(EU) 2021/131Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/131, ze dne 3. února 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Publikováno: Úř. věst. L 40, 4.2.2021, s. 21-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 2021 Nabývá účinnosti: 5. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/131,

ze dne 3. února 2021,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se ke dni 22. května 2003 nacházely mimo území Iráku, podle uvedeného nařízení.

(2)

V návaznosti na technický přezkum přílohy III nařízení (ES) č. 1210/2003 by měl být jeden subjekt vyňat ze seznamu osob a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (ES) č. 1210/2003 se zrušuje tato položka:

„67.

IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING, Adresa: P.O. Box 548, Baghdad, Iraq.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU