(EU) 2021/141Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/141, ze dne 5. února 2021, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti, minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery typu gangui lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Publikováno: Úř. věst. L 43, 8.2.2021, s. 10-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. února 2021 Nabývá účinnosti: 12. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 11. května 2022

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 43/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/141,

ze dne 5. února 2021,

kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti, minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery typu gangui lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 a čl. 13 odst. 5 a 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 zakazuje lovit vlečnými sítěmi, drapáky, košelkovými nevody, lodními nevody, pobřežními nevody nebo podobnými sítěmi nad dnem s výskytem mořských řas zejména druhu Posidonia oceanica nebo jiných mořských jevnosnubných rostlin.

(2)

Na žádost členského státu může Komise povolit odchylku od čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006, je-li splněno několik podmínek, které jsou stanoveny v čl. 4 odst. 5.

(3)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 zakazuje používat vlečná lovná zařízení do 3 námořních mil od pobřeží nebo do izobáty 50 m, je-li této hloubky dosaženo v menší vzdálenosti od pobřeží.

(4)

Na žádost členského státu může Komise udělit odchylku od čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006, je-li splněno několik podmínek stanovených v čl. 13 odst. 5 a 9.

(5)

Odchylka od čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 a čl. 13 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení pro používání traulerů typu gangui v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d’Azur) byla poprvé udělena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 586/2014 (2). Uplatňovala se do 6. června 2017.

(6)

Prodloužení uvedené odchylky bylo prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/693 (3) uděleno na období od 11. května 2018 do 11. května 2020.

(7)

Dne 25. října 2019 obdržela Komise žádost Francie o prodloužení této odchylky o tři roky. Dne 3. prosince 2020 Francie přezkoumala svou žádost o prodloužení na dva roky. Francie poskytla informace a vědecké údaje odůvodňující obnovení odchylky, včetně zprávy o provádění plánu řízení přijatého Francií dne 13. května 2014 (4) v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 1967/2006, aktualizované mapování dna s výskytem mořských řas druhu Posidonia oceanica v oblasti, na niž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) 2018/693, a zprávu o provádění posílených opatření pro kontrolu a sledování.

(8)

Na 62. plenárním zasedání konaném v listopadu 2019 (5) posoudil Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) žádost o prodloužení odchylky, údaje a zprávy o provádění. Výbor VTHVR dospěl k závěru, že některé údaje předložené francouzskými orgány je třeba doplnit, zejména vyjasnit dopad lovného zařízení na dno s výskytem mořských řas druhů Posidonia a poskytnout aktuální údaje o úlovcích.

(9)

Dne 10. února 2020 poskytla Francie Komisi aktualizované údaje o složení úlovků a novou analýzu založenou na údajích předávaných transpondéry VMS (dále jen „údaje VMS“) instalovanými v traulerech typu gangui s oprávněním k rybolovu. Údaje VMS umožňují definovat skutečnou plochu dna s výskytem mořských řas druhů Posidonia zasaženou tímto zařízením. Z analýzy vyplývá, že traulery typu gangui zasahují 19,9 % plochy dna s výskytem mořských řas druhů Posidonia v oblasti, na kterou se vztahuje francouzský plán řízení, a 7,1 % dna s výskytem mořských řas druhu Posidonia oceanica v teritoriálních vodách Francie.

(10)

Francie se dále zavázala zahájit práci na sociálně-ekonomické studii zaměřené na zlepšení znalostí o tomto rybolovu, konkrétně shromažďováním aktualizovaných údajů o cenách a aktualizovaných údajů o úlovcích a jejich složení.

(11)

Francouzskou vyhláškou (6) zveřejněnou v únoru 2020 byla pro lovné zařízení „grand gangui“ snížena maximální přípustná intenzita rybolovu z 200 na 180 dní ročně.

(12)

Výbor VTHVR na svém 64. plenárním zasedání, které se konalo v červenci 2020 (7), posoudil údaje VMS, které Francie poskytla, a dospěl k závěru, že plochy dna s výskytem mořských řas druhů Posidonia zasažené lovným zařízením jsou pod stropy stanovenými v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci bodech ii) a iii) nařízení (ES) č. 1967/2006.

(13)

Výbor VTHVR rovněž posoudil údaje o složení úlovků. Dospěl k závěru, že rybolov se nezaměřuje na hlavonožce, neboť tyto druhy představují v průměru pouze 6 % celkového objemu úlovků, a že úlovky druhů uvedených v části A přílohy IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (8) jsou minimální.

(14)

Výbor VTHVR uznal úsilí vynaložené francouzskými správními orgány při řízení rybolovu traulery typu gangui a dospěl k závěru, že žádost Francie o prodloužení odchylky o další dva roky je v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1967/2006.

(15)

Požadovaná odchylka se týká rybolovné činnosti plavidel o celkové délce nejvýše 12 m a výkonu motoru nejvýše 85 kW s vlečnými sítěmi pro lov při dně, tradičně prováděné nad dnem s výskytem mořských řas druhu Posidonia oceanica.

(16)

Dotčený rybolov zasahuje méně než 33 % oblastí se dny s výskytem mořských řas druhu Posidonia oceanica v rámci oblasti, na niž se vztahuje francouzský plán řízení, a méně než 10 % oblastí se dny s výskytem mořských řas druhu Posidonia oceanica v teritoriálních vodách Francie, v souladu se stropy stanovenými na základě čl. 4 odst. 5 prvního pododstavce bodů ii) a iii) nařízení (ES) č. 1967/2006.

(17)

Vzhledem k malé velikosti kontinentálního šelfu existují specifická zeměpisná omezení.

(18)

Zmíněná rybolovná činnost nemá významný dopad na mořské prostředí.

(19)

Odchylka požadovaná Francií se týká omezeného počtu 17 plavidel, z nichž v roce 2019 bylo v provozu pouze 10. To představuje snížení intenzity rybolovu o 53 %, pokud jde o počet plavidel s oprávněním k rybolovu, ve srovnání s rokem 2014, kdy byl přijat francouzský plán řízení.

(20)

Rybolov prováděný pomocí traulerů typu gangui se zaměřuje na řadu druhů, které zaujímají jedinečné postavení v ekosystému – složení úlovků tohoto rybolovu, zejména pokud jde o rozmanitost druhů, se neobjevuje u žádného jiného lovného zařízení. Proto nelze tento rybolov provádět pomocí jiných zařízení.

(21)

Žádost se týká plavidel, která působí v odvětví rybolovu déle než pět let a která provozují činnost v rámci francouzského plánu řízení.

(22)

Tato plavidla jsou uvedena na seznamu, který byl oznámen Komisi v souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(23)

Francouzský plán řízení zaručuje, že v budoucnu nedojde ke zvýšení intenzity rybolovu, protože oprávnění k rybolovu může být vydáno pouze určeným 17 plavidlům o celkovém výkonu 838 kW, kterým již Francie udělila oprávnění lovit. Konkrétněji, podle francouzského plánu řízení je oprávnění k rybolovu traulery typu gangui zrušeno, pokud je dotyčné plavidlo nahrazeno nebo pokud velitel plavidla své plavidlo prodá nebo odejde do důchodu. Komise proto poznamenává, že toto ustanovení postupem času mechanicky povede k postupnému ukončování tohoto druhu rybolovu.

(24)

Požadovaná odchylka je v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1967/2006 nahrazeného čl. 8 odst. 1 a částí B oddílem I přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241, neboť se týká traulerů se sítěmi o velikosti ok nejméně 40 mm.

(25)

Dotčené rybolovné činnosti splňují požadavky čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1967/2006 nahrazeného čl. 8 odst. 1 a částí B oddílem I přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241, jelikož vlečné sítě „gangui“ nemají čtvercová oka menší než 40 mm.

(26)

Dotčené rybolovné činnosti nenarušují činnosti plavidel, která používají jiná lovná zařízení než vlečné sítě, nevody či podobná vlečná zařízení.

(27)

Činnost traulerů typu gangui je upravena ve francouzském plánu řízení, aby bylo zajištěno, že úlovky druhů uvedených v části A příloze IX nařízení (EU) 2019/1241 jsou minimální.

(28)

Traulery typu gangui se nezaměřují na hlavonožce.

(29)

Francouzský plán řízení zahrnuje opatření na sledování rybolovných činností, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 5 pátém pododstavci nařízení (ES) č. 1967/2006 a v čl. 13 odst. 9 třetím pododstavci uvedeného nařízení. Zahrnuje rovněž opatření na zaznamenávání rybolovných činností, splňuje tedy podmínky stanovené v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (9).

(30)

Požadovaná odchylka je tedy v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 4 odst. 5 a v čl. 13 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 1967/2006 a měla by být udělena.

(31)

Francie by měla Komisi včas podat zprávu v souladu s plánem sledování stanoveném ve francouzském plánu řízení.

(32)

Trvání odchylky by mělo být omezeno, aby bylo možné zajistit včasná nápravná řídicí opatření, pokud zpráva předložená Komisi poukáže na špatný stav ochrany lovené populace, a zároveň aby byl poskytnut prostor ke zlepšení vědeckých poznatků pro účinnější plán řízení.

(33)

Jelikož platnost odchylky udělené prováděcím nařízením (EU) 2018/693 skončila dne 11. května 2020, mělo by se toto nařízení v zájmu zajištění právní kontinuity použít s účinkem od 12. května 2020. Z důvodu právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(34)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka

Ustanovení čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce a čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce a odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006 se nepoužijí v teritoriálních vodách Francie přiléhajících k pobřeží regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur na traulery typu gangui:

a)

nesoucí registrační číslo uvedené ve francouzském plánu řízení přijatém Francií v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 1967/2006;

b)

působící v odvětví rybolovu déle než pět let a u nichž nesmí dojít k žádnému budoucímu zvýšení stávající intenzity rybolovu;

c)

mající povolení k rybolovu a provozující činnost podle plánu řízení přijatého Francií v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 1967/2006.

Článek 2

Podávání zpráv

Po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Francie Komisi každoročně nejpozději v červnu zprávu o provádění dodatečných opatření na kontrolu a sledování a o souladu s požadavky pro udělení odchylky stanovenými tímto nařízením vypracovanou na základě vědeckých a technických údajů, přičemž první zprávu předloží do června 2021.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 12. května 2020 do dne 11. května 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 586/2014 ze dne 2. června 2014, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti a o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery typu gangui lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (Úř. věst. L 164, 3.6.2014, s. 10).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/693 ze dne 7. května 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti, minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery typu gangui lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (Úř. věst. L 117, 8.5.2018, s. 13).

(4)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (JORF č. 122, 27.5.2014, s. 8669).

(5)  Vědecko-technický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – zpráva ze 62. plenárního zasedání (PLEN-19-03). Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2019, ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961,https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2620849/STECF+PLEN+19-03.pdf/3b331f34-5dee-48d7-b9dc-97d00b5f1f16

(6)  Arrêté du 3 février 2020 modifiant l’arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (JORF č.°33, 8.2.2020, text č. 32).

(7)  Vědecko-technický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – zpráva ze 64. plenárního zasedání (PLEN-20-02). Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2020,https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf/f9c9718d-bf76-449f-bdef-3c94d4c4132d

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 Evropského parlamentu a Rady, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU