(EU) 2021/139Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/139, ze dne 4. prosince 2020, kterým se za účelem zohlednění vystoupení Spojeného království z Unie mění přílohy I a V nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

Publikováno: Úř. věst. L 43, 8.2.2021, s. 5-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 4. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 43/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/139,

ze dne 4. prosince 2020,

kterým se za účelem zohlednění vystoupení Spojeného království z Unie mění přílohy I a V nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (1), a zejména na čl. 24 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o vystoupení (2) stanoví podmínky vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

(2)

Přechodné období stanovené v části čtvrté dohody o vystoupení končí dnem 31. prosince 2020, kdy pro Spojené království a ve Spojeném království přestane být použitelné právo Unie.

(3)

Podle čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu se ustanovení nařízení (EU) 2019/125 použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko od konce přechodného období.

(4)

Pokud nařízení (EU) 2019/125 stanoví požadavek povolení pro obchodování z Unie do třetích zemí, bude od 1. ledna 2021 za rozhodování o žádostech o takové povolení podle uvedeného nařízení podaných vývozci usazenými nebo pobývajícími v Severním Irsku odpovídat „příslušný orgán“ Spojeného království.

(5)

S výhradou použití nařízení (EU) 2019/125 na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s bodem 47 přílohy 2 uvedeného protokolu, je proto vhodné změnit přílohu I nařízení (EU) 2019/125.

(6)

Podle článků 16 a 19 nařízení (EU) 2019/125 se vyžaduje povolení pro vývoz výrobků uvedených v příloze IV nařízení, které by bylo možné použít k popravě lidí injekční aplikací smrtelné dávky.

(7)

Ustanovení čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2019/125 zavádí „všeobecné vývozní povolení Unie“.

(8)

V souladu s přílohou V nařízení (EU) 2019/125 se všeobecné vývozní povolení Unie vztahuje na vývoz zboží uvedeného v kterékoli položce v příloze IV nařízení (EU) 2019/125 a je platné v celé Unii pro vývoz do míst určení uvedených v příloze V části 2. Tato místa určení jsou třetími zeměmi, které zrušily trest smrti za všechny trestné činy a jeho zrušení stvrdily mezinárodním právním závazkem (3).

(9)

Všeobecné vývozní povolení Unie pomáhá minimalizovat regulační zátěž pro společnosti v Unii vyvážející zboží uvedené v příloze IV nařízení, pokud tyto léčivé přípravky vyvážejí pro legitimní terapeutické účely.

(10)

Spojené království ratifikovalo Protokol č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu smrti za všech okolností, a splňuje proto požadavky pro zařazení na seznam míst určení stanovený v příloze V části 2 nařízení (EU) 2019/125.

(11)

Aniž je dotčeno použití nařízení (EU) 2019/125 na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s bodem 47 přílohy 2 uvedeného protokolu, je proto vhodné změnit přílohu V nařízení (EU) 2019/125.

(12)

Je vhodné stanovit použitelnost tohoto nařízení po skončení přechodného období s účinkem od 1. ledna 2021. Pokud lhůta pro vyslovení námitek skončí později než 1. ledna 2021, je z důvodů právní jistoty a s cílem zabránit jakémukoli potenciálnímu škodlivému narušení činnosti společností v Unii, které chtějí vyvážet zboží uvedené v příloze IV do Spojeného království, vhodné stanovit zpětnou použitelnost nařízení ode dne 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a V nařízení (EU) 2019/125 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost pátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 1.

(2)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).

(3)  Část 3 přílohy V nařízení (EU) 2019/125.


PŘÍLOHA

Přílohy I a V nařízení (EU) 2019/125 se mění takto:

1)

v příloze I se seznam příslušných orgánů mění takto:

a)

v oddíle „A. Orgány členských států“ se zrušuje položka týkající se Spojeného království;

b)

za oddíl „B. Adresa pro oznamování Evropské komisi“ se doplňuje nový oddíl, který zní:

„C.

Orgán Spojeného království s ohledem na Severní Irsko

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, s výhradou použití tohoto nařízení na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, v souladu s čl. 5 odst. 4 ve spojení s přílohou 2 bodem 47 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, ode dne 1. ledna 2021

Dovoz zboží uvedeného v příloze II:

Department for International Trade (DIT)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: [email protected]

Vývoz zboží a poskytování pomoci související se zbožím uvedeným v přílohách II, III nebo IV:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1 A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

E-mail: [email protected]“.

2)

V příloze V se do seznamu v části 2 „Místa určení“ v abecedním pořadí pro výčet zemí podle příslušného jazykového znění vkládá nová položka, která zní:

„Spojené království, aniž je dotčeno použití nařízení (EU) 2019/125 na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, v souladu s čl. 5 odst. 4 ve spojení s přílohou 2 bodem 47 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, ode dne 1. ledna 2021“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU