(EU) 2021/140Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/140, ze dne 1. února 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Munster“/„Munster-Géromé“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 43, 8.2.2021, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. února 2021 Nabývá účinnosti: 17. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 43/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/140,

ze dne 1. února 2021,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Munster“/„Munster-Géromé“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Munster“/„Munster-Géromé“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Dopisem ze dne 8. srpna 2019 francouzské orgány Komisi sdělily, že na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 bylo hospodářským subjektům se sídlem na území Francie, které splňovaly podmínky uvedeného článku, poskytnuto do 31. prosince 2023 přechodné období v souladu s vyhláškou ze dne 18. července 2019, kterou se mění vyhláška ze dne 8. listopadu 2018 o změně specifikace chráněného označení původu „Munster“/„Munster-Géromé“, zveřejněnou dne 26. července 2019 v Úředním věstníku Francouzské republiky (3). Seznam hospodářských subjektů, na které se vztahuje toto přechodné období, je přílohou uvedené vyhlášky Francouzské republiky. V průběhu vnitrostátního námitkového řízení tyto hospodářské subjekty, jež produkt „Munster“/„Munster-Géromé“ v souladu s právními předpisy nepřetržitě uváděly na trh po dobu alespoň pěti let před podáním žádosti, podaly námitky. Devatenáct hospodářských subjektů vzneslo námitku proti následujícímu ustanovení: „Mléko používané na výrobu sýra „Munster“/„Munster-Géromé“ pochází pouze z krav vogézského skotu, simentálského skotu, francouzského holštýnského skotu Prim’Holstein, montbéliardského skotu nebo z krav pocházejících z křížení s těmito plemeny. V tomto případě se přijímají pouze krávy, jejichž otcem byl čistokrevný býk z jednoho ze čtyř výše uvedených plemen.“ Čtrnáct hospodářských subjektů vzneslo námitku proti následujícímu ustanovení: „Ročně se v průměru vyprodukuje základní krmná dávka pro stáda dojnic (v sušině) minimálně z 95 % v zeměpisné oblasti.“ Čtyři hospodářské subjekty vznesly námitku proti následujícímu ustanovení: „Ročně se v průměru vyprodukuje základní krmná dávka pro stáda dojnic (v sušině) minimálně ze 70 % v zemědělském podniku.“ Deset hospodářských subjektů vzneslo námitku proti následujícímu ustanovení: „V jedné či druhé formě představuje tráva (v sušině) pro dojnice minimálně 40 % základní krmné dávky v ročním průměru a minimálně 25 % základní krmné dávky každý den v roce.“ Třináct hospodářských subjektů vzneslo námitku proti následujícímu ustanovení: „Každá dojnice má k dispozici travnatý povrch k pastvě o rozloze minimálně 10 arů.“ Sedm hospodářských subjektů vzneslo námitku proti následujícímu ustanovení: „Dojnice se pasou minimálně 150 dnů v roce.“ Dvanáct hospodářských subjektů vzneslo námitku proti následujícímu ustanovení: „Koncentrovaná krmiva představují maximálně množství 1,8 tuny na sušiny na rok a krávu.“ Pět hospodářských subjektů vzneslo námitku proti následujícím ustanovením: „Zrání vyžaduje specifické prostředí, minimálně 90 procent relativní vlhkosti […]. „Během etapy přidávání kvasinek je teplota rovna 16 °C nebo vyšší. Během etapy zpracování za mokra se teplota ve sklepě ke zrání pohybuje mezi 10 a 16 °C.“

(3)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (4).

(4)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Munster“/„Munster-Géromé“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Ochrana poskytnutá podle článku 1 podléhá přechodnému období poskytnutému Francií podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 hospodářským subjektům, které splňují podmínky uvedeného článku, na základě vyhlášky ze dne 18. července 2019, kterou se mění vyhláška ze dne 8. listopadu 2018 o změně specifikace chráněného označení původu „Munster“/„Munster-Géromé“, zveřejněné dne 26. července 2019 v Úředním věstníku Francouzské republiky.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Úř. Věst. Francouzské republiky č. 172 ze dne 26. července 2019, text č. 75.

(4)  Úř. věst. C 295, 2.9.2020, s. 5.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU