(EU) 2021/133Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/133, ze dne 4. února 2021, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o základní formát, strukturu a způsob výměny údajů z prohlášení o shodě v elektronickém formátu

Publikováno: Úř. věst. L 42, 5.2.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 42/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/133,

ze dne 4. února 2021,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o základní formát, strukturu a způsob výměny údajů z prohlášení o shodě v elektronickém formátu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (1), a zejména na čl. 37 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo zajištěno, že členské státy mají dostatek času na uspořádání a strukturování své sítě pro výměnu údajů, aby bylo možné poskytovat a přijímat prohlášení o shodě v podobě strukturovaných údajů v elektronickém formátu, je vhodné pro výměnu těchto údajů určit Evropský informační systém vozidel a řidičských oprávnění (EUCARIS) (2). Systém EUCARIS pro sebe vyvinuly orgány státní správy a jeho úkolem je sdílet informace o registraci vozidel a řidičských oprávnění.

(2)

Aby se zajistilo, že prohlášení o shodě a údaje a zprávy v nich obsažené budou vyměňovány jednotným způsobem, měly by formát a struktura jednotlivých údajů prohlášení o shodě vycházet ze struktury a zásad schématu rozšiřitelného značkovacího jazyka (XML). Výrobce a schvalovací orgán by měli používat standardizované zprávy s počátečními informacemi o vozidle (IVI) vypracované stranou odpovědnou za provoz systému EUCARIS pro jejich výměnu v podobě strukturovaných údajů v elektronickém formátu.

(3)

Aby schvalovací orgán a výrobce mohli provádět změny údajů pro prohlášení o shodě v tištěné podobě podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858 ve své síti pro výměnu údajů, je nezbytné stanovit praktická opatření pro tyto změny.

(4)

Aby se schvalovací orgány, orgány dozoru nad trhem a registrační orgány členských států, jakož i výrobci mohly připravit na uplatňování nových pravidel zavedených tímto nařízením, mělo by být datum použitelnosti odloženo.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Způsob výměny údajů

1.   Výrobce zpřístupní schvalovacímu orgánu, který udělil schválení typu vozidla, elektronickou verzi prohlášení o shodě v souladu s formátem a strukturou údajů a standardizovaných zpráv podle článku 2 prostřednictvím jakéhokoli vnitrostátního přístupového místa Evropského informačního systému vozidel a řidičských oprávnění (EUCARIS) v Unii.

2.   Pro výměnu údajů z prohlášení o shodě v podobě strukturovaných údajů v elektronickém formátu podle čl. 37 odst. 8 písm. c) nařízení (EU) 2018/858 používá schvalovací orgán systém EUCARIS.

Článek 2

Základní formát a struktura údajů a standardizovaných zpráv

1.   Formát a struktura údajů prohlášení o shodě v elektronickém formátu a zpráv používaných při výměně podle čl. 37 odst. 8 písm. a) nařízení (EU) 2018/858 musí vycházet ze struktury a zásad schématu rozšiřitelného značkovacího jazyka (XML).

2.   Výrobce a schvalovací orgán používají standardizované zprávy s počátečními informacemi o vozidle (IVI) vypracované stranou odpovědnou za provoz systému EUCARIS pro výměnu prohlášení o shodě v podobě strukturovaných údajů v elektronickém formátu.

3.   Zprávy IVI zahrnují všechny údaje prohlášení o shodě v tištěné podobě podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858.

Článek 3

Postup pro změnu údajů

1.   Po konzultaci s fórem pro výměnu informací o vynucování (dále jen „fórum“) podle článku 11 nařízení (EU) 2018/858 Komise informuje stranu odpovědnou za provoz systému EUCARIS o změnách specifikací údajů pro prohlášení o shodě v tištěné podobě podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858.

2.   Strana odpovědná za provoz systému EUCARIS provede nezbytné změny podle odstavce 1 ve zprávách IVI do tří měsíců od zveřejnění změn prohlášení o shodě v tištěné podobě podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858 v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Strana odpovědná za provoz systému EUCARIS naplánuje datum nebo data vydání změněné verze zpráv IVI vytvořených v souladu s odstavcem 2 v ročním přehledu a informuje o tom fórum a Komisi na začátku každého roku. Počet vydání zpráv IVI je omezen na dvě ročně.

4.   Komise sdělí fóru pozměněnou verzi zpráv IVI a data každoročních plánovaných vydání systému EUCARIS.

5.   Schvalovací orgány, orgány pro dozor nad trhem, registrační orgány členských států a výrobci zavedou pozměněnou verzi zpráv IVI ve svých příslušných systémech do 12 měsíců ode dne zveřejnění změn prohlášení o shodě v tištěné podobě podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858 v Úředním věstníku Evropské unie.

6.   Prohlášení o shodě, které výrobce zpřístupňuje v souladu s čl. 1 odst. 1, vychází z nejnovějších zpráv IVI odrážejících poslední změny prohlášení o shodě v tištěné podobě podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858.

7.   Komise stanoví data použitelnosti změn prohlášení o shodě v tištěné podobě podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858 s přihlédnutím k datům plánovaných ročních vydání zpráv IVI.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Konsolidované znění smlouvy o Evropském informačním systému vozidel a řidičských oprávnění (EUCARIS) včetně změn podepsaných stranami dne 8. června 2017.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU