z monitoringu potvrzují přítomnost reziduí chlorprofamu v neošetřených bramborách.

(7)

Nizozemsko uvedenou žádost vyhodnotilo v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 a předalo hodnotící zprávu Komisi.

(8)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádost a hodnotící zprávu posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušném případě pro zvířata, a k navrhovanému MLR vydal vědecké stanovisko (12). Uvedené stanovisko úřad předal žadateli, Komisi a členským státům a zpřístupnil jej veřejnosti.

(9)

Úřad ve svém vědeckém stanovisku dospěl k závěru, že MLR doporučené Nizozemskem buď ve výši 0,3 mg/kg, nebo 0,4 mg/kg jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech látky a zvážil přítomnost 3-chloranilinu, který se vytváří za podmínek odpovídajících pečení brambor v troubě. Ani celoživotní expozice chlorprofamu prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které jej mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice chlorprofamu a jeho hlavnímu metabolitu 3-chloranilinu v důsledku vysoké konzumace brambor neprokázaly riziko, že je překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(10)

S ohledem na závěry úřadu ohledně rizika pro spotřebitele a s přihlédnutím k tomu, že limity by měly být stanoveny na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni, by měl být MLR pro brambory stanoven na úrovni 0,4 mg/kg vyplývající ze zkoušek správné laboratorní praxe (GLP) a odpovídající 97,5. percentilu výsledků všech vzorků. Navíc vzhledem k tomu, že úřad dospěl k závěru, že současné postupy čištění jsou neadekvátní, je vhodné poskytnout provozovatelům potravinářských podniků dostatek času na vypracování a zavedení nové metodiky čištění.

(11)

Tento dočasný MLR bude přezkoumán na základě údajů z monitoringu předložených Komisi do 31. prosince 2021 a poté do 31. prosince každého následujícího roku. Umožní Komisi pravidelně přehodnocovat situaci a v příslušném případě postupně snižovat MLR v souladu s pokrokem v provádění lepší metodiky čištění. Do 31. prosince 2021 by měla být Komisi spolu s údaji z monitoringu předložena zpráva o vývoji a provádění postupů čištění a v následujících letech by měla být aktualizována.

(12)

Obchodní partneři Unie byli prostřednictvím Světové obchodní organizace ohledně nových MLR konzultováni a jejich připomínky byly zohledněny.

(13)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. září 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/677 ze dne 29. dubna 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorthalonil a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 114, 30.4.2019, s. 15).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/989 ze dne 17. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorprofam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 160, 18.6.2019, s. 11).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1090 ze dne 26. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dimethoát a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 173, 27.6.2019, s. 39).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/344 ze dne 28. února 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky ethoprofos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 62, 1.3.2019, s. 7).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1043 ze dne 24. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky fenamidon a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 188, 25.7.2018, s. 9).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1606 ze dne 27. září 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky methiokarb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 250, 30.9.2019, s. 53).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1865 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propikonazol a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 304, 29.11.2018, s. 6).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1501 ze dne 9. října 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky pymetrozin a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 254, 10.10.2018, s. 4).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 149/2008 ze dne 29. ledna 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením příloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí u produktů uvedených v příloze I uvedeného nařízení (Úř. věst. L 58, 1.3.2008, s. 1).

(11)  Nařízení Komise (EU) 2017/1135 ze dne 23. června 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 164, 27.6.2017, s. 28).

(12)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the setting of temporary maximum residue levels for chlorpropham in potatoes. EFSA Journal 2020;18(6):6061.


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se zrušují sloupce pro tetrachlormethan, chlorthalonil, chlorprofam, dimethoát, fenamidon, omethoát, propikonazol a pymetrozin.

2)

Příloha III se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

sloupce pro ethoprofos a methiokarb se zrušují;

ii)

pro chlorprofam se doplňuje nový sloupec, který zní:

PŘÍLOHA IIIA

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Chlorprofam (F) (R)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01 (*1)

0110000

Citrusové plody

 

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní (2)

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní (2)

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0130990

Ostatní (2)

 

0140000

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně

 

0140030

Broskve

 

0140040

Švestky

 

0140990

Ostatní (2)

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a) hrozny

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b) jahody

 

0153000

c) ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní (2)

 

0154000

d) Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154990

Ostatní (2)

 

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a) jedlou slupkou

 

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0161050

Karamboly

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0161990

Ostatní (2)

 

0162000

b) nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní (2)

 

0163000

c) nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0163990

Ostatní (2)

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0211000

a) brambory

0,4 (+)

0212000

b) tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,01 (*1)

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní (2)

 

0213000

c) ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0,01  (*1)

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní (2)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*1)

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0220990

Ostatní (2)

 

0230000

Plodová zelenina

0,01 (*1)

0231000

a) lilkovité a slézovité

 

0231010

Rajčata

 

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0231990

Ostatní (2)

 

0232000

b) tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní (2)

 

0233000

c) tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní (2)

 

0234000

d) kukuřice cukrová

 

0239000

e) ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01 (*1)

0241000

a) košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní (2)

 

0242000

b) košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní (2)

 

0243000

c) košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní (2)

 

0244000

d) kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a) salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Locika setá

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní (2)

 

0252000

b) špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*1)

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní (2)

 

0253000

c) listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (*1)

0254000

d) potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01 (*1)

0255000

e) čekanka obecná setá

0,01  (*1)

0256000

f) bylinky a jedlé květy

0,02 (*1)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní (2)

 

0260000

Lusková zelenina

0,01 (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní (2)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*1)

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní (2)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01 (*1)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní (2)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01 (*1)

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0401030

Maková semena

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0401130

Semena lničky seté

 

0401140

Konopná semena

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0401990

Ostatní (2)

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0402990

Ostatní (2)

 

0500000

OBILOVINY

0,01 (*1)

0500010

Ječmen

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0500030

Kukuřice

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Rýže

 

0500070

Žito

 

0500080

Čirok

 

0500090

Pšenice

 

0500990

Ostatní (2)

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05 (*1)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a) květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní (2)

 

0632000

b) listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní (2)

 

0633000

c) kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní (2)

 

0639000

d) veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

0,05 (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05 (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní (2)

 

0820000

Plody

0,05  (*1)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní (2)

 

0830000

Kůra

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní (2)

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05 (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Křen (11)

 

0840990

Ostatní (2)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní (2)

 

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*1)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní (2)

 

0870000

Semenné míšky

0,05 (*1)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní (2)

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní (2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

0,05  (*1)

1010000

Komodity z

 

1011000

a) prasat

 

1011010

Svalovina

 

1011020

Tuk

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní (2)

 

1012000

b) skotu

 

1012010

Svalovina

 

1012020

Tuk

 

1012030

Játra

 

1012040

Ledviny

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1012990

Ostatní (2)

 

1013000

c) ovcí

 

1013010

Svalovina

 

1013020

Tuk

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1013990

Ostatní (2)

 

1014000

d) koz

 

1014010

Svalovina

 

1014020

Tuk

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1014990

Ostatní (2)

 

1015000

e) koňovitých

 

1015010

Svalovina

 

1015020

Tuk

 

1015030

Játra

 

1015040

Ledviny

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1015990

Ostatní (2)

 

1016000

f) drůbeže

 

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuk

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní (2)

 

1017000

g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

 

1017020

Tuk

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1017990

Ostatní (2)

 

1020000

Mléko

 

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní (2)

 

1030000

Ptačí vejce

 

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní (2)

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

 

1050000

Obojživelníci a plazi

 

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

 

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

 

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

(F) =

Rozpustné v tuku.

Chlorprofam (F) (R)

(R) =

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Chlorprofam – kódy 1016000 a 1030000: chlorprofam a konjugáty 3-chlor-4-hydroxyanilinu, vyjádřeno jako chlorprofam; chlorprofam – kód 1000000 kromě 1016000, 1030000 a 1040000: chlorprofam a 4’-hydroxychlorprofam-O-sulfonová kyselina (4-HSA), vyjádřeno jako chlorprofam.

(+)

Z údajů z monitoringu vyplývá, že brambory mohou být kontaminovány nad standardní MLR ve výši 0,01 mg/kg, jsou-li skladovány v zařízeních s historií použití chlorprofamu. Provozovatelé potravinářských podniků by měli vypracovat novou metodiku čištění s cílem omezit kontaminaci neošetřených brambor. Tento dočasný MLR bude přezkoumán na základě údajů z monitoringu předložených Komisi do 31. prosince 2021 a poté do 31. prosince každého následujícího roku. Do 31. prosince 2021 by měla být Komisi spolu s údaji z monitoringu předložena zpráva o vývoji a provádění postupů čištění a v následujících letech by měla být aktualizována.

0211000 a) brambory

b)

v části B se zrušuje sloupec pro tetrachlormethan.

3)

V příloze V se doplňují nové sloupce pro tetrachlormethan, chlorthalonil, dimethoát, ethoprofos, fenamidon, methiokarb, omethoát, propikonazol a pymetrozin, které znějí:

PŘÍLOHA V

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (2)

Tetrachlormethan

Chlorthalonil (R)

Dimethoát

Ethoprofos

Fenamidon

Methiokarb (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb)

Omethoát

Propikonazol (suma izomerů) (F)

Pymetrozin (R)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02  (*2)

0110000

Citrusové plody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110010

Grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120010

Mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130010

Jablka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Meruňky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Třešně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Broskve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Švestky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a) hrozny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b) jahody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c) ovoce z keřů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Ostružiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d) Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Klikvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Šípky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

Různé ovoce s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161000

a) jedlou slupkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Fíky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karamboly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b) nejedlou slupkou, malé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c) nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Chlebovník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0211000

a) brambory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b) tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c) ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Křen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ředkve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Cibulová zelenina

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0220010

Česnek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,02  (*2)

0231000

a) lilkovité a slézovité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Paprika setá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Lilek/baklažán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b) tykvovité s jedlou slupkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Okurky salátové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c) tykvovité s nejedlou slupkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Dýně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d) kukuřice cukrová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e) ostatní plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0241000

a) košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokolice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b) košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c) košťálová zelenina listová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d) kedlubny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a) salát a ostatní salátové rostliny

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Locika setá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Barborky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b) špenát a podobná zelenina (listy)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0252010

Špenát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c) listy révy vinné a podobných druhů

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0254000

d) potočnice lékařská / řeřicha potoční

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0255000

e) čekanka obecná setá

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0256000

f) bylinky a jedlé květy

 

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0,06  (*2)

0,02 (*2)

0,02 (*2)

0,05  (*2)

0256010

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0260010

Fazolové lusky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0270010

Chřest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Artyčoky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Pór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0300000

LUŠTĚNINY

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,03  (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0300010

Fazole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,03  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02  (*2)

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Maková semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Sezamová semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Slunečnicová semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Semena řepky olejky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Sójové boby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Hořčičná semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Bavlníková semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Dýňová semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Semena lničky seté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Konopná semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Semena skočce obecného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Plody palem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0,03  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05 (*2)

0500010

Ječmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500030

Kukuřice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500040

Proso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500050

Oves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500060

Rýže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500070

Žito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500080

Čirok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500090

Pšenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0,02 (*2)

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0,1  (*2)

0610000

Čaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620000

Kávová zrna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a) květů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b) listů a nadzemních částí rostlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c) kořenů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický